Mô t? năm 2007 Microsoft Office máy ch? Service Pack 2 và 2007 Microsoft Office servers Language Pack Service Pack 2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 953334 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Các h? ph?c v? Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) gói cho khách hàng nh?ng c?p nh?t m?i nh?t cho s?n ph?m máy ch? văn ph?ng 2007. Gói b?n ghi d?ch v? này bao g?m hai lo?i chính c?a b?n s?a l?i:
 • Trư?c đó không đư?c phát hành s?a l?i đ? đư?c th?c hi?n c? th? Đ?i v?i gói b?n ghi d?ch v? này.
  • Thêm vào vi?c cung c?p s?n ph?m t?ng h?p b?n s?a l?i, SP2 bao g?m c?i ti?n trong s? ?n đ?nh, trong ho?t đ?ng và an toàn.
 • T?t c? nh?ng C?p Nh?t công c?ng, C?p Nh?t b?o m?t, tích l?y C?p Nh?t, và hotfixes đư?c phát hành thông qua tháng 2 năm 2009.
Lưu ? M?t s? s?n ph?m máy ch? trong service pack này cài đ?t chuyên bi?t trên Windows SharePoint Services. Các s?n ph?m máy ch? yêu c?u Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2.

Trư?c khi b?n tri?n khai b?n ghi d?ch v? này đóng gói, th?y bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:

945013 Làm th? nào đ? tri?n khai 2007 Microsoft Các máy ch? văn ph?ng Service Pack 1 và Office Server Language Pack 2007 gói b?n ghi d?ch v? 1

THÔNG TIN THÊM

T?ng quan v? c?i ti?n Service Pack 2 (SP2)

