K??das zi?ojums, atjauninot darbpl?smu k?rtulas no Microsoft Dynamics CRM 3.0 uz Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.OutOfMemoryException"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 950490 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Jaunin?t Microsoft Dynamics CRM 3.0 uz Microsoft Dynamics CRM 4.0. P?c jaunin??anas darbpl?smu k?rtulas no Microsoft Dynamics CRM 3.0 Microsoft Dynamics CRM 4.0, j?s sa?emat "System.OutOfMemoryException" k??das zi?ojums.

Microsoft CRM jaunin??anas ?urn?lfailu, j?s sa?emat ??ds k??das zi?ojums:
Laiks| Info| Moderniz?cijas gad?jum? darbpl?sma: nosaukums: p?rdo?anas procesa piem?rs ProcessInstanceId: {f26bc78d-94c2-dc11-856b-0019bbe6c5ce}
Laiks |Warning| Iz??mums laik? jaunin??anu Darbpl?smas instances: nosaukums: p?rdo?anas procesa piem?rs ProcessInstanceId: {f26bc78d-94c2-dc11-856b-0019bbe6c5ce} | Microsoft.CRM.CrmException: SdkCommand Update---> System.OutOfMemoryException: "System.OutOfMemoryException" tipa, iz?emot svie?.
pie System.String.CtorCharArrayStartLength (Char [] v?rt?ba, Int32 startIndex, Int32 garums)
pie System.Data.SqlClient.TdsParser.ReadSqlStringValue (SqlBuffer v?rt?bu, Byte tipa Int32 garums, Encoding kod??anas, Boolean isPlp, TdsParserStateObject stateObj)
pie System.Data.SqlClient.TdsParser.ReadSqlValue (SqlBuffer v?rt?ba, SqlMetaDataPriv md, Int32 garums, TdsParserStateObject stateObj)
pie System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ReadColumnData() pie System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ReadColumn (Int32 i, Boolean setTimeout)
pie System.Data.SqlClient.SqlDataReader.GetValueInternal(Int32 i), pie System.Data.SqlClient.SqlDataReader.GetValue(Int32 i)
pie Microsoft.CRM.BusinessEntities.BusinessProcessObject.FillEntityFromDataReader (BusinessEntity subjekts, IDataReader las?t?js, EntityExpression entityExpression)
pie Microsoft.CRM.BusinessEntities.BusinessProcessObject.DoRetrieve (BusinessEntity subjekts, EntityExpression entityExpression, ExecutionContext konteksts, Int32 languageCode)
pie Microsoft.CRM.BusinessEntities.BusinessProcessObject.retrieve (BusinessEntityMoniker Pav?rds, EntityExpression entityExpression, ExecutionContext konteksts, Int32] deletionCodes, Int32 languageCode)
pie Microsoft.CRM.BusinessEntities.BusinessProcessObject.retrieve (BusinessEntityMoniker Pav?rds, EntityExpression entityExpression, ExecutionContext kontekst?)
pie Microsoft.CRM.Workflow.Upgrade.SdkCommand.retrieve (String entityName Guid entityId, String [] kolonnas)
---Gala Iek??jais iz??muma steka trase ---
pie Microsoft.Crm.Workflow.Upgrade.SdkCommand.Retrieve (String entityName Guid entityId, String [] kolonnas)
pie Microsoft.CRM.Workflow.Upgrade.SdkCommand.retrieve (String entityName Guid entityId)
pie Microsoft.CRM.Workflow.Upgrade.WorkflowUpgradeOrchestration.CreateAsyncOperation (WFProcessInstanceRow processInstanceRow, Guid activationId, String primaryEntityName IUpgradeContext upgradeContext, virkne messageName, Int32 errorCode)
pie Microsoft.CRM.Workflow.Upgrade.WorkflowUpgradeOrchestration.CreateAsyncOperation (WFProcessInstanceRow processInstanceRow, Guid activationId, String primaryEntityName IUpgradeContext upgradeContext, String messageName)
pie Microsoft.CRM.Workflow.Upgrade.WorkflowUpgradeOrchestration.UpgradeInstances (IUpgradeContext upgradeContext, IDataProvider'1 dataProvider)

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja daudz Microsoft Dynamics CRM 3.0, pirms ir public?ts darbpl?smu k?rtulas jaunin?jums.

RISIN?JUMS

?? probl?ma tiek atrisin?ta jaun?ko kumulat?vo atjaunin?jumu apkopojumu par Microsoft Dynamics CRM 4.0. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
949256 Microsoft Dynamics CRM 4.0 atjaunin?jumi un labojumfaili

STATUSS

Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts
887283 Microsoft Business Solutions CRM programmat?ras labojumfailu un atjaunin??anas pakotnes nosaukumu standarti

Rekviz?ti

Raksta ID: 950490 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2012. gada 21. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Atsl?gv?rdi: 
kbfix kbexpertiseinter kberrmsg kbmbsmigrate kbqfe kbhotfixserver kbautohotfix kbmt KB950490 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 950490

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com