Làm th? nào đ? l?y l?i không gian đ?a trên Windows XP ho?c Windows Server 2003 d?a trên máy tính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 956324 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Trong khi Windows đang ch?y, b?n có th? nh?n đư?c m?t tin thư thoại "th?p đ?a" trên khu v?c thông báo. Đi?u này có th? ngăn ch?n kh? năng t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t Windows. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? l?y l?i không gian đ?a trên Windows XP ho?c Windows Server 2003 d?a trên máy tính.

Lưu ? B?n có th? tham kh?o các web site sau đây đ? bi?t thêm chi ti?t. Trong khi nó là t?p trung vào Vista, thông tin là thích h?p cho Windows XP và Windows Server 2003.
http://windowshelp.Microsoft.com/Windows/en-US/help/1a8040b6-90ef-4400-a89f-52bd4d1292441033.mspx

Thông tin thêm

B?n có th? ph?i l?y l?i không gian đ?a trên máy tính c?a b?n v? v?y mà b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t b? sung C?p nh?t Windows, gói b?n ghi d?ch v?, và các chương tr?nh. Ho?c, b?n có th? ph?i làm đi?u này đ? ti?t ki?m thêm t?p tin cá nhân.

Ch?y công c? d?n đ?a

Disk Cleanup mô tơ tìm kiếm ổ đĩa c?ng cho các t?p tin mà b?n có th? an toàn xoá b?. B?n có th? ch?n đ? xóa m?t s? ho?c t?t c? các t?p tin.

Đ? bi?t thêm thông tin v? công c? d?n đ?a, b?m s? bài vi?t sau đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310312Mô t? v? công c? Disk Cleanup trong Windows XP
Đ? B?t đ?u công c? Disk Cleanup, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i cleanmgr trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 • Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, và sau đó nh?p vào D?n đ?a.
 • Trong Window Explorer ho?c My Computer, b?m chu?t ph?i vào ổ đĩa mà b?n mu?n đ?i đ?a, và sau đó nh?p vào Thu?c tính. Trong các Thu?c tính hộp thoại h?p, b?m vào các T?ng quát tab, và sau đó nh?p vào D?n đ?a.
Đ? l?y l?i không gian trên đ?a c?ng c?a b?n, b?m các D?n đ?a tab, ch?n m?t ho?c nhi?u t?p b? xóa b?, và sau đó nh?p vào Ok.

Lưu ? theo m?c đ?nh, m?t s? t?p nào đư?c ch?n t? đ?ng. B?n có th? ch?p nh?n thi?t l?p m?c đ?nh b?ng cách nh?n vào Ok.

Các t?p tin đư?c li?t kê có th? bao g?m các t? sau đây:
 • T?p tin cài đ?t chuyên bi?t t?m th?i
  Đây là nh?ng t?p tin đư?c t?o b?i m?t chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t không c?n ch?y.
 • T?p chương tr?nh đ? t?i xu?ng
  T?p chương tr?nh đ? t?i xu?ng là các đi?u khi?n ActiveX và chương tr?nh Java đư?c t?i xu?ng t? đ?ng t? Internet khi b?n xem các web site nh?t đ?nh. Nh?ng t?p tin t?m th?i đư?c lưu tr? trong m?c tin thư thoại t?i v? chương tr?nh t?p tin trên đ?a c?ng. Khi b?n b?m các T?p tin cài đ?t chuyên bi?t t?m th?i kho?n m?c, b?n nh?n th?y m?t Xem t?p nút ch?n m?t cho phép b?n xem l?i các t?p tin trư?c khi d?n đ?a xoá chúng. nút ch?n m?t này m? c?p T?p chương tr?nh C:\Winnt\Downloaded.

