ID c?a bài: 950718 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? năm phương pháp đ? kh?c ph?c s? c? cài đ?t chuyên bi?t không thành công c?a Windows XP Service Pack 3 (SP3).

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows XP SP3, ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t th?t b?i, ho?c b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i.

Gi?i pháp

S? d?ng các phương pháp x? l? s? c? sau đây theo th? t? mà trong đó chúng đư?c tr?nh bày.

Phương pháp 1: Thoát t?t c? chương tr?nh đang m?, kh?i đ?ng l?i máy tính, và sau đó th? cài đ?t chuyên bi?t l?i SP3

Đôi khi ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t là không thành công v? m?t ho?t đ?ng trư?c đó không đư?c hoàn thành. B?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, b?n đóng b?t k? ch?c năng đang ch? x? l? máy tính và kh?i đ?ng l?i quá tr?nh. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Thoát t?t c? chương tr?nh.
 2. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
 3. Ch? đ?i cho đ?n khi máy tính k?t thúc quá tr?nh kh?i đ?ng l?i, và sau đó kí nh?p vào tài kho?n c?a b?n.
 4. Truy c?p vào các Microsoft Web site sau đ? cài xác lập lại Windows XP SP3:
  http://Update.Microsoft.com
 5. Nh?p vào nh?n cài đ?t chuyên bi?t (khuy?n cáo).

  Lưu ? N?u máy tính đáp ?ng các đi?u ki?n cho các c?p nh?t Windows XP SP3, b?n c?p nh?t này s? đư?c ch?n t? đ?ng.
 6. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t.
 7. Xem xét và ch?p nh?n Điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft, và sau đó làm theo các hư?ng d?n đư?c cung c?p trong quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t đ? hoàn t?t vi?c cài đ?t chuyên bi?t.
N?u ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t là thành công, b?n đ? k?t thúc.

N?u phương pháp này không gi?i quy?t v?n đ?, đi đ?n phương pháp 2.

Phương pháp 2: T?m th?i vô hi?u hóa b?t k? ch?ng virus, spyware và chương tr?nh tư?ng l?a c?a bên th? ba

Quan tr?ng Các bư?c sau có th? làm tăng nguy cơ b?o m?t c?a b?n. Các bư?c này c?ng có th? làm cho máy tính ho?c m?ng d? b? t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i ho?c b?i các ph?n m?m gây h?i như vi-rút. Chúng tôi khuyên b?n nên quá tr?nh mà bài vi?t này mô t? đ? cho phép chương tr?nh ho?t đ?ng như chúng đư?c thi?t k? đ? ho?c đ? th?c hi?n kh? năng chương tr?nh c? th?. Trư?c khi b?n th?c hi?n nh?ng thay đ?i này, chúng tôi khuyên b?n nên đánh giá nh?ng r?i ro liên quan đ?n vi?c th?c hi?n quá tr?nh này trong môi trư?ng c? th? c?a b?n. N?u b?n quy?t đ?nh th?c hi?n quá tr?nh này, ph?i m?t b?t k? bư?c b? sung thích h?p đ? giúp B?o v? H? th?ng. Chúng tôi khuyên b?n nên s? d?ng quá tr?nh này ch? n?u b?n th?c s? yêu c?u quá tr?nh này.

cài đ?t chuyên bi?t th?t b?i có th? x?y ra khi m?t chương tr?nh bên th? ba, ch?ng h?n như antispyware, Gi? m?t t?p tin m? ho?c khi nó khóa m?t t?p tin chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows XP SP3 nhu c?u. Trư?c khi b?n c? g?ng đ? cài xác lập lại Windows XP SP3, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Thoát kh?i m?i chương tr?nh đang m?, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính.
 2. Sau khi máy tính đ? kh?i đ?ng l?i, vô hi?u hóa b?t k? ch?ng virus, spyware và chương tr?nh tư?ng l?a c?a bên th? ba có th? B?t đ?u trong quá tr?nh kh?i đ?ng.

