Klaidos prane?imas, kai atnaujinate kompiuterio, naudojan?io ne ?Intel? procesori?, operacin?s sistemos versij? ? ?Windows XP? 2 pakeitim? paket? arba ?Windows XP? 3 pakeitim? paket?: ?STOP: 0x0000007E?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 953356 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

Nor?dami ir toliau gauti sistemai ?Windows? skirtus saugos naujinimus, ?sitikinkite, kad naudojate ?Windows XP? su 3 pakeitim? paketu (SP3). Daugiau informacijos ie?kokite ?iame ?Microsoft? tinklalapyje: Nutraukiamas kai kuri? ?Windows? versij? palaikymas

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Atnaujinate kompiuterio, kuriame naudojamas ne ?Intel? procesorius, operacin?s sistemos versij? ? ?Windows XP? 2 pakeitim? paket? (SP2) arba ?Windows XP? 3 pakeitim? paket? (SP3). Tada i? naujo paleid?iate kompiuter?. Po to galite gauti tok? klaidos prane?im?:
?Aptikta problema ir ?Windows? baigia darb?, kad neb?t? pakenkta kompiuteriui...?

Technin? informacija:

*** STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0xFC5CCAF3, 0xFC90F8C0, 0xFC90F5C0) SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Kai ?galinami fizinio adreso pl?tiniai (PAE), galite gauti tok? klaidos prane?im?:
STOP 0x000000FC (ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY)
Pastabos
 • Klaidos prane?imo ?Stop? rezultatai gali skirtis, atsi?velgiant ? kompiuterio sistemos trikties parametrus.
 • Parametrai, nurodyti skliaustuose kaip ?Stop? klaidos prane?imo technin? informacija, gali skirtis, atsi?velgiant ? kompiuterio konfig?racij?. Visgi kai kyla ?i konkreti problema, pirmasis parametras visada yra ?C0000005?.
 • Ne visus ?Stop 0x0000007E? klaidos prane?imus lemia ?i problema.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla, kai sistemos paruo?imo (Sysprep) atvaizdas sukuriamas kompiuteryje, kuriame naudojamas ?Intel? procesorius, o tada visuotinai diegiamas kompiuteryje, kuriame nenaudojamas ?Intel? procesorius.

Daugelyje kompiuteri? yra atvaizdas, kur? gamintojas suk?r? naudodamas Sysprep ?rank?. Sysprep leid?ia kompiuterio gamintojui generuoti atvaizd?, kur? galima naudoti skirtinguose kompiuteriuose.

Problema, pamin?ta skyriuje ?Po?ymiai?, gali kilti, jei pradinis ?Windows XP? 1 pakeitim? paketo (SP1), ?Windows XP? SP2 ar ?Windows XP? SP3 Sysprep atvaizdas sukuriamas kompiuteryje, kuriame naudojamas ?Intel? procesorius, o tada visuotinai diegiamas kompiuteryje, kuriame nenaudojamas ?Intel? procesorius.

Esant ?iai konfig?racijai gali b?ti bandoma ?kelti ?Intel? procesoriaus tvarkykl? (Intelppm.sys), kai kompiuterio operacin?s sistemos versija naujinama ? ?Windows XP? SP2 ar ?Windows XP? SP3. Tvarkykl? tai atlieka d?l to, kad lieka pradinio Sysprep atvaizdo registro raktas.

Jei reikia daugiau informacijos apie nepalaikomus scenarijus, pagal kuriuos visuotinai diegiate Sysprep atvaizd? paskirties kompiuteryje, kurio procesoriaus gamintojas yra kitas, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?.
828287 Nepalaikomi Sysprep scenarijai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Pastaba Nepalaikome Sysprep naudojimo operacinei sistemai i? atvaizdo diegti, jei atvaizdas sukurtas naudojant kompiuter?, kurio procesorius kitas. Pvz., negalite sukurti Sysprep atvaizdo kompiuteryje, kuriame yra ?Intel? procesorius, o tada visuotinai diegti atvaizd? kompiuteryje, kuriame yra AMD procesorius.

Kaip atkurti sistem? i?kilus ?iai problemai

1 b?das

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip modifikuoti registr?. Ta?iau jei registro duomenis pakeisite netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows XP?

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. I? naujo paleiskite kompiuter? saugiuoju re?imu.

