Akredit?cijas datu dro??bas atbalsta nodro?in?t?ja (CredSSP) sist?mas Windows XP 3. servisa pakotn? apraksts

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 951608 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? aprakst?ts Akredit?cijas datu dro??bas atbalsta nodro?in?t?js (CredSSP) sist?mas Windows XP 3. servisa pakotn? (SP3).

PAPILDINDORM?CIJA

CredSSP ir jauns dro??bas atbalsta nodro?in?t?js (SSP), kas pieejams sist?m? Windows XP SP3, izmantojot dro??bas atbalsta nodro?in?t?ja interfeisu (SSPI). CredSSP iesp?jo programmu izmantot klienta puses SSP, lai dele??tu lietot?ja akredit?cijas datus no klienta datora uz m?r?a serveri. (M?r?a serverim piek??st, izmantojot servera puses SSP). Windows XP SP3 ietver tikai klienta SSP implement?ciju. Klienta SSP implement?ciju ?obr?d izmanto att?l?s darbvirsmas protokola (Remote Desktop Protocol ? RDP) 6.1 termin??a pakalpojumi (TS). Ta?u klienta SSP implement?ciju var izmantot jebkura tre?o pu?u programma, kas v?las izmantot klienta puses SSP, lai mijiedarbotos ar programm?m, kas izmanto servera puses SSP implement?cijas sist?m? Windows Vista vai Windows Server 2008.

Lai iel?d?tu CredSSP protokola specifik?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://download.microsoft.com/download/9/5/E/95EF66AF-9026-4BB0-A41D-A4F81802D92C/%5BMS-CSSP%5D.pdf
Piez?me P?c noklus?juma CredSSP ir izsl?gts sist?m? Windows XP SP3.

Padomi par CredSSP iesl?g?anu

Lai autom?tiski iesl?gtu CredSSP, skatiet sada?u Autom?tisk? labo?ana. Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u Patst?v?g? labo?ana.

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labo?ana. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Labo?ana nor?d?t?s darb?bas.


Iesl?gt CredSSP
Microsoft Fix it 50588


Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam izpildiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.
Patst?v?g? labo?ana

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietverti nor?d?jumi par re?istra modific??anu. Tom?r, ja nepareizi modific?sit re?istru, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas tie?i t?, k? ?eit aprakst?ts. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. T?d?j?di, ja rad?sies k?da probl?ma, re?istru var?s atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl??anu un atjauno?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 Re?istra dubl??ana un atjauno?ana sist?m? Windows
 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, ierakstiet regedit un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Navig?cijas r?t? atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
 3. Detaliz?tas inform?cijas r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz Dro??bas pakotnes un p?c tam uz Modific?t.
 4. Dialoglodzi?? V?rt?bu dati ierakstiet tspkg. Atst?jiet visus datus, kas rakstur?gi citiem SSP, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 5. Navig?cijas r?t? atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders
 6. Detaliz?tas inform?cijas r?t? ar labo peles pogu noklik??iniet uz
  SecurityProviders
  un p?c tam uz Modific?t.
 7. Lodzi?? V?rt?bu dati ierakstiet credssp.dll. Atst?jiet visus datus, kas rakstur?gi citiem SSP, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 8. Aizveriet re?istra redaktoru.
 9. Restart?jiet datoru.

CredSSP izmanto?anas scen?riji

1. scen?rijs. Programmiska SSP izmanto?ana

Tagad varat izmantot CredSSP, lai veiktu klienta puses autentifik?ciju sist?m? Windows XP SP3. Varat izmantot CredSSP kop? ar autentifik?cijas API, lai sekm?gi autentific?tu servera puses dubl?t?s programmas, kas izmanto sist?mu Windows Vista vai Windows Server 2008.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par funkciju AcquireCredentialsHandle (CredSSP), apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://msdn.microsoft.com/lv-lv/library/aa965463(VS.85).aspx
Lai ieg?tu papildinform?ciju par funkciju InitializeSecurityContext (CredSSP), apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://msdn.microsoft.com/lv-lv/library/aa965582.aspx

2. scen?rijs. Izmantojiet termin??a pakalpojumus, lai izveidotu savienojumu ar Windows Vista vai Windows Server 2008 no sist?mas Windows XP SP3

 • Izmantojiet termin??a pakalpojumus kop? ar atsevi??as pierakst??anas pieredzi, lai izveidotu savienojumu ar datoru, kur? darbojas sist?ma Windows Vista vai Windows Server 2008, no datora ar sist?mu Windows XP SP3, izmantojot noklus?juma (iepriek?noteiktus) akredit?cijas datus. ?im l?dzeklim nepiecie?ams modific?t re?istra atsl?gas, kas saist?tas ar akredit?cijas datu dele???anu.
 • Ja t?kla l?me?a autentifik?cija (NLA) ir ieviesta, izmantojiet termin??a pakalpojumus, lai izveidotu savienojumu no datora, kur? darbojas Windows XP SP3, ar datoru, kur? darbojas sist?ma Windows Vista vai Windows Server 2008.
Piez?me Jums j?iesl?dz CredSSP, lai sekm?gi izmantotu termin??a pakalpojumus savienojuma izveidei ar NLA iesp?jotu datoru, kur? darbojas sist?ma Windows Vista vai Windows Server 2008, no datora, kur? darbojas sist?mas Windows XP 3. servisa pakotne.

