PC Talk – B? ng?p trong đ?ng thư v?i quá nhi?u emails đ?n trong Outlook 2007 ?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 950822 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đo?n h?i tho?i sau s? gi?i thích cho b?n làm các nào s?p x?p các email đ?n t? đ?ng vào thư m?c. Đ? làm vi?c này, b?n s? làm vi?c v?i h?p tho?i Create Rule
 Tôi t? ch?c email b?ng cách t?o các thư m?c trong Inbox và đ? nó vào thư m?c nhưng tôi nh?n hơn 100 emails m?t ngày, th?t khó khan đ? s?p x?p b?ng tay
answer image
Question Image
N?u b?n đ?t quy t?c trong Outlook 2007, nó s? t? thu x?p email c?a b?n vào thư m?c m?t cách t? đ?ng. 
 Th?t v?y không ?
answer image
Question Image
Ví d?, n?u email c?a b?n có tiêu đ? là “XYZ”, nó s? đư?c chuy?n vào thư m?c “XYZ”.N?u email t? N, chuy?n vào thư m?c tên “proj ABC”

B?n có th? đ?t các quy t?c nâng cao cho các email đ?n, nó s? t? đ?ng thu x?p cho b?n
 
 Nghe có v? là ch?c năng h?u d?ng. Làm sao đ? s? d?ng ?
answer image
Question Image
Đ?u tiên, b?n c?n t?o thư m?c đ? ch?a thư 
 Đ? t?o thư m?c m?, tôi c?n nh?p chu?t ph?i vào Inbox và ch?n New Folder ph?i không? T?t nhiên, Tôi s? t?o thư m?c cho t?ng d? án mà tôi đ? s?n sàng
answer image
Question Image
Ti?p theo,nh?p chu?t ph?i lên email trong Inbox và ch?n Create Rule.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2268480
 
 H?p tho?i Create Rule xu?t hi?n
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2268481
answer image
Question Image
T?i đây, b?n có th? đ?t các đi?u ki?n email và thư m?c đ? chuy?n vào

“Form” và “Subject contains” thư?ng đư?c s? d?ng nhi?u
 
 Khi tôi mu?n ch?n ngư?i g?i, tôi c?n tích vào h?p ki?m “From”
answer image
Question Image
Đúng th?, tương t? n?u b?n mu?n ch?n tiêu đ? cho quy t?c, b?n c?n tích vào “Subject contains” và t?t c? các email th?a m?n đi?u ki?n này s? đư?c t?o thành quy t?c (Rule)

Trong trư?ng h?p c?a b?n,nó thông báo “Project 2: change the regular conference time” trong h?p nhưng n?u b?n đ?i thành “Project 2” và tích vào h?p ki?m, t?t c? các email có tiêu đ? “Project 2” s? đư?c t?o thành quy t?c
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2268482
 
 Làm cách nào đ? ch?n thư m?c ch?a email ?
answer image
Question Image
Tích vào h?p ki?m “Move the item to folder” và nh?p chu?t vào Select Folder.Khi h?p tho?i xu?t hi?n, b?n có th? ch?n thư m?c
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2268483
 
 Khi tôi hoàn thành vi?c c?u h?nh, tôi có th? nh?p OK đ? đóng h?p tho?i ?
answer image
Question Image
Vâng, và sau khi h?p tho?i xu?t hi?n, nh?p chu?t vào h?p ki?m và ch?n OK.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2268484
 
 Tôi c?n ph?i làm g? khi d? án k?t thúc và tôi không mu?n dùng quy t?c cho email n?a ?
answer image
Question Image
Nh?p vào menu ch?n Tools và ch?n Rules and Alerts.Danh sách quy t?c s? xu?t hi?n trong này b?n có th? thay đ?i ho?c xóa chúng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2268485
 
 T? bây gi?, tôi không t?n th?i gian cho vi?c t? ch?c email n?a. C?m ơn!
answer image

Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.

Thu?c tính

ID c?a bài: 950822 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 1.1
Áp d?ng
  • Microsoft Office Outlook 2007

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com