P?c Windows XP 3. servisa pakotnes instal??anas katr? datora restart??anas reiz? tiek par?d?ts k??das zi?ojums: ?Dinamisko sai?u bibliot?k? wlanapi.dll nevar atrast proced?ras ieejas punktu apsSearchInterface?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 950720 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

P?c Windows XP 3. servisa pakotnes (SP3) instal??anas katr? datora restart??anas reiz?, iesp?jams, tiek par?d?ts viens no ?iem k??das zi?ojumiem:

Dinamisko sai?u bibliot?k? wlanapi.dll nevar atrast proced?ras ieejas punktu apsSearchInterface.

Dinamisko sai?u bibliot?k? wlanapi.dll nevar atrast proced?ras ieejas punktu apsInitialize.

IEMESLS

Windows XP SP3 ir ieviests jauns .dll fails, kura nosaukums ir Wlanapi.dll. ?is fails ir instal?ts map? %WINDIR%\System32. Da?u ier??u draiveru instal?cijas atsevi??iem tre?o pu?u bezvadu t?klu adapteriem ar? instal? failu Wlanapi.dll map? %WINDIR%\System32. Ja ?is fails ir instal?ts ?aj? map? pirms Windows XP SP3 instal??anas, fails Wlanapi.dll, kas saist?ts ar t?kla adapteri, tiek aizst?ts ar Windows XP SP3 instal?cijas failu.

Piez?mes
  • ?? probl?ma rodas ar?, ja tas pats tre??s puses bezvadu t?kla adaptera ier?ces draiveris tiek instal?ts p?c Windows XP SP3 instal??anas.
  • Vides main?gais %WINDIR% parasti atbilst C:\Windows.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, p?rbaudiet, vai t?kla adaptera ra?ot?ja vietn? nav pieejami jaun?kie ier?ces draiveri sist?mai, kur? darbojas Windows XP SP3. P?c tam bezvadu t?kla adapterim lejupiel?d?jiet un instal?jiet jaun?kos ier?ces draiverus.

Rekviz?ti

Raksta ID: 950720 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2008. gada 5. maijs - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3, ja tiek lietots kop? ar:
    • Microsoft Windows XP Professional Edition
    • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb KB950720

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com