  B?n thư?ng có th? làm đi?u này t? khu v?c thông báo chương tr?nh. Các bi?u tư?ng chương tr?nh thư?ng xu?t hi?n ? góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh máy tính. Đ? vô hi?u hóa m?t chương tr?nh t? khu v?c thông báo, b?m chu?t ph?i vào bi?u tư?ng chương tr?nh, và sau đó b?m vào m?t tùy ch?n thích h?p đ? vô hi?u hoá chương tr?nh.

  Lưu ? N?u không có các tùy ch?n này, h?y xem tài li?u chương tr?nh. Ho?c liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a chương tr?nh đ? đư?c hư?ng d?n.
 3. Sau khi b?n vô hi?u hóa các chương tr?nh này, h?y truy c?p Microsoft Web site sau đ? cài xác lập lại Windows XP SP3:
  http://Update.Microsoft.com
  Lưu ? N?u b?n có v?n đ? nh?n đư?c gói b?n ghi d?ch v? t? Windows Update, có đư?c đ?c l?p thông tin tr?n gói t? Trung tâm t?i xu?ng. Đ? làm đi?u này, h?y vào phương pháp 3.
 4. Nh?p vào nh?n cài đ?t chuyên bi?t (khuy?n cáo).

  Lưu ? N?u máy tính đáp ?ng các đi?u ki?n cho các c?p nh?t Windows XP SP3, b?n c?p nh?t này s? đư?c ch?n t? đ?ng.
 5. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t.
 6. Xem xét và ch?p nh?n Điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft, và sau đó làm theo các hư?ng d?n đư?c cung c?p trong quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t đ? hoàn t?t vi?c cài đ?t chuyên bi?t.
 7. Sau khi b?n đ? hoàn t?t quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows XP SP3, tái kích ho?t b?t k? ch?ng virus, spyware và chương tr?nh tư?ng l?a c?a bên th? ba mà b?n vô hi?u hóa trong bư?c 2.
N?u ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t là thành công, b?n đ? k?t thúc.

N?u phương pháp này không gi?i quy?t v?n đ?, đi đ?n phương pháp 3.

Phương pháp 3: T?i v? và cài xác lập lại Windows XP SP3 t? Microsoft Download Center

N?u b?n có v?n đ? nh?n đư?c gói b?n ghi d?ch v? t? Windows Update, có đư?c đ?c l?p thông tin tr?n gói t? Trung tâm t?i xu?ng. Đ? t?i v? các t?p tin, nh?p vào liên k?t sau đây:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Windows XP Service Pack 3 gói bây gi? gói bây gi?.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i v? Windows XP SP3 t? Microsoft Download Center, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows XP m?i nh?t
N?u ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t là thành công, b?n đ? k?t thúc.

N?u phương pháp này không gi?i quy?t v?n đ?, và b?n c?m th?y tho?i mái v?i kh?c ph?c s? c? nâng cao, đi t?i ph?n "Phương pháp kh?c ph?c s? c? nâng cao".

N?u b?n không tho?i mái v?i kh?c ph?c s? c? nâng cao, h?y vào ph?n "Bư?c ti?p theo" đ? thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr?.

NÂNG CAO GI?I ĐÁP TH?C M?C

Các phương pháp x? l? s? c? sau đây đư?c dành cho ngư?i dùng cao c?p. Đ? gi?i quy?t v?n đ? và cài xác lập lại Windows XP SP3, trư?c tiên h?y th? phương pháp 1.

Phương pháp 1: B?t đ?u các n?n thông minh chuy?n b?n ghi d?ch v? (bit) và cài xác lập lại Windows XP SP3

N?n Intelligent Transfer Service (bit) truy?n t?p (t?i xu?ng ho?c t?i lên) gi?a máy tính khách và máy ch? và cung c?p thông tin ti?n đ? liên quan đ?n các giao d?ch chuy?n. N?u b?n ghi d?ch v? bit b? t?t, Windows Update có th? có v?n đ? cung c?p các t?p tin vào máy tính c?a b?n.

