Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t m?t th? hi?n c?a SQL Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 955499 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? m?t phiên b?n Microsoft SQL Server 2005 c?a bài vi?t này, h?y xem 909967.
Đ? m?t phiên b?n Microsoft SQL Server 2000 c?a bài vi?t này, h?y xem 290991.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t m?t ví d? đ?c l?p c?a Microsoft SQL Server 2008. Khi b?n làm theo các bư?c trong bài vi?t này, b?n c?ng chu?n b? h? th?ng đ? b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t l?i SQL Server 2008.

Lưu ? Đ? duy tr? ho?c c?p nh?t m?t th? hi?n c?a SQL Server 2008, b?n ph?i có m?t qu?n tr? đ?a phương c?a ngư?i có quy?n kí nh?p dư?i tên m?t b?n ghi d?ch v?.

Thông tin thêm

Nh?ng g? đ? xem xét trư?c khi b?n g? cài đ?t chuyên bi?t m?t ví d? đ?c l?p c?a SQL Server 2008

 • Chúng tôi khuyên b?n s? d?ng các Add or Remove Programs tính năng trong Panel điều khiển đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server.
 • Trên máy tính đang ch?y SQL Server 2008 cùng v?i các phiên b?n trư?c đó c?a SQL Server, qu?n l? doanh nghi?p và các chương tr?nh khác mà ph? thu?c vào SQL-DMO có th? b? vô hi?u hóa. V?n đ? này có th? x?y ra trong nh?ng t?nh hu?ng sau đây:
  • Side-by-side cài đ?t chuyên bi?t b?t k? s? k?t h?p c?a SQL Server 2008, SQL Server 2000 và Microsoft SQL Server 7.0 trong đó m?t ho?c nhi?u nh?ng trư?ng h?p đư?c g? cài đ?t chuyên bi?t
  • Side-by-side cài đ?t chuyên bi?t c?a SQL Server 2000 và SQL Server 2008 trong đó SQL Server 2000 đư?c cài đ?t chuyên bi?t sau khi SQL Server 2008
  V?n đ? này x?y ra khi ki?m nh?p cho thư vi?n SQL Server SQL-DMO COM lo?i b?.

  Đ? kích ho?t l?i qu?n l? doanh nghi?p và các chương tr?nh khác có SQL-DMO ph? thu?c, ki?m nh?p SQL-DMO. Đ? làm đi?u này, m? m?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
  regsvr32.exe sqldmo.dll
 • Trư?c khi b?n lo?i b? SQL Server thành ph?n t? m?t máy tính có s? ti?n yêu c?u t?i thi?u c?a b? nh? v?t l?, đ?m b?o r?ng kích thư?c trang là đ?. Kích thư?c t?p tin trang ph?i b?ng hai l?n b? nh? v?t l?. Không đ? b? nh? ?o có th? gây ra m?t lo?i b? không đ?y đ? c?a SQL Server.
 • Trong SQL Server 2005, SQL máy ch? tr?nh duy?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t cùng v?i b? máy cơ s? d? li?u ho?c b?n ghi d?ch v? phân tích trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t tích h?p.

  Trong SQL Server 2008, tr?nh duy?t máy ch? SQL là m?t cài đ?t chuyên bi?t riêng bi?t đư?c th?c hi?n t? đ?ng v?i các b? máy cơ s? d? li?u ho?c phân tích b?n ghi d?ch v?. N?u b?n có nhi?u trư?ng h?p c?a SQL Server 2008, tr?nh duy?t máy ch? SQL đư?c g? cài đ?t chuyên bi?t t? đ?ng khi ph?n cu?i cùng c?a SQL Server 2008 đư?c g? cài đ?t chuyên bi?t.

  Tuy nhiên, n?u SQL Server 2005 t?n t?i trên h? th?ng cùng v?i m?t ho?c nhi?u trư?ng h?p c?a SQL Server 2008, SQL Server 2008 tr?nh duy?t s? không b? xóa t? đ?ng khi ph?n cu?i cùng c?a SQL Server 2008 đư?c g? cài đ?t chuyên bi?t. SQL Server 2008 tr?nh duy?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t cùng v?i SQL Server 2008 v?n c?n trên h? th?ng, đ? d? dàng k?t n?i v?i trư?ng h?p c?a SQL Server 2005.

  B?n có th? đ? l?i các SQL Server 2008 tr?nh duy?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t cùng v?i SQL Server 2005. SQL Server 2008 duy?t s? ti?p t?c ho?t đ?ng chính xác.

