M?t máy ch? d?a trên Windows Server 2003 DNS không chuy?n ti?p m?t yêu c?u cho m?t ngành giao nh?n m?c tiêu sau khi b?n c?u h?nh m?t ngành giao nh?n có đi?u ki?n đ? gi?i quy?t m?t tên mi?n DNS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 953419 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
 • Trên m?t máy ch? DNS d?a trên Windows Server 2003, b?n c?u h?nh thi?t l?p ngành giao nh?n có đi?u ki?n đ? gi?i quy?t m?t tên mi?n DNS, ch?ng h?n như Partner.com.
 • Ngành giao nh?n m?c tiêu là m?t bên th? ba DNS h? ph?c v?.
 • Quy t?c tư?ng l?a m?ng cho các máy ch? DNS k?t n?i ch? đ? ngành giao nh?n. H? không cho phép các máy ch? DNS k?t n?i đ?n các máy ch? DNS trong c?a nó tên mi?n con ho?c đ?n các máy ch? DNS khác trong tên mi?n partner.com.
 • H? ph?c v? DNS s? nh?n đư?c m?t yêu c?u đ? phân gi?i tên cho m?t tên máy ch?, ch?ng h?n như "record1.child.partner.com". Sau đó, các máy ch? DNS thành công thu đư?c m?t ph?n ?ng chính xác t? ngành giao nh?n.
 • H? ph?c v? DNS s? nh?n đư?c m?t sau đó phân gi?i tên truy v?n mà c?ng đ?i h?i ph?i chuy?n ti?p đ?n ngành giao nh?n m?c tiêu, ch?ng h?n như "record2.child.partner.com."
Trong trư?ng h?p này, các máy ch? DNS d?a trên Windows Server 2003 k?t n?i tr?c ti?p đ?n các máy ch? DNS trong tên mi?n child.partner.com thay v? chuy?n ti?p yêu c?u đ?n ngành giao nh?n m?c tiêu. V? c?a quy t?c tư?ng l?a, yêu c?u đ? phân gi?i tên không thành công.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? các máy ch? tên (NS) ghi l?i t? các ph?n ?ng truy v?n đ?n tên mi?n child.partner.com đư?c lưu tr? trên các c?a s? Máy ch? 2003 d?a trên máy ch? DNS.

V? v?y, sau đó yêu c?u cho tr? em tên mi?n s? d?ng thông tin đư?c lưu tr? và s? đư?c g?i tr?c ti?p đ?n các máy ch? tên mà ch? có đư?c h?c đư?c.

GI?I PHÁP

Windows Server 2003 Service Pack 2

Đ? resovle này phát hành, áp d?ng hotfix 978413. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hotfix 978413, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
978413 S? d?ng CPU cho các d?ch v? DNS Server đ?t đ?n 100 ph?n trăm sau khi b?n cài đ?t hotfix 953419

Windows Server 2003 Service Pack 1

Hiện đã có hotfix để khắc phục sự cố này. Sau khi b?n cài đ?t hotfix này, các máy ch? Windows Server 2003 DNS b? qua các b?n ghi NS cache và tr?c ti?p g?i yêu c?u đ? phân gi?i tên cho ngành giao nh?n m?c tiêu.

