Microsoft Office 2007. gada programmu komplekta 2. servisa pakotnes (SP2) un Microsoft Office 2007. gada valodas pakotnes SP2 apraksts

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 953195 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Microsoft Office 2007. gada programmu komplekta 2. servisa pakotne (SP2) nodro?ina klientiem jaun?kos atjaunin?jumus Office 2007. gada programmu komplektam. ?aj? servisa pakotn? ir ietvertas divas galven?s labojumu kategorijas:
 • Iepriek? neizlaistie labojumi, kas tika izveidoti ?pa?i ?ai servisa pakotnei.
  • Papildus visp?r?jiem produktu labojumiem, ?ie labojumi ietver stabilit?tes, veiktsp?jas un dro??bas uzlabojumus.
 • Visi publiskie atjaunin?jumi, dro??bas atjaunin?jumi, kumulat?vie atjaunin?jumi un labojumfaili, kas tika izlaisti 2009. gada febru?r?.
Office sist?mas servisa pakotnes ir kumulat?vas, t?d?? jums nav j?instal? 1. servisa pakotne pirms 2. servisa pakotnes instal??anas. 2. servisa pakotne ietver visus 1. servisa pakotn? iek?autos labojumus.

PAPILDINDORM?CIJA

K? ieg?t un instal?t servisa pakotnes

??s servisa pakotnes atjaunin?jums ir pieejams Microsoft lejupiel?des centr?. Lai lejupiel?d?tu servisa pakotni, apmekl?jiet t?l?k nor?d?to Microsoft vietni: Piln?gu visu izlaisto SP2 pakot?u sarakstu skatiet t?l?k nor?d?taj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?:
968170 Visu Office 2007. gada sist?mas 2. servisa pakot?u un Windows SharePoint Services 3.0 2. servisa pakot?u saraksts

2. servisa pakotnes (SP2) uzlabojumu saraksts

Da?u 2. servisa pakotn? ietverto iev?rojamu uzlabojumu apraksts.

Microsoft Office Access

 • ?auj eksport?t atskaites programm? Microsoft Office Excel.
 • Atbalsta atmi?as laukus adre?u pasta uzl?mju vedn?.
 • Izlabo probl?mas, kas rodas datu import??anas ved?os, druk?jot atskaites un veicot priek?skat??anu makro, Excel integr?cij? un datu filtros.
 • Ietverti programmas Access izstr?d?t?ju papla?in?jumu atjaunin?jumi.

Microsoft Office Excel

 • Uzlabo diagrammu sh?mu programm? Excel 2007. Ietver lab?ku p?r?bu ar Office 2003. gada sist?mu, uzlabotu robustumu un adres?tus veiktsp?jas uzlabojumus.
 • Pievieno diagrammas objektu modeli programm? Word un PowerPoint.
 • Uzlabo formas, kas pieejamas programm? Excel. Ietverta lab?ka p?r?ba ar Office 2003. gada sist?mu un adres?ti veiktsp?jas uzlabojumi.
 • Uzlabo metodi, k? programm? Excel tiek druk?ts grafiskais saturs, ?pa?i, druk?jot ar PCL printeriem.
 • Excel pievienojumprogrammai Eiro val?tas r?ki pievieno Maltas liras un Kipras m?rci?as konvert??anas kursus.

Microsoft Office Groove

 • Uzlabo Groove 2007 formas r?kus. Starptautiskie lietot?ji noteikt?s atra?an?s viet?s ieg?s priek?roc?bas, ko sniedz pareiza atstarpju interpret?cija ciparu grup??anai val?tas v?rt?b?s.
 • Ierobe?o failu koplieto?anas darbvietu skaitu l?dz 64, lai nodro?in?tu visu darbvietu sinhroniz??anu. ?is ierobe?ojums attiecas tikai uz jaunu failu koplieto?anas darbvietu pievieno?anu. Ja jums jau ir vair?k par 64 failu koplieto?anas darbviet?m, varat turpin?t t?s izmantot.
 • Optimiz? sinhroniz?cijas uzticam?bu.

Microsoft Office InfoPath

 • Visp?r?jas dro??bas un stabilit?tes labojumi programm? InfoPath 2007
 • Nodro?ina uzlabotu sader?bu starp InfoPath form?m un citiem Microsoft produktiem, piem?ram, Groove un Outlook.

