Informacije o radu sa datotekama u Open XML formatu u sistemu Microsoft Office 2004 za Mac

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 953823 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Va?no: Verzija Office 2004 za Mac do?la je do kraja perioda podr?ke i vi?e ne dobija podr?ku ili ispravke iz korporacije Microsoft. Preporu?ujemo da nadogradite do verzije Office 2011 za Mac da biste imali podr?anu verziju sistema Office. Vi?e informacija o prestanku pru?anja podr?ke za verziju Office 2004 za Mac potra?ite na Veb lokacijiMicrosoft period podr?ke.


Ako ste instalirali ispravku za Microsoft Office 2004 za Mac 11.5.0 i Microsoft Office konvertor za datoteke u Open XML formatu za Mac, mo?ete koristiti aplikacije sistema Office 2004 za otvaranje i ?uvanje datoteka u Open XML formatima koje su predstavljene u sistemu Microsoft Office 2007 za Windows i u sistemu Microsoft Office 2008 za Mac.

Napomena Da biste proverili da li va? operativni sistem Mac ispunjava ove minimalne zahteve kliknite na dugme Vi?e informacija o ovom Mac ra?unaru u meniju Apple.

Slede?a dva paketa bi trebalo da preuzmete na svoj Mac ra?unar.
 • Da biste preuzeli paket ispravki za sistem Microsoft Office 2004 za Mac 11.5.0 posetite slede?u Microsoft Download Center veb lokaciju:
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Preuzimanje
  Odmah preuzmite paket ispravki za Microsoft Office 2004 za Mac 11.5.0.
  Sistemski zahtev: Apple Mac OS X 10.2.8 (Jaguar) ili novija verzija operativnog sistema Mac
 • Da biste preuzeli paket ispravki za konvertor za datoteke u Open XML formatu za Mac posetite slede?u Microsoft Download Center veb lokaciju:
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Preuzimanje
  Odmah preuzmite paket konvertora za datoteke u Open XML formatu za Mac.
  Va?no Da biste mogli da otvarate konvertovane dokumente, na ra?unaru treba da imate instaliran sistem Office 2004 11.4.0 ili novije verzije ili Office v. X 10.1.9 ili novije verzije. Me?utim, preporu?ujemo da instalirate ispravku sistema Office 2004 11.5.1 ili noviju ispravku sistema Office 2004 za Mac.

  Sistemski zahtev: Operativni sistem Mac, verzija 10.4.9 (Tiger) ili novije verzije operativnog sistema Mac

Dodatne informacije

Podr?ani formati datoteka

Slede?e tipove datoteka u Open XML formatu je mogu?e otvarati i ?uvati u sistemu Office 2004 za Mac ako su instalirani ispravka sistema Office 2004 za Mac 11.5.0 i konvertor za datoteke u Open XML formatu za Mac:
 • Word 2008 dokument (.docx)
 • Word 2008 dokument sa makroima (.docm)
 • Excel 2008 radna sveska (.xlsx)
 • Excel 2008 binarna radna sveska (.xlsb)
 • Excel 2008 radna sveska sa makroima (.xlsm)
 • Excel 2008 predlo?ak (.xltx)
 • Excel 2008 predlo?ak sa makroima (.xltm)
 • Excel 2008 programski dodatak (.xlam)
 • PowerPoint 2008 prezentacija (.pptx)
 • PowerPoint 2008 prezentacija sa makroima (.pptm)
 • PowerPoint 2008 predlo?ak (.potx)
 • PowerPoint 2008 predlo?ak sa makroima (.potm)
 • PowerPoint 2008 projekcija (.ppsx)
 • PowerPoint 2008 projekcija sa makroima (.ppsm)

