Làm th? nào đ? lo?i b? các hành chính chia s? trong Windows Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 954422 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? lo?i b? các m?c đ?nh hành chính chia s?, và làm th? nào đ? ngăn ch?n các chia s? này đư?c t?o ra t? đ?ng trong Windows Server 2008.

Bi?t thêm thông tin

theo m?c đ?nh, Windows Server 2008 s? t? đ?ng t?o đ?c bi?t chia s? ?n hành chính mà qu?n tr? viên, chương tr?nh và b?n ghi d?ch v? có th? s? d?ng đ? qu?n l? môi trư?ng máy tính ho?c m?ng. Các ngu?n tài nguyên chia s? đ?c bi?t là không hi?n th? trong Window Explorer ho?c My Computer. Tuy nhiên, b?n có th? xem chúng b?ng cách s? d?ng công c? chia s? m?c tin thư thoại trong máy tính qu?n l?. Tùy thu?c vào c?u h?nh c?a máy tính c?a b?n, m?t s? ho?c t?t c? các ngu?n tài nguyên chia s? sau đ?c bi?t có th? đư?c li?t kê trong m?c tin thư thoại chia s? trong các m?c tin thư thoại chia s?:
 • DriveLetter$: Đây là m?t phân vùng g?c chia s? ho?c kh?i lư?ng. Chia s? g?c phân vùng và kh?i lư?ng đư?c hi?n th? như tên kí t? đ?i di?n ổ đĩa n?i v?i d?u ki?m đô la ($). Ví d?, khi các ch? cái ổ đĩa C và D đư?c chia s?, h? đư?c hi?n th? như $ C$ và D.
 • ADMIN$: đây là m?t ngu?n l?c đư?c s? d?ng trong qu?n l? t? xa c?a m?t máy tính.
 • IPC$: đây là m?t ngu?n tài nguyên chia s? các đư?ng ?ng đư?c đ?t tên b?n ph?i có cho giao ti?p gi?a các chương tr?nh. Tài nguyên này không th? b? xóa.
 • NETLOGON: đây là m?t ngu?n l?c đư?c s? d?ng trên b? đi?u khi?n tên mi?n.
 • SYSVOL: đây là m?t ngu?n l?c đư?c s? d?ng trên b? đi?u khi?n tên mi?n.
 • In$: đây là m?t ngu?n l?c đư?c s? d?ng trong qu?n l? t? xa c?a máy in.
 • FAX$: đây là c?p dùng chung trên m?t máy ch? đư?c s? d?ng b?i khách hàng fax trong quá tr?nh truy?n fax.
Lưu ? NETLOGON và SYSVOL là không chia s? ?n. Thay vào đó, đây là nh?ng chia s? hành chính đ?c bi?t.

Nói chung, chúng tôi khuyên r?ng b?n không s?a đ?i các tài nguyên chia s? đ?c bi?t. Tuy nhiên, n?u b?n mu?n lo?i b? các ngu?n tài nguyên chia s? đ?c bi?t và ngăn c?n h? đư?c t?o ra t? đ?ng, b?n có th? làm đi?u này b?ng cách ch?nh s?a registry.

Lo?i b? hành chính chia s? b?ng cách ch?nh s?a registry

Đ? đư?c chúng tôi làm đi?u này cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n s? thay v? s?a v?n đ? này chính m?nh, đi đ?n các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôi

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này t? đ?ng, nh?p vào liên k?t kh?c ph?c s? c? này . Sau đó, nh?p vào ch?y trong hộp thoại T?p t?i xu?ng , và làm theo các bư?c trong thu?t s? này.

Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix it 50184


Ghi chú
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?; Tuy nhiên, b?n vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng cho phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính có s? c?, b?n có th? lưu kh?c ph?c s? c? t? đ?ng vào m?t ổ đĩa flash ho?c CD, và sau đó b?n có th? ch?y nó trên máy tính có s? c?.
Bây gi? đi đ?n các "Đi?u này có kh?c ph?c v?n đ??" ph?n.

H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Đ? lo?i b? các hành chính chia s? và ngăn c?n h? t? đ?ng t?o ra trong Windows, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vàoCh?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?iregedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí, và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\AutoShareServer
  Lưu ? Registry subkey AutoShareServer ph?i đư?c đ?t là lo?i REG_DWORD. Khi giá tr? này đư?c đ?t thành 0 (zero), Windows không t? đ?ng t?o hành chính chia s?. Lưu ? r?ng đi?u này không áp d?ng cho IPC$ chia s? ho?c chia s? mà b?n t?o b?ng tay.
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vàoS?a đ?i. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i0, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Thoát kh?i Registry Editor.
 6. t?t máy và sau đó B?t đ?u b?n ghi d?ch v? máy ch?. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
  2. Trong các M? h?p, lo?i CMD, và sau đó nh?p vào Ok.
  3. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? nh?ng d?ng. Báo chí Nh?p sau m?i d?ng:
   net stop máy ch?
   net B?t đ?u máy ch?
  4. Lo?i thoát kh?i đ? đóng l?nh C?a s? nh?c.
Bây gi? đi đ?n các "Đi?u này có kh?c ph?c v?n đ??"ph?n.

Đi?u này có kh?c ph?c v?n đ??

Ki?m tra xem li?u v?n đ? c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i bài vi?t này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.

Tài li?u tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? qu?n l? các tài nguyên chia s? b?ng cách s? d?ng các m?c tin thư thoại chia s? trong Windows Server 2008, h?y xem các t?p tin chia s? m?c tin thư thoại tr? giúp. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào B?t đ?u, tr? đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Qu?n l? máy tính. Trong cây Panel điều khiển, b?m chu?t ph?i vào c?p dùng chung, và sau đó nh?p vào Tr? giúp.

Thu?c tính

ID c?a bài: 954422 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbmsifixme kbfixme kbinfo kbexpertiseadvanced kbhowto kbmt KB954422 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 954422

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com