  Lưu ? Chương tr?nh đ? t?i xu?ng t?p nào đư?c ch?n theo m?c đ?nh.
 • T?p Internet t?m th?i
  C?p này ch?a các web site đư?c lưu tr? trên đ?a c?ng c?a b?n đ? xem nhanh. D?n đ?a xoá các trang nhưng lá thi?t đ?t đư?c cá nhân hoá c?a b?n cho các web site c?n nguyên v?n. Khi b?n b?m các T?p Internet t?m th?i kho?n m?c, b?n nh?n th?y m?t Xem t?p nút ch?n m?t. nút ch?n m?t này m? C:\Documents and Settings\ Username \Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 m?c tin thư thoại.
 • Các web site gián tuy?n
  Các trang gián tuy?n là các web site đư?c lưu tr? trên máy tính c?a b?n đ? b?n có th? xem chúng mà không đư?c k?t n?i v?i Internet. N?u b?n xóa b? các trang này bây gi?, b?n v?n có th? xem ưa chu?ng gián tuy?n sau này b?ng cách đ?ng b? chúng. Thi?t đ?t đư?c cá nhân hoá cho các web site s? c?n l?i nguyên v?n.
 • Chkdsk t?p tin c?
  Khi công c? Chkdsk ki?m tra l?i đ?a m?t, nó có th? lưu t?p tin b? m?t m?nh v?i các t?p trong c?p g?c trên đ?a. Nh?ng t?p tin này là không c?n thi?t.
 • thùng rác
  thùng rác ch?a các t?p b?n đ? xóa kh?i h? th?ng. Các t?p đư?c không v?nh vi?n xóa cho đ?n khi b?n làm r?ng thùng rác. Khi b?n b?m các thùng rác kho?n m?c, b?n nh?n th?y m?t Xem t?p nút ch?n m?t mà m? thùng rác.
 • Thi?t l?p t?p tin kí nh?p
 • T?p đư?c t?o b?i Windows.
 • T?p t?m th?i
  Chương tr?nh đôi khi lưu thông tin t?m trong c?p Temp. Trư?c khi chương tr?nh đóng, nó thư?ng xoá các thông tin này. B?n có th? an toàn xóa t?p t?m đ? không b? thay đ?i trong tu?n cu?i cùng.
 • WebClient/nhà xu?t b?n t?p tin t?m th?i
  Các b?n ghi d?ch v? WebClient/nhà xu?t b?n duy tr? m?t b? nh? cache truy nh?p t?p trên đ?a này. Nh?ng t?p tin này đư?c lưu gi? t?i đ?a phương v? l? do hi?u su?t ch?, và có th? đư?c xóa b? an toàn.
 • T?p gián tuy?n t?m th?i
  T?p gián tuy?n t?m th?i là sao t?p m?ng đư?c s? d?ng g?n đây. Nh?ng t?p tin này đư?c lưu tự động tr? do đó b?n có th? s? d?ng chúng sau khi b?n ng?t k?t n?i t? m?ng. Khi b?n b?m các T?p gián tuy?n t?m th?i kho?n m?c, b?n nh?n th?y m?t Xem t?p nút ch?n m?t m? c?p t?p gián tuy?n.
 • T?p gián tuy?n
  T?p gián tuy?n là đ?ng g?i c?c b? c?a t?p m?ng mà b?n đ?c bi?t mu?n có s?n dùng gián tuy?n, do đó b?n có th? s? d?ng chúng sau khi b?n ng?t k?t n?i t? m?ng. Khi b?n b?m các T?p gián tuy?n kho?n m?c, b?n nh?n th?y m?t Xem t?p nút ch?n m?t m? c?p t?p gián tuy?n.
 • Nén t?p tin c?
  Windows có th? nén các t?p b?n chưa s? d?ng g?n đây. Khi b?n nén t?p tin c?, b?n ti?t ki?m kho?ng tr?ng đ?a. Tuy nhiên, b?n v?n có th? s? d?ng các t?p này, và không có t?p nào b? xóa b?. B?i v? các t?p tin đư?c nén ? m?c đ? khác nhau, hi?n th? s? lư?ng không gian đ?a mà b?n s? đ?t đư?c là g?n đúng. B?n có th? s? d?ng các Tùy ch?n nút ch?n m?t đ? xác đ?nh s? ngày ph?i ch? trư?c khi d?n đ?a nén t?p tin không s? d?ng.
 • T?p catalô cho n?i dung Indexer
  b?n ghi d?ch v? m?c ch? d?n tăng t?c và c?i thi?n t?m t?p b?ng cách duy tr? m?t m?c ch? d?n c?a các t?p trên đ?a. Nh?ng t?p tin này vào c?a hàng v?n c?n t? m?c ch? d?n trư?c đó ho?t đ?ng, và h? có th? an toàn xóa.
Các Nhi?u tùy ch?n hơn th? tab trong các D?n đ?a hộp thoại ch?a các tùy ch?n đ? làm s?ch lên c?u ph?n c?a Windows ho?c cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh. B?ng cách s? d?ng các tùy ch?n này, b?n có th? giành thêm không gian trên máy tính:
 • L?a ch?n C?u ph?n c?a Windows t?o ra không gian mi?n phí b?ng cách lo?i b? c?u ph?n Windows b? sung mà b?n không s? d?ng. B?ng cách nh?n vào Dọn sạch, b?n B?t đ?u thu?t s? c?u ph?n Windows.
 • Các tùy ch?n cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh đ?i thêm không gian đ?a b?ng cách lo?i b? các chương tr?nh mà b?n không s? d?ng. B?ng cách nh?n vào Dọn sạch, b?n B?t đ?u các Thay đ?i ho?c lo?i b? chương tr?nh tùy ch?n trong công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 • Tùy ch?n Khôi ph?c h? th?ng t?o ra không gian mi?n phí b?ng cách lo?i b? t?t c? các đi?m khôi ph?c ngo?i tr? g?n đây nh?t.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? l?ch tr?nh và t? đ?ng d?n đ?a, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315246Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá công c? Disk Cleanup trong Windows XP
Lưu ? Các bi?n môi trư?ng đư?c s? d?ng trong các tên đư?ng d?n sau đây có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách s? d?ng các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD, và sau đó nh?n ENTER.
 3. Lo?i thi?t l?p, và sau đó nh?n ENTER.

