Tích l?y C?p Nh?t có s?n t? đ?i Microsoft Office đ? kh?c ph?c v?n đ? báo cáo

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 953878 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Nhóm nghiên c?u Microsoft Office thay đ?i cách mà nó cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?. S? thay đ?i này đi kèm trong các h?nh th?c thông tin C?p Nh?t tích l?y và quan tr?ng theo yêu c?u hotfix. M?c tiêu là đ? cung c?p ch?t lư?ng cao b?n s?a l?i trong m?t th?i gian ch?p nh?n đư?c và theo m?t l?ch tr?nh d? đoán đư?c.

Thông tin thêm

Microsoft Office là di chuy?n ra kh?i mô h?nh phát hành hư?ng ưu tiên hotfix hi?n t?i đ? m?t mô h?nh theo l?ch tr?nh phân ph?i. Trong mô h?nh theo l?ch tr?nh phân ph?i, hotfix đư?c phát hành m?i tháng hai. L?ch tr?nh này t?o ra nhi?u d? đoán cho khách hàng. Khách hàng c?n m?t s?a ch?a kh?n c?p có th? yêu c?u m?t th?i gian quay v?ng ng?n hơn m?t phù h?p v?i hotfix.

Văn ph?ng thành l?p các cơ ch? phân ph?i sau đây đ? h? tr? phương pháp ti?p c?n m?i.

Khác-ph? tùng l?y và ph? ki?n (CU)

 • Hotfix đư?c phát hành m?i tháng hai.
 • Hotfix có s?n bao g?m:
  • S?a ch?a cho v?n đ? mà đáp ?ng tiêu chí ch?p nh?n hotfix.
   Các tiêu chí này bao g?m vi?c s?n có, có hi?u l?c vào khách hàng, reproducibility, s? ph?c t?p c?a m? ph?i đư?c thay đ?i, và như v?y. Các tiêu chí đ? không thay đ?i.
  • B?t k? hotfix trên nhu c?u quan tr?ng hi?n đang đư?c phát hành.
  • B?t k? b?o m?t nghiêm tr?ng ho?c C?p Nh?t không b?o m?t hi?n đang đư?c phát hành.

Quan tr?ng theo yêu c?u hotfix

 • M?t quan tr?ng theo yêu c?u (COD) hotfix có s?n đ? addresscritical v?n đ? mà không th? đư?c x? l? b?ng cách s? d?ng chu k? tích l?y updatedelivery. V?n đ? ph?i đáp ?ng các tiêu chí nh?t đ?nh trư?c khi m?t hotfix COD có th? bereleased. Các tiêu chí này bao g?m m?t thi?u c?a m?t gi?i pháp hi?u qu?, có hi?u l?c criticalbusiness và như v?y.
 • Các hotfix đư?c phát hành vào ho?c trư?c m?t c? hai bên đ?ng ?-upondate mà d?a trên nhu c?u c?a khách hàng.
 • Xây d?ng hotfix này có th? ch?a m?t ho?c nhi?u b?n s?a l?i.
Các b?n C?p Nh?t tích l?y cho Office không ?nh hư?ng đ?n văn ph?ng C?p Nh?t khu v?c, ch?ng h?n như C?p Nh?t b?o m?t ho?c văn ph?ng b?n ghi d?ch v? gói.

Làm th? nào đ? có đư?c văn ph?ng m?i nh?t cumulative update

Office 2003 tích l?y C?p Nh?t cho ngày 9 tháng 6 năm 2010

Này gói tích l?y đư?c phát hành ngày 9 tháng 6 năm 2009.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2270183 Office 2003 tích l?y C?p Nh?t cho tháng sáu 2010

2007 Văn ph?ng Cumulative Update forJune 11tháng 8 năm 2013

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 11 tháng 8 năm 2013.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2855360 H? th?ng văn ph?ng 2007 tích l?y C?p Nh?t cho tháng 6 năm 2013

Office 2010 Cumulative Update for ngày 10 tháng 8 năm 2013

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 10 tháng 8 năm 2013.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2911591 Office 2010 tích l?y C?p Nh?t cho tháng 12 năm 2013

Văn ph?ng năm 2013 tích l?y C?p Nh?t cho ngày 10 tháng 8 năm 2013

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 10 tháng 8 năm 2013.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2912738 Văn ph?ng năm 2013 tích l?y C?p Nh?t cho tháng 12 năm 2013

Tham kh?o

Đ? t?m và qu?n l? các b?n c?p nh?t thêm cho văn ph?ng, văn ph?ng máy ch?, và s?n ph?m liên quan, h?y vào web site Microsoft sau đây:
C?p Nh?t Trung tâm cho văn ph?ng, văn ph?ng máy ch?, và s?n ph?m liên quan

Thu?c tính

ID c?a bài: 953878 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Mười Hai 2013 - Xem xét l?i: 18.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Internet Information Services Media Services 2.0
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013 RT
 • Microsoft Office Personal 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft Office Web Apps Server 2013
T? khóa: 
kbgraphxlink kbupdate kbhowto kbexpertisebeginner kbhotfixallversion kbmt KB953878 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 953878

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com