งานของบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL syspolicy_purge_history อาจล้มเหลวใน SQL Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 955726 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Microsoft SQL Server 2008,syspolicy_purge_historyงานของบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL อาจล้มเหลวเมื่อคุณรันการsyspolicy_purge_historyงานบนอินสแตนซ์ที่คลัสเตอร์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกประวัติสำหรับ การsyspolicy_purge_historyงาน:
วันที่วันที่เวลา
บันทึกประวัติของงาน (syspolicy_purge_history)

หมายเลขขั้นตอนที่ 3
เซิร์ฟเวอร์:SQLVirtualName\instancename
ชื่องาน syspolicy_purge_history
ขั้นตอนที่ชื่อลบสุขภาพระบบ Phantom ระเบียน
ระยะเวลา 00:00:33
ความรุนแรงของ sql 0
รหัสข้อความ sql 0
ผู้ปฏิบัติงาน Emailed
ผู้ปฏิบัติงานสุทธิที่ส่ง
ผู้ปฏิบัติงานแหล่ง
ลองใหม่หลายครั้งพยายาม 0

ข้อความ
ดำเนินการเป็นผู้ใช้:ผู้ใช้:. สคริปต์งานพบข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ข้อผิดพลาดเหล่านี้จึงไม่หยุดสคริปต์: ขั้นตอนที่งานได้รับข้อผิดพลาดที่บรรทัดที่ 1 ในสคริปต์ PowerShell บรรทัดที่สอดคล้องกันเป็น ' (สินค้ารับ SQLSERVER:\SQLPolicy\SQLVirtualName\instancename) .EraseSystemHealthPhantomRecords() '

แก้ไขสคริปต์ และงานที่จัดกำหนดการใหม่ มีข้อผิดพลาดข้อมูลที่ส่งกลับ โดย PowerShell: ' ข้อผิดพลาดในการให้บริการ SQL Server PowerShell: ไม่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับ 'SQLVirtualName\instancename'. [ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์SQLVirtualName\instancename. -->ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะกำลังสร้างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

เมื่อเชื่อมต่อกับ SQL Server 2005 ความล้มเหลวนี้อาจเกิดจากข้อเท็จจริงว่า ภายใต้การตั้งค่าเริ่มต้น เซิร์ฟเวอร์ SQL ไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อระยะไกล (ผู้ให้บริการ: ไปป์เนมผู้ให้บริการ ข้อผิดพลาด: 40 - ไม่สามารถเปิดการเชื่อมต่อกับ SQL Server)] ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์SQLVirtualName\instancename. เกิดข้อผิดพลาดขณะกำลังสร้างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ เมื่อเชื่อมต่อกับ SQL Server 2005 ความล้มเหลวนี้อาจเกิดจากข้อเท็จจริงว่า ภายใต้การตั้งค่าเริ่มต้น เซิร์ฟเวอร์ SQL ไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อระยะไกล (ผู้ให้บริการ: ไปป์เนมผู้ให้บริการ ข้อผิดพลาด: 40 - ไม่สามารถเปิดการเชื่อมต่อกับ SQL Server) '

ขั้นตอนที่งานได้รับข้อผิดพลาดที่บรรทัดที่ 1 ในสคริปต์ PowerShell บรรทัดที่สอดคล้องกันเป็น ' (สินค้ารับ SQLSERVER:\SQLPolicy\SQLVirtualName\instancename) .EraseSystemHealthPhantomRecords() ' แก้ไขสคริปต์ และงานที่จัดกำหนดการใหม่ มีข้อผิดพลาดข้อมูลที่ส่งกลับ โดย PowerShell: SQLSERVER:\SQLPolicy\ 'ไม่พบเส้นทาง'SQLVirtualName\instancename' ได้เนื่องจากจะไม่มีอยู่ ' ขั้นตอนที่งานได้รับข้อผิดพลาดที่บรรทัดที่ 1 ในสคริปต์ PowerShell บรรทัดที่สอดคล้องกันเป็น ' (สินค้ารับ SQLSERVER:\SQLPolicy\SQLVirtualName\instancename) .EraseSystemHealthPhantomRecords() ' แก้ไขสคริปต์ และงานที่จัดกำหนดการใหม่ มีข้อผิดพลาดข้อมูลที่ส่งกลับ โดย PowerShell: ' คุณไม่สามารถเรียกวิธีการในนิพจน์ที่ null valued ได้ '. กระบวนการจบการทำงานรหัส -1 ขั้นตอนล้มเหลว

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากการsyspolicy_purge_historyงานใช้ชื่อโหนคอมพิวเตอร์แทนของชื่อเซิร์ฟเวอร์เสมือนสำหรับอินสแตนซ์ของคลัสเตอร์

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: แก้ไขงาน syspolicy_purge_history

แก้ไขขั้นตอนที่ 3 จากนั้นsyspolicy_purge_historyงาน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เริ่ม Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL
 2. ขยายบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ sqlแล้ว ขยายงาน.
 3. คลิกขวาsyspolicy_purge_historyแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกขั้นตอน.
 5. คลิกลบระเบียนสุขภาพระบบ Phantomแล้ว คลิกแก้ไข.
 6. ในการคำสั่งกล่อง แทนชื่อโหนคอมพิวเตอร์ โดยใช้ชื่อเซิร์ฟเวอร์เสมือนสำหรับอินสแตนซ์ของคลัสเตอร์
 7. คลิกตกลงแล้ว คลิกปิด.

วิธีที่ 2: Re-create งาน syspolicy_purge_history

เมื่อต้องการสร้างใหม่อีกครั้งนี้syspolicy_purge_historyงาน การเรียกใช้คำสั่ง Transact SQL ต่อไปนี้
DECLARE @jobId uniqueidentifier

-- Obtain the current job identifier that is associated with the PurgeHistory
SELECT @jobId = CAST(current_value AS uniqueidentifier)
FROM msdb.dbo.syspolicy_configuration_internal
WHERE name = N'PurgeHistoryJobGuid'

-- Delete the job identifier association in the syspolicy configuration

DELETE FROM msdb.dbo.syspolicy_configuration_internal
WHERE name = N'PurgeHistoryJobGuid'

-- Delete the offending job
EXEC msdb.dbo.sp_delete_job @job_id = @jobId

-- Re-create the job and its association in the syspolicy configuration table
EXEC msdb.dbo.sp_syspolicy_create_purge_job

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใน SQL Server เซ็ตอัพ 2008 สคริปต์การติดตั้ง queries โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับชื่อของคอมพิวเตอร์ เมื่อสคริปต์การติดตั้ง queries สำหรับชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมฐานข้อมูลที่ไม่ทราบของคลัสเตอร์ ดังนั้น โปรแกรมฐานข้อมูลการคืนค่าชื่อคอมพิวเตอร์แทนชื่อของคลัสเตอร์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 955726 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
Keywords: 
sql2008relnotetools sql2008relnote kberrmsg kbtshoot kbprb kbmt KB955726 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:955726

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com