Thông tin hotfix

Một hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng đây hotfix ch? đ? h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? ? đây bài vi?t. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n đang không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho t?i C?p nh?t ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix là có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u trang này Bài vi?t cơ s? ki?n th?c. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i Microsoft D?ch v? khách hàng và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí thông thư?ng h? tr? s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và H? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào các Trang web Microsoft sau đây:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? cho mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, các máy tính ph?i ch?y Windows Server 2003 SP1.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? khác trư?c đây phát hành Hotfixes.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Giờ Khu v?c th? tab trong các Ngaøy giôø m?c ki?m soát B?ng đi?u khi?n.
Windows Server 2003 SP1, x 86 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ngSP yêu c?u
6to4svc.dll5.2.3790.277199,84016 Tháng tám, 200614: 01x86SP1
AFD.sys5.2.3790.3229153,08816 Tháng mư?i, 200814: 43x86SP1
DNS.exe5.2.3790.3367450,56024 Tháng sáu, 200909: 35x86SP1
Dnsperf.dll5.2.3790.329511,77617-Feb-200908: 04x86SP1
Dnsperf.hKhông Áp d?ng6,64226 Tháng tư, 200804: 36Không Áp d?ngSP1
Dnsperf.iniKhông Áp d?ng11,59726 Tháng tư, 200804: 36Không Áp d?ngSP1
Mswsock.dll5.2.3790.3161258,04820 Tháng sáu, 200819: 36x86SP1
Tcpip.sys5.2.3790.3161394,75220 Tháng sáu, 200810: 38x86SP1
Tcpip6.sys5.2.3790.3161225,98420 Tháng sáu, 200810: 04Không Áp d?ngSP1
W03a2409.dll5.2.3790.336052,73615 Tháng sáu, 200915: 35x86SP1
Windows Server 2003 SP1, x 64 d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
6to4svc.dll5.2.3790.2771124,41624 Tháng sáu, 200917: 03x64SP1Không Áp d?ng
AFD.sys5.2.3790.3229299,52024 Tháng sáu, 200917: 04x64SP1Không Áp d?ng
DNS.exe5.2.3790.3367780,28824 Tháng sáu, 200917: 04x64SP1Không Áp d?ng
Dnsperf.dll5.2.3790.329514,33624 Tháng sáu, 200917: 04x64SP1Không Áp d?ng
Dnsperf.hKhông Áp d?ng6,64224 Tháng sáu, 200917: 04Không Áp d?ngSP1Không áp d?ng
Dnsperf.iniKhông Áp d?ng11,59724 Tháng sáu, 200917: 04Không Áp d?ngSP1Không áp d?ng
Mswsock.dll5.2.3790.3161491,52024 Tháng sáu, 200917: 04x64SP1Không Áp d?ng
Tcpip.sys5.2.3790.3161829,95224 Tháng sáu, 200917: 05x64SP1Không Áp d?ng
Tcpip6.sys5.2.3790.3161363,13624 Tháng sáu, 200917: 05x64SP1Không Áp d?ng
W03a2409.dll5.2.3790.336053,24824 Tháng sáu, 200917: 05x64SP1Không Áp d?ng
W6to4svc.dll5.2.3790.277199,84024 Tháng sáu, 200917: 05x86SP1WOW
Wdns.exe5.2.3790.3367450,56024 Tháng sáu, 200917: 05x86SP1WOW
Wdnsperf.dll5.2.3790.329511,77624 Tháng sáu, 200917: 05x86SP1WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.3161233,47224 Tháng sáu, 200917: 05x86SP1WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.336052,73624 Tháng sáu, 200917: 05x86SP1WOW
Windows Server 2003 SP1, Itanium d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
6to4svc.dll5.2.3790.2771362,49624 Tháng sáu, 200917: 03IA-64SP1Không Áp d?ng
AFD.sys5.2.3790.3229584,19224 Tháng sáu, 200917: 04IA-64SP1Không Áp d?ng
DNS.exe5.2.3790.33671,148,92824 Tháng sáu, 200917: 04IA-64SP1Không Áp d?ng
Dnsperf.dll5.2.3790.329526,62424 Tháng sáu, 200917: 04IA-64SP1Không Áp d?ng
Dnsperf.hKhông Áp d?ng6,64224 Tháng sáu, 200917: 04Không Áp d?ngSP1Không áp d?ng
Dnsperf.iniKhông Áp d?ng11,59724 Tháng sáu, 200917: 04Không Áp d?ngSP1Không áp d?ng
Mswsock.dll5.2.3790.3161784,89624 Tháng sáu, 200917: 04IA-64SP1Không Áp d?ng
Tcpip.sys5.2.3790.31611,308,67224 Tháng sáu, 200917: 05IA-64SP1Không Áp d?ng
Tcpip6.sys5.2.3790.3161737,02424 Tháng sáu, 200917: 05Không Áp d?ngSP1Không áp d?ng
W03a2409.dll5.2.3790.336051,71224 Tháng sáu, 200917: 05IA-64SP1Không Áp d?ng
W6to4svc.dll5.2.3790.277199,84024 Tháng sáu, 200917: 05x86SP1WOW
Wdns.exe5.2.3790.3367450,56024 Tháng sáu, 200917: 05x86SP1WOW
Wdnsperf.dll5.2.3790.329511,77624 Tháng sáu, 200917: 05x86SP1WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.3161233,47224 Tháng sáu, 200917: 05x86SP1WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.336052,73624 Tháng sáu, 200917: 05x86SP1WOW

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ?, s?a đ?i các b?c tư?ng l?a đ? cho các Windows Server 2003 d?a trên máy ch? DNS truy c?p vào t?t c? các máy ch? DNS t? xa m?ng.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 953419 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Sáu 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbmt KB953419 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:953419

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com