M ta v B Microsoft Office 2007 Goi Dich vu 2 (SP2) va v Microsoft Office Goi Ngn ng 2007 SP2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 953195 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

B Microsoft Office 2007 Goi Dich vu 2 (SP2) cung cp cho khach hang cac ban cp nht mi nht cho b Office 2007. Goi dich vu nay bao gm hai danh muc ban va chinh:
 • Cac ban va cha c phat hanh trc y a c thc hin c bit cho goi dich vu nay.
  • Ngoai cac ban va san phm chung, nhng ban va nay con bao gm cac cai tin v tinh n inh, hiu sut va bao mt.
 • Tt ca cac ban cp nht cng cng, cp nht bao mt, cp nht tich luy va cac hotfix a c phat hanh trong Thang 2 nm 2009.
Vi cac goi dich vu Office c tich luy, ban khng phai cai t Goi Dich vu 1 trc khi cai t Goi Dich vu 2. Goi Dich vu 2 bao gm tt ca cac ban va c bao gm trong Goi Dich vu 1.

THNG TIN THM

Cach ly va cai t cac goi dich vu

Ban cp nht goi dich vu nay sn co trn Trung tm Tai xung cua Microsoft. tai xung goi dich vu nay, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft: co danh sach y u tt ca cac goi SP2 a phat hanh, xem bai vit sau trong C s Kin thc Microsoft:
968170 Danh sach tt ca cac goi h thng Office 2007 Goi Dich vu 2 va Windows SharePoint Services 3.0 Goi Dich vu 2

Tng quan v nhng cai tin cua Goi Dich vu 2 (SP2)

M ta mt s im cai tin quan trong c bao gm trong SP2.

Microsoft Office Access

 • Cho phep ban xut bao cao ra Microsoft Office Excel.
 • H tr cac trng ghi nh trong thut sy nhan th cho ia chi.
 • Khc phuc cac vn xay ra trong thut sy d liu nhp, khi in va xem trc bao cao, trong macros, khi tich hp Excel va trong b loc ngay.
 • Bao gm cac ban cp nht cho Access Developer Extensions.

Microsoft Office Excel

 • Cai tin c ch tao biu trong Excel 2007. Cai tin nay bao gm tinh chn le tt hn vi Office 2003, manh c cai tin va cai tin hiu sut ich.
 • Thm m hinh i tng biu vao Word va vao PowerPoint.
 • Cai tin hinh dang bn ngoai trong Excel. Cai tin nay bao gm tinh chn le tt hn vi Office 2003 va cac cai tin hiu sut ich.
 • Cai tin phng phap theo o Excel in ni dung hoa, c bit la khi in bng may in PCL.
 • Thm ty gia quy i vao trinh b sung Cng cu Tin t Chu u cua Excel i vi ng lia ao Man-ta va ng pao ao Sip.

Microsoft Office Groove

 • Cai tin cng cu biu mu Groove 2007. c bit, ngi dung quc t nhng ni nht inh se c giai thich v cach ung phn nhom ky t trong cac gia tri tin t.
 • Gii han s lng khng gian lam vic chia se tp n 64 am bao rng tt ca khng gian lam vic u co th c ng b hoa. Gii han nay chi ap dung cho vic thm khng gian lam vic chia se tp mi. Nu ban a co nhiu hn 64 khng gian lam vic chia se tp, ban co th tip tuc s dung chung.
 • Ti u hoa tin cy cua ng b hoa.

Microsoft Office InfoPath

 • Cac ban va cho toan b tinh bao mt va tinh n inh trong InfoPath 2007
 • Cung cp tinh tng thich c cai tin gia biu mu InfoPath va cac san phm khac cua Microsoft, nh Groove va Outlook.

Microsoft Office OneNote

 • Cai tin chc nng ng b hoa cua SharePoint. Cai tin nay giup giam tai trn may chu SharePoint va giup tao it li ng b hoa hn.
 • Nu biu tng thng bao khay OneNote c loai bo trc o thi by gi biu tng nay se xut hin trong khu vc thng bao. Ngoai ra, biu tng nay by gi chi co th c loai bo trong hp thoai Tuy chon trong OneNote.
 • Thm h tr cho Nhn dang Ky t Quang hoc (OCR) i vi ting Nht.

