Thông báo l?i d?ng trên m?t máy ch? đ?u cu?i đang ch?y Windows Server 2003 SP1 hay Windows Server 2003 SP2: "Stop m? l?i 0x000000AB (SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT)"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 951749 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi m?t máy tính khách hàng đăng nh?p t?t m?t phiên làm vi?c Windows Server 2003 Terminal Server, ph?c v? đ?u cu?i ngư?i dùng nh?n đư?c m?t thông báo l?i d?ng. Thông báo l?i d?ng này tương t? như dư?i đây:
Ng?ng 0x000000AB (SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT)
V?n đ? này x?y ra khi ga máy ch? đang ch?y Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2).

Khi v?n đ? này x?y ra, t?t c? các khách hàng đ? đăng nh?p vào h? ph?c v? đ?u cu?i c?ng có th? ng?ng đáp ?ng. Ngoài ra, các s? ki?n sau đây đư?c đăng nh?p đăng nh?p h? ph?c v? đ?u cu?i:

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: Ti?t ki?m Dump
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 1001
Ngày: Ngày tháng
Th?i gian: Th?i gian
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: ComputerName
Mô t?: Máy tính đ? kh?i đ?ng l?i t? m?t bugcheck. Bugcheck là: 0x000000ab () parameter1, parameter2, parameter3, parameter4). K?t xu?t đ? lưu trong: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? các t? khóa Gump r? r? b? nh? bơi phiên trong t?p tin Win32k.sys.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows Server 2003 SP1 hay Windows Server 2003 SP2 cài đ?t trên h? ph?c v? đ?u cu?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
889100Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này thay th? hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
907242 B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Ng?ng 0x000000ab" khi b?n đăng xu?t kh?i m?t phiên d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i trên m?t máy ch? đ?u cu?i Windows Server 2003 Service Pack 1 d?a trên
910362 Thông báo l?i khi b?n đăng xu?t kh?i m?t phiên d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i trên m?t máy ch? đ?u cu?i Windows Server 2003 Service Pack 1 d?a trên: "Ng?ng 0x000000AB SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT"
918673 B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Ng?ng 0x000000ab" khi m?t máy khách d?ch v? đ?u cu?i đăng nh?p t? m?t d?ch v? đ?u cu?i phiên trên m?t máy tính d?ch v? đ?u cu?i Windows Server 2003 S918673 d?a trên
923035 Thông báo l?i d?ng khi m?t khách hàng d?ch v? đ?u cu?i đăng nh?p t? m?t phiên làm vi?c trên m?t máy ch? đang ch?y Windows Server 2003 v?i Service Pack 1: "Ng?ng 0x000000AB (SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT)"
924806 Thông báo l?i d?ng khi m?t khách hàng đăng nh?p t?t m?t phiên d?ch v? đ?u cu?i trên m?t máy ch? đang ch?y Windows Server 2003 v?i Service Pack 1: "Ng?ng 0x000000AB (SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT)"
925919 Thông báo l?i d?ng khi m?t máy tính khách hàng đăng nh?p t? m?t d?ch v? đ?u cu?i phiên trên m?t máy ch? đang ch?y Windows Server 2003 v?i Service Pack 1 ho?c v?i SP2: "Ng?ng 0x000000AB (SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT)"
931282 Thông báo l?i d?ng khi m?t máy tính khách hàng đăng nh?p t? m?t d?ch v? đ?u cu?i phiên trên m?t máy ch? đang ch?y Windows Server 2003 v?i Service Pack 1 ho?c v?i SP2: "Ng?ng 0x000000AB (SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT)"
944916 Thông báo l?i d?ng khi m?t khách hàng đăng nh?p t? m?t d?ch v? đ?u cu?i phiên trên m?t máy ch? đang ch?y Windows Server 2003 v?i Service Pack 1 ho?c Windows Server 2003 v?i SP2: "Ng?ng 0x000000AB (SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT)"
946068 Thông báo l?i d?ng trên m?t máy ch? đ?u cu?i đang ch?y Windows Server 2003 Service Pack 1 ho?c Windows Server 2003 Service Pack 2: "Ng?ng 0x000000AB (SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT)"
901150 B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Ng?ng 0x000000ab" khi b?n đăng xu?t kh?i m?t phiên d?ch v? đ?u cu?i trên m?t máy ch? đ?u cu?i Windows Server 2003 Service Pack 1 d?a trên
928942 Thông báo l?i khi b?n đăng xu?t kh?i m?t phiên d?ch v? đ?u cu?i trên Windows Server 2003 Terminal Server v?i Service Pack 1 ho?c Service Pack 2: "Ng?ng 0x000000AB"