Datoteke za podr?ku konvertoru

Ako su ispravka za Microsoft Office 2004 za Mac 11.5.0 i Microsoft Office konvertor za datoteke u Open XML formatu za Mac instalirani, sistem Office 2004 za Mac prepoznaje datoteke za podr?ku konvertoru u fascikli /Biblioteka/Application Support/Microsoft/Datoteka za podr?ku konvertoru u sistemu Office. Obavezne su slede?e datoteke za podr?ku konvertoru:
 • MFConverter.bundle
 • MicrosoftChartPlugin.framework
 • MicrosoftComponentPlugin.framework
 • MicrosoftOffice.framework
 • MicrosoftOLE.framework
 • MicrosoftOLEAutomation.framework
 • MicrosoftOleo.framework
 • MSXML.framework
 • OfficeArt.framework
 • Open XML for Charts.app
 • Open XML for Excel.app
 • Open XML for Excel.framework
 • Open XML for Word.app
 • Open XML for Word.framework
 • pptfc.app
 • SmartArt.framework
Sistem Microsoft Office 2008 za Mac tako?e koristi datoteke za podr?ku konvertoru. Zato ne bi trebalo da uklanjate te datoteke sa ra?unara ako odlu?ite da uklonite sistem Office 2004 ili Open XML konvertor.

Ispravke za datoteke za podr?ku konvertoru su dostupne u usluzi Microsoft AutoUpdate. Da biste proverili da li postoje ispravke za datoteke za podr?ku konvertoru, otvorite aplikaciju Open XML konvertor. Zatim izaberite stavku Da li postoje ispravke u meniju Pomo?.

Va?no Nije mogu?e koristiti beta verziju Open XML konvertora sa sistemom Office 2004 11.5.0 ili novijim verzijama sistema Office 2004. Ako na ra?unaru imate instaliranu beta verziju konvertora, preuzmite i instalirajte verziju 1.0 ili noviju verziju Open XML konvertora. Da biste to uradili, posetite slede?u Microsoft veb lokaciju:
http://www.microsoft.com/mac

Fontovi

Ako je na ra?unaru instaliran sistem Microsoft Office 2004 za Mac i instalirate konvertor za datoteke u Open XML formatu za Mac, slede?i fontovi ?e biti instalirani u fascikli /Biblioteka/Fontovi/Microsoft ili u fascikli /Korisnik/korisni?ko ime/Biblioteka/Fontovi/Microsoft:
 • Cambria
 • Calibri
 • Consolas
 • Constantia
 • Corbel
 • Candara
Ovi fontovi pobolj?avaju kompatibilnost i ta?nost dokumenata prilikom otvaranja dokumenata kreiranih u sistemima Microsoft Office 2007 za Windows i Microsoft Office 2008 za Mac.

Poznati problemi na koje mo?ete nai?i prilikom rada sa datotekama u Open XML formatu u sistemu Word 2004