  Đ? g? cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các thành ph?n c?a SQL Server 2008, b?n ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t các thành ph?n SQL Server 2008 tr?nh duy?t b?ng cách s? d?ng các Add or Remove Programs tính năng trong Panel điều khiển. N?u b?n lo?i b? SQL Server 2008 duy?t khi m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên c?a SQL Server 2005 là hi?n nay, k?t n?i v?i SQL Server 2005 có th? đư?c phá v?. Trong t?nh hu?ng này, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t l?i tr?nh SQL Server 2008 duy?t b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • S?a ch?a trư?ng h?p c?a SQL Server 2005 b?ng cách s? d?ng các Add or Remove Programs tính năng trong Panel điều khiển.
  • cài đ?t chuyên bi?t m?t th? hi?n c?a SQL Server 2005 b? máy cơ s? d? li?u ho?c phân tích b?n ghi d?ch v?.

Nh?ng vi?c c?n làm trư?c khi b?n g? cài đ?t chuyên bi?t m?t th? hi?n c?a SQL Server 2008

 • sao lưu d? li?u c?a b?n.

  B?n có th? có b? máy cơ s? d? li?u mà b?n mu?n đ? ti?t ki?m trong trạm đậu hi?n t?i c?a h?. B?n c?ng có th? mu?n lưu các thay đ?i đư?c th?c hi?n đ? b? máy cơ s? d? li?u h? th?ng. Trong c? hai trư?ng h?p, đ?m b?o r?ng b?n sao lưu d? li?u trư?c khi b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server. Ho?c lưu m?t đ?ng g?i c?a t?t c? các d? li?u và t?p nh?t k? trong m?t m?c tin thư thoại khác hơn so v?i m?c tin thư thoại MSSQL. (Thư m?c MSSQL s? b? xóa trong quá tr?nh g? cài đ?t chuyên bi?t.)

  Các t?p tin mà b?n ph?i ti?t ki?m bao g?m các t?p tin b? máy cơ s? d? li?u sau đây.

  Lưu ? Nh?ng t?p tin này đư?c cài đ?t chuyên bi?t như là m?t ph?n c?a SQL Server.
  • Distmdl.*
  • Master.*
  • Mastlog.*
  • Model.*
  • Modellog.*
  • Msdbdata.*
  • Msdblog.*
  • Mssqlsystemresource.*
  • Northwind.* (cơ s? d? li?u này là m?t cài đ?t chuyên bi?t tùy ch?n.)
  • Pubs.*
  • Pubs_log.*
  • Tempdb.*
  • Templog.*
  • ReportServer [$InstanceName] (T?p tin này là b? máy cơ s? d? li?u m?c đ?nh b?n ghi d?ch v? báo cáo.)
  • ReportServer [$InstanceName] TempDB (t?p tin này là báo cáo b?n ghi d?ch v? m?c đ?nh t?m th?i.)
 • Xoá nhóm bảo mật c?c b?.

  Trư?c khi b?n g? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server, xoá nhóm bảo mật c?c b? cho các thành ph?n máy ch? SQL.
 • Lưu ho?c đ?i tên m?c tin thư thoại b?n ghi d?ch v? báo cáo.

  N?u b?n s? d?ng cùng v?i b?n ghi d?ch v? báo cáo SQL Server, cài đ?t chuyên bi?t, ti?t ki?m ho?c đ?i tên các m?c tin thư thoại sau đây và m?c tin thư thoại con:
  • lái xe: \Microsoft SQL Server\MSRS10.Tên d? c?a SQL Server\Reporting b?n ghi d?ch v?
  Ghi chú
  • Trong nh?ng t?p tin này, lái xe là m?t gi? ch? cho các ổ đĩa mà SQL Server 2008 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
  • N?u b?n dùng công c? c?u h?nh SSRS đ? c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t, các tên có th? khác nhau t? nh?ng cái tên trong danh sách này. Ngoài ra, các b? máy cơ s? d? li?u có th? đư?c đ?t trên m?t máy tính t? xa đang ch?y SQL Server 2008.
 • Xóa các m?c tin thư thoại ?o b?n ghi d?ch v? báo cáo.

  S? d?ng tr?nh qu?n l? Internet Information Services (IIS) đ? xóa các m?c tin thư thoại ?o sau:
  • ReportServer [$InstanceName]
  • Báo cáo [$InstanceName]
 • Xoá nhóm ứng dụng ReportServer.

  S? d?ng qu?n l? IIS đ? xóa nhóm ứng dụng ReportServer.
 • Ngăn ch?n Tất cả các dịch vụ SQL Server.