qu?n l? n?i dung doanh nghi?p Microsoft (ECM)
 • C?i thi?n hi?u su?t và s? ?n đ?nh c?a n?i dung tri?n khai tính năng và tính năng các bi?n th?.
 • Thêm m?t l?nh m?i cho công c? Stsadm.exe. Công c? này cung c?p ch?c năng sau đây:
  • Cho phép m?t qu?n tr? SharePoint s? d?ng các bi?n th? tính năng quét m?t web site cho các l?i, báo cáo các l?i và s?a ch?a m?t s? v?n đ?.
  • T?m và s?a ch?a thi?u các m?i quan h? căn ngang nhau và h?ng m?c trong danh sách các m?i quan h? bên trong các bi?n th?.
  • X? l? tuyên truy?n c?a m?t lư?ng l?n các bi?n th? n?i dung m?t cách d? qu?n l? hơn.
b?n ghi d?ch v? Microsoft Office Excel và Microsoft Office Access
 • S?a ch?a m? ?nh ch?p đ? các ?nh ch?p nhanh m? hơn, đáng tin c?y, ngay c? khi không có web site g?c SharePoint.
 • S?a ch?a các v?n đ? hi?n th? gây ra tính toán đ? xu?t hi?n không chính xác trong m?t s? trư?ng h?p.
 • C?i thi?n các k?t n?i đ?n kh?i b?ng cách s? d?ng t?p tin .odc trong trư?ng h?p không ph?i ti?ng Anh.
 • C?i thi?n hi?u su?t c?a chương tr?nh k?ch b?n.
 • S?a ch?a đ?nh d?ng đi?u ki?n trong Mozilla Firefox các tr?nh duy?t.
 • C?i thi?n h? tr? cho vi?c t?o Excel Web Access Web parts trên các web site m?i.
Microsoft Office Groove Server (64-bit phiên b?n ch?)
 • Văn ph?ng Groove Server 2007 Data c?u bây gi? gi?i h?n các s? lư?ng các t?p tin chia s? workspaces đ?n 64 đ? đ?m b?o r?ng t?t c? các workspaces có th? đ?ng b? hóa. Gi?i h?n này ch? áp d?ng cho v?a đư?c thêm vào t?p tin chia s? workspaces. N?u b?n đ? có hơn 64 chia s? t?p workspaces, b?n có th? ti?p t?c s? d?ng chúng.
 • C?i thi?n đ?ng b? hóa đ? tin c?y.
 • Qu?n l? Server 2007 đư?ng r?nh có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?t lên và ch?y v?i SQL Server 2008.
 • C?i thi?n Giao th?c truy nh?p danh m?c h?ng nh? Groove (LDAP) k?t n?i và t? đ?ng kích ho?t ch?c năng.
 • C?i thi?n l?i báo cáo trong Groove Relay Server.
 • C?i thi?n m?nh m? c?a các đư?ng r?nh Relay Server.
Máy ph?c v? Bi?u m?u Microsoft® Office
 • C?i thi?n hi?u su?t c?a các h?nh th?c tr?nh duy?t l?n trên InfoPath H?nh th?c b?n ghi d?ch v?, c? hai đ?u S? d?ng B? nh? và cho trang t?i th?i gian.
 • C?i thi?n đ? tin c?y c?a các h?nh th?c Server và Microsoft Văn ph?ng SharePoint Server c?a đ?a ch? trư?c hành vi trong đó m?t nâng c?p m?t m?u h?nh th?c qu?n tr? ch?p thu?n gây nên an IIS thi?t l?p l?i.
 • C?i thi?n ch?c năng Ch? được kí theo số thức cho InfoPath các h?nh th?c b?n ghi d?ch v?.
Văn ph?ng Microsoft Project Server
 • S?a đ?i b?n ghi d?ch v? x?p hàng đ? ngăn không cho nó b?ng cách s? d?ng l?n kh?i lư?ng b? nh? trong th?i gian dài.
 • C?i thi?n hi?u su?t c?a m?t s? b?ng b? máy cơ s? d? li?u ch? s?.
 • C?i thi?n ch?c năng tài nguyên chi phí. Ví d?, các máy ch? bây gi? chính xác x? l? tác v? này có ngu?n tài nguyên v?t ch?t ho?c nơi làm vi?c phân công nhi?m v? tương t?.
 • C?i thi?n m?t s? l?nh v?c ch?ng h?n như k? ho?ch tài nguyên, xây d?ng đ?i, và các máy ch? l?p k? ho?ch công c?.
Văn ph?ng Microsoft tra c?u h? ph?c v?
 • C?i thi?n đ? tin c?y và ?n đ?nh thu th?p d? li?u WSS, c?a SharePoint thu th?p d? li?u, thu th?p thông qua m?t corpus r?t l?n, và sao lưu Khôi ph?c.
 • Gi?i thi?u m?t l?nh m?i cho công c? Stsadm.exe cho phép m?t qu?n tr? SharePoint đi?u ch?nh các truy v?n có tham bi?n h? s? b? x? l?. Cho Ví d?, truy v?n h? s? b? x? l? có th? đư?c s? d?ng đ? đi?u ch?nh các truy v?n hi?u su?t cho SSP l?p đánh m?c ch? d?n ngu?n n?i dung có r?t h?n ch? quy?n h?n và nhi?u đ?ng g?i.
 • C?i thi?n tính chính xác c?a các tra c?u có liên quan đ?n con s?. Ví d?, không là h? tr? thêm cho s? lư?ng l?n trong đó d?u ki?m ph?y là đư?c s? d?ng đ? tách m?i ba ch? s? (ví d?, 1.000.000), cho s? mà có t? 9 đ?n 40 kí t? đ?i di?n, cho các con s? đư?c cách nhau b?ng d?u ki?m cách.
H? tr? n?n t?ng
 • Cung c?p h? tr? đ?y đ? cho Windows Internet Explorer 8.
 • Cung c?p h? tr? tr?nh duy?t c?p 2 cho Mozilla Firefox (Phiên b?n 2 và 3).
 • Cung c?p h? tr? cho Windows Server 2008.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v?