Microsoft Office Outlook

 • Nhng cai tin v hiu sut c ap dung cho cac khu vc phan hi chung sau:
  • Khi ng
   Loai bo cac thao tac rm ra khoi khi ng ban u.
  • Tt may
   Thoat khoi Outlook theo y mun k ca khi co cac hoat ng ang ch x ly.
  • Xem va Chuyn i Cp
   Cai tin kt xut xem va chuyn i cp.
 • Nhng cai tin v lich
  Cai tin cu truc d liu bn di va tin cy chung cua cac cp nht lich.
 • Kim tra tp d liu
  Giam ang k s lng kich ban trong o ban nhn c thng bao li sau khi ban khi ng Outlook:
  Tp d liu 'tn tp' khng c ong ung cach. Tp nay ang c kim tra s c.
 • tin cy cua tim kim
  Cai tin tin cy cua tim kim khi ban s dung SP2 vi Windows Desktop Search 4.
 • Nhng cai tin i vi Dich vu cung cp thng tin Cc ky n gian (RSS)
  Gi y co it muc bi trung lp hn.
 • Nhng cai tin v M hinh i tng
  Gi y cha nhiu ban va theo yu cu cua khach hang.
bit thm thng tin v nhng cai tin nay va chi tit v cac ban va khac cua Outlook, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
968774 Nhng cai tin cua Outlook 2007 trong b Microsoft Office 2007 Goi Dich vu 2

Microsoft Office PowerPoint

 • Cai tin vic iu khin chinh sa hinh dang trong khi ban phong to.
 • Giup lu lai tp nhanh hn.
 • Cai tin cht lng anh sau khi tp c lu inh dang .jpeg, .png va .gif.
 • Cung cp ban trinh bay vn ban tt hn khi ban trinh bay c lu inh ang PowerPoint trc.
 • Khc phuc mt vai s c cu th lin quan n may in.
 • Cung cp tinh tng thich tt hn vi ch xem trc Explorer trong Windows Vista.
 • Cung cp tich hp y u hn cua M hinh i tng Biu cua Microsoft Office Excel.

Microsoft Office Publisher

 • Cai tin vic in bu thip hai mt va sach nho.
 • Khc phuc cac vn v xem trc khi in, v b cuc HTML cua cac i tng c nhom trong Internet Explorer 8, tab dng, e-mail, th vin ni dung va v B kim tra Thit k.

Microsoft Office Word

 • Cai tin chinh xac cua u ra .pdf va .xps.
 • Cai tin hiu sut cua Outlook.
 • Cung cp tich hp y u hn cua M hinh i tng Biu cua Office Excel.

Cac thay i anh hng n nhiu san phm

inh dang tp
 • H tr inh dang OpenDocument (ODF)
  SP2 cho phep ban m, chinh sa va lu tai liu bng phin ban 1.1 cua ODF i vi Word, Excel va i vi PowerPoint. Ngi dung nhng chng trinh Office nay gi co th m, chinh sa va lu tp bng cac inh dang OpenDocument Text (*.odt), OpenDocument Spreadsheet (*.ods) va OpenDocument Presentations (*.odp).
 • inh dang tp co th m rng
  inh dang Tp Co th m rng: Word, Excel va PowerPoint hin bao gm mt giao din trinh chuyn i cho phep ban cm cac inh dang tp tuy chinh cua bn th ba vao cac chng trinh Office nay. Ngi phat trin co th tao mt trinh chuyn i cho cac tp cua mt tin ich m rng cu th. Khi trinh chuyn i nay c cai t trn may tinh cua ngi dung, inh dang tp tuy chinh hoat ng mt cach hiu qua nh inh dang tp c cai sn. c bit, ngi dung co th m cac tp thuc inh dang nay va lu chung bng cach s dung Giao din Ngi dung M hoc Lu. Thm chi ho con co th t inh dang tuy chinh lam inh dang tp mc inh cua minh. bit thm thng tin, hay ghe thm Web site sau cua MSDN:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd300649.aspx
 • H tr Lu vi tn Ban h tr PDF/XPS cai sn
  Ban h tr PDF/XPS c cai sn trong SP2 i vi Word, Excel va PowerPoint. Ngi dung khng con phai tai xung trinh b sung ring bit na.
hoa Office
 • Cai thin hiu sut cua ng dung khi co nhiu i tng hoa, c bit i vi Excel 2007.
 • Khc phuc mt s s c lin quan n m hinh i tng. Cac ban va nay cho phep ban at c tinh chn le tt hn vi Office 2003 khi m hinh i tng lam vic vi cac i tng hoa.
 • Tng chinh xac cua ban in cua cac i tng hoa trong nhiu kich ban.
 • Ban trinh bay mi da trn XML cua mi hoa SmartArt trong mt tai liu c lu vi tp ti u hoa s tng kt. Tinh nng mi nay s dung ngn ng anh du DrawingML thng thng m ta thuc tinh hinh anh cua hoa SmartArt.
 • Cai tin tinh nng Chinh sa Cac im. Cai tin nay cho phep chinh sa hinh dang chinh xac hn va tng tng kt vi Office 2003.
Bao mt cua Office
 • Khc phuc cac kich ban cu th trong o tai liu cac vi tri tin cy c coi la khng ang tin cy.
 • Cai tin cac kich ban mt ma hoa hoc ma hoa.
 • Cung cp phng phap bo qua ht han du thi gian.
 • Cung cp canh bao bao mt tt hn khi huy mt chng chi.
 • Thut toan mt khu c cp nht ng b vi nhng yu cu v ISO cua tai liu.
 • Cung cp b kim chng mt khu tng thich vi ISO-OOXML i vi Excel, PowerPoint va Word.
 • Cho phep chn AVAPI thng minh hn i vi cac macro c ma hoa.
Loai bo goi dich vu
 • Microsoft Office 2007 SP2 la goi dich vu u tin h tr vic loai bo cac cp nht cua may khach qua ca dong lnh va Cng cu D cai t Goi Dich vu cua Microsoft i vi B Microsoft Office 2007. Cng cu G cai t Goi Dich vu co sn nh la mt phn tai xung ring bit.

