Dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista vai Windows Server 2008, lietojot opciju ?/integrate?, iesp?jams, ir nepareizi instal?ts Windows XP 3. servisa pakotnes (SP3) instal??anas datu nes?js

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 950722 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

J?s lietojat opciju /integrate, lai dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista vai Windows Server 2008, izveidotu Windows XP 3. servisa pakotnes (SP3) instal??anas datu nes?ju. Tom?r instal??anas datu nes?js, iesp?jams, nav instal?ts pareizi. Turkl?t sist?mas Windows XP produkta atsl?ga, iesp?jams, netiek atpaz?ta.

IEMESLS

Opcija /integrate netiek atbalst?ta ??d? gad?jum?. J?s veidojat piel?gotu Windows XP SP3 atjaunin?juma pakotnes instal??anas integr?ciju, lietojot ??du datu nes?ju:
  • Windows XP ori?in?l?s versijas datu nes?ju
  • Windows XP 1. servisa pakotnes (SP1) datu nes?ju
  • Windows XP 2. servisa pakotnes (SP2) datu nes?ju
J?s veidojat atjaunin??anas pakotni dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista vai Windows Server 2008.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izveidojiet Windows XP SP3 instal??anas datu nes?ju dator?, kur? darbojas sist?ma Windows XP vai Windows Server 2003, lietojot opciju /integrate.

PAPILDINDORM?CIJA

?? probl?ma attiecas ar? uz vis?m cit?m sist?mas Windows XP servisa pakotn?m.

Rekviz?ti

Raksta ID: 950722 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2008. gada 5. maijs - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3, ja tiek lietots kop? ar:
    • Microsoft Windows XP Professional Edition
    • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB950722

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com