B?n c?p nh?t gói b?n ghi d?ch v? này có s?n trên Microsoft t?i v? Trung tâm. Đ? t?i v? các gói b?n ghi d?ch v?, truy c?p vào các web site Microsoft sau đây:
Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a t?t c? các gói SP2 đ? đư?c phát hành, truy c?p vào bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968170 Danh sách t?t c? các h? th?ng Office 2007 Service Pack 2 và Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2 gói

T?i v? danh sách các v?n đ? mà các gói b?n ghi d?ch v? s?a ch?a

M?t b?ng tính có s?n mà danh sách các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i gói b?n ghi d?ch v? này.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? văn ph?ng 2007 máy ch? Service Pack 2 Changes.xlsx gói bây gi?.

Lưu ? B?ng tính này là b?ng ti?ng Anh. Nó s? không đư?c d?ch vào b?t k? các ngôn ng? khác.

V?n đ? đ? bi?t và thay đ?i hành vi

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? này, b?n có th? nh?n th?y như sau v?n đ?:
945013 Làm th? nào đ? tri?n khai các h? ph?c v? Microsoft Office 2007 Service Pack 1 và Office Server Language Pack 2007 Service Pack 1
968768 M?t s? d?ng th?c t?p đang b? ch?n sau khi b?n áp d?ng các máy ch? văn ph?ng Suite Service Pack 2 ho?c 2007 Office 2007 Service Pack 2
968769 Các phiên b?n trư?c đó c?a Groove 2007 và Groove 2007 Service Pack 1 s?p đ? sau khi b?n t?o ho?c tham gia r?t nhi?u t?p tin chia s? workspaces
968770 Ngư?i qu?n l? đư?ng r?nh Server 2007 Service Pack 1 và các phiên b?n trư?c đó không th? s? d?ng SQL Server 2008 như là m?t b? máy cơ s? d? li?u
968998 Các b?n ghi d?ch v? khu v?c b?n ghi Dịch vụ Web đư?c l?y ra t? SharePoint Server 2007, sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t máy ch? Microsoft Office 2007 Service Pack 2
968283 SharePoint Server 2007 Service Pack 2 .msp t?p nào đư?c cài đ?t chuyên bi?t n?u b?n có các t?p tin Stswws968283.msp trong m?c tin thư thoại C?p Nh?t
968778 Khi b?n truy v?n m?t tài s?n ngư?i dùng m?i trong Microsoft Office SharePoint Server 2007, không có g? đư?c tr? l?i
960577 Danh sách các bài vi?t cơ s? ki?n th?c Tất cả các dịch vụ Windows SharePoint và SharePoint Server Pre-Upgrade Checker
968173 Đư?c bi?t đ?n các v?n đ? mà b?n có th? g?p khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các ?ng d?ng văn ph?ng Microsoft 2007 Service Pack 2 và Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2
971217 SharePoint s?n ph?m và công ngh? thu?t s? c?u h?nh không thành công sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?t c? C?p Nh?t tích l?y ho?c gói b?n ghi d?ch v? cho d? án Server 2007 đư?c phát hành trong tháng mư?i 2008 ho?c m?i hơn
971620 Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t máy ch? Microsoft Office 2007 Service Pack 2, ngày h?t h?n s?n ph?m đư?c kích ho?t không chính xác
Lưu ? Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2 là c?n thi?t cho các máy ch? 2007 Microsoft Office Service Pack 2.

THÔNG TIN THÊM

Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đó là đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay N?u không, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m.

Thông tin k? thu?t

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói b?n ghi d?ch v? này, trong đó có m?t danh sách các t?p tin b? ?nh hư?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
970358Chi ti?t k? thu?t v? các 2007 Microsoft Office máy ch? Service Pack 2 b?n phát hành

Tài nguyên b? sung

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
953338Mô t? c?a Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2 và các gói ngôn ng? Windows SharePoint Services 3.0 Windows Service Pack 2

Thu?c tính

ID c?a bài: 953334 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Forms Server 2007
 • Microsoft Office Groove Server 2007
 • Microsoft Office Project Server 2007
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
T? khóa: 
atdownload kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo kbmt KB953334 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 953334

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com