J?s nevarat atinstal?t p?rl?kprogrammu Internet Explorer 7 vai Internet Explorer 8, kad esat instal?jis Windows XP 3. servisa pakotni

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 950719 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

P?c Windows XP 3. servisa pakotnes (SP3) instal??anas nevar atinstal?t Windows Internet Explorer 7 vai Internet Explorer 8.

Kad vad?bas panel? izmantojat vienumu Pievienot vai no?emt programmas, nav pieejama Internet Explorer 7 vai Internet Explorer 8 atinstal??anas opcija.

Piez?me. ?? probl?ma nerodas, ja Internet Explorer 7 vai Internet Explorer 8 instal?jat p?c tam, kad ir instal?ta Windows XP SP3.

RISIN?JUMS

Lai atinstal?tu Internet Explorer 7 vai Internet Explorer 8, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Atinstal?jiet Windows XP SP3.

  Lai sa?emtu papildinform?ciju par Windows XP SP3 atinstal??anu, noklik??iniet uz ??da raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  950249 K? no datora no?emt Windows XP 3. servisa pakotni (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 2. Internet Explorer 7 vai Internet Explorer 8 atinstal??ana.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? atinstal?t Internet Explorer 8, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  957700 K? atinstal?t vai no?emt Internet Explorer 8?
  Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? atinstal?t Internet Explorer 7, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  927177 K? atinstal?t programmu Internet Explorer 7
  Piez?me. Darb?bas ir nor?d?tas KB 927177, un t?s attiecas ar? uz Internet Explorer 8 beta 1.
 3. Atk?rtoti instal?jiet Windows XP SP3.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? instal?t sist?mas Windows XP 3. servisa pakotni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  322389 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows XP servisa pakotni

STATUSS

Tas t? ir izveidots ar nol?ku.

Rekviz?ti

Raksta ID: 950719 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2010. gada 30. apr?lis - P?rskat??ana: 4.2
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB950719

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com