  bit thm thng tin v cng cu nay, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  954914 Cng cu G cai t Goi Dich vu cua Microsoft danh cho b Microsoft Office 2007
Trinh soan thao phng phap nhp (IME)
 • Cai tin Trinh soan thao Phng phap Nhp Ting Nht (IME). Cai tin nay nng cao chinh xac chuyn i va chc nng t hoc.

Danh sach co th tai xung cua cac vn ma goi dich vu khc phuc

Mt s lam vic lit k sn cac vn a c khc phuc bi goi dich vu nay.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung Goi Office 2007 Goi Dich vu 2 Changes.xlsx ngay by gi.

Chu y S lam vic nay bng ting Anh. S lam vic nay se khng c dich sang bt ky ngn ng nao khac.

Cac vn a bit va thay i hin tng

Sau khi ban cai t goi dich vu nay, ban co th thy cac vn sau:
 • Cac cuc goi m hinh i tng vn ban biu khng hoat ng trn xu con c chi inh bi cac tham s cho i tng Ky t.

 • Lnh Excel ChartWizard hin thi bng lnh lp trinh cac XValue khng ung cho mt s day sau khi XValue c thay i. Tuy nhin, thuc tinh ChartType hoat ng ung cach.

 • Sau khi ban dung SP2, tuy chon Gi n OneNote 2007 khng th xut hin na. Ban co th giai quyt vn nay bng cach chay thao tac "sa trn Office".

 • Trong Outlook, nu mt ngi t chc cuc hop gi yu cu cuc hop cho mt ngi tham gia bng tai khoan POP. Sau o, ngi tham gia tra li yu cu cuc hop va nhp thng bao vao phn tra li. Trong tinh hung nay, ngi t chc nhn c tra li nhng ni dung thng bao co th bi mt.

 • Trong PowerPoint, nu mt phn cua vn ban cha nhiu ngn ng c chon. Trong tinh hung nay, ngn ng cua la chon vn ban o c thng bao bng Ting Anh (Hoa Ky) thay vi bo trng. Ngn ng nay c hin thi trn ca thanh trang thai ( cui ca s PowerPoint) va trong hp thoai Ngn ng.

 • 968767 Cac thit t truc Biu co th sai nu ca hai truc c tt va thit t truc t ng trong Excel 2007
 • 948683 Ban khng th s dung Microsoft Visual Basic for Application (VBA) sa i mt biu ma ban a chen vao PowerPoint 2007
 • 968769 Groove 2007 Goi Dich vu 1 va cac phin ban trc cua Groove 2007 bi bong sau khi ban tao hoc kt ni nhiu khng gian lam vic chia se tp
 • 968285 Trn mt may khach co cac tp Tr giup nht inh cho cac chng trinh Office 2007 a cai t, muc nhp SP2 b sung co th c hin thi khng ung trong Thm va Loai bo Chng trinh sau khi ban cai t Office 2007 SP2
 • 968773 Khi Outlook 2007 ang chay ch Lu trong b nh, ngi dung khng thy mt s thng bao email mi
 • 968918 Nut Thay i Mui Gi Lich c loai bo khoi hp thoai Mui Gi trong Outlook 2007 sau khi ban s dung b Office 2007 Goi Dich vu 2
 • 968776 Khi ban di chuyn mt trong s cac hng dn ban ve mc inh trn mt trang trinh bay trong tai liu PowerPoint 2007, hng dn ban ve se n
 • 968779 Ban c nhc chuyn i tai liu cua ban sang inh dang Office Open XML khi ban lu tai liu inh dang tp nhi phn c ma hoa trong Word 2007, Excel 2007 hoc PowerPoint 2007 trn may tinh a c cai t b Microsoft Office 2007 SP 2
 • 968781 B Office 2007 Goi Dich vu 2 cung cp b kim chng mt khu tng thich vi ISO-OOXML cho Excel 2007, PowerPoint 2007 va Word 2007
 • 968173 Cac vn a bit ma ban co th gp phai khi ban cai t b Microsoft Office 2007 Goi Dich vu 2 va Windows SharePoint Services 3.0 Goi Dich vu 2

Thng tin ky thut

bit thm thng tin v goi dich vu nay, bao gm danh sach cac tp bi anh hng, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
970357 Chi tit ky thut v cac goi dich vu may khach cua H thng Office 2007

Thu?c tnh

ID c?a bi: 953195 - L?n xem xt sau cng: 09 Thang Mi 2011 - Xem xt l?i: 7.0
p d?ng
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2
T? kha:
kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo KB953195

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com