Instalacija Windows XP servisnog paketa 3 ne uspeva uz poruku o gre?ci, a u evidenciji instalacije servisnog paketa zavodi se slede?a gre?ka: ?8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 949388 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP poku?avate da instalirate Windows XP servisni paket 3 (SP3). Me?utim, dobijate neku od slede?ih poruka o gre?kama.

1. gre?ka

Ovaj servisni paket zahteva da se ra?unar napaja naizmeni?nom strujom pre nego ?to se pokrene instalacija.

2. gre?ka

Instalacija servisnog paketa 3 je otkazana zbog toga ?to Microsoft paket alatki za deljene ra?unare za Windows XP nije kompatibilan sa ovom verzijom operativnog sistema Windows. Pre nego ?to nastavite, morate izvr?iti slede?e radnje: 1) Deinstalirajte Microsoft komplet alatki za deljene ra?unare 2) (Opcionalno) Instalirajte program Windows SteadyState, noviju verziju Microsoft kompleta alatki za deljene ra?unare. Za detaljnije informacije pogledajte stranicu ?Deljeni pristup? na Microsoft Web lokaciji.

3. gre?ka

Instalacija servisnog paketa 3 je otkazana zbog toga ?to Windows XP SP3 ne mo?e da se instalira preko RDP 6.0 MUI paketa (ispravka za Windows XP (KB925877)). Pre nego ?to nastavite, morate deinstalirati KB925877.

4. gre?ka

Microsoft Windows XP Professional servisni paket 3 ne mo?e da se primeni na operativni sistem Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP). Jedinstveni paket za a?uriranje SP3 za WinFLP bi?e dostupan na adresi download.microsoft.com.

5. gre?ka

Microsoft Windows XP Professional servisni paket 3 ne mo?e da se primeni na Windows Embedded for Point of Service (WEPOS). Jedinstveni paket za a?uriranje SP3 za WEPOS bi?e dostupan na adresi download.microsoft.com.

6. gre?ka

Instalacija ne mo?e da se nastavi jer neki od potrebnih preduslova za instalaciju servisnog paketa 3 nisu uspeli. Za vi?e detalja pogledajte datoteku evidencije Oznaka_disk_jedinice:\windows\svcpack.log.
Pored toga, u svakoj instanci, u evidenciju instalacije servisnog paketa zavodi se i slede?a poruka o gre?ci:

8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED

Napomena Evidencija instalacije servisnog paketa (svcpack.log) obi?no se nalazi u slede?oj fascikli:
Oznaka_disk_jedinice:\Windows\svcpack.log

UZROK

Pre nego ?to instalirate Windows XP SP3, mora biti ispunjeno nekoliko preduslova. Ako neki od uslova nije ispunjen, dobi?ete neku od gre?aka koje su opisane u odeljku ?Simptomi?. Slede?i uzroci opisuju razloge za odgovaraju?e poruke o gre?kama koje su pomenute u odeljku ?Simptomi?:

Uzrok 1. gre?ke

Do ove gre?ke dolazi ako poku?ate da instalirate servisni paket kada se ra?unar napaja putem baterija. Ova provera se izvr?ava da bi se uklonila mogu?nost neuspeha ispravke zbog pra?njenja baterije tokom procesa instalacije.

Uzrok 2. gre?ke

Do ove gre?ke dolazi ako poku?ate da instalirate servisni paket na ra?unaru na kojem je ve? instaliran ?Microsoft paket alatki za deljene ra?unare za Windows XP?. Ova verzija paketa alatki nije kompatibilna sa operativnim sistemom Windows XP SP3.

Uzrok 3. gre?ke

Do ove gre?ke dolazi ako na ra?unaru imate instaliranu ?ispravku za Windows XP (KB925877)?. Ova ispravka obuhvata vi?ejezi?ki korisni?ki interfejs paket (MUI) za vezu sa udaljenom radnom povr?inom 6.0 (Terminal Services Client 6.0). Ovaj MUI paket nije kompatibilan sa operativnim sistemom Windows XP SP3.

