M?t máy ch? đ?u cu?i Windows Server 2003 ho?c Windows Server 2008 ng?ng vi?c ch?p nh?n k?t n?i m?i, và k?t n?i hi?n có ng?ng đáp ?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 956438 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

B?n có m?t d?a trên Windows Server 2003 ho?c Windows Server 2008 d?a trên máy ch? thi?t b? đ?u cu?i mà t?t máy ch?p nh?n k?t n?i m?i. Ngoài ra, k?t n?i hi?n có ng?ng đáp ?ng. Khi v?n đ? này x?y ra, m?t trong nh?ng ch? đ? có th? ch?y trong m?t v?ng l?p vô h?n trên m?t b? x? l?.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? đ?ng b? hóa không chính xác trong m?t th?i gian r?t nh? c?a s? tr?nh khi?n tr?nh b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i (TermDD.sys). V?n đ? này x?y ra khi m?t phiên b? ng?t k?t n?i trong khi m?t ho?t đ?ng ki?m soát d?ng ch?y c? th? ho?t đ?ng. Ch?c năng ki?m soát d?ng ch?y d? b? t?n thương thư?ng đư?c s? d?ng b?i nhà cung c?p ph?n m?m c?a bên th? ba như Citrix.

Gi?i pháp

Hotfix này c?ng có s?n t?i C?a hàng Microsoft Update.

Thông tin hotfix

Windows Server 2003

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t
Đ? áp d?ng hotfix này, máy tính ph?i ch?y Windows Server 2003 Service Pack 1 ho?c Windows Server 2003 Service Pack 2.
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.
Thông tin thay th? hotfix
Hotfix này không thay th? b?t k? khác trư?c đây phát hành hotfix.
ki?m nh?p thông tin
Đ? s? d?ng hotfix này, b?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? các s? ki?m nh?p.
Chi tieát taäp tin
Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.

Windows Server 2003 Service Pack 1, x 86 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Termdd.sys5.2.3790.328942,12002-Feb-200915:02x 86

Windows Server 2003 Service Pack 2, x 86 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Termdd.sys5.2.3790.445442,12002-Feb-200914:55x 86

Windows Server 2003 Service Pack 1, phiên b?n d?a vào Itanium
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Termdd.sys5.2.3790.3289143,49602-Feb-200912:43IA-64

Windows Server 2003 Service Pack 2, Itanium d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Termdd.sys5.2.3790.4454144,00802-Feb-200912:46IA-64

Windows Server 2003, x 64 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Termdd.sys5.2.3790.328972,32802-Feb-200912:43x 64

Windows Server 2003 Service Pack 2, x 64 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Termdd.sys5.2.3790.445472,32802-Feb-200912:50x 64

Windows Server 2008

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Quan tr?ng Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? có m?t trong nh?ng s?n ph?m này có th? đư?c li?t kê trên trang "Yêu c?u Hotfix". Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho Windows Vista và Windows Máy ch? năm 2008, ch? c?n ch?n các s?n ph?m đư?c li?t kê trên trang.
Đi?u ki?n tiên quy?t
Đ? áp d?ng hotfix này, máy tính ph?i ch?y Windows Server 2008.
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.
Thông tin thay th? hotfix
Hotfix này không thay th? b?t k? khác trư?c đây phát hành hotfix.
ki?m nh?p thông tin
Đ? s? d?