Windows XP 3. servisa pakotnes instal??ana neizdodas, tiek par?d?ts k??das zi?ojums un servisa pakotnes instal?cijas ?urn?lfail? tiek re?istr?ta ??da k??da: ?8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 949388 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Dator?, kur? darbojas sist?ma Windows XP, j?s m??in?t instal?t Windows XP 3. servisa pakotni (SP3). Tom?r tiek par?d?ts k?ds no ?iem k??das zi?ojumiem.

1. k??da

Pirms ??s servisa pakotnes instal??anas dators ir j?piesl?dz mai?str?vas baro?anas avotam.

2. k??da

3. servisa pakotnes uzst?d??ana ir atcelta, jo util?ta Microsoft Shared Computer Toolkit for Windows XP nav sader?ga ar ?o sist?mas Windows versiju. Pirms turpin?t proced?ru, jums ir: 1) J?atinstal? util?ta Microsoft Shared Computer Toolkit 2) (Neoblig?ti) J?uzinstal? Windows SteadyState, kas ir jaun?ka util?tas Microsoft Shared Computer Toolkit versija. Lai sa?emtu detaliz?tu inform?ciju, Microsoft Web viet? dodieties uz koplietojamo lapu.

3. k??da

3. servisa pakotnes uzst?d??ana ir atcelta, jo Windows XP SP3 nevar instal?t virs RDP 6.0 MUI PACK (Windows XP atjaunin?jums (KB925877)). Pirms turpin?t proced?ru, jums ir j?atinstal? KB925877.

4. k??da

Microsoft Windows XP Professional 3. servisa pakotni nevar lietot sist?mai Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP). Unik?la SP3 atjaunin?juma pakotne sist?mai WinFLP b?s pieejama Web viet? download.microsoft.com.

5. k??da

Microsoft Windows XP Professional 3. servisa pakotni nevar lietot oper?t?jsist?mai Windows Embedded for Point of Service (WEPOS). Unik?la WEPOS paredz?ta SP3 atjaunin?juma pakotne b?s pieejama Web viet? download.microsoft.com.

6. k??da

Uzst?d??anu nevar?ja turpin?t, jo dators neatbilst vienam vai vair?kiem priek?nosac?jumiem, kas nepiecie?ami 3. servisa pakotnes instal??anai. Lai sa?emtu detaliz?tu inform?ciju, p?rbaudiet ?urn?lfailu diska_burts:\windows\svcpack.log.
Turkl?t katr? gad?jum? servisa pakotnes instal?cijas ?urn?lfail? tiek re?istr?ts ar? ??ds k??das zi?ojums:

8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED

Piez?me. Servisa pakotnes instal?cijas ?urn?lfails (svcpack.log) parasti atrodas ?aj? map?:
diska_burts:\Windows\svcpack.log

IEMESLS

Lai dator? var?tu uzinstal?t Windows XP SP3, datoram ir j?atbilst vair?kiem priek?nosac?jumiem. Ja dators k?dam no nosac?jumiem neatbilst, tiek par?d?ts k?ds no sada?? ?Simptomi? aprakst?tajiem k??das zi?ojumiem. Attiec?gos k??das zi?ojumu iemeslus, kas min?ti sada?? ?Simptomi?, apraksta ??di c?lo?i:

1. k??das c?lonis

?? k??da rodas, m??inot instal?t servisa pakotni, kad dators izmanto akumulatora jaudu. ?? p?rbaude tiek veikta, lai mazin?tu iesp?ju, ka instal??anas proces? akumulatora jaudas izs?kuma d?? atjaunin??ana var?tu neizdoties.

2. k??das c?lonis

?? k??da rodas, m??inot instal?t servisa pakotni dator?, kur? util?ta ?Microsoft Shared Computer Toolkit for Windows XP? jau ir instal?ta. ?? r?kkopas versija nav sader?ga ar Windows XP SP3.

3. k??das c?lonis

?? k??da rodas, ja dator? ir instal?ts ?Windows XP atjaunin?jums (KB925877)?. ?aj? atjaunin?jum? ir iek?auta daudzvalodu lietot?ja interfeisa pakotne (Multilingual User Interface Pack ? MUI), kas paredz?ta programmat?rai Remote Desktop Connection 6.0 (Terminal Services Client 6.0). ?? MUI pakotne nav sader?ga ar Windows XP SP3.

4. k??das c?lonis

?? k??da rodas, m??inot instal?t Windows XP SP3 virs oper?t?jsist?mas ?Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP)?. ?o servisa pakotnes versiju nevar lietot oper?t?jsist?mai WinFLP.

5. k??das c?lonis

?? k??da rodas, m??inot instal?t Windows XP SP3 virs oper?t?jsist?mas ?Embedded for Point of Service (WEPOS)?. ?o servisa pakotnes versiju nevar lietot oper?t?jsist?mai WEPOS.

6. k??das c?lonis

?? k??da rodas, m??inot instal?t Windows XP SP3 virs Windows XP Media Center Edition vai Windows XP Media Center Edition 2003.

Piez?me. ?? k??da nerodas, m??inot instal?t Windows XP SP3 virs Windows XP Media Center Edition 2004 vai jaun?k?m versij?m.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ??s k??das, ir j?veic specifiskas darb?bas, kas atbilst par?d?tajam k??das zi?ojumam. ??s darb?bas ir aprakst?tas turpm?kaj?s sada??s.

1. k??das nov?r?ana

Piesl?dziet datoru mai?str?vas baro?anas avotam, piem?ram, elektr?bas rozetei. Lai sa?emtu papildinform?ciju par datora elektroener?ijas pras?b?m, sazinieties ar datora ra?ot?ju.

2. k??das nov?r?ana

Atinstal?jiet util?tu Microsoft Shared Computer Toolkit. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Vad?bas panelis un p?c tam uz Pievienot vai no?emt programmas.
  2. Noklik??iniet uz Microsoft Shared Computer Toolkit un p?c tam uz No?emt.
  3. P?c ??s programmas no?em?anas instal?jiet Windows XP SP3.
Ja v?laties lietot Microsoft Shared Computer Toolkit funkcionalit?ti, varat uzinstal?t Windows SteadyState. T? ir jaun?k? ??s r?kkopas versija. Lai lejupiel?d?tu Windows SteadyState, apmekl?jiet ?o Microsoft lejupiel?des centra Web vietu:

?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni SteadyState_Setup_ENU.exe t?l?t.

3. k??das nov?r?ana

Lai atinstal?tu ?Windows XP atjaunin?jumu (KB925877)?, lietojiet elementu Pievienot vai no?emt programmas. ?aj? atjaunin?jum? ir iek?auta daudzvalodu lietot?ja interfeisa pakotne (Multilingual User Interface Pack ? MUI), kas paredz?ta programmat?rai Remote Desktop Connection 6.0 (Terminal Services Client 6.0). Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Vad?bas panelis un p?c tam uz Pievienot vai no?emt programmas.
  2. Lapas aug?da?? atz?m?jiet izv?les r?ti?u R?d?t atjaunin?jumus.
  3. Noklik??iniet uz Windows XP atjaunin?jums (KB925877) un p?c tam uz No?emt.
  4. P?c atjaunin?juma KB925877 no?em?anas instal?jiet Windows XP SP3.

4. k??das un 5. k??das nov?r?ana

?? Windows XP SP3 versija nav sader?ga ar oper?t?jsist?mu WinFLP vai WEPOS, kas darbojas j?su dator?. Tiek pl?nots, ka dr?zum? oper?t?jsist?m?m WinFLP un WEPOS Microsoft lejupiel?des centr? tiks public?ts unik?ls servisa pakotnes atjaunin?juma pakotnes laidiens. Lai atrastu sader?gu Windows XP SP3 versiju, dr?zum? apmekl?jiet ?o Microsoft lejupiel?des centra Web vietu:
http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx?displaylang=lv

6. k??das nov?r?ana

Lai instal?tu Windows XP SP3 dator?, kur? darbojas Windows XP Media Center Edition vai Windows XP Media Center Edition 2003, vispirms ir j?uzinstal? Windows XP 2. servisa pakotne (SP2). Lai ieg?tu Windows XP SP2, varat lietot autom?tisko atjaunin??anu vai Windows atjaunin??anu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 949388 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2008. gada 16. apr?lis - P?rskat??ana: 1.1
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Atsl?gv?rdi: 
kbservicepack kbmultilingual kbmui kbupgrade kbsetup kbtoolkit kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg KB949388

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com