Raksta ID: 949404 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir aprakst?tas programmas Microsoft Office Access 2007 probl?mas, kas ir nov?rstas 2008. gada 6. mart? izlaistaj? labojumfailu pakotn?.
Rakst? aprakst?ti ??di labojumfaila aspekti:
 • Probl?mas, ko nov?r? ?is labojumfails.
 • Labojumfaila instal??anas priek?nosac?jumi.
 • Vai p?c ?? labojumfaila instal??anas ir j?restart? dators.
 • Vai labojumfails tiek aizst?ts ar k?du citu labojumfailu.
 • Vai ir j?veic jebk?das izmai?as re?istr?.
 • Faili, kas iek?auti labojumfail?.

IEVADS

Probl?mas, ko nov?r? ?? labojumfailu pakotne

?is labojumfails nov?r? ??das Microsoft zin??anu b?zes rakst? iepriek? nedokument?tas probl?mas:
 • M??inot saspiest un labot koplietojam? map? eso?u datu b?zi, tiek izveidota jauna datu b?ze. Jaunajai datu b?zei tiek pie??irts atbilsto??s programmas Access versijas datu b?zes noklus?juma nosaukums. Programm? Access 2003 noklus?juma nosaukums ir "Db1.mdb". Programm? Access 2007 noklus?juma nosaukums ir "Database1.mdb". Tom?r vec? datu b?ze netiek saspiesta vai izdz?sta; tiek saspiesta jaun? datu b?ze. T?da pati probl?ma rodas, ja ir atlas?ta datu b?zes opcija Aizverot saspiest.
 • Modific?jot vaic?jumu noform?juma skat?, programma Access 2007, iesp?jams, atbild p?c ilg?ka laika. T? notiek, ja tabulas, uz kur?m balst?ts vaic?jums, ir no atv?rto datu b?zu savienojam?bas (Open Database Connectivity ? ODBC) datu b?zes datu avota.

PAPILDINDORM?CIJA

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. ?im labojumfailam, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams pagaid?t, l?dz tiek izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de". Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centru, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rotas parast?s atbalsta izmaksas. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centra t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me. Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja veidlap? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Priek?nosac?jumi

?im labojumfailam nav instal??anas priek?nosac?jumu.

Inform?cija par restart??anu

P?c ?? labojumfaila instal??anas dators nav j?restart?.

Inform?cija par re?istru

Lai lietotu vienu no ??s pakotnes labojumfailiem, j?izveido vai j?modific? re?istra atsl?ga.

Ja v?laties, lai Microsoft iesp?jotu ??s labojumfailu pakotnes vaic?juma da?u, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Lai patst?v?gi iesp?jotu ??s labojumfailu pakotnes vaic?juma da?u, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiski


Lai autom?tiski iesp?jotu ??s labojumfailu pakotnes vaic?juma da?u, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un p?c tam veiciet labo?anas vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50130


Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?; ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m sist?mas Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja neesat pie datora, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisko labo?anu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.


Labot patst?v?gi
Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows
Lai iesp?jotu ??s labojumfailu pakotnes vaic?juma da?u, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Izpild?t.
 2. Nokop?jiet un lodzi?? Izpild?t iel?m?jiet (vai ierakstiet) t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  regedit
 3. Re?istr? atrodiet ??du apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0\Access\Options
 4. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 5. Ierakstiet NoRichTextExprCheck un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 6. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Modific?t.
 7. Ierakstiet t?l?k nor?d?to heksadecim?lo vai decim?lo v?rt?bu un noklik??iniet uz Labi: 1
 8. Aizveriet re?istra redaktoru.


Vai probl?ma ir nov?rsta?
P?rbaudiet, vai re?istra v?rt?ba ir izveidota vai modific?ta. Ja re?istra v?rt?ba ir izveidota vai modific?ta, varat ?o rakstu t?l?k nelas?t. Ja re?istra atsl?ga nav izveidota vai modific?ta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.

Inform?cija par failu

?aj? labojumfail?, iesp?jams, nav iek?auti visi faili, kas nepiecie?ami, lai piln?b? atjaunin?tu produktu uz jaun?ko b?v?jumu. ?aj? labojumfail? ir ietverti tikai tie faili, kas nepiecie?ami, lai izlabotu ?aj? rakst? nor?d?t?s probl?mas.

?ai labojumfaila glob?lajai versijai ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, lietojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.

Inform?cija par lejupiel?di
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Office-kb949404-fullfile-x86-glb.exe12.0.6300.50006,578,36025-Feb-200808:58x86
Inform?cija par Microsoft Windows Installer .msp failu
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Access.mspNot Applicable6,746,11225-Feb-200815:12Not Applicable
Kad ?is labojumfails ir instal?ts, ?? labojumfaila glob?lajai versijai ir faila atrib?ti vai jaun?ka faila atrib?tu versija, kas ir nor?d?ta ?aj? tabul?:
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Accwiz.dll12.0.6300.5000164,91208-Dec-200708:31x86
Msacc.olb12.0.6300.5000585,77608-Dec-200708:31x86
Msaccess.exe12.0.6304.500010,378,78422-Feb-200817:11x86
Msaexp30.dll12.0.6300.500069,17608-Dec-200708:31x86
Soa.dll12.0.6300.5000504,89608-Dec-200708:31x86
Piez?me. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 949404 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 10. oktobris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Access 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kboffice2007presp2fix kbautohotfix kbexpertiseinter kbfix kbqfe kbhotfixserver kbhotfixrollup KB949404

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com