Đ? B?t đ?u b?n ghi d?ch v? bit và cài xác lập lại Windows XP SP3, h?y làm theo các bư?c sau:

Bư?c 1: B?t đ?u b?n ghi d?ch v? bit

 1. B?m vào B?t đ?u, và sau đó b?m vào Ch?y.
 2. Lo?i Services.msc trong các m? h?p, và sau đó b?m OK.
 3. B?m chu?t ph?i vào b?n ghi d?ch v? truy?n thông minh n?n, và sau đó b?m thu?c tính.
 4. Trên tab chung trong h?p lo?i kh?i đ?ng , b?m t? đ?ng, và sau đó b?m vào áp d?ng.
 5. Trong ph?n trạm đậu b?n ghi d?ch v? c?a hộp thoại thu?c tính, xác minh r?ng b?n ghi d?ch v? bit B?t đ?u. N?u nó không ph?i B?t đ?u, h?y nh?p vào B?t đ?u.
 6. B?m áp d?ng, và sau đó nh?p vào OK.

Bư?c 2: Kh?i đ?ng l?i máy tính và c? g?ng đ? cài xác lập lại Windows XP SP3

 1. Thoát t?t c? chương tr?nh.
 2. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
 3. Ch? đ?i cho đ?n khi máy tính k?t thúc quá tr?nh kh?i đ?ng l?i, và sau đó kí nh?p vào tài kho?n c?a b?n.
 4. Truy c?p vào các Microsoft Web site sau đ? cài xác lập lại Windows XP SP3:
  http://Update.Microsoft.com
 5. Nh?p vào nh?n cài đ?t chuyên bi?t (khuy?n cáo).

  Lưu ?: N?u máy tính đáp ?ng các đi?u ki?n cho các c?p nh?t Windows XP SP3, b?n c?p nh?t này s? đư?c ch?n t? đ?ng.
 6. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t.
 7. Xem xét và ch?p nh?n Điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft, và sau đó làm theo các hư?ng d?n đư?c cung c?p trong quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t đ? hoàn t?t vi?c cài đ?t chuyên bi?t.
N?u ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t là thành công, b?n đ? k?t thúc.

N?u phương pháp này không gi?i quy?t v?n đ?, đi đ?n phương pháp 2.

Phương pháp 2: T?t C?p nh?t t? đ?ng, xóa m?c tin thư thoại phân ph?i ph?n m?m, và sau đó t?i v? Windows XP SP3

M?t t?p tin trong m?c tin thư thoại phân ph?i ph?n m?m có th? đ? b? h?ng ho?c trư?c các t?p tin có th? ?nh hư?ng đ?n vi?c cài đ?t chuyên bi?t SP3. Thanh toán bù tr? phân ph?i ph?n m?m m?c tin thư thoại giúp ngăn ng?a nh?ng v?n đ? này.

Bư?c 1: T?t C?p nh?t t? đ?ng

Đ? đư?c chúng tôi t?t C?p nh?t t? đ?ng cho b?n, h?y vào các "Kh?c ph?c s? c? cho tôi". N?u b?n thay v? s? l?n lư?t C?p nh?t t? đ?ng ra kh?i chính m?nh, đi đ?n các "Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?".
Kh?c ph?c s? c? cho tôi
Đ? b?t C?p nh?t t? đ?ng t? đ?ng, nh?p vào liên k?t kh?c ph?c s? c? này . Sau đó b?m ch?y trong hộp thoại T?p t?i xu?ng , và làm theo các bư?c trong thu?t s? này.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix nó 50363
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2


Lưu ?: Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?; Tuy nhiên, b?n vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.

Lưu ?: N?u b?n không ? trên máy tính x?y ra s? c?, b?n có th? lưu kh?c ph?c s? c? t? đ?ng vào m?t ổ đĩa flash ho?c CD và sau đó b?n có th? ch?y nó trên máy tính x?y ra s? c?.
Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?
Đ? b?t C?p nh?t t? đ?ng cho m?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr? ho?c như là m?t ngư?i dùng đ? hành chính ?y nhi?m. Đ? xác minh r?ng b?n đang kí nh?p vào Windows v?i trương m?c ngư?i dùng là m?t qu?n tr? c?a máy tính, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/GP/admin
 2. B?m vào B?t đ?u, và sau đó b?m vào Ch?y.
 3. Sao chép và sau đó dán (ho?c g?) Services.msc trong các m? h?p, và sau đó b?m OK.
 4. B?m chu?t ph?i T? đ?ng C?p Nh?t, và sau đó nh?p vào t?t máy.

