Làm th? nào đ? xác đ?nh các v?n đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 trong các t?p tin log thi?t l?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 955396 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

N?u v?n đ? x?y ra trong khi cài đ?t chuyên bi?t c?a Microsoft SQL Server 2008, b?n có th? s? d?ng các t?p tin log SQL Server 2008 đ? g? r?i. Bài vi?t này ch?a m?t k?ch b?n m?u và mô t?, t?ng bư?c, làm th? nào đ? t?m nguyên nhân g?c c?a m?t c? th? SQL Server 2008 cài đ?t chuyên bi?t v?n đ?.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n ch?y SQL Server Setup, t?p tin kí nh?p đư?c t?o ra trong m?t m?c tin thư thoại kí nh?p timestamped m?i. m?c tin thư thoại kí nh?p đư?c đ?t t?i % programfiles %Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\. Tên m?c tin thư thoại kí nh?p th?i gian đóng d?u ki?m là đ?nh d?ng YYYYMMDD_hhmmss.

Đ? kh?c ph?c các v?n đ? có th? x?y ra trong khi thi?t l?p SQL Server 2008, b?n có th? ph?i t?m ? nhi?u t?p tin kí nh?p đ? t?m nguyên nhân g?c r? c?a m?t v?n đ?. T?p nh?t k? ban đ?u có th? cung c?p ch? là đi?m kh?i đ?u cho vi?c xác đ?nh nguyên nhân g?c r? c?a s? th?t b?i.

Nói chung, b?n không có s? d?ng b?t k? t?p tin kí nh?p trong m?c tin thư thoại con Datastore. Thông thư?ng, các t?p tin sau đây ph?i đư?c xem xét:
 • ConfigurationFile.ini
 • Summary.txt
 • Detail.txt
 • Detail_ComponentUpdate.txt
 • Sql_common_core_Cpu<32 and="" or="" 64="">_1.log</32>
 • Sql_common_core_loc_Cpu<32 and="" or="" 64="">_1033_1.log</32>
 • Sql_engine_core_inst_Cpu<32 and="" or="" 64="">_1.log</32>
 • Sql_engine_core_inst_loc_Cpu<32 and="" or="" 64="">_1033_1.log</32>
 • Sql_engine_core_shared_Cpu<32 and="" or="" 64="">_1.log</32>
 • Sql_engine_core_shared_loc_Cpu<32 and="" or="" 64="">_1033_1.log</32>
 • Sql_tools_Cpu<32 and="" or="" 64="">_1.log</32>
 • Sql_tools_loc_Cpu<32 and="" or="" 64="">_1033_1.log</32>
 • SqlBrowser_Cpu32_1.log
 • Sqlncli_Cpu<32 and="" or="" 64="">_1.log</32>
Lưu ? Trong môi trư?ng c?a b?n, t?p đ? đ?t tên tin và s? lư?ng các t?p tin kí nh?p có th? khác nhau t? danh sách d?a trên các tính năng cài đ?t chuyên bi?t đư?c ch?n khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008.

Mô t? các t?p tin log SQL Server 2008

Summary.txt

V? trí: % ProgramFiles %Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\

M?c đích: kí nh?p này là s?ch và ngư?i dùng thân thi?n t?p nh?t k? có ch?a các thông tin cơ b?n v? các v?n đ?. Này cho th?y t?p tin mà các thành ph?n máy ch? SQL đư?c phát hi?n, môi trư?ng hệ điều hành, các tham s? dòng lệnh đư?c ch? đ?nh, các giá tr? đư?c ch? đ?nh và t?nh tr?ng chung c?a m?i t?p tin MSI và MSP b? x? t?.

G? r?i: đ? t?m th?y l?i trong t?p tin này, tra c?u cho "l?i" ho?c "th?t b?i" t? khóa. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chi ti?t c?a s? th?t b?i, m? t?p tin đư?c li?t kê trong d?ng B?t đ?u v?i "Đăng nh?p v?i s? th?t b?i".

Summary_<%ComputerName%_YYYYMMDD_HHMMSS>.txt

V? trí: % ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\<YYYYMMDD_HHMMSS></YYYYMMDD_HHMMSS>\Summary_<%ComputerName%_YYYYMMDD_HHMM>txt

M?c đích: t?p nh?t kí này có ch?a các thông tin tương t? như các t?p tin Summary.txt. kí nh?p này c?ng có th? ch?a thông tin v? b?t k? c? g?ng thi?t l?p máy ch? SQL trư?c đó.