Xóa b? t?p k?t xu?t b? nh?, và s?a đ?i các tùy ch?n kh?i đ?ng và ph?c h?i

T?p k?t xu?t b? nh? đư?c t?o ra khi th?t b?i h? th?ng x?y ra, và chúng có th? đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh nguyên nhân gây ra m?t th?t b?i. Nh?ng t?p tin này có th? đư?c m?t cách an toàn xóa n?u h? không c?n c?n thi?t.

Đ? xóa b? t?p k?t xu?t b? nh?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xóa các t?p tin trong %AllUsersProfile%\Application m?c tin thư thoại Data\Microsoft\Dr Watson. Các kí nh?p và t?p k?t xu?t b? nh? đư?c t?o ra khi ?ng d?ng ng?ng làm vi?c.
 2. Xóa các t?p tin trong m?c tin thư thoại %Windir%\minidump. Nh?ng t?p k?t xu?t nh? đư?c t?o ra khi Windows ng?ng đáp ?ng ho?c treo.
 3. Xóa các t?p tin %SystemRoot%\MEMORY.dmp. Đi?u này là hoàn toàn b? nh? b?i ch?a file đư?c t?o ra khi Windows ng?ng đáp ?ng ho?c treo.
B?n c?ng có th? mu?n ngăn c?n h? th?ng c?a b?n t?o t?p k?t xu?t b? nh? đ?y đ? trong tương lai. T?p k?t xu?t b? nh? đ?y đ? ghi l?i n?i dung c?a b? nh? h? th?ng khi máy tính ng?ng đáp ?ng ho?c treo. Nh?ng t?p k?t xu?t b? nh? đ?y đ? có th? là r?t l?n. Đ? ti?t ki?m v? tr?, b?n có th? s?a đ?i các tùy ch?n kh?i đ?ng và ph?c h?i đ? t?o ra ch? là m?t t?p tin k?t xu?t b? nh? nh?.

Đ? c?u h?nh h? th?ng đ? t?o m?t t?p k?t xu?t b? nh? nh? thay v? m?t t?p k?t xu?t đ?y đ? khi th?t b?i x?y ra, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t ph?i Máy tính c?a tôi, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 2. B?m vào các Nâng cao tab, và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t dư?i Startup and Recovery.
 3. Dư?i Ghi thông tin g? l?i, ch?n lo?i thông tin mà b?n mu?n Windows đ? ghi l?i trong m?t t?p k?t xu?t b? nh? n?u máy tính ng?ng đáp ?ng. Đ? ghi l?i kh?i lư?ng nh? nh?t c?a thông tin đ? s? d?ng trong g? r?i v?n đ?, ch?n các K?t xu?t b? nh? nh? tùy ch?n. Tùy ch?n này c?n m?t tệp trang c?a ít nh?t là 2 megabyte (MB) trên ? kh?i đ?ng c?a máy tính, và nó ch? đ?nh r?ng Windows s? t?o ra m?t t?p tin m?i m?i th?i gian mà h? th?ng ng?ng đáp ?ng ho?c treo.
 4. Nh?p vào Ok.

Xóa các t?p tin b? nh? cache Kết nối Bàn làm việc Từ xa

N?u b?n xóa các t?p tin b? nh? cache, màn h?nh có th? không C?p Nh?t r?t m?t cách nhanh chóng trong khi b?n đang ch?y Kết nối Bàn làm việc Từ xa.

Đ? xóa file cache Kết nối Bàn làm việc Từ xa, xóa t?t c? các t?p tin b? nh? cache ?nh bitmap (t?p đó s? d?ng ph?n m? r?ng .bmc) trong %Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Terminal máy ch? Client\cache m?c tin thư thoại.

