K??das zi?ojums p?c datora jaunin??anas, kur? netiek izmantots Intel procesors, sist?mas Windows XP 2. servisa pakotnei vai Windows XP 3. servisa pakotnei: ?STOP: 0x0000007E?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 953356 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Lai turpin?tu sa?emt sist?mas Windows dro??bas atjaunin?jumus, p?rliecinieties, vai dator? darbojas sist?ma Windows XP ar 3. servisa pakotni (SP3). Papildinform?ciju skatiet ?aj? Microsoft t?mek?a lap?: Da??m sist?mas Windows versij?m beidzas atbalsts

Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

J?s jaunin?t datoru, kur? sist?mas Windows XP 2. servisa pakotnei (SP2) vai Windows XP 3. servisa pakotnei (SP3) tiek izmantots cits procesors, nevis Intel. P?c tam j?s restart?jat datoru. P?c datora restart??anas, iesp?jams, sa?emsit ??du k??das zi?ojumu:
Ir konstat?ta probl?ma, un oper?t?jsist?ma Windows tika izsl?gta, lai izvair?tos no datora boj?jumiem...

Tehnisk? inform?cija:

*** STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0xFC5CCAF3, 0xFC90F8C0, 0xFC90F5C0) SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Ja ir iesp?joti fizisk?s adreses papla?in?jumi (Physical Address Extensions ? PAE), iesp?jams, sa?emsit ??du k??das zi?ojumu:
STOP 0x000000FC (ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY)
Piez?mes.
 • No k??das zi?ojuma par p?rtrauk?anu izrieto?ie rezult?ti var at??irties atkar?b? no datora sist?mas k??mes iestat?jumiem.
 • Parametri, kas nor?d?ti iekav?s aptur??anas k??das zi?ojum? tehnisk?s inform?cijas sada??, var at??irties atkar?b? no datora konfigur?cijas. Tom?r, kad rodas ?? konkr?t? probl?ma, pirmais parametrs vienm?r ir ?C0000005?.
 • Ne visi Stop 0x0000007E k??das zi?ojumi rodas ??s probl?mas d??.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja tiek izveidots sist?mas sagatavo?anas (System Preparation ? Sysprep) att?ls dator?, kur? tiek lietots Intel procesors, un p?c tam tas tiek izvietots dator?, kur? netiek lietots Intel procesors.

Vairum? datoru ir iek?auts att?ls, ko ra?ot?js izveidojis, izmantojot Sysprep r?ku. Sysprep ?auj datora ra?ot?jam ?ener?t att?lu, ko var izmantot da??dos datoros.

Sada?? ?Probl?mas paz?mes? min?t? probl?ma var rasties, ja ori?in?lais Sysprep att?ls, kas paredz?ts sist?mas Windows XP 1. servisa pakotnei (SP1), Windows XP SP2 vai Windows XP SP3, tiek izveidots dator?, kur? tiek lietots Intel procesors, un p?c tam tiek izvietots dator?, kur? netiek lietots Intel procesors.

?aj? konfigur?cij?, iesp?jams, tiks m??in?ts iel?d?t Intel procesora draiveri (Intelppm.sys) p?c jaunin??anas uz Windows XP SP2 vai Windows XP SP3. Draiveris t? r?kojas, jo no ori?in?l? Sysprep att?la ir palikusi b?re?re?istra atsl?ga.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par neatbalst?tajiem scen?rijiem, kuros Sysprep att?ls tiek izvietots m?r?a dator?, kur? ir cita pieg?d?t?ja procesors, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
828287 Neatbalst?tie Sysprep scen?riji (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Piez?me Netiek atbalst?ta Sysprep izmanto?ana, lai instal?tu oper?t?jsist?mu no att?la, ja ?is att?ls tika izveidots dator?, kur? ir cits procesors. Piem?ram, nevar izveidot Sysprep att?lu dator?, kur? ir Intel procesors, un p?c tam izvietot ?o att?lu dator?, kur? ir AMD procesors.

K? veikt atkop?anu ??s probl?mas gad?jum?

1. metode.

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja nepareizi modific?sit re?istru, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas tie?i t?, k? ?eit aprakst?ts. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. T?d?j?di, ja rad?sies k?da probl?ma, re?istru var?s atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl??anu un atjauno?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows XP

Lai izvair?tos no ??s probl?mas, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Restart?jiet datoru dro?aj? re??m?.