G? r?i: t?m th?y l?i trong t?p tin này, b?n thư?ng có th? tra c?u cho "l?i" ho?c "th?t b?i" t? khóa. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chi ti?t c?a s? th?t b?i, m? t?p tin đư?c li?t kê trong d?ng B?t đ?u v?i "Đăng nh?p v?i s? th?t b?i".

Detail.txt

V? trí: % ProgramFiles %Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\<YYYYMMDD_HHMM></YYYYMMDD_HHMM>\Detail.txt

M?c đích: t?p tin kí nh?p này cung c?p m?t b?n ghi chi ti?t c?a vi?c thi hành. Nó đư?c t? ch?c vào d?ng B?t đ?u v?i th?i gian đóng d?u ki?m theo sau là ph?n m? r?ng s?n xu?t Nh?t k?. Đây là m?t trong các t?p tin log quan tr?ng nh?t b?i v? nó có th? đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh các l?i x?y ra. Các b?n ghi đư?c t?o ra trên cơ s? th?i gian. Đi?u này có ngh?a r?ng các hành đ?ng đư?c kí nh?p ? đây không ph?i c?a các thành ph?n t?o ra chúng, nhưng theo th?i gian mà h? đư?c vi?n d?n. Đi?u này r?t h?u ích đ? xác đ?nh quá tr?nh th?c hi?n t?ng bư?c, th? t? trong đó hành đ?ng đư?c th?c hi?n, và s? ph? thu?c gi?a các hành đ?ng. T?p này đư?c t?o ra cho các công vi?c chính ví d? như các cài đ?t chuyên bi?t, ho?c các công vi?c nâng c?p.

G? r?i: N?u m?t l?i x?y ra trong quá tr?nh thi?t l?p, các trư?ng h?p ngo?i l? ho?c l?i s? đư?c kí nh?p ? ph?n cu?i c?a t?p tin. Xác đ?nh v? trí l?i trong t?p tin này, b?n ph?i vào cu?i c?a t?p tin và đ?c các hành đ?ng ngư?c l?i t? dư?i đ?u trang đ? t?m nơi các ngo?i l? ho?c l?i đư?c kí nh?p. T?m d?ng B?t đ?u v?i "Thoát kh?i cơ s? m?" trong t?p tin Summary.txt và sau đó tra c?u cho "l?i," "Watson Xô", ho?c các t? khóa "ngo?i l?" trong t?p tin Detail.txt. K?t qu? tra c?u g?n l?i ra cơ s? m? s? giúp b?n xác đ?nh khi nào và nơi mà l?i đ?u tiên xu?t hi?n.

Detail_ComponentUpdate.txt

V? trí: % ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\<YYYYMMDD_HHMMSS></YYYYMMDD_HHMMSS>\Detail_ComponentUpdate.txt

M?c đích: t?p tin kí nh?p này tương t? như các t?p tin Detail.txt. T?p này đư?c t?o ra cho c?u ph?n C?p Nh?t công vi?c.

G? r?i: th?c hi?n theo các bư?c tương t? như nh?ng ngư?i trong ph?n Detail.txt.

Detail_GlobalRules.txt

V? trí: % ProgramFiles %Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\<YYYYMMDD_HHMMSS></YYYYMMDD_HHMMSS>\Detail_GlobalRules.txt

M?c đích: t?p tin kí nh?p này tương t? như các t?p tin Detail.txt. T?p này đư?c t?o ra đ? th?c hi?n quy đ?nh toàn c?u.

G? r?i: kí nh?p t?p tin này đư?c s? d?ng ch? khi các t?p tin Summary.txt cho th?y th?t b?i trong ph?n SystemConfigurationCheck. Nói chung, b?n có th? m? và s? d?ng các t?p tin SystemConfigurationCheck_Report.htm đ? có đư?c t?t c? các thông tin đó là c?n thi?t. Tuy nhiên, n?u b?n mu?n bi?t thêm thông tin t? s? ghi này, tra c?u các "cai tr? đánh giá th?c hi?n: không thành công" c?m t? trong t?p tin này.