Vô hi?u hóa các tính năng c?a Windows

C?nh báo M?c dù vô hi?u hóa m?t s? tính năng c?a Windows có th? ti?t ki?m dung lư?ng đ?a, đi?u này có th? ?nh hư?ng hi?u su?t và ch?c năng c?a máy tính. Xem xét các hi?u ?ng tùy ch?n này s? có trên máy tính trư?c khi b?n vô hi?u hóa Tính năng c?a Windows.

B?n có các tùy ch?n sau:
 • Vô hi?u ng? đông, và xóa t?p ng? đông.
  1. Vô hi?u hóa t?p ng? đông. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? vô hi?u hóa t?p ng? đông, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   920730Làm th? nào đ? vô hi?u hoá và b?t l?i ng? đông trên m?t máy tính đang ch?y Windows Vista
  2. Xóa các t?p tin %SystemDrive%\hiberfil.sys.
 • Di chuy?n tệp trang cho m?t kh?i lư?ng, vô hi?u hóa nó, ho?c xóa b? nó.
  • Vô hi?u hoá ho?c di chuy?n tệp trang. Đ? làm đi?u này, xem các "Thay đ?i kích c? c?a tệp trang b? nh? ?o" bài vi?t trong Microsoft TechNet. Đ? làm đi?u này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
   http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc772755.aspx
  • Xóa các t?p tin %SystemDrive%\Pagefile.sys.

Xóa t?p tin c?p nh?t Windows

C?nh báoN?u b?n xoá m?c tin thư thoại cho m?i l?n C?p Nh?t, tương ?ng Windows Update không th? b? g? cài đ?t chuyên bi?t. Xem xét hi?u qu? mà đi?u này s? có trên máy tính trư?c khi b?n xóa các t?p tin c?p nh?t Windows.

Đ? xóa T?p tin c?p nh?t Windows, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xóa ch? %Windir%/$NtUninstallKB s?sao lưu các m?c tin thư thoại $ đư?c t?o ra nhi?u hơn m?t tháng trư?c đây t?p tin cho Windows C?p Nh?t. Không xóa b? nh?ng ngư?i đó đư?c t?o ra trong v?ng 30 ngày qua.
 2. Đ? xóa b? nh? cache t?i v? b?n c?p nh?t Windows, xóa t?t c? các m?c tin thư thoại trong m?c tin thư thoại %Windir%\SoftwareDistribution\download đư?c t?o nhi?u hơn 10 ngày trư?c.
 3. Xóa các t?p tin log sau trong % Windir % c?p:
  • kB*.log
  • Setup*.log
  • Setup*.Old
  • setuplog.txt
  • winnt32.log
  • Set*.tmp

Xóa t?p tin gói b?n ghi d?ch v? Windows XP

C?nh báo N?u b?n xoá m?c tin thư thoại sao lưu cho m?i gói b?n ghi d?ch v? Windows XP, b?n s? không th? g? b? cài đ?t chuyên bi?t Windows XP service pack.

N?u b?n xóa m?c tin thư thoại cho các t?p tin cài đ?t chuyên bi?t và các b? nh? cache cho gói b?n ghi d?ch v? Windows XP, b?n s? không th? khôi ph?c t?p tin gói b?n ghi d?ch v? Windows XP b? h?ng ho?c đ? cài đ?t chuyên bi?t b? sung Windows XP tính năng mà chưa đư?c cài đ?t chuyên bi?t theo m?c đ?nh. B?n có th? mu?n gi? m?t đ?ng g?i c?a các t?p này ? m?t v? trí khác. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? gi? m?t đ?ng g?i c?a các t?p, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
271484T?p và c?p đư?c b? sung vào h? th?ng c?a b?n sau khi b?n ghi d?ch v? gói cài đ?t chuyên bi?t
Xem xét các hi?u ?ng này s? có trên máy tính c?a b?n trư?c khi b?n xoá các t?p này.

Xóa Windows XP b?n ghi d?ch v? gói t?p tin, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xóa m?c tin thư thoại %Windir%\$NtServicePackUninstall$ đ? xóa các m?c tin thư thoại sao lưu cho Windows XP service pack.
 2. Xóa m?c tin thư thoại %Windir%\ServicePackFiles đ? xóa t?p tin cài đ?t chuyên bi?t và b? nh? cache m?c tin thư thoại cho các b?n ghi d?ch v? Windows XP gói.

Làm th? nào đ? xác đ?nh các không gian đ?a s?n dùng sau khi b?n l?y l?i không gian trên ? h? th?ng

 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Máy tính c?a tôi.
 2. B?m chu?t ph?i vào ổ đĩa c và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các Thu?c tính tab, lưu ? không gian tr?ng trên ổ đĩa h? th?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 956324 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmt KB956324 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 956324

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com