  Lai sa?emtu papildinform?ciju par dro?o re??mu oper?t?jsist?m? Windows XP, noklik??iniet uz n?kam? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  315222 Dro?? re??ma s?kn??anas opciju apraksts oper?t?jsist?mai Windows XP
 2. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Atrodiet ??du re?istra atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Intelppm
 4. Labaj? r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz ieraksta S?kt un p?c tam uz Modific?t.
 5. Datu lodzi?? V?rt?ba ierakstiet 4 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 6. Izejiet no re?istra redaktora.
 7. Restart?jiet datoru.

2. metode:

lai rastu pagaidu risin?jumu ?ai probl?mai, palaidiet atkop?anas konsoli, izmantojot Windows XP kompaktdisku. P?c tam atlasiet atkop?anas opciju. Lai palaistu atkop?anas konsoli no Windows XP starta diska vai no Windows XP kompaktdiska, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Ievietojiet Windows XP starta disku diske?u diskdzin?. Vai kompaktdisku diskdzin? ievietojiet Windows XP kompaktdisku. P?c tam restart?jiet datoru.

  Piez?me Ja par?d?s uzvedne, noklik??iniet, lai atlas?tu visas opcijas, kas nepiecie?amas datora palai?anai no kompaktdisku diskdzi?a.
 2. Kad tiek par?d?ts ekr?ns ?Laipni l?dzam uzst?d??anas programm??, nospiediet R, lai start?tu atkop?anas konsoli.
 3. Ja jums ir dubult?s s?kn??anas vai vair?ks?kn??anas dators, atlasiet instal?ciju, kurai v?laties piek??t no atkop?anas konsoles.
 4. Kad par?d?s uzvedne, ierakstiet administratora paroli.

  Piez?me Nospiediet ENTER, ja administratora parole ir tuk?a.
 5. Atkop?anas konsoles komandas uzvedn? ierakstiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet ENTER.:
  disable intelppm
 6. Lai izietu no atkop?anas konsoles un restart?tu datoru, atkop?anas konsoles komandas uzvedn? ierakstiet exit un p?c tam nospiediet ENTER.

K? nov?rst ?o probl?mu un pan?kt, lai Windows XP SP3 b?tu pieejama pakalpojum? Windows Update

Inform?cija par atjaunin??anu

?o failu var lejupiel?d?t Microsoft lejupiel?des centr?:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Windows XP (KB953356) atjaunin?juma pakotni t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, lai aizsarg?tu failu pret nesankcion?tu izmai?u veik?anu.

Priek?nosac?jumi

Lai instal?tu ?o atjaunin?jumu, ir j?b?t instal?tai Windows XP SP2 vai Windows XP SP3.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322389 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows XP servisa pakotni

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

?is atjaunin?jums neaizst?j iepriek? izlaistu atjaunin?jumu.

Inform?cija par re?istru

Lai izmantotu k?du no pakotn? iek?autajiem atjaunin?jumiem, nek?das izmai?as re?istr? nav j?veic.

Inform?cija par failu

?? atjaunin?juma versijai ang?u valod? ir n?kamaj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot inform?ciju par failu, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ippmcust.dllNot applicable26,62428-May-200812:01x86

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? ?Attiecas uz?.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par probl?mu nov?r?anu saist?b? ar k??du ?Stop 0x0000007E?, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
330182 Aptur??anas k??das zi?ojums ?STOP 0x0000007E? p?c datora jaunin??anas uz oper?t?jsist?mu Windows XP
Lai ieg?tu papildinform?ciju par ??s probl?mas pagaidu risin?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura, lai skat?tu Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
888372 P?c jaunin??anas uz Windows XP 2. servisa pakotni vai 3. servisa pakotni dator?, kura pamat? nav Intel procesors, sa?emat k??das zi?ojumu ?Stop 0x0000007E? (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par darb?b?m, kas j?veic pirms Windows XP 3. servisa pakotnes instal??anas, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
950717 Darb?bas, kas j?veic pirms Windows XP 3. servisa pakotnes instal??anas
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 953356 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2010. gada 30. apr?lis - P?rskat??ana: 2.3
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc kbwinxppostsp3fix KB953356

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com