Ja akredit?cijas datu dialoglodzi?? noklik??in?t uz Atcelt, programma Outlook 2003 bez br?din?juma tiek p?rsl?gta bezsaistes re??m? un netiek izveidots savienojums ar pastkasti

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 949918
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Programm? Microsoft Office Outlook 2003 var tikt atk?rtoti par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu ierakst?t paroli. Ja akredit?cijas datu dialoglodzi?? noklik??in?t uz Atcelt, programma Outlook 2003 bez br?din?juma tiek p?rsl?gta bezsaistes re??m? un netiek izveidots savienojums ar pastkasti. ??d? gad?jum? netiek par?d?ts k??das zi?ojums vai pazi?ojums.

RISIN?JUMS

Svar?gi! ?aj? sada?? vai metodes vai uzdevuma aprakst? ir nor?d?tas re?istra modific??anas darb?bas. Ta?u, ja re?istrs tiek modific?ts nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c prec?zi iev?rojiet sniegtos nor?d?jumus. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. Tas sniedz iesp?ju atjaunot re?istru, ja rodas probl?mas. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izveidot re?istra dubl?jumu un to atjaunot, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
322756 Re?istra dubl?juma izveide un atjauno?ana oper?t?jsist?m? Windows
Ja v?laties, lai m?s iestat?tu re?istra ieraksta UseWindowsUserCredentials v?rt?bu 1, p?rejiet uz sada?u Autom?tisk? labo?ana. Ja v?laties pats nov?rst ?o probl?mu, p?rejiet uz sada?u Patst?v?g? labo?ana.

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet vedn? Fix it sniegtos nor?d?jumus.


Nov?rst ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50636


Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Ta?u autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neatrodaties pie t? datora, kur? ir radusies probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir radusies probl?ma.

P?c tam p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?.Patst?v?g? labo?ana

Lai nov?rstu ?o probl?mu, veiciet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Lietojiet labojumfailu 949917. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
  949917 Programmas Outlook 2003 labojumfailu pakotnes apraksts: 2008. gada 7. marts (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 2. Iestatiet re?istra ierakstu
  UseWindowsUserCredentials
  . Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, lodzi?? ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  2. Atrodiet t?l?k nor?d?to re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s.
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\RPC
  3. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
  4. Ierakstiet UseWindowsUserCredentials un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz UseWindowsUserCredentials un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
  6. Datu lodzi?? V?rt?bu dati ierakstiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  7. Aizveriet re?istra redaktoru.
Piez?me. Iestatot re?istra ieraksta
UseWindowsUserCredentials
v?rt?bu 1, tiek izmantoti tikai darbvirsmas akredit?cijas dati. Skatiet t?l?k sniegtos piem?rus, lai noteiktu piem?rot?ko v?rt?bu.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
KontsUseWindowsUserCredentialsProtokols/papildu darb?basRezult?ts
Dom?ns0 (vai nav)TCP, HTTP ar NTML autoriz?cijuTiek izveidots savienojums ar pakalpojumu Microsoft Exchange, nepar?dot uzvedni ar aicin?jumu ierakst?t lietot?ja akredit?cijas datus.
Nav dom?na0 (vai nav)TCP, HTTP ar NTML autoriz?cijuTiek par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu ierakst?t lietot?ja akredit?cijas datus, un tiek izveidots savienojums ar pakalpojumu Microsoft Exchange.
Dom?ns1TCP, HTTP ar NTML autoriz?cijuTiek izveidots savienojums ar pakalpojumu Microsoft Exchange, nepar?dot uzvedni ar aicin?jumu ierakst?t lietot?ja akredit?cijas datus.
Nav dom?na1TCP, HTTP ar NTLM autoriz?cijuNetiek par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu ierakst?t lietot?ja akredit?cijas datus, un netiek izveidots savienojums ar pakalpojumu Microsoft Exchange. Programma paliek bezsaistes st?vokl?, un regul?ri tiek m??in?ts izveidot savienojumu.
Dom?ns1HTTP ar pamata autoriz?cijuTiek par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu ierakst?t lietot?ja akredit?cijas datus, un tiek izveidots savienojums ar pakalpojumu Microsoft Exchange. Turkl?t programm? tiek atk?rtoti r?d?ta uzvedne ar jaut?jumu, vai neesat nepareizi ierakst?jis paroli.
Nav dom?na1HTTP ar pamata autoriz?cijuTiek par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu ierakst?t lietot?ja akredit?cijas datus, un tiek izveidots savienojums ar pakalpojumu Microsoft Exchange. Turkl?t, ja nepareizi ierakst?t paroli, tiek atk?roti r?d?ta uzvedne.
Dom?ns1Kad konfigur?jat profilu, atlasiet opciju Vienm?r piepras?t lietot?jv?rdu un paroli.Tiek par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu ierakst?t lietot?ja akredit?cijas datus, un tiek izveidots savienojums ar pakalpojumu Microsoft Exchange.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, varat nelas?t ??s sada?as turpin?jumu. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta dienestu.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai nos?tiet mums e-pasta zi?ojumu.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 949918 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 20. decembris - P?rskat??ana: 1.0
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmsifixme kbfixme KB949918

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com