Uzrok 4. gre?ke

Do ove gre?ke dolazi ako poku?ate da instalirate Windows XP SP3 preko operativnog sistema ?Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP)?. Ova verzija servisnog paketa nije primenjiva na operativni sistem WinFLP.

Uzrok 5. gre?ke

Do ove gre?ke dolazi ako poku?avate da instalirate Windows XP SP3 preko operativnog sistema ?Embedded for Point of Service (WEPOS)?. Ova verzija servisnog paketa nije primenljiva na operativni sistem WEPOS.

Uzrok 6. gre?ke

Do ove gre?ke dolazi ako poku?ate da instalirate Windows XP SP3 preko operativnog sistema Windows XP Media Center Edition ili Windows XP Media Center Edition 2003.

Napomena Do ove gre?ke ne dolazi ako poku?ate da instalirate Windows XP SP3 preko operativnog sistema Windows XP Media Center Edition 2004 ili preko novijih verzija.

RE?ENJE

Da biste re?ili ove gre?ke, morate slediti odre?ene korake koji odgovaraju poruci o gre?ci koju ste dobili. Ovi koraci su opisani u slede?im odeljcima.

Re?enje za 1. gre?ku

Pove?ite ra?unar sa izvorom naizmeni?ne struje kao ?to je elektri?na uti?nica. Za vi?e informacija o zahtevima za napajanje za ra?unar obratite se proizvo?a?u ra?unara.

Re?enje za 2. gre?ku

Deinstalirajte Microsoft komplet alatki za deljene ra?unare. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla, a zatim izaberite stavku Dodaj ili ukloni programe.
  2. Izaberite stavku Microsoft komplet alatki za deljene ra?unare, a zatim kliknite na dugme Ukloni.
  3. Kada uklonite program, instalirajte Windows XP SP3.
Ako ?elite funkcije Microsoft kompleta alatki za deljene ra?unare, mo?ete da instalirate Windows SteadyState. To je najnovija verzija kompleta alatki. Da biste preuzeli Windows SteadyState, posetite slede?u Web lokaciju na lokaciji Microsoft Download Center:

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket SteadyState_Setup_ENU.exe.

Re?enje za 3. gre?ku

Koristite stavku Dodavanje ili uklanjanje programa da biste deinstalirali ?ispravku za Windows XP (KB925877)?. Ova ispravka obuhvata vi?ejezi?ki korisni?ki interfejs paket (MUI) za vezu sa udaljenom radnom povr?inom 6.0 (Terminal Services Client 6.0). Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla, a zatim izaberite stavku Dodaj ili ukloni programe.
  2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Prika?i ispravke na vrhu stranice.
  3. Izaberite stavku Ispravka za Windows XP (KB925877), a zatim kliknite na dugme Ukloni.
  4. Kada uklonite ispravku KB925877, instalirajte Windows XP SP3.

Re?enje za 4. i 5. gre?ku

Ova verzija operativnog sistema Windows XP SP3 nije kompatibilna sa operativnim sistemima WinFLP ili WEPOS koje imate na ra?unaru. Planirano je da kasnije bude izdat jedinstveni paket ispravki servisnog paketa za operativni sistem WinFLP i za operativni sistem WEPOS na lokaciji Microsoft Download Center. Kasnije posetite lokaciju Microsoft Download Center da biste proverili da li postoji kompatibilna verzija operativnog sistema Windows XP SP3:
http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx?displaylang=sr

Re?enje za 6. gre?ku

Da biste instalirali Windows XP SP3 na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemima Windows XP Media Center Edition ili Windows XP Media Center Edition 2003, prvo morate da instalirate Windows XP servisni paket 2 (SP2). Da biste nabavili Windows XP SP2, mo?ete da koristite funkciju ?Automatsko a?uriranje? ili lokaciju Windows Update.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 949388 - Poslednji pregled: 5. maj 2008. - Revizija: 1.1
ODNOSI SE NA:
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Klju?ne re?i: 
kbservicepack kbmultilingual kbmui kbupgrade kbsetup kbtoolkit kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg KB949388

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com