SQL Server ghi l?i m?t thao tác sao lưu trong b?ng l?ch s? backupset khi b?n s? d?ng VSS đ? sao lưu các t?p tin trên m?t ổ đĩa

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 951288 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây. B?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft SQL Server trên m?t kh?i lư?ng. B?n s? d?ng m?t ?ng d?ng b?n ghi d?ch v? Sao chép D? ph?ng (VSS) đ? sao lưu các t?p trên ổ đĩa. Trong trư?ng h?p này, SQL Server ghi l?i m?t thao tác sao lưu trong b?ng l?ch s? backupset. V?n đ? này x?y ra ngay c? khi b?n đ? không th?c s? tr? l?i lên t?p tin b? máy cơ s? d? li?u SQL Server.

Lưu ? NTBackup.exe Ti?n ích là m?t ?ng d?ng VSS.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? VSS g?i các SQLWriter b?n ghi d?ch v? ho?c các nhà văn Microsoft SQL máy ch? máy tính đ? bàn đ?ng cơ (MSDE).

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Mô t? c?a nhà văn MSDE và b?n ghi d?ch v? SQLWriter

Các nhà văn MSDE n?m trong khuôn kh? VSS trong Windows XP và trong Windows Server 2003. VSS s? d?ng nhà văn MSDE đ? sao lưu b? máy cơ s? d? li?u SQL Server 2000. b?n ghi d?ch v? SQLWriter cài đ?t chuyên bi?t khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2005. VSS s? d?ng các b?n ghi d?ch v? SQLWriter đ? sao lưu c? b? máy cơ s? d? li?u SQL Server 2005 và SQL Server 2000 b? máy cơ s? d? li?u.

Làm th? nào VSS th?c hi?n m?t thao tác sao lưu

Khi VSS th?c hi?n m?t thao tác sao lưu trên m?t ổ đĩa, VSS cu?c g?i T?t c? các nhà văn có d? li?u trên ổ đĩa. Đi?u này làm cho ch?c ch?n r?ng đ?ng g?i lưu h?p l?. Khi VSS g?i b?n ghi d?ch v? SQLWriter ho?c các nhà văn MSDE, các SQLWriter b?n ghi d?ch v? ho?c các nhà văn MSDE chèn m?t h? sơ vào backupset b?ng l?ch s?. Đi?u này H? sơ cho th?y r?ng m?t thao tác sao lưu th?c hi?n. Tuy nhiên, các b?n ghi d?ch v? SQLWriter ho?c các nhà văn MSDE không th? xác đ?nh cho dù các t?p tin VSS sao lưu b? máy cơ s? d? li?u t?p tin.

Bi?n pháp ph?ng ng?a đ? có n?u b?n s? d?ng các m?c trong b?ng l?ch s? backupset cho ph?c h?i d? li?u

N?u b?n mu?n s? d?ng các m?c trong b?ng l?ch s? backupset cho d? li?u ph?c h?i, b?n ph?i xác minh r?ng các m?c đ?i di?n cho sao lưu b? máy cơ s? d? li?u th?c t? ho?t đ?ng.

Làm th? nào đ? xác minh r?ng m?c đ?i di?n cho m?t thao tác sao lưu b? máy cơ s? d? li?u th?c t?

Đ? làm đi?u này, h?y ch?y các tuyên b? sau:
USE msdb
GO

SELECT server_name, database_name, backup_start_date, is_snapshot, database_backup_lsn
FROM backupset
Trong đó, nh?n th?y c?t database_backup_lsn và is_snapshot c?t. M?t m?c nh?p đ?i di?n cho m?t sao lưu b? máy cơ s? d? li?u th?c t? ho?t đ?ng có đ?c đi?m như sau:
  • Giá tr? c?a các c?t database_backup_lsn không ph?i là 0.
  • Giá tr? is_snapshot c?t là 0.

Xác minh t?p sao lưu đ? không có l?i

Đ? làm đi?u này, h?y ch?y các tuyên b? sau:

WITH backupInfo AS( SELECT database_name AS [DatabaseName], 
name AS [BackupName], is_damaged AS [BackupStatus],
backup_start_date AS [backupDate],
ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY database_name 
ORDER BY backup_start_date DESC) AS BackupIDForDB 
FROM msdb..backupset) SELECT DatabaseName 
FROM backupinfo WHERE BackupIDForDB = 1 and BackupStatus=1 

N?u các truy v?n này tr? l?i b?t k? k?t qu?, nó có ngh?a là b?n không có sao lưu b? máy cơ s? d? li?u t?t sau ngày báo cáo. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n
th?c hi?n m?t sao lưu b? máy cơ s? d? li?u đ?y đ? càng s?m càng t?t và xác minh r?ng đ?ng g?i lưu b? máy cơ s? d? li?u đ?y đ? đư?c s?ch s?.

B?t đ?ng s?n is_damaged
B?ng backupset, b? máy cơ s? d? li?u msdb ch?a m?t hàng cho m?i t?p sao lưu. Các tài s?n is_damaged trong b?ng backupset ch? ra cho dù các thi?t h?i đ?n b? máy cơ s? d? li?u đ? đư?c phát hi?n khi sao lưu đư?c t?o ra. Do đó, sao lưu có th? b? hư h?ng và không restorable.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ph?n m?m quy t?cTiêu đ? quy t?cMô t? quy t?cPhiên b?n s?n ph?m ch?ng l?i các quy t?c đư?c đánh giá
H? th?ng Trung tâm c? v?nSQL Server b? máy cơ s? d? li?u Backupset đư?c đánh d?u ki?m là DamagedTrong SQL Server này c? v?n trư?ng h?p phát hi?n s? hi?n di?n c?a m?t ho?c nhi?u backupset đánh d?u ki?m là "b? hư h?ng" trong MSDB b? máy cơ s? d? li?u. Đi?u này có ngh?a r?ng các t?p tin sao lưu b? hư h?i và v? cơ b?n là b? máy cơ s? d? li?u đư?c ti?p xúc và sao lưu có kh? năng không-restorable. Xem l?i các ph?n thông tin thu th?p và đ?m b?o r?ng m?t đ?ng g?i lưu t?t sau đó là có s?n cho b? máy cơ s? d? li?u trong câu h?i. Tham kh?o bài KB cho bi?t thêm chi ti?t.SQL Server 2008
SQL Server 2008 R2
SQL Server 2012


Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n ghi d?ch v? nhà văn SQL, truy c?p vào các web site Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms175536.aspx
Cho bi?t thêm thông tin v? b?ng l?ch s? backupset, truy c?p vào MSDN sau đây Trang web:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms186299.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 951288 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
  • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
  • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
  • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB951288 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 951288

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com