MSI t?p tin đăng nh?p:

 • <Feature>_<Architecture>_<Iteration>.log</Iteration></Architecture></Feature>
 • <Feature>_<Architecture>_<Language>_<Iteration>.log</Iteration></Language></Architecture></Feature>
 • <Feature>_<Architecture>_<Iteration>_<workflow>.log</workflow></Iteration></Architecture></Feature>
V? trí: % ProgramFiles %Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\<YYYYMMDD_HHMMSS></YYYYMMDD_HHMMSS>\<Name></Name>log

M?c đích: các t?p tin ghi cung c?p m?t b?n ghi chi ti?t c?a tr?nh cài đ?t chuyên bi?t gói. Các Nh?t k? đư?c t?o ra b?i quá tr?nh Msiexec.exe khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các gói ph?n m?m đ? ch? đ?nh. N?u vi?c thi?t l?p đ? thành công và không có l?i đ? g?p, m?c nh?p Nh?t k? "s?n ph?m:Product_Name-Cài đ?t hoàn t?t thành công "s? hi?n th?.

G? r?i: khi b?n s? d?ng các t?p tin log MSI, đ?m b?o r?ng b?n đang tra c?u t?i ngu?n g?c c?a v?n đ? thay v? các thông báo l?i ph?n ?ng. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. S?p x?p MSI kí nh?p cùng m?t m?c tin thư thoại theo ngày tháng đ? thay đ?i.
 2. M? c?a m?i t?p nh?t k? MSI t? dư?i cùng c?a các t?p tin kí nh?p cho m?i kí nh?p trư?c đó. Đ?i v?i m?i t?p tin kí nh?p, tra c?u cho "Giá tr? tr? l?i 3" ho?c "@ Microsoft" không có d?u ki?m ngo?c.
 3. Lưu ? các thông báo l?i cho m?i t?p tin cho đ?n khi b?n t?m th?y không có l?i ? ph?n cu?i c?a các b?n ghi. Nh?t k? cu?i ch?a l?i b?n g?c. Khi b?n t?m th?y s? xu?t hi?n đ?u tiên trong kí nh?p, b?n ph?i xác đ?nh cho dù các m?c đư?c h?p l?, v? không ph?i t?t c? "Tr? l?i giá tr? 3" l?i là v?n đ?. M?t s? trong nh?ng sai sót đư?c k? v?ng. N?u b?n không th? xác đ?nh cho dù các l?i là h?p l?, chúng tôi khuyên b?n h?y th? m?t trong các tùy ch?n h? tr? Microsoft SQL Server.

SystemConfigurationCheck_Report.htm

V? trí: % ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\<YYYYMMDD_HHMMSS></YYYYMMDD_HHMMSS>\SystemConfigurationCheck_Report.htm

M?c đích: t?p này ch?a m?t phiên b?n thân thi?n c?a t?nh tr?ng th?c hi?n quy t?c. Nó c?ng cung c?p m?t mô t? ng?n v? m?i quy t?c b? hành quy?t.

G? r?i: b?n có th? m? t?p tin SystemConfigurationCheck_Report.htm và nh?n cho các t? khoá "Không" và ki?m tra n?u m?i m?c "C?nh báo" áp d?ng cho môi trư?ng c?a b?n.

M?t k?ch b?n m?u c?a cách s? d?ng kí nh?p t?p tin đ? xác đ?nh các cài đ?t chuyên bi?t không thành công c?a m?t SQL Server 2008 đ?ng m?t m?nh-đư?c đ?t tên d?

Trong trư?ng h?p này, m?t thông báo l?i xu?t hi?n trong cácMicrosoft SQL Server 2008 Setup hộp thoại đó tương t? như sau:

Tiêu đ?: Microsoft SQL Server 2008 Setup

------------------------------

L?i sau đ? x?y ra:

SQL Server Setup đ? b?t g?p l?i khi ch?y m?t t?p tin cài đ?t chuyên bi?t Windows.

Thông báo l?i tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows: h? th?ng không th? t?m th?y t?p đ? ch? r?.

Windows Installer t?p tin: C:\Temp\SQL2008Full_ENU\x64\setup\sql_engine_core_inst_msi\sql_engine_core_inst.msi

Windows Installer t?p s? ghi: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\20100521_064942\sql_engine_core_inst_Cpu64_1.log

B?m 'Th? l?i' đ? th? l?i hành đ?ng không thành công, ho?c b?m 'H?y b?' đ? h?y b? hành đ?ng này và ti?p t?c thi?t l?p.

Đ? đư?c tr? giúp, b?m vào: http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=20476&ProdName=Microsoft+SQL+Server&EvtSrc=setup.rll&EvtID=50000&ProdVer=10.0.2531.0&EvtType=0xDC80C325

------------------------------

NÚT:

& RetryCancel
------------------------------

Trong trư?ng h?p này, gi? s? r?ng b?n không th?y thông báo l?i này trong cácMicrosoft SQL Server 2008 Setup hộp thoại. Thay vào đó, thi?t l?p c?a b?n cho th?y r?ng quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t th?t b?i.

Trong trư?ng h?p này, đ? t?m nguyên nhân g?c r? c?a s? th?t b?i b?ng cách s? d?ng t?p tin kí nh?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?m và m? file Summary.txt tương ?ng v?i th?i gian qua b?n ch?y SQL Server 2008 thi?t l?p. Trong ví d? này, cácC:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\20100521_064942 m?c tin thư thoại đư?c k?t h?p v?i vi?c cài đ?t chuyên bi?t th?c t?. C?p này ch?a các t?p Summary.txt có m?t t?p đ? đ?t tên tin đ?nh d?ng sau:
  Summary_<Machine_Name>_20100521_064942.txt</Machine_Name>
 2. Trong các t?p tin Summary.txt, t?m th?y các thông tin sau ? trên cùng c?a các báo cáo đ? giúp b?n trong xác đ?nh l? do cho s? th?t b?i:
  Tóm t?t t?ng th?:

  K?t qu? cu?i cùng: SQL Server cài đ?t chuyên bi?t không thành công. Đ? ti?p t?c, đi?u tra l? do cho s? th?t b?i, kh?c ph?c s? c?, g? b? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server và sau đó ch?y l?i thi?t l?p máy ch? SQL.

  Thoát kh?i m? (Decimal):-2068643839

  Thoát kh?i cơ s? m?: 1203

  Thoát kh?i m? l?i: 1

  L?i ra thông đi?p: SQL Server cài đ?t chuyên bi?t không thành công. Đ? ti?p t?c, đi?u tra l? do cho s? th?t b?i, kh?c ph?c s? c?, g? b? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server và sau đó ch?y l?i thi?t l?p máy ch? SQL.

  B?t đ?u th?i gian: 2010-05-21 06: 50: 38

  Th?i gian k?t thúc: 2010-05-21 07: 09: 19

  Yêu c?u hành đ?ng: cài đ?t chuyên bi?t

  kí nh?p v?i s? th?t b?i: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\20100521_064942\Detail.txt

  D?a trên thông tin này, x? l? s? c? m? Exit hay Exit cơ s? m? s? không d?n b?n t?m th?y nguyên nhân g?c. Đi?u này là do các m? s? bao g?m nhi?u t?nh hu?ng và không xác đ?nh các y?u t? c?a s? th?t b?i. Thông tin quan tr?ng t? ph?n này là d?ng B?t đ?u v?i "Đăng nh?p v?i s? th?t b?i."
 3. M? t?p nh?t k? đư?c xác đ?nh trong d?ng B?t đ?u v?i "Đăng nh?p v?i s? th?t b?i" trong t?p tin Summary.exe. Trong ví d? này, m? t?p tin C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\20100521_064942\Detail.txt.
 4. B?t đ?u t? cu?i c?a t?p tin, tra c?u l?i 1203 t? dư?i lên. B?n s? t?m th?y các ph?n sau đây:
  2010-05-21 07:09:19 Slp: ----------------------------------------------------------------------

  2010-05-21 07: 09: 19 Slp: ch?y hành đ?ng: CloseUI

  2010-05-21 07: 09: 19 Slp: ng?ng hành đ?ng đ? b? qua trong giao di?n ngư?i dùng ch? đ? đ?y đ?

  2010-05-21 07: 09: 19 Slp: hoàn thành hành đ?ng: CloseUI, tr? v? True

  2010-05-21 07: 09: 23 Slp:

  2010-05-21 07: 09: 23 Slp:

  2010-05-21 07:09:23 Slp: ----------------------------------------------------------------------

  2010-05-21 07: 09: 23 Slp:

  2010-05-21 07: 09: 23 Slp: k?t qu? l?i:-2068643839

  2010-05-21 07: 09: 23 Slp: d?n đ?n cơ s? m?: 1203

  2010-05-21 07: 09: 23 Slp: d?n đ?n m? l?i: 1

  2010-05-21 07: 09: 23 Slp: Sco: c? g?ng đ? t?o ra cơ s? registry key HKEY_LOCAL_MACHINE, máy

  2010-05-21 07: 09: 23 Slp: Sco: c? g?ng m? registry subkey

  2010-05-21 07: 09: 23 Slp: Sco: c? g?ng m? registry subkey Software\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting\DW\Installed

  2010-05-21 07: 09: 23 Slp: Sco: c? g?ng đ? có đư?c giá tr? ki?m nh?p DW0201

  2010-05-21 07: 10: 26 Slp: g?i 2 c?a 2 l?i đ? kho d? li?u Watson
 5. Thông tin này v?n không hi?n th? nguyên nhân th?c t? c?a v?n đ? ho?c làm th? nào đ? gi?i quy?t nó. Các tin thư thoại ? đây có th? đánh l?a b?n ngh? r?ng đây là m?t v?n đ? nào v? s? cho phép ho?c hư h?ng s? ki?m nh?p. Nh?ng v?n đ? này là ch? là tri?u ch?ng c?a v?n đ? c?t l?i. Trong các mô t? c?a t?p tin Detail.txt đư?c đ? c?p trư?c đó, chúng tôi đ? ngh? tra c?u c?m t? "L?i," "Watson Xô", và "Ngo?i l?." Trong ví d? này, b?ng cách s? d?ng các tiêu chí tra c?u, b?n nh?n đư?c các k?t qu? sau:
  • L?i: 99 l?n xu?t hi?n
  • Ngo?i l?: 26 l?n xu?t hi?n
  • Watson Xô: 4 l?n xu?t hi?n

 6. Trong trư?ng h?p này, "Watson Xô" s? là m?c đ?u tiên đ? xem xét trong t?p nh?t k? Detail.txt. tra c?u t? dư?i cùng c?a các t?p tin t? đ?u. V? trí đ?u tiên c?a ph?n nhóm Watson hi?n th? các m?c sau đây:
  2010-05-21 06: 57: 03 Slp: m?c tiêu gói: "C:\Temp\SQL2008Full_ENU\x64\setup\sql_engine_core_inst_msi\sql_engine_core_inst.msi"

  2010-05-21 06: 57: 04 Slp: InstallPackage: MsiInstallProduct tr? v? các k?t qu? m? 2.

  2010-05-21 06: 57: 04 Slp: Watson Xô 1

  T? thông tin này, chúng tôi có th? suy ra r?ng nguyên nhân g?c r? c?a s? th?t b?i là m?c tiêu gói C:\Temp\SQL2008Full_ENU\x64\setup\sql_engine_core_inst_msi\sql_engine_core_inst.msi là m?t tích.


THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xem và đ?c các t?p tin log SQL Server 2008, xem bài vi?t sau đây c?a Microsoft TechNet:
Làm th? nào đ?: xem và đ?c SQL Server thi?t l?p t?p tin kí nh?p

TechNet bài mô t? c?u trúc cơ b?n c?a các t?p đ? đ?t tên tin và các n?i dung d? ki?n s? nh?ng g?. Trong bài này, chúng tôi s? gi?i thích c? th? hơn v? làm th? nào và khi s? d?ng t?ng loại tệp nh?t kí.

2251397SQL Server 2008 thi?t l?p treo trên m?t h? th?ng x 64 v?i b? vi x? l? h?p l? hơn 32

975055 Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7: "Invoke ho?c BeginInvoke không th? đư?c g?i là trên m?t ki?m soát cho đ?n khi tác c?a s? đ? đư?c t?o ra."

Trung tâm gi?i pháp SQL Server

SQL Server cài đ?t chuyên bi?t thông tin

Thu?c tính

ID c?a bài: 955396 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
T? khóa: 
kbsqlsetup sql2008relnoteinstallation sql2008relnote kbexpertiseadvanced kbinfo kbmt KB955396 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:955396

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com