CredSSP grupas politikas iestat?jumi

Windows XP SP3 atbalsta CredSSP grupas politikas iestat?jumus, kas ir rakstur?gi akredit?cijas datu dele???anai, k? tie ir piem?rojami sist?m? Windows Vista vai Windows Server 2008. Ta?u CredSSP grupas politikas iestat?jumi nav pieejami grupas politikas objektam (GPO) sist?m? Windows XP SP3. CredSSP grupas politikas iestat?jumus var piem?rot, izveidojot vai modific?jot nepiecie?am? CredSSP grupas politikas iestat?juma re?istra ierakstus. Re?istra ieraksti ietver sarakstu ar servera pakalpojuma prim?rajiem nosaukumiem (SPN), uz kuriem attiecas saist?tais grupas politikas iestat?jums. Turkl?t re?istra ieraksti ietver serveru s?rijas numuru.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par CredSSP grupas politikas iestat?jumiem, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://msdn.microsoft.com/lv-lv/library/bb204773(VS.85).aspx
??das re?istra atsl?gas atbilst grupas politikas iestat?jumiem:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

  REG_DWORD: AllowDefaultCredentials
  V?rt?bas dati: 1 (iesp?jot) 0 (atsp?jot)

  REG_DWORD: ConcatenateDefaults_AllowDefault
  V?rt?bas dati: 1 (iesp?jot) 0 (atsp?jot)

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation\AllowDefaultCredentials

  "<serial_no>"="<server SPN>"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

  REG_DWORD: AllowDefCredentialsWhenNTLMOnly
  V?rt?bas dati: 1 (iesp?jot) 0 (atsp?jot)

  REG_DWORD: ConcatenateDefaults_AllowDefNTLMOnly
  V?rt?bas dati: 1 (iesp?jot) 0 (atsp?jot)

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation\AllowDefCredentialsWhenNTLMOnly

  "<serial_no>"="<server SPN>"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

  REG_DWORD: AllowFreshCredentials
  V?rt?bas dati: 1 (iesp?jot) 0 (atsp?jot)

  REG_DWORD: ConcatenateDefaults_AllowFresh
  V?rt?bas dati: 1 (iesp?jot) 0 (atsp?jot)

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation\AllowFreshCredentials

  "<serial_no>"="<server SPN>"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

  REG_DWORD: AllowFreshCredentialsWhenNTLMOnly
  V?rt?bas dati: 1 (iesp?jot) 0 (atsp?jot)

  REG_DWORD: ConcatenateDefaults_AllowFreshNTLMOnly
  V?rt?bas dati: 1 (iesp?jot) 0 (atsp?jot)

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation\AllowFreshCredentialsWhenNTLMOnly

  "<serial_no>"="<server SPN>"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

  REG_DWORD: AllowSavedCredentials
  V?rt?bas dati: 1 (iesp?jot) 0 (atsp?jot)

  REG_DWORD: ConcatenateDefaults_AllowSaved
  V?rt?bas dati: 1 (iesp?jot) 0 (atsp?jot)

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation\AllowSavedCredentials

  "<serial_no>"="<server SPN>"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

  REG_DWORD: AllowSavedCredentialsWhenNTLMOnly
  V?rt?bas dati: 1 (iesp?jot) 0 (atsp?jot)

  REG_DWORD: ConcatenateDefaults_AllowSavedNTLMOnly
  V?rt?bas dati: 1 (iesp?jot) 0 (atsp?jot)

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation\AllowSavedCredentialsWhenNTLMOnly

  "<serial_no>"="<server SPN>"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

  REG_DWORD: DenyDefaultCredentials
  V?rt?bas dati: 1 (iesp?jot) 0 (atsp?jot)

  REG_DWORD: ConcatenateDefaults_DenyDefault
  V?rt?bas dati: 1 (iesp?jot) 0 (atsp?jot)

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation\DenyDefaultCredentials

  "<serial_no>"="<server SPN>"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

  REG_DWORD: DenyFreshCredentials
  V?rt?bas dati: 1 (iesp?jot) 0 (atsp?jot)

  REG_DWORD: ConcatenateDefaults_DenyFresh
  V?rt?bas dati: 1 (iesp?jot) 0 (atsp?jot)

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation\DenyFreshCredentials

  "<serial_no>"="<server SPN>"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

  REG_DWORD: DenySavedCredentials
  V?rt?bas dati: 1 (iesp?jot) 0 (atsp?jot)

  REG_DWORD: ConcatenateDefaults_DenySaved
  V?rt?bas dati: 1 (iesp?jot) 0 (atsp?jot)

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation\DenySavedCredentials

  "<serial_no>"="<server SPN>"
Piem?ram, pie?emsim, ka v?laties iesl?gt atsevi??as pierakst??anas pieredzi, izmantojot termin??a pakalpojumus, lai izveidotu savienojumu ar datoru, kur? darbojas sist?ma Windows Vista vai Windows Server 2008, no datora ar sist?mu Windows XP SP3. ??d? gad?jum? pievienojiet ??dus re?istra ierakstus dator? ar sist?mu Windows XP SP3:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation

REG_DWORD: AllowDefaultCredentials
V?rt?bas dati: 00000001

REG_DWORD: ConcatenateDefaults_AllowDefault
V?rt?bas dati: 00000001

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation\AllowDefaultCredentials

"1"="TERMSRV/*"
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 951608 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 27. septembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbfixme kbmsifixme KB951608

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com