Identifikator ?lanka: 949404 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje probleme koji su re?eni u paketu hitnih ispravki za Microsoft Office Access 2007 koji je izdat 06. marta 2008.
Ovaj ?lanak opisuje slede?e stavke o hitnoj ispravci:
 • Problem koji re?ava hitna ispravka.
 • Preduslovi za instaliranje hitne ispravke.
 • Da li morate ponovo pokrenuti ra?unar nakon instaliranja hitne ispravke.
 • Da li hitnu ispravku zamenjuje neka druga hitna ispravka.
 • Da li morate izvr?iti promene u registratoru.
 • Datoteke koje sadr?i hitna ispravka.

UVOD

Problemi koje ova hitna ispravka re?ava

Ova hitna ispravka re?ava slede?e probleme koji prethodno nisu bili dokumentovani u ?lanku Microsoft baze znanja:
 • Kada poku?ate da sa?mete i popravite bazu podataka u deljenoj fascikli, kreira se nova baza podataka. Nova baza podataka dobija podrazumevano ime za tu verziju programa Access. Za Access 2003 ime je ?Db1.mdb?. Za Access 2007 ime je ?Database1.mdb?. Me?utim, stara baza podataka nije sa?eta ni izbrisana, a nova baza podataka je sa?eta. Do istog problema dolazi i ako se izabere opcija baze podataka Sa?mi prilikom zatvaranja.
 • Programu Access 2007 mo?e trebati vi?e vremena za odziv kada izmenite upit u okviru prikaza ?Dizajn?. Do ovog pona?anja dolazi ako tabele na kojima je upit zasnovan poti?u iz Open Database Connectivity (ODBC) izvora baze podataka.

DODATNE INFORMACIJE

Informacije o hitnoj ispravci

Podr?ana hitna ispravka je dostupna od korporacije Microsoft. Me?utim, ova hitna ispravka je namenjena isklju?ivo za re?avanje problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na sisteme na kojima dolazi do ovog problema. Ova hitna ispravka ?e se mo?da dodatno testirati. Zato, ukoliko niste ozbiljno ugro?eni ovim problemom, preporu?ujemo da sa?ekate slede?u softversku ispravku koja sadr?i ovu hitnu ispravku.

Ako je hitna ispravka dostupna za preuzimanje, na vrhu ovog ?lanka baze znanja postoji odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako se ovaj odeljak ne pojavljuje, obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste nabavili hitnu ispravku.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate poseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom hitnom ispravkom. Da biste dobili kompletnu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali poseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna hitna ispravka. Ako ne vidite svoj jezik, to je zato ?to hitna ispravka nije dostupna na tom jeziku.

Preduslovi

Ne postoje preduslovi za instaliranje ove hitne ispravke.

Informacije o ponovnom pokretanju

Nakon primene ove hitne ispravke ne morate ponovo da pokrenete ra?unar.

Informacije o registratoru

Da biste koristili neku hitnu ispravku iz ovog paketa, morate kreirati ili izmeniti klju? registratora.

Da bismo umesto vas omogu?ili deo ovog paketa hitnih ispravki sa upitom, posetite odeljak ?Popravi umesto mene?. Da biste sami omogu?ili deo ovog paketa hitnih ispravki sa upitom, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene


Da biste automatski omogu?ili deo ovog paketa hitnih ispravki sa upitom, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50130


Napomena ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku popravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.


Popravi?u sâm
Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
Da biste omogu?ili deo upita ovog paketa hitnih ispravki, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Pokreni kopirajte i nalepite (ili otkucajte) slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  regedit
 3. Prona?ite slede?i potklju? u registratoru i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0\Access\Options
 4. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 5. Otkucajte NoRichTextExprCheck i pritisnite taster ENTER.
 6. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izmeni.
 7. Otkucajte slede?u heksadecimalnu ili decimalnu vrednost i kliknite na dugme U redu: 1
 8. Zatvorite alatku ?Ure?iva? registratora?.


Da li je ovo re?ilo problem?
Proverite da li je klju? registratora kreiran ili izmenjen. Ako je klju? registratora kreiran ili izmenjen, zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Ako klju? registratora nije kreiran ni izmenjen, mo?ete se obratiti podr?ci.

Informacije o datoteci

Ova hitna ispravka mo?da ne sadr?i sve datoteke koje morate imati da biste u potpunosti a?urirali proizvod na najnoviju verziju. Ova hitna ispravka sadr?i samo datoteke koje su vam potrebne za re?avanje problema navedenih u ovom ?lanku.

Globalna verzija ove hitne ispravke ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su kao UTC vreme (Coordinated Universal Time). Kada prika?ete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC vremena i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke Datum i vreme na kontrolnoj tabli.

Informacije o preuzimanju
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Office-kb949404-fullfile-x86-glb.exe12.0.6300.50006,578,36025-Feb-200808:58x86
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Access.mspNot Applicable6,746,11225-Feb-200815:12Not Applicable
Kada se hitna ispravka instalira, globalna verzija ove hitne ispravke ima atribute datoteke ili noviju verziju atributa datoteke koji su navedeni u slede?oj tabeli:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Accwiz.dll12.0.6300.5000164,91208-Dec-200708:31x86
Msacc.olb12.0.6300.5000585,77608-Dec-200708:31x86
Msaccess.exe12.0.6304.500010,378,78422-Feb-200817:11x86
Msaexp30.dll12.0.6300.500069,17608-Dec-200708:31x86
Soa.dll12.0.6300.5000504,89608-Dec-200708:31x86
Napomena Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki

Svojstva

Identifikator ?lanka: 949404 - Poslednji pregled: 10. oktobar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Access 2007
Klju?ne re?i: 
kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kboffice2007presp2fix kbautohotfix kbexpertiseinter kbfix kbqfe kbhotfixserver kbhotfixrollup KB949404

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com