Bư?c 2: Xoá m?c tin thư thoại phân ph?i ph?n m?m

 1. B?m vào B?t đ?u, và sau đó b?m vào Ch?y.
 2. Sao chép và sau đó dán (ho?c g?) như sau trong m? h?p, và sau đó b?m OK:
  %windir%\SoftwareDistribution
 3. B?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại t?i v? , và sau đó nh?p vào đ?i tên.
 4. Lo?i Download.Old như tên m?c tin thư thoại m?i, và sau đó nh?n ENTER.
 5. Thoát kh?i Window Explorer.

Bư?c 3: B?t C?p nh?t t? đ?ng đ? t?i v? Windows XP SP3 m?t l?n n?a

Đ? đư?c chúng tôi b?t C?p nh?t t? đ?ng cho b?n, h?y vào các "Kh?c ph?c s? c? cho tôi". N?u b?n thay v? s? l?n lư?t C?p nh?t t? đ?ng v? b?n thân b?n, h?y vào các "Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?".
Kh?c ph?c s? c? cho tôi
Đ? b?t C?p nh?t t? đ?ng t? đ?ng, nh?p vào liên k?t kh?c ph?c s? c? này . Sau đó b?m ch?y trong hộp thoại T?p t?i xu?ng , và làm theo các bư?c trong thu?t s? này.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft S?a nó 50362
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2

Lưu ?: Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?; Tuy nhiên, b?n vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.

Lưu ?: N?u b?n không ? trên máy tính x?y ra s? c?, b?n có th? lưu kh?c ph?c s? c? t? đ?ng vào m?t ổ đĩa flash ho?c CD và sau đó b?n có th? ch?y nó trên máy tính x?y ra s? c?.
Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?
Đ? b?t C?p nh?t t? đ?ng cho m?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m vào B?t đ?u, và sau đó b?m vào Ch?y.
 2. Sao chép và sau đó dán (ho?c g?) Services.msc trong các m? h?p, và sau đó b?m OK.
 3. Trong giao di?n đi?u khi?n b?n ghi d?ch v?, b?m chu?t ph?i vào C?p nh?t t? đ?ng, và sau đó nh?p vào B?t đ?u.
 4. Đóng đi?u khi?n b?n ghi d?ch v?.

Bư?c 4: Cài xác lập lại Windows XP SP3

Đ? cài xác lập lại Windows XP SP3, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Update.Microsoft.com
N?u ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t là thành công, b?n đ? k?t thúc.

N?u phương pháp này không gi?i quy?t v?n đ?, h?y đi t?i ph?n "Bư?c ti?p theo".

BƯ?C TI?P THEO

N?u phương pháp trong bài vi?t này không gi?i quy?t v?n đ?, b?n có th? s? d?ng web site b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? t?m các gi?i pháp cho v?n đ? c?a b?n. M?t s? b?n ghi d?ch v? mà Website b?n ghi d?ch v? H? tr? Khách hàng Microsoft cung c?p bao g?m:
 • Cơ s? Ki?n th?c Có thể tìm kiếm: tra c?u thông tin h? tr? k? thu?t và các công c? t? giúp cho s?n ph?m c?a Microsoft.
 • Trung tâm Gi?i pháp: Xem câu h?i thư?ng g?p dành riêng cho s?n ph?m và h? tr? n?i b?t.
 • Các tùy ch?n H? tr? Khác: S? d?ng Web đ? đ?t câu h?i, liên hệ với b?n ghi d?ch v? H? tr? Khách hàng c?a Microsoft ho?c cung c?p thông tin ph?n h?i.
N?u b?n ti?p t?c có nh?ng v?n đ? sau khi b?n s? d?ng các web site Microsoft ho?c n?u b?n không th? t?m th?y m?t gi?i pháp cho v?n đ? trên web site Microsoft h? tr? b?n ghi Dịch vụ Web, nh?p vào liên k?t sau đây đ? liên h? v?i h? tr?.
http://support.microsoft.com/contactus

Thu?c tính

ID c?a bài: 950718 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbfixme kbmsifixme kbmt KB950718 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 950718

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com