Microsoft Office OneNote

 • Uzlabo SharePoint sinhroniz?cijas funkcionalit?ti. Tas pal?dz samazin?t SharePoint serveru slodzi un sinhroniz?cijas k??du skaitu.
 • Ja programmas OneNote teknes pazi?ojumu ikona iepriek? netika r?d?ta, tagad t? tiks par?d?ta pazi?ojumu apgabal?. Papildus ?o ikonu tagad var atmest tikai programmas OneNote dialoglodzi?? Opcijas.
 • Pievieno jap??u valodas atbalstu optiskajai rakstz?mju paz??anai (Optical Character Recognition ? OCR).

Microsoft Office Outlook

 • Veiktsp?jas uzlabojumi, kas attiecas uz t?l?k nor?d?tajiem visp?r?jiem atbildes apgabaliem:
  • Start??ana
   No?em laikietilp?gas darb?bas, veicot s?kotn?jo start??anu.
  • Izsl?g?ana
   ?auj paredz?taj? laik? iziet no programmas Outlook, pat ja notiek gaid??anas darb?bas.
  • Mapju skat??ana un p?rsl?g?ana
   Uzlabo skata atveido?anu un mapju p?rsl?g?anu.
 • Kalend?ra uzlabojumi
  Uzlabo pamata datu strukt?ras un kalend?ra atjaunin?jumu visp?r?jo uzticam?bu.
 • Datu failu p?rbaudes
  B?tiski samazina to gad?jumu skaitu, kuros sa?emat t?l?k nor?d?to k??das zi?ojumu, start?jot programmu Outlook:
  Datu fails 'faila nosaukums' netika pareizi aizv?rts. Fails tiek p?rbaud?ts, lai noteiktu probl?mas.
 • Mekl??anas uzticam?ba
  Uzlabo mekl??anas uzticam?bu, kad izmantojat 2. servisa pakotni ar programmuWindows Desktop Search 4.
 • Satura vienk?r??s sindik?cijas (Really Simple Syndication ? RSS) uzlabojumi
  Tagad ir maz?k dubl?tu vienumu.
 • Objekta mode?a uzlabojumi
  Tagad iek?auti vair?ki lietot?ja veikti labojumi.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?iem uzlabojumiem un detaliz?tu inform?ciju par citiem programmas Outlook labojumiem, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura, lai skat?tu rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
968774 Programmas Outlook 2007 uzlabojumi Microsoft Office 2007. gada programmu komplekta 2. servisa pakotn?

Microsoft Office PowerPoint

 • Uzlabo formas redi???anas vad?bu, kad esat pietuvin?jis skatu.
 • Nodro?ina ?tr?ku failu atk?rtotu saglab??anu.
 • Uzlabo att?la kvalit?ti p?c failu saglab??anas .jpeg, .png, un .gif form?tos.
 • Nodro?ina lab?ku teksta att?lojumu, kad tas tiek saglab?ts vec?kos PowerPoint form?tos.
 • Izlabo vair?kas printerim rakstur?gas probl?mas.
 • Nodro?ina lab?ku sader?bu ar p?rl?kprogrammas Explorer priek?skat?jumu sist?m? Windows Vista.
 • Nodro?ina piln?ku programmas Microsoft Office Excel diagrammas objekta mode?a integr?ciju.

Microsoft Office Publisher

 • Uzlabo abpus?ju pastkar?u un mazu bukletu druk??anu.
 • Izlabo probl?mas drukas priek?skat?jum?, grup?tu objektu HTML izk?rtojum? p?rl?kprogramm? Internet Explorer 8, tabul??anas pietur?, e-past?, satura bibliot?k? un noform?juma p?rbaud?t?j?.

Microsoft Office Word

 • Uzlabo .pdf un .xps izvades precizit?ti.
 • Uzlabo programmas Outlook veiktsp?ju.
 • Nodro?ina piln?g?ku programmas Office Excel diagrammas objekta modu?a integr?ciju.

