Mô t? v? các ?ng d?ng văn ph?ng chính h?ng thông báo l?i th?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 949810 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Chương tr?nh Office Genuine Advantage ("OGA") đ? ng?ng ho?t đ?ng. Đ? bi?t thêm thông tin v? nh?ng l?i ích c?a văn ph?ng chính h?ng, h?y truy c?p web site sau đây:

L?i ích c?a văn ph?ng chính h?ng

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? các ?ng d?ng Microsoft Office chính h?ng thông báo l?i th?. ?ng d?ng này thông báo cho b?n n?u m?t đ?ng g?i c?a văn ph?ng không ph?i là chính h?ng.

Thông tin thêm

Các ?ng d?ng văn ph?ng chính h?ng thông báo l?i th? là m?t ph?n c?a m?t n? l?c Microsoft đ? gi?m b?t vi ph?m b?n quy?n. cài đ?t chuyên bi?t ph?n m?m này s? giúp b?n xác nh?n r?ng đ?ng g?i Office đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính là chính h?ng và đư?c mức cấp phép m?t cách chính xác. Vi?c thu th?p và s? d?ng ph?n m?m l?u có th? gây ra m?t m?i đe d?a an ninh cho các t? ch?c và cá nhân. Gi? m?o ph?n m?m thư?ng xuyên đư?c đóng gói cùng v?i ph?n m?m gây h?i và không mong mu?n. ph?n m?m gây h?i có th? gây ra h? th?ng tham nh?ng, m?t m?t mát d? li?u, và th?m chí đánh c?p nh?n d?ng.

N?u đ?ng g?i c?a b?n c?a văn ph?ng không chính h?ng, ph?n m?m s? cung c?p nh?c nh? đ?nh k? đ? giúp b?n th?c hi?n hành đ?ng thích h?p và đ? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n t? các m?i đe d?a an ninh có th? đư?c đ?t ra b?i gi? m?o ph?n m?m.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào b?n có th? đ? thu đư?c gi? m?o ph?n m?m, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Genuine
Đăng câu h?i ho?c tra c?u các ch? đ? ban thư văn ph?ng chính h?ng thông báo l?i th?, truy c?p vào các Microsoft chính h?ng l?i th? di?n đàn (ti?ng Anh ch?) vào các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/Genuine/selfhelp/support.aspx

Thư thông báo

Thư thông báo tương t? như sau đây s? xu?t hi?n trên máy tính đang ch?y m?t đ?ng g?i c?a văn ph?ng đ? không thành công tr?nh Office Genuine Advantage xác nh?n:
 • Chương tr?nh kh?i đ?ng
  Khi b?n B?t đ?u m?t đ?ng g?i không ph?i là chính h?ng c?a m?t chương tr?nh Office XP, m?t chương tr?nh Office 2003, ho?c c?a m?t chương tr?nh Office 2007, b?n nh?n đư?c thư thông báo gi?ng như sau:
  đ?ng g?i này c?a Microsoft Office không ph?i là chính h?ng.

  Xin vui l?ng tha này b? gián đo?n. đ?ng g?i này c?a Microsoft Office đ? không vư?t qua xác nh?n. B?m bi?t thêm đ? bi?t chi ti?t và giúp đ? xác đ?nh cách t?t nh?t đ? có đư?c Microsoft Office chính h?ng.
  Khi b?n nh?n đư?c m?t thông báo không chính h?ng thông báo, b?n luôn luôn có hai tùy ch?n:
  • B?n có th? nh?n T?m hi?u thêm đ? xem thêm thông tin v? s? th?t b?i xác nh?n c? th? và v? các tùy ch?n có s?n đ? làm cho đ?ng g?i c?a b?n c?a văn ph?ng chính h?ng.
  • B?n có th? nh?p vào Nh?c nh? Me Later. N?u b?n ch?n tu? ch?n này, m?t bi?u tư?ng s? có s?n trong khu v?c thông báo b?n có th? nh?p đúp vào đ? xem thêm thông tin v? s? th?t b?i xác nh?n c? th? và v? các tùy ch?n mà b?n có th? làm đ? làm cho đ?ng g?i c?a b?n c?a văn ph?ng chính h?ng.
 • Thanh công c?
  Cho các chương tr?nh Office XP và Office 2003, m?t thanh công c? đư?c thêm vào chương tr?nh không ph?i là chính h?ng. Thanh công c? này s? hi?n th? m?t tin nh?n tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
  B?n sao này c?a văn ph?ng không ph?i là chính h?ng. Click vào đây đ? t?m hi?u thêm.
 • Băng
  Cho năm 2007 là chương tr?nh văn ph?ng, m?t y?u t? băng nh?p vào chương tr?nh không ph?i là chính h?ng. Băng này s? hi?n th? m?t tin nh?n tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
  B?n sao này c?a văn ph?ng không ph?i là chính h?ng. Click vào đây đ? t?m hi?u thêm.
Lưu ?: Nh?p vào thanh công c? ho?c các ribbon đ? đ?c thêm v? các chi ti?t c?a s? th?t b?i xác nh?n và v? các tùy ch?n mà b?n có th? làm đ? làm cho b?n sao c?a b?n c?a văn ph?ng chính h?ng.