  Jei reikia daugiau informacijos apie ?Windows XP? saug?j? re?im?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?.
  315222 Windows XP saugiojo re?imo ?krovos parink?i? apra?as
 2. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 3. Raskite ir spustel?kite ?? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Intelppm
 4. De?in?je srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Modifikuoti.
 5. Dialogo lange Reik?m? ?veskite 4, tada spustel?kite Gerai.
 6. I?eikite i? registro rengykl?s.
 7. Paleiskite kompiuter? i? naujo.

2 b?das

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, paleiskite atk?rimo konsol?, naudodami ?Windows XP? CD. Tada pa?ym?kite atk?rimo parinkt?. Nor?dami paleisti atk?rimo konsol? i? ?Windows XP? paleisties disko ar ?Windows XP? CD, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. ?d?kite ?Windows XP? paleisties disk? ? diskeli? ?rengin?. Be to, galite ?d?ti ?Windows XP? CD ? kompaktini? disk? ?rengin?. Tada i? naujo paleiskite kompiuter?.

  Pastaba Jei esate paraginami, spustel?dami pa?ym?kite visas parinktis, kuri? reikia, norint paleisti kompiuter? i? CD ?renginio.
 2. Kai parodomas ekranas ?Sveiki! ?ia s?ranka?, paspauskite klavi?? R, kad b?t? paleista atk?rimo konsol?.
 3. Jeigu j?s? kompiuteryje ?diegtos dvi ar daugiau operacini? sistem?, pa?ym?kite sistem?, kuri? norite pasiekti per atk?rimo konsol?.
 4. Paraginti ?veskite administratoriaus slapta?od?.

  Pastaba Jei administratoriaus slapta?odis nenustatytas, paspauskite ENTER.
 5. Atk?rimo konsol?s komand? eilut?je ?ra?ykite toliau nurodyt? komand? ir paspauskite ENTER:
  disable intelppm
 6. Nor?dami i?eiti i? atk?rimo konsol?s ir paleisti kompiuter? i? naujo, atk?rimo konsol?s komand? eilut?je ?veskite exit, tada paspauskite ENTER.

Kai i?vengti ?ios problemos ir padaryti, kad ?Windows XP? SP3 b?t? prieinama ?Windows? naujinimo svetain?je

Naujinimo informacija

?? fail? galima atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows XP? naujinimo (KB953356) paket? dabar.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus i? interneto tarnyb? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, pasiekiam? failo paskelbimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, padedan?iuose apsaugoti failus nuo neleistin? keitim?.

B?tinos s?lygos

Norint ?diegti ?? naujinim?, kompiuteryje turi b?ti ?diegta operacin? sistema ?Windows XP? SP2 arba ?Windows XP? SP3.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
322389 Kaip ?sigyti naujausi? ?Windows XP? pakeitim? paket?

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?? naujinim? b?tina i? naujo paleisti kompiuter?.

Informacija apie naujinimo pakeitim?

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto naujinimo.

Registro informacija

Nor?dami naudoti vien? i? ?io paketo naujinim?, neturite keisti registro.

Informacija apie fail?

?io naujinimo versija angl? kalba turi failo atributus (arba v?lesniuosius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai nurodyti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint informacij? apie fail?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ippmcust.dllNot applicable26,62428-May-200812:01x86

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla d?l ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip ?alinti klaidas ?Stop 0x0000007E?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?.
330182 Klaidos prane?imas ?STOP 0x0000007E? atnaujinus ? Windows XP
Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?ios problemos sprendimo b?d?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?.
888372 ?Stop 0x0000007E? klaidos prane?im? gaunate atnaujin? naudodami ?Windows XP? 2 pakeitim? paket? ar 3 pakeitim? paket? kompiuteryje, kurio procesorius ne ?Intel? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti daugiau informacijos apie veiksmus, kuriuos reikia atlikti prie? ?diegiant ?Windows XP? 3 pakeitim? paket?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?.
950717 Veiksmai, kuriuos turite atlikti prie? diegdami sistemos ?Windows XP? 3-?j? pakeitim? paket?
Jei norite gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminologij?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?.
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as
Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? neteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 953356 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. baland?io 29 d. - Per?i?ra: 2.3
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc kbwinxppostsp3fix KB953356

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com