Izmai?as, kas attiecas uz vair?kiem produktiem

Failu form?ti
 • OpenDocument form?ta (ODF) atbalsts
  2. servisa pakotne ?auj atv?rt, redi??t un saglab?t dokumentus ODF versij? 1.1 programm? Word,Excel un PowerPoint. ?o Office programmu lietot?ji tagad var atv?rt, redi??t un saglab?t failus OpenDocument teksta (*.odt), OpenDocument izkl?jlapas (*.ods) un OpenDocument prezent?cijas (*.odp) form?t?.
 • Papla?in?mie failu form?ti
  Papla?in?mie failu form?ti: Word, Excel un PowerPoint tagad ietver p?rveidot?ja interfeisu, kas ?auj pievienot tre??s puses piel?gotus failu form?tus ?aj?s Office programm?s. Izstr?d?t?js var izveidot p?rveidot?ju noteikta papla?in?juma failiem. Kad ?is p?rveidot?js ir instal?ts lietot?ja dator?, piel?gotais failu form?ts efekt?vi darbojas k? ieb?v?ts failu form?ts. Lietot?ji var atv?rt ?? form?ta failus un saglab?t tos, izmantojot lietot?ja interfeisu Atv?rt vai Saglab?t. Lietot?ji var pat iestat?t piel?goto form?tu k? noklus?juma failu form?tu. Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet t?l?k nor?d?to MSDN vietni:
  http://msdn.microsoft.com/lv-lv/library/dd300649.aspx
 • Ieb?v?ts Saglab?t k? PDF/XPS atbalsts
  PDF/XPS atbalsts ir ieb?v?ts programmas Word, Excel un PowerPoint 2. servisa pakotn?. Lietot?jiem vairs nav j?lejupiel?d? pievienojumprogramma atsevi??i.
Office grafika
 • Uzlabo lietojumprogrammas veiktsp?ju, kad tiek par?d?ti vair?ki grafikas objekti, ?pa?i programm? Excel 2007.
 • Izlabo vair?kas probl?mas, kas saist?tas ar objekta modeli. ?ie labojumi ?auj sasniegt lab?ku p?r?bu ar Office 2003. gada programmu komplektu, kad objekta modelis str?d? ar grafikas objektiem.
 • Daudzos gad?jumos palielina grafikas objektu druk??anas precizit?ti.
 • Jauns katras dokumenta SmartArt grafikas XML att?lojums tiek saglab?ts kop? ar failu, lai optimiz?tu sadarbsp?ju. ?is jaunais l?dzeklis izmanto standarta DrawingML iez?m??anas valodu, lai aprakst?tu SmartArt grafikas vizu?los rekviz?tus.
 • Uzlabo l?dzekli Redi??t virsotnes. T?d?j?di tiek iesp?jota prec?z?ka formas redi???ana un palielin?ta sadarbsp?ja ar Office 2003. gada programmu komplektu.
Office dro??ba
 • Izlabo noteiktus gad?jumus, kad dokumenti uzticam?s atra?an?s viet?s tika apstr?d?ti k? neuzticami.
 • Uzlabo vair?kus kriptogr?fijas vai ?ifr??anas gad?jumus.
 • Nodro?ina metodi, lai ignor?tu laikspiedola uzlik?anas der?guma beigas.
 • Nodro?ina lab?kus dro??bas br?din?jumus, kad sertifik?ts ir atsaukts.
 • Atjaunin?ts paroles algoritms, kas ir sinhroniz?ts ar dokumenta ISO pras?b?m.
 • Nodro?ina ar ISO-OOXML sader?gu paroles p?rbaud?t?ju programm? Excel, PowerPoint un Word.
 • Iesp?jo vied?ku AVAPI blo???anu ?ifr?tiem makro.
Servisa pakotnes no?em?ana
 • Microsoft Office 2007. gada programmu komplekta 2. servisa pakotne ir pirm? servisa pakotne, kas atbalsta klienta atjaunin?jumu no?em?anu, izmantojot gan komandrindu, gan Microsoft Office 2007. gada programmu komplekta Microsoft servisa pakot?u atinstal??anas r?ku. Servisa pakot?u atinstal??anas r?ks ir pieejams k? atsevi??a lejupiel?de.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o r?ku, noklik??iniet uz ?? raksta numura, lai skat?tu rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  954914 Microsoft Office 2007. gada programmu komplekta Microsoft servisa pakot?u atinstal??anas r?ks
Ievades metodes redaktors (Input method editor ? IME)
 • Uzlabo jap??u valodas ievades metodes redaktoru (IME). Tas ietver uzlabotu val?tas konvert??anu un uzlabotu pa?m?c?bas funkcionalit?ti.

Lejupiel?d?jams saraksts ar probl?m?m, kuras izlabo servisa pakotne

Ir pieejama darbgr?mata, kur? uzskait?tas ??s servisa pakotnes izlabot?s probl?mas.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t pakotni 2007 Office Service Pack 2 Changes.xlsx t?l?t.

Piez?me. ?? darbgr?mata ir ang?u valod?. T? netiks tulkota cit?s valod?s.