Làm th? nào đ? ngăn ch?n thư thông báo

Có là không có tùy ch?n đ? t?m th?i ngăn ch?n thư thông báo. Đ? lo?i v?nh vi?n b? thông báo thư, làm theo các bư?c đư?c đưa ra trên trang web văn ph?ng chính h?ng l?i th? thông báo Web đ? làm cho b?n sao c?a b?n c?a văn ph?ng chính h?ng khi b?n đư?c nh?c.

Cài đ?t Office Genuine Advantage Notificationsupdate

C?p Nh?t Office Genuine Advantage Notifications phân ph?i thông qua Microsoft Update là m?t tùy ch?n C?p Nh?t ho?c t?i v?. T?i v? b?n c?p nh?t này là không c?n thi?t. B?n ph?i ch?p nh?n đi?u kho?n c?p phép ph?n m?m c?a Microsoft trư?c khi b?n cài đ?t ?ng d?ng. Sau khi đi?u kho?n c?p phép ph?n m?m c?a Microsoft đ? đư?c ch?p nh?n, các ?ng d?ng văn ph?ng chính h?ng thông báo l?i th? s? xác minh r?ng b?n sao đ? cài đ?t văn ph?ng là chính h?ng.

N?u b?n sao đ? cài đ?t Office là chính h?ng, không có tin nh?n thông báo b? sung đư?c hi?n th?. N?u b?n sao đ? cài đ?t Office không vư?t qua ki?m tra xác nh?n, đ?nh k? thông báo tin nh?n đư?c hi?n th? đ? làm cho b?n nh?n th?c đư?c v?n đ?, đ? cung c?p cho b?n thông tin chi ti?t, và đ? cung c?p các tùy ch?n mà b?n có th? làm đ? gi?i quy?t s? c?.

B?n không th? g? b? cài đ?t b?n C?p Nh?t Office Genuine Advantage Notifications

Cách duy nh?t đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này là đ? gi?i quy?t t?nh tr?ng c?a b?n không ph?i là chính h?ng. B?n có th? s? d?ng m?c Add or Remove Programs trong b?ng đi?u khi?n đ? xem b?n C?p Nh?t Office Genuine Advantage Notifications. Tuy nhiên, b?n không th? s? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh đ? g? b? cài đ?t b?n C?p Nh?t. Đi?u này là do ph?n m?m l?u có th? s? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t Office Genuine Advantage Notifications. B?i v? hành vi này đ?t ra m?t m?i đe d?a b?o m?t máy tính c?a b?n, kh? năng s? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t Office Genuine Advantage Notifications đ? b? ch?n.

Lưu ?: N?u b?n tin r?ng b?n là n?n nhân c?a vi ph?m b?n quy?n và đ? vô ? mua m?t phiên b?n không ph?i là chính h?ng c?a Microsoft Office, b?n có th? đ? đi?u ki?n đ? nh?n đư?c m?t b?n sao mi?n phí c?a Microsoft Office b?ng cách đi?n vào m?t báo cáo gi? m?o và g?i các phương ti?n truy?n thông gi? đ? đi?u ki?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. H?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/Genuine
 2. Nh?p vào nút Xác nh?n văn ph?ng .
 3. Trên trang k?t qu? Office Genuine Advantage, nh?p vào g?i m?t báo cáo gi? đ? đi?u ki?n trên bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó làm theo các hư?ng d?n.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chương tr?nh Office Genuine Advantage, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Genuine
Lưu ý
 • Bư?c đ? đư?c th?c hi?n đ? đ?m b?o r?ng ch?y các ?ng d?ng văn ph?ng chính h?ng thông báo l?i th? không đáng k? ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t c?a máy tính c?a b?n. Các ?ng d?ng ch?y ch? khi văn ph?ng đư?c m?.
 • Sau khi văn ph?ng chính h?ng thông báo l?i th? đư?c cài đ?t, nó không th? đư?c g? b? kh?i máy tính. Quy?n riêng tư c?a Microsoft Genuine Advantage gi?i thích nh?ng thông tin đư?c thu th?p, làm th? nào nó đư?c s? d?ng, và làm th? nào Microsoft giúp b?o v? b?o m?t c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/Genuine/Downloads/privacyinfo.aspx

Tùy ch?n h? tr? Office Genuine Advantage

Đ? t?m hi?u thêm v? các tùy ch?n h? tr? có s?n cho các thông báo Office Genuine Advantage, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Genuine/selfhelp/support.aspx
Các tùy ch?n bao g?m c? d?ch v? khách hàng và h? tr? k? thu?t.

Thu?c tính

ID c?a bài: 949810 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Genuine Advantage
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
T? khóa: 
kbvalidation kbregistration kbinstallation kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB949810 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 949810
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com