Ako koristite Word 2004 za rad sa Word dokumentom koji je u Open XML formatu mo?ete nai?i na slede?e probleme:
 • Objekti jedna?ina iz programa Word 2007 nisu sa?uvani.
 • Raspored i oblikovanje u novom dokumentu koju su dostupni u programima Word 2008 za Mac ili Word 2007 za Windows nisu ispravno prikazani u konvertovanim datotekama.
 • HTML objekti, na primer okviri liste ili teksta su skra?eni u konvertovanim datotekama.
 • Word 2008 predlo?ke (.dotx) i Word 2008 predlo?ke sa makroima (.dotm) nije mogu?e konvertovati.
 • Dokumente za?ti?ene ?ifrom ili uslugom Information Rights Management (IRM) nije mogu?e konvertovati.
 • Slikovni znakovi za nabrajanje ?e mo?da biti konvertovani u standardne znakove za nabrajanje.
 • Polja sa citatima i bibliografijom su konvertovani u tekst i ne a?uriraju se automatski u konvertovanim datotekama.
 • Boje koje ozna?avaju korekcije prilikom pra?enja promena nisu sa?uvane.
 • Sadr?aj koji je preme?ten prilikom pra?enja promena je konvertovan u umetnuti ili izbrisani sadr?aj.
 • Ponovno obojene slike su konvertovane u prvobitnu boju.
 • Stil linije slike je konvertovan u stil prvobitne linije.
 • Digitalne bele?ke napisane perom su konvertovane u slike.
 • Grafikoni i SmartArt grafike su konvertovane u slike.
 • Vodeni ?igovi koji sadr?e Hiragana fontove nisu sa?uvani.
 • Kada se horizontalni tekst koji koristi Meiryo font promeni u vertikalni tekst u konvertovanoj datoteci dolazi do zamene fonta.
 • Upozorenja i gre?ke koje su povezane sa Open XML konverzijom se uvek pojavljuju na engleskom jeziku.
 • Otvaranje i ure?ivanje objekata koji su kreirani kori??enjem ure?iva?a jedna?ina nije mogu?e u konvertovanim datotekama.
 • Dokumenti u Open XML formatu koji su sa?uvani u programu Word 2004 ne zadr?avaju stilove brzog formatiranja kada se otvore u programu Word 2007.
 • U programu Word 2004 ne mo?ete da sa?uvate vi?e dokumenata u Open XML formatu u isto vreme.
 • Sadr?aj dokumenta nije ispravno prikazan jer mo?da uklju?uje grafikon koji nije kompatibilan. Dokumenti u Open XML formatu koji su sa?uvani u programu Word 2004 su sa?uvani u re?imu kompatibilnosti. Zbog toga se sadr?aj kreiran u programu Word 2007 za Windows ili Word 2008 za Mac prilikom otvaranja dokumenta u tim aplikacijama mo?da ne?e pojavljivati ili pona?ati na o?ekivan na?in. Da biste vratili sadr?aj, otvorite dokument u programu Word 2008 i dvaput kliknite na grafikon da biste ga ure?ivali. Zatim, kada se od vas to zatra?i, izaberite grafikon. Nakon konverzije se ponovo prebacite na program Word, a zatim ponovo sa?uvajte dokument.
 • Ako u programu Word 2004 ure?ujete SmartArt grafike, postoji mogu?nost da pozadina nekih SmartArt grafika bude promenjena u crno.
 • Umetnute SmartArt grafike se neo?ekivano konvertuju u slike kada koristite program Word 2004 za ?uvanje dokumenta u Open XML formatu.
 • Ugra?ene PowerPoint 2007 prezentacije, Excel 2007 grafikone i listove i Excel 2008 grafikone i listove u dokumentima u Open XML formatu nije mogu?e ure?ivati u programu Word 2004.
 • Opcija Po?alji u e-poruci u meniju Datoteka u programu Word 2004 ?alje dokumente u Word dokument (.doc) formatu. Do ovoga mo?e do?i ?ak iako je datoteka koju ?aljete u Open XML formatu.
 • Prilikom otvaranja dokumenta u Open XML formatu, indikator toka u programu Word 2004 ne prikazuje ta?ne podatke o toku.
 • Ako sa?uvate dokument u Open XML formatu koji ne sadr?i makro u formatu Word 2008 dokumenta sa makroima (.docm), dobi?ete poruku o gre?ci ?Datoteka nije prona?ena?. Me?utim, ovu poruku mo?ete da zanemarite.
 • Razmotrite slede?i scenario:
  1. Otvorite Microsoft Office Word dokument sa oznakom tipa datoteke .docm.
  2. Ovaj Office Word dokument ne sadr?i makro ili Visual Basic kod.
  3. Otvorite Visual Basic Editor pomo?u podmenija ?Makro? u meniju Alatke.
  U ovom slu?aju, Visual Basic Editor ?e se otvoriti bez projekta dostupnog za Office Word dokument.

  Da biste re?ili ovaj problem, sa?uvajte dokument u Word Document (.docx) formatu, zatvorite i ponovo otvorite dokument, a zatim otvorite Visual Basic Editor.I
 • Razmotrite slede?i scenario:
  1. Korisnici operativnog sistema Mac X 10.5 (Leopard) otvaraju dokument u Open XML formatu.
  2. Ovaj dokument je sa?uvan na volumenu mre?e.
  3. Korisnici se povezuju na volumen mre?e pomo?u SMB protokola
  U ovom slu?aju, dokument se otvara samo za ?itanje u programu Word 2004.

Poznati problemi na koje mo?ete nai?i prilikom rada sa datotekama u Open XML formatu u sistemu Excel 2004