Zin?m?s probl?m?s un darb?bas izmai?as

P?c ??s servisa pakotnes instal??anas, iesp?jams, iev?rosit t?l?k nor?d?t?s probl?mas:
 • Diagrammas teksta objekta mode?a izsaukumi nedarbojas apak?virkn?, kas p?c parametriem ir noz?m?ta objektam Rakstz?mes.

 • Excel komanda ChartWizard programmiski sniedz nepareizas da?u s?riju Xv?rt?bas p?c tam, kad Xv?rt?ba ir main?ta. Tom?r rekviz?ts ChartType darbojas pareizi.

 • P?c 2. servisa pakotnes instal??anas opcija Nos?t?t uz OneNote 2007, iesp?jams, vair?k netiks par?d?ta. ?o probl?mu var nov?rst, izpildot darb?bu "labot Office".

 • Programm? Outlook tiek pie?emts, ka sapul?u organiz?t?js nos?ta sapulces piepras?jumu dal?bniekam, izmantojot POP kontu. P?c tam dal?bnieks atbild sapulces piepras?jumam un uzraksta atbildes zi?ojumu. ?aj? gad?jum? organiz?t?js sa?em atbildi, ta?u zi?ojuma saturs, iesp?jams, ir zudis.

 • Programm? PowerPoint tiek pie?emts, ka tiek atlas?ta t?da teksta sada?a, kas ir vair?k?s valod?s. ?aj? gad?jum? ?? atlas?t? teksta valoda tiek pazi?ota k? ang?u (U.S.), nevis paliek tuk?a. ?? inform?cija ir redzama gan statusa josl? (programmas PowerPoint loga apak??), gan dialoglodzi?? Valoda.

 • 968767 Diagrammas asu iestat?jumi, iesp?jams, ir nepareizi, ja abas asis ir izsl?gtas un asu iestat?jumi programm? Excel 2007 ir autom?tiski
 • 948683 Nevarat izmantot programm??anas valodu Microsoft Visual Basic for Application (VBA), lai modific?tu diagrammu, ko esat ievietojis programm? PowerPoint 2007
 • 968769 Programmas Groove 2007 1. servisa pakotne un vec?kas Groove 2007 versijas avar? p?c tam, kad izveidojat lielu skaitu failu koplieto?anas darbvietu vai pievienojaties t?m
 • 968285 Klientdator?, kur? ir noteikti Office 2007. gada programmu komplekta instal?to programmu pal?dz?bas faili, 2. servisa pakotnes papildu ieraksts, iesp?jams, tiks par?d?ts nepareizi sada?? Pievienot vai no?emt programmas p?c Office 2007. gada programmu komplekta 2. servisa pakotnes instal??anas
 • 968773 Kad programma Outlook 2007 darbojas ke?ot? re??m?, lietot?ji neredz da?us jaunus e-pasta zi?ojumus
 • 968918 Poga Main?t kalend?ra laika joslu ir no?emta programmas Outlook 2007 dialoglodzi?? Laika josla p?c Office 2007. gada programmu komplekta 2. servisa pakotnes instal??anas
 • 968776 Kad programmas PowerPoint 2007 dokument? p?rvietojat vienu no noklus?juma z?m??anas pal?gl?nij?m, z?m??anas pal?gl?nija k??st neredzama
 • 968779 Sa?emat aicin?jumu p?rv?rst savu dokumentu Office Open XML form?t?, kad saglab?jat dokumentu ?ifr?t? bin?r? faila form?t? programm? Word 2007, Excel 2007 vai PowerPoint 2007 dator?, kur? instal?ta Microsoft Office 2007. gada programmu komplekta 2. servisa pakotne
 • 968781 Office 2007. gada programmu komplekta 2. servisa pakotne nodro?ina jaunu ar ISO-OOXML sader?gu paro?u p?rbaud?t?ju programmai Excel 2007, PowerPoint 2007 un Word 2007
 • 968173 Zin?mas probl?mas, kas var rasties, instal?jot Microsoft Office 2007. gada programmu komplekta 2. servisa pakotni un Windows SharePoint Services 3.0 2. servisa pakotni

Tehnisk? inform?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o servisa pakotni, tostarp ar? ietekm?to failu sarakstu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura, lai skat?tu rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
970357 Detaliz?ta tehnisk? inform?cija par Office 2007. gada sist?mas klientu servisa pakotn?m

Rekviz?ti

Raksta ID: 953195 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 9. oktobris - P?rskat??ana: 6.0
ATTIECAS UZ:
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo KB953195

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com