Thông tin v? t?p

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Windows Server 2003 v?i SP1, x 86 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?u
Gdi32.dll5.2.3790.3091285,18418 Tháng hai, 200813: 18x 86SP1
Win32k.sys5.2.3790.31221,859,07216-May-200811: 52x 86SP1
Windows Server 2003 v?i SP2, x 86 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Win32k.sys5.2.3790.42741,849,34416-May-200816: 16x 86
Windows Server 2003 v?i SP1, Itanium d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
Gdi32.dll5.2.3790.3091910,84816-May-200817: 18IA-64SP1Không áp d?ng
Win32k.sys5.2.3790.31225,561,34416-May-200817: 18IA-64SP1Không áp d?ng
Wgdi32.dll5.2.3790.3091288,76816-May-200817: 18x 86SP1WOW
Windows Server 2003 v?i SP2, Itanium d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Win32k.sys5.2.3790.42745,566,97616-May-200818: 34IA-64
Windows Server 2003, x 64 d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
Gdi32.dll5.2.3790.3091619,00816-May-200817: 18x 64SP1Không áp d?ng
Win32k.sys5.2.3790.31224,550,14416-May-200817: 18x 64SP1Không áp d?ng
Wgdi32.dll5.2.3790.3091288,76816-May-200817: 18x 86SP1WOW
Windows Server 2003 v?i SP2, x 64 d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Win32k.sys5.2.3790.42744,544,00016-May-200818: 39x 64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Hotfix này c?ng bao g?m t?t c? các b?n s?a l?i trư?c đó gi?i quy?t v?n đ? "Ng?ng 0x000000AB". Ti?p t?c đi?u tra c?a các th? b? r? r? x?y ra trong các tr?nh đi?u khi?n Win32k.sys. Hơn b? r? r? th? s? đư?c c? đ?nh khi h? đư?c xác đ?nh b?i các trư?ng h?p c? th?. Border|ph?i|200px Đây là danh sách tích l?y t?t c? các th? b? r? r? hotfix này đ?a ch?:
 • Gadd
 • GCAC
 • Geto
 • Gffv
 • Gfnt
 • Ggb
 • Gglf
 • Ggls
 • GH * 5
 • Ghtc
 • Ghx
 • Ghx4
 • Ghx7
 • GhxE
 • GL * 5
 • Gla4
 • Gla5
 • Glx4
 • Gpat
 • Gpfe
 • Gpff
 • Gpid
 • Gqnk
 • GSP
 • Gtmp
 • Gtmw
 • Gtvp
 • Gump
 • Gxlt
 • knlf
 • Uscm
 • Usd1
 • UsdE
 • Usgh
 • Usjb
 • Usqm
 • Usrt
 • Ussy
Các v?n đ? có th? gây ra tri?u ch?ng tương t?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các thông báo l?i "Ng?ng 0x000000AB", nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
939442Thông báo l?i d?ng khi m?t khách hàng đăng nh?p t? m?t phiên d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i trên m?t máy ch? đ?u cu?i Windows Server 2003 d?a trên: "Ng?ng 0x000000ab"
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 951749 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
T? khóa: 
kbwinserv2003postsp2fix kbautohotfix kbHotfixServer kbexpertiseinter kbfix kbbug kbqfe kbmt KB951749 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:951749

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com