Straipsnio ID: 949404 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?omos ?Microsoft Office Access 2007? problemos, kurios i?sprend?iamos kar?t?j? patais? paketu, i?leistu 2008 m. kovo 6 d.
?iame straipsnyje apra?yti ?ie kar?t?j? patais? aspektai:
 • Problemos, kurias pa?alina kar?tosios pataisos.
 • B?tinosios kar?t?j? patais? diegimo s?lygos.
 • Ar ?dieg? kar?t?sias pataisas tur?site paleisti kompiuter? i? naujo.
 • Ar vienas kar?t?sias pataisas pakei?ia kitos.
 • Ar reik?s atlikti kokius nors registro pakeitimus.
 • Failai, esantys kar?tosiose pataisose.

??ANGA

Problemos, kurios i?sprend?iamos ?iuo kar?t?j? patais? paketu

?is kar?t?j? patais? paketas i?sprend?ia ?ias problemas, kurios anks?iau nebuvo apra?ytos ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje:
 • Kai bendrinamame aplanke bandote suspausti arba pataisyti duomen? baz?, sukuriama nauja duomen? baz?. Naujoji duomen? baz? pavadinama numatytuoju pavadinimu, skirtu ?io versijos ?Access?. Naudojantis ?Access 2003? pavadinimas yra ?Db1.mdb?. Naudojantis ?Access 2007? pavadinimas yra ?Database1.mdb?. Senoji duomen? baz? n?ra suspaud?iama ir panaikinama, ta?iau suspaud?iama naujoji duomen? baz?. Ta pati problema kyla, jei pasirenkama duomen? baz?s parinktis Suspausti ir u?daryti.
 • ?Access 2007? gali ilgai neatsakyti, kai k?rimo rodinyje pakeisite u?klaus?. Taip nutinka, jei lentel?s, i? kuri? yra sudaryta u?klausa, yra i? ?Open Database Connectivity? (ODBC) duomen? baz?s duomen? ?altinio.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Informacija apie kar?t?sias pataisas

Palaikomas kar?t?sias pataisas galite atsisi?sti i? ?Microsoft?. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?ytai problemai spr?sti. Taikykite jas tik sistemose, kuriose kyla ?i konkreti problema. Su ?iomis kar?tosiomis pataisomis gali b?ti atliekami papildomi bandymai. Tod?l jei ?i problema jums kelia nedaug b?d?, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jei ?ias kar?t?sias pataisas galima atsisi?sti, ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje bus skyrius ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas?. Jei ?io skyriaus nematote, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnyb?, kad gautum?te kar?t?j? patais?.

Pastaba Jei kyla kit? problem? arba jei b?tina bet kokia trik?i? diagnostika, gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. U? papildomus klausimus d?l palaikymo ir problem?, kuri? negalima i?spr?sti naudojant min?tas kar?t?sias pataisas, taikomos ?prastos palaikymo kainos. Nor?dami gauti vis? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnybos telefon? numeri? s?ra?? arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba Formoje ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas? nurodomos kalbos, kuriomis teikiama ?i kar?toji pataisa. Jei nematote savo kalbos, ?ios kar?tosios pataisos j?s? kalba n?ra.

B?tinosios s?lygos

?ioms kar?tosioms pataisoms ?diegti netaikomos jokios b?tinos s?lygos.

Paleidimo i? naujo informacija

Pritaikius ?ias kar?t?sias pataisas, kompiuterio nereikia paleisti i? naujo.

Registro informacija

Nor?dami pasinaudoti viena i? ?io paketo kar?t?j? patais?, turite sukurti arba pakeisti registro rakt?.

Jei norite, kad ?ios kar?t?j? patais? paketo u?klausos dal? ?galintume u? jus, pereikite prie dalies ?Pataisyti u? mane?. Jei ?ios kar?t?j? patais? paketo u?klausos dal? norite ?galinti savaranki?kai, pereikite prie dalies ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane


Nor?dami ?ios kar?t?j? patais? paketo u?klausos dal? ?galinti automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Pataisyti? nurodymus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50130


Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba; ta?iau automatinis sprendimas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, automatin? sprendim? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske, tada paleisti j? problemi?kame kompiuteryje.

Dabar eikite ? dal? ?Ar tai i?sprend? problem???


Leiskite taisyti pa?iam
Svarbu ?iame skyriuje, metode ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip kurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?
Nor?dami ?galinti ?ios kar?t?j? patais? paketo u?klausos dal?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. Nukopijuokite ir ?klijuokite (arba ?veskite) ?i? komand? lauke Vykdyti, tada paspauskite ENTER:
  regedit
 3. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0\Access\Options
 4. Meniu Redagavimas perkelkite pel?s ?ymikl? ant Naujas, tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 5. ?veskite NoRichTextExprCheck, tada paspauskite ENTER.
 6. Meniu Redagavimas spustel?kite Modifikuoti.
 7. ?veskite ?i? ?e?ioliktain? arba de?imtain? reik?m?, tada spustel?kite Gerai: 1
 8. I?eikite i? registro rengykl?s.


?Ar tai i?sprend? problem???
Patikrinkite, ar registro raktas buvo sukurtas arba pakeistas. Jei registro raktas buvo sukurtas arba pakeistas, toliau ?io straipsnio galite nebeskaityti. Jei registro raktas nebuvo sukurtas arba pakeistas, galite kreiptis ? palaikymo tarnyb?.

Failo informacija

?ioje kar?tojoje pataisoje gali neb?ti vis? fail?, reikaling? norint visi?kai atnaujinti produkto komponavimo versij?. ?iame kar?t?j? patais? pakete yra tik tie failai, kuriuos reikia tur?ti norint i?spr?sti ?iame straipsnyje i?vardytas problemas.

?i? kar?t?j? patais? visuotin? versija turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint informacij? apie fail?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.

Atsisiuntimo informacija
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Office-kb949404-fullfile-x86-glb.exe12.0.6300.50006,578,36025-Feb-200808:58x86
?Microsoft Windows? diegimo programos .msp failo informacija
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Access.mspNot Applicable6,746,11225-Feb-200815:12Not Applicable
?diegus kar?t?j? patais?, visuotin?s ?ios kar?tosios pataisos versijos failo atributai arba naujesn?s versijos failo atributai yra pateikiami ?ioje lentel?je:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Accwiz.dll12.0.6300.5000164,91208-Dec-200708:31x86
Msacc.olb12.0.6300.5000585,77608-Dec-200708:31x86
Msaccess.exe12.0.6304.500010,378,78422-Feb-200817:11x86
Msaexp30.dll12.0.6300.500069,17608-Dec-200708:31x86
Soa.dll12.0.6300.5000504,89608-Dec-200708:31x86
Pastaba. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
824684 ?prast? termin?, vartojam? ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Savyb?s

Straipsnio ID: 949404 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. spalio 10 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Access 2007
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kboffice2007presp2fix kbautohotfix kbexpertiseinter kbfix kbqfe kbhotfixserver kbhotfixrollup KB949404

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com