Ako koristite Excel 2004 za rad sa Excel radnom sveskom koja je u Open XML formatu mo?ete nai?i na slede?e probleme:
 • Radne sveske za?ti?ene ?ifrom ili uslugom Information Rights Management (IRM) nije mogu?e konvertovati.
 • Bilo koji podaci koji se?u dalje od reda broj 65.526 ili kolone broj 256 ne?e biti sa?uvani. Bilo koja formula koja se odnosi na podatke u tom regionu ?e vratiti vrednost gre?ke ?#REF!?.
 • Vi?estruka pravila uslovnog oblikovanja u ?eliji nisu sa?uvana. Excel prekida procenu nakon procene i prikaza prvog uslova.
 • Nove funkcije u programu Excel 2008 nisu sa?uvane. Te funkcije umesto izra?unatih rezultata vra?aju vrednost gre?ke ?#NAME??.
 • Nije mogu?e ?uvanje formula sa vi?e od 29 korisni?ki definisanih argumenata. Te formule se pretvaraju u vrednost gre?ke ?#VALUE!?.
 • Nije mogu?e ?uvanje ActiveX kontrola koje nisu pokrenute.
 • Nije mogu?e sa?uvati formule koje sadr?e reference na tabele u drugim radnim sveskama. Te reference se pretvaraju u vrednost gre?ke ?#REF!?.
 • Nije mogu?e ?uvanje formula koje sadr?e vi?e od 30 argumenata u ?eliji. Te formule se pretvaraju u vrednost gre?ke ?#VALUE!?.
 • Nije mogu?e ?uvanje tipova uslovnog formatiranja koji nisu u uzastopnim opsezima.
 • Izve?taje izvedene tabele koji imaju vi?e od 8.000 stavki nije mogu?e konvertovati.
 • Nije mogu?e ?uvanje formula koje prema?uju unutra?nje ograni?enje du?ine (1.800 znakova). Te formule se pretvaraju u vrednost gre?ke ?#VALUE!?.
 • Nije mogu?e ?uvanje formula koje prema?uju ograni?enje od 7 ugne?denih nivoa. Te formule se pretvaraju u vrednost gre?ke ?#VALUE!?.
 • Datumi koji nisu u podr?anim formatima kalendara se neo?ekivano pretvaraju u format gregorijanskog kalendara
 • Nije mogu?e ?uvanje formata jedinstvenih ?elija koje prema?uju unutra?nje ograni?enje (4.050 znakova).
 • Nije mogu?e ?uvanje opcije Odmah formatiraj ceo red.
 • Nije mogu?e ?uvanje formula za proveru valjanosti datuma koje imaju vi?e od 255 znakova.
 • ?elije sa vi?e od tri uslovna oblikovanja prikazuju samo prva tri uslova.
 • Nije mogu?e ?uvanje efekata programa Excel 2008 koji se primenjuju na objekte.
 • Nije mogu?e ?uvanje jedinstvenih oblikovanja fonta koja prema?uju unutra?nja ograni?enja.
 • Nije mogu?e ?uvanje formula koje sadr?e vi?e od 40 operanda. Te formule se pretvaraju u vrednost gre?ke ?#VALUE!?.
 • Nije mogu?e ?uvanje slede?ih filtera podataka:
  • prilago?eno
  • zasnovano na ikonama
  • zasnovano na bojama
  • grupa datuma
  • prvih 10
  • boja fonta
  • zasnovano na traci sa podacima
 • Nije mogu?e ?uvanje vi?e od dva kriterijuma za sortiranje.
 • Nije mogu?e ?uvanje postavki specifi?nih za Windows za automatsko objavljivanje na vebu.
 • Nije mogu?e ?uvanje vi?e od jednog filtera prilikom sortiranja.
 • SmartArt grafike su konvertovane u slike.
 • Povezane ili ugne?dene Word 2008 dokumente, Excel 2008 radne sveske i PowerPoint 2008 prezentacije nije mogu?e otvoriti ili ure?ivati iz konvertovanih datoteka.
 • U programu Excel 2004 ne mo?ete da sa?uvate vi?e radnih svezaka u Open XML formatu u isto vreme.

Poznati problemi na koje mo?ete nai?i prilikom rada sa datotekama u Open XML formatu u programu PowerPoint 2004

