Uklanjanje Windows XP servisnog paketa 3 sa ra?unara

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 950249 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
MS unutra?nje informacije o Beta verziji
Ovaj ?lanak govori o beta verziji proizvoda koji Microsoft jo? nije najavio niti javno objavio. Slobodno se upoznajte sa ovim proizvodom, isprobajte ga i prijavite probleme korporaciji Microsoft.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Windows XP servisni paket 3 (SP3) sadr?i va?ne ispravke za Windows XP. Kada instalirate Windows XP SP3, hardverski ure?aji ili instalirani programi mogu druga?ije funkcionisati. Zbog toga ?ete mo?da ?eleti da deinstalirate Windows XP SP3 kao korak u re?avanju problema. Ovaj ?lanak opisuje kako se Windows XP SP3 uklanja sa ra?unara.

DODATNE INFORMACIJE

Da biste uklonili Windows XP SP3 sa ra?unara, koristite neki od slede?ih metoda.

Va?no Kada uklonite Windows XP servisni paket 3 sa ra?unara, preporu?ujemo da posetite slede?u Microsoft Web stranicu i instalirate najnovije bezbednosne ispravke:
http://update.microsoft.com

1. metod: Koristite stavku ?Dodaj ili ukloni programe? na kontrolnoj tabli

 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. Kopirajte i nalepite slede?u komandu u polje Otvori, a zatim pritisnite taster ENTER:
  appwiz.cpl
 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Prika?i ispravke.
 4. Izaberite stavku Windows XP servisni paket 3, a zatim kliknite na dugme Ukloni.
 5. Kliknite na dugme Zavr?i da biste ponovo pokrenuli ra?unar kada se proces uklanjanja zavr?i.

2. metod: Koristite proces ?Oporavak sistema?

Napomena Pre kori??enja procesa ?Oporavak sistema?, uverite se da ste bar jednom ponovo pokrenuli ra?unar nakon instalacije Windows XP SP3. Ponovnim pokretanjem ra?unara omogu?avate zavr?avanje svih preostalih uslu?nih procesa.
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. Kopirajte i nalepite slede?u komandu u polje Otvori, a zatim pritisnite taster ENTER:
  %systemroot%\System32\restore\rstrui.exe
 3. Izaberite stavku Vrati moj ra?unar na ranije vreme, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Kliknite na datum kada ste instalirali Windows XP SP3, a zatim u polju Ta?ka vra?anja izaberite stavku Instaliran Windows XP servisni paket 3.
 5. Kliknite na dugme Dalje, a zatim sledite uputstva na ekranu da biste uklonili Windows XP SP3.

3. metod: Koristite alatku Recovery Console

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Ako ne mo?ete da uklonite Windows XP SP3 kori??enjem nekog od prethodnih metoda, sledite ove korake:
 1. Ubacite Windows XP CD u CD jedinicu ili u DVD jedinicu, a zatim ponovo pokrenite ra?unar. Kada dobijete slede?u poruku, pritisnite neki taster da biste pokrenuli ra?unar sa Windows XP CD-a:
  Pritisnite bilo koji taster da biste podigli sistem sa CD-a
  Napomena Ra?unar mora biti konfigurisan za pokretanje sa CD ili DVD jedinice. Za vi?e informacija o konfigurisanju ra?unara za pokretanje sa CD ili DVD jedinice pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz ra?unar ili se obratite proizvo?a?u ra?unara. Tako?e mo?ete da koristite disketu sa koje se mo?e pokrenuti ra?unar da biste pokrenuli Windows XP. Za vi?e informacija pogledajte slede?i ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  305595 Kako da napravite boot disketu za NTFS ili FAT particiju u Windowsu XP
 2. Kada dobijete poruku Dobro do?li u instalaciju, pritisnite taster R da biste pokrenuli alatku Recovery Console.

  Napomena Na ekranu ?e se pojaviti vi?e opcija.
 3. Izaberite odgovaraju?u instalaciju operativnog sistema Windows XP.

  Napomena Morate da izaberete broj pre nego ?to pritisnete taster ENTER ili ?e se ra?unar ponovo pokrenuti. Obi?no je dostupna samo opcija 1: C:\Windows.
 4. Otkucajte administratorsku lozinku ukoliko se to od vas zatra?i. Ako ne znate administratorsku lozinku, pritisnite taster ENTER. (Obi?no je lozinka prazna.)

  Napomena Ne mo?ete nastaviti sa radom ako nemate administratorsku lozinku.
 5. Na komandnoj liniji otkucajte cd $ntservicepackuninstall$\spuninst, a zatim pritisnite taster ENTER.
 6. Na komandnoj liniji otkucajte batch spuninst.txt, a zatim pritisnite taster ENTER.

  Napomena Pojavi?e se datoteka Spuninstal.txt. Dok se pomerate nadole kroz datoteku, vide?ete gre?ke i datoteke koje se kopiraju. To je uobi?ajeno pona?anje.
 7. Kada se Windows XP SP3 ukloni, otkucajte exit, a zatim pritisnite taster ENTER.
 8. Ponovo pokrenite ra?unar u bezbednom re?imu. Da biste to uradili, pritisnite taster F8 kada se ra?unar ponovo pokrene.

  Napomena Kada se ra?unar ponovo pokrene, ra?unar mo?e prestati da se odaziva i mo?ete videti crni ekran. Mi? ?e funkcionisati. U tom slu?aju, ponovo pokrenite ra?unar tako ?to ?ete ga isklju?iti, a zatim ponovo uklju?iti. Drugo ponovno pokretanje ?e vam omogu?iti da se prijavite.
 9. Kada se ra?unar ponovo pokrene, Windows Explorer (Explorer.exe) se ne pokre?e, a Windows ikone i dugme ?Start? nisu dostupni. Da biste re?ili ovaj problem, sledite ove korake:
  1. Pritisnite tastere CTRL+ALT+DEL, a zatim na ekranu Windows bezbednost izaberite stavku Upravlja? zadacima.
  2. U meniju Datoteka izaberite stavku Novi zadatak (Pokreni).
  3. U polju Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
  4. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RpcSs
  5. U oknu sa detaljima kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Ime objekta, kliknite na dugme Promeni, u polju Podaci o vrednosti otkucajte Lokalni sistem, a zatim kliknite na dugme U redu.
  6. Ponovo pokrenite ra?unar
Za dodatne informacije o tome kako da instalirate i koristite alatku Recovery Console kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
307654 Kako da instalirate i koristite alatku ?Recovery Console? (Konzola za oporavak) u operativnom sistemu Windows XP

Svojstva

Identifikator ?lanka: 950249 - Poslednji pregled: 5. maj 2008. - Revizija: 2.1
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB950249

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com