Stop k??das zi?ojums Windows Vista vai Windows Server 2008 balst?tas dator?, kur? ir vair?ku procesoru, kas uzst?d?tas: "Stop k??das kodu 0x00000101 (CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT)"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 955076 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Windows Vista vai Windows Server 2008 balst?tas dator?, kur? ir vair?kas instal?to procesoru, var rasties sist?mas av?rijas probl?mu. Ja ?? probl?ma rodas, var sa?emt Stop k??das zi?ojums, kas l?dz?gs ?im:

*** PIETURA: 0X00000101 (Prameter1, Prameter2, Prameter3, Prameter4)
CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT

IEMESLS

?? probl?ma rodas sist?mas interprocessor p?rtraukt (IPI) meh?nisms, sist?ma Windows Vista vai Windows Server 2008 sacens?bu nosac?juma d??.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet labojumfailu, kas aprakst?ts ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst? 967170.
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
967170Windows Vista un Windows Server 2008 nav pareizi audita privil??iju izmanto?anas notikumu

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 955076 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 20. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kbfix kbbug kbsurveynew kbqfe kbmt KB955076 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 955076

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com