Ako koristite PowerPoint 2004 za rad sa PowerPoint prezentacijom koja je u Open XML formatu mo?ete nai?i na slede?e probleme:
 • Prezentacije za?ti?ene ?ifrom ili uslugom Information Rights Management nije mogu?e konvertovati.
 • Dvostruko podvu?eni tekst se konvertuje u jednostruko podvu?eni tekst.
 • Nije mogu?e sa?uvati prilago?ene postavke razmaka izme?u znakova.
 • Nije mogu?e ?uvati postavke plo?ica u konvertovanim prezentacijama ako je slika sa plo?icama upotrebljena kao pozadina slajda.
 • Konvertovanje PowerPoint prezentacija koje sadr?e objekte koji imaju 3-D efekte mo?e dugo da traje.
 • Nagomilani japanski datumi se ne prikazuju ispravno u konvertovanim datotekama.
 • SmartArt grafike su konvertovane u slike.
 • Liste sa znakovima za nabrajanje koje imaju vi?e od pet nivoa se konvertuju u slike.
 • Sadr?aj koji je konvertovan u slike sadr?i rezervne fontove ako na ra?unaru nisu instalirani fontovi iz originalne prezentacije.
 • Meke senke se konvertuju u o?tre senke.
 • Novi slajdovi koji se dodaju konvertovanoj datoteci imaju prazan raspored umesto rasporeda liste sa znacima za nabrajanje.
 • U programu PowerPoint 2004 ne mo?ete da sa?uvate vi?e prezentacija u Open XML formatu u isto vreme.
 • Ugne?dene Word 2008 dokumente, Excel 2008 radne sveske i PowerPoint 2008 prezentacije nije mogu?e otvoriti ili ure?ivati iz konvertovanih datoteka.
 • Kada se konvertuju PowerPoint 2008 predlo?ak (.potx) i PowerPoint 2008 predlo?ak sa makroima (.potm),prilikom ?uvanja datoteke se ne otvara dijalog Sa?uvaj kao. Me?utim, mo?ete da izaberete opciju Sa?uvaj kao u meniju Datoteka da biste otvorili dijalog Sa?uvaj kao.
 • Grafikoni kreirani u programu PowerPoint 2007 za Windows ili PowerPoint 2008 za Mac se mo?da ne?e pojaviti ili pona?ati o?ekivano ako prezentaciju sa?uvate u programu PowerPoint 2004 a zatim dokument otvorite u programu PowerPoint 2007 ili u programu PowerPoint 2008. Za vra?anje sadr?aja, otvorite dokument u programu PowerPoint 2008, dvaput kliknite na grafikon da biste ga uredili, a kada se to od vas zatra?i, konvertujte grafikon. Nakon konverzije se ponovo prebacite na program PowerPoint, a zatim ponovo sa?uvajte dokument.
 • Grafikoni koji su kreirani u programu PowerPoint 2007 za Windows ili u programu PowerPoint 2008 za Mac ?e se prilikom prikaza u programu PowerPoint 2004 pojavljivati kao slike.
 • Prezentacije u formatu koji sadr?i makro nije mogu?e sa?uvati u formatu datoteke koja ne sadr?i makro u programu PowerPoint 2004. Dodatno, do ovog problema dolazi ?ak iako uklonite sve makroe iz prezentacije.
 • Program PowerPoint 2004 mo?e da doda vi?estruke oznake tipa datoteke imenu datoteke. Na primer, ime datoteke mo?e da bude ?mojadatoteka.pptx.pptm.? Do ovog problema dolazi kada otvorite prezentaciju koja koristi format koji ne sadr?i makro, dodate makro prezentaciji, a zatim sa?uvate prezentaciju u formatu koji sadr?i makro. Za re?avanje ovog problema, izbri?ite oznaku tipa datoteke koja ne sadr?i makro iz imena datoteke u dijalogu Sa?uvaj kao pre nego ?to sa?uvate datoteku.
 • Ako PowerPoint 2004 prestane da se odaziva nakon konverzije u prezentaciju u Open XML formatu, treba ponovo da pokrenete ra?unar ili da upotrebite uslu?ni program ?Monitor aktivnosti? u fascikli /Aplikacije/Uslu?ni programi da biste zatvorili Pptfc.app proces pre nego ?to budete mogli ponovo da otvorite ili sa?uvate prezentaciju u Open XML formatu.

Dodatne informacije

Srodne teme za najnovije ispravke koje mo?ete da instalirate

Kliknite na slede?e veze da biste prona?li vi?e opcija ukoliko ovaj ?lanak ne re?i problem: Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 953823 - Poslednji pregled: 26. jun 2013. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Entourage 2004 for Mac
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2004 for Mac
 • Microsoft Word 2004 for Mac
Klju?ne re?i: 
dftsdahomeportal kbexpertisebeginner kbinfo KB953823

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com