  Chúng tôi đ? ngh? b?n ng?ng t?t c? SQL Server b?n ghi d?ch v? trư?c khi b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server thành ph?n. K?t n?i ho?t đ?ng có th? ngăn d? cài đ?t chuyên bi?t thành công.
 • S? d?ng trương m?c có quy?n phù h?p.

  kí nh?p vào h? ph?c v? b?ng cách s? d?ng tài kho?n b?n ghi d?ch v? máy ch? SQL ho?c b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n có quy?n truy c?p tương đương. Ví d?, b?n có th? kí nh?p vào h? ph?c v? b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n là m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên c?c b?.

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t m?t th? hi?n c?a SQL Server 2008

Lưu ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server là m?t quá tr?nh ph?c t?p. Thi?t l?p máy ch? SQL s?a đ?i r?t nhi?u các khóa registry và các t?p tin DLL. Thi?t l?p máy ch? SQL c?ng cài đ?t chuyên bi?t và c?p nh?t các m?c mức cấp phép và ki?m nh?p b?n ghi d?ch v?.

Chúng tôi ki?m tra SQL Server thi?t l?p th? t?c, c? hai cài đ?t chuyên bi?t và g? b?, trong nhi?u c?u h?nh. Tuy nhiên, chúng tôi không th? ki?m tra t?t c? c?u do s? lư?ng s?n ph?m bên th? ba và khách hàng thay đ?i c? th? có th? x?y ra ? c?p hệ điều hành. V? v?y, b?n có th? g?p ph?i trư?ng h?p hi?m hoi mà ngăn ch?n thành công cài đ?t chuyên bi?t ho?c g? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server b?ng cách s? d?ng chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.

B?i v? nh?ng ph?c t?p, nhóm SQL Server h? tr? có th? đ? ngh? b?n cài đ?t chuyên bi?t l?i hệ điều hành n?u các th? t?c đư?c nêu trong bài vi?t này không giúp th?c hi?n m?t s?ch s? g? b? cài đ?t chuyên bi?t c?a chương tr?nh SQL Server. Đi?u này giúp cung c?p m?t n?n t?ng s?ch đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i SQL server trên h? th?ng c?a b?n.
 1. Th?c hi?n theo các bư?c này, như là thích h?p cho các phiên b?n c?a Windows Server b?n đang ch?y:

  Windows Server 2008
  1. M? các Chương tr?nh và tính năng m?c trong Panel điều khiển. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào B?t đ?u, lo?i Appwiz.cpltrong các B?t đ?u tra c?u h?p, và sau đó b?m vào Appwiz.cpl trong các Chương tr?nh danh sách.
  2. Trong các Chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t chuyên bi?t danh sách, h?y nh?p vào Microsoft SQL Server 2008 ho?c nh?p vào Microsoft SQL Server 2008 (64 bit).
  3. B?m chu?t G? cài đ?t chuyên bi?t. Thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server B?t đ?u.
  Windows Server 2003
  1. M? các Add or Remove Programs m?c trong Panel điều khiển. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i Appwiz.cpl trong các M? h?p, và sau đó b?m vào Ok.
  2. Trong các Chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t chuyên bi?t danh sách, h?y nh?p vào Microsoft SQL Server 2008 ho?c nh?p vào Microsoft SQL Server 2008 (64 bit).
  3. B?m chu?t Lo?i b?. Thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server B?t đ?u.
 2. Trên các Thành ph?n l?a ch?n - g? b? cài đ?t chuyên bi?t Trang, ch?n m?t máy ch? ho?c chia s? các thành ph?n mà b?n mu?n xóa.

  B?m vào các Báo cáo nút ch?n m?t đ? xem danh sách các thành ph?n máy ch? SQL và các tính năng đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Báo cáo bao g?m các thông tin Phiên b?n, phiên b?n thông tin, C?p nh?t thông tin c?p và ngôn ng? thông tin cho m?i thành ph?n đ? cài đ?t chuyên bi?t và tính năng.
 3. B?m chu?t Ti?p theo.
 4. Trên các Xác nh?n - g? b? cài đ?t chuyên bi?t Trang, h?y xem l?i danh sách các thành ph?n và tính năng s? đư?c lo?i b?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo. Các Thi?t l?p ti?n đ? Trang s? hi?n th? trạm đậu c?a tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.
 5. Trên các Hoàn thành thi?t l?p Trang, h?y nh?p vào K?t thúc đ? thoát kh?i thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t.
 6. L?p l?i bư?c 2 đ? 5 cho đ?n khi t?t c? các thành ph?n c?a SQL Server 2008 đ? đư?c g? b?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 955499 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
T? khóa: 
kbsqlsetup sql2008relnoteuninstall sql2008relnote kbsetup kbuninstall kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB955499 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 955499

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com