Nepavyksta ?diegti ?Windows XP? 3 pakeitim? paketo, parodomas klaidos prane?imas, o pakeitim? paketo diegimo ?urnale u?registruojama ?i klaida: ?8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 949388 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kompiuteryje, kuriame ?diegta ?Windows XP? sistema, bandote ?diegti ?Windows XP? 3 pakeitim? paket? (SP3). Ta?iau gaunate vien? i? toliau pateikt? klaid? prane?im?.

1 klaida

Prie? prasidedant s?rankai, ?iam pakeitim? paketui reikia, kad kompiuteris b?t? prijungtas prie kintamosios srov?s maitinimo.

2 klaida

3 pakeitim? paketo s?ranka buvo at?aukta, nes ?Windows XP? skirtas ?Microsoft? bendro naudojimo kompiuterio ?ranki? rinkinys nesuderinamas su ?ia ?Windows? sistemos versija. Prie? tai, kai gal?site t?sti, tur?site: 1) Pa?alinti ?Microsoft? bendro naudojimo kompiuterio ?ranki? rinkin? 2) (papildomai) ?diegti ?Windows SteadyState? ? naujesn? ?Microsoft? bendro naudojimo kompiuterio ?ranki? rinkinio versij?. Nor?dami gauti i?samesn?s informacijos, apsilankykite ?Microsoft? svetain?s bendro naudojimo prieigos puslapyje.

3 klaida

3 pakeitim? paketo s?ranka buvo at?aukta, nes ?Windows XP? SP3 negalima ?diegti ?diegus RDP 6.0 MUI paket? (?Windows XP? naujinimas (KB925877)). Prie? tai, kai gal?site t?sti, tur?site pa?alinti KB925877.

4 klaida

?Microsoft Windows XP Professional? 3 pakeitim? paketo negalima taikyti ?Windows Fundamentals for Legacy PCs? (?WinFLP?). Svetain?je download.microsoft.com bus galima atsisi?sti unikal? SP3 naujinimo paket?, skirt? ?WinFLP?.

5 klaida

?Microsoft Windows XP Professional? 3 pakeitim? paketo negalima taikyti ?Windows Embedded for Point of Service? (WEPOS). Svetain?je download.microsoft.com bus galima atsisi?sti unikal? SP3 naujinimo paket?, skirt? WEPOS.

6 klaida

S?ranka negali t?stis, nes neatitiko viena arba daugiau b?tin?j? s?lyg?, norint ?diegti 3 pakeitim? paket?. Daugiau informacijos ie?kokite ?urnalo faile Drive_Letter:\windows\svcpack.log.
Be to, kiekvienu atveju pakeitim? paketo diegimo ?urnale taip pat u?registruojamas ?is klaidos prane?imas:

?8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED?

Pastaba Pakeitim? paketo diegimo ?urnalas (svcpack.log) da?niausiai yra ?iame aplanke:
Drive_Letter:\Windows\svcpack.log

PRIE?ASTIS

Prie? ?diegiant ?Windows XP? SP3, reikia atitikti kelet? b?tin?j? s?lyg?. Jei neatitinka bet kokios s?lygos, gausite vien? i? klaid? prane?im?, kurie apra?omi skyriuje ?Simptomai?. Toliau apra?omos atitinkam? klaid? prane?im?, kurie pamin?ti skyriuje ?Simptomai?, prie?astys:

1 klaidos prie?astis

?i klaida atsiranda, jei bandote ?diegti pakeitim? paket?, kai kompiuteris naudoja akumuliatoriaus maitinim?. ?is patikrinimas atliekamas norint pa?alinti naujinimo trikties galimyb?, kuri gali atsirasti d?l diegimo metu i?sekusio akumuliatoriaus.

2 klaidos prie?astis

?i klaida atsiranda, jei bandote ?diegti pakeitim? paket? kompiuteryje, kuriame jau ?diegtas ?Microsoft Shared Computer Toolkit for Windows XP?. ?i ?ranki? rinkinio versija nesuderinama su ?Windows XP? SP3.

3 klaidos prie?astis

?i klaida atsiranda, jei kompiuteryje ?diegtas ?Windows XP? skirtas naujinimas (KB925877). ?iame naujinime ?trauktas daugiakalb?s vartotojo s?sajos paketas (MUI), skirtas ?Remote Desktop Connection 6.0? (?Terminal Services Client 6.0?). ?is MUI paketas nesuderinamas su ?Windows XP? SP3.

4 klaidos prie?astis

?i klaida atsiranda, jei bandote ?diegti ?Windows XP? SP3 ?dieg? ?Windows Fundamentals for Legacy PCs? (WinFLP) operacin? sistem?. ?i pakeitim? paketo versija netaikoma ?WinFLP? operacinei sistemai.

5 klaidos prie?astis

?i klaida atsiranda, jei bandote ?diegti ?Windows XP? SP3 ?dieg? ?Embedded for Point of Service? (WEPOS) operacin? sistem?. ?i pakeitim? paketo versija netaikoma WEPOS operacinei sistemai.

6 klaidos prie?astis

?i klaida atsiranda, jei bandote ?diegti ?Windows XP? SP3 ?dieg? ?Windows XP Media Center Edition? arba ?Windows XP Media Center Edition 2003?.

Pastaba ?i klaida neatsiranda, jei bandote ?diegti ?Windows XP? SP3, kai ?dieg?te ?Windows XP Media Center Edition 2004? arba naujesnes versijas.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?ias klaidas, turite atlikti specifinius veiksmus, kurie atitinka gaut? klaidos prane?im?. ?ie veiksmai apra?omi toliau pateiktuose skyriuose.

1 klaidos sprendimas

Kompiuter? prijunkite prie kintamosios srov?s maitinimo, pvz., sieninio el. lizdo. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie kompiuterio maitinimo reikalavimus, kreipkit?s ? kompiuterio gamintoj?.

2 klaidos sprendimas

Pa?alinkite ?Microsoft? bendro naudojimo kompiuterio ?ranki? rinkin?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Valdymo skydas, tada spustel?kite Prid?ti arba ?alinti programas.
  2. Spustel?kite ?Microsoft? bendro naudojimo kompiuterio ?ranki? rinkinys ir tada spustel?kite Pa?alinti.
  3. Kai programa bus pa?alinta, ?diekite ?Windows XP? SP3.
Jei norite naudotis ?Microsoft? bendro naudojimo kompiuterio ?ranki? rinkinio funkcijomis, galite ?diegti ?Windows SteadyState?. Tai yra naujausia ?ranki? rinkinio versija. Nor?dami atsisi?sti ?Windows SteadyState?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? atsisiuntimo centro svetain?je:

?? fail? galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite SteadyState_Setup_ENU.exe paket? dabar.

3 klaidos sprendimas

Naudokite element? Prid?ti arba ?alinti programas, nor?dami pa?alinti ?Windows XP? naujinim? (KB925877). ?iame naujinime ?trauktas daugiakalb?s vartotojo s?sajos paketas (MUI), skirtas ?Remote Desktop Connection 6.0? (?Terminal Services Client 6.0?). Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Valdymo skydas, tada spustel?kite Prid?ti arba ?alinti programas.
  2. Spustel?kite, jei nor?site puslapio vir?uje pasirinkti ?ym?s langel? Rodyti naujinimus.
  3. Spustel?kite ?Windows XP? naujinimas (KB925877), tada spustel?kite ?alinti.
  4. Kai naujinimas KB925877 bus pa?alintas, ?diekite ?Windows XP? SP3.

4 ir 5 klaidos sprendimas

?i ?Windows XP? SP3 versija nesuderinama su ?WinFLP? arba ?WEPOS? operacine sistema, kuri? turite ?dieg? kompiuteryje. Planuojama, kad v?liau ?Microsoft? atsisiuntimo centre bus i?leistas unikalus pakeitim? paketas, skirtas ?WinFLP? ir WEPOS operacin?ms sistemoms. V?liau apsilankykite toliau pateiktame ?Microsoft? atsisiuntimo centre, nor?dami patikrinti, ar n?ra suderinamos ?Windows XP? SP3 versijos:
http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx?displaylang=lt

6 klaidos sprendimas

Nor?dami ?diegti ?Windows XP? SP3 kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows XP Media Center Edition? arba ?Windows XP Media Center Edition 2003?, pirmiausiai turite ?diegti ?Windows XP? 2 pakeitim? paket? (SP2). Nor?dami gauti ?Windows XP? SP2, galite naudoti automatinius naujinimus arba ?Windows? naujinimus.

Savyb?s

Straipsnio ID: 949388 - Paskutin? per?i?ra: 2008 m. baland?io 16 d. - Per?i?ra: 1.1
TAIKOMA:
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Rakta?od?iai: 
kbservicepack kbmultilingual kbmui kbupgrade kbsetup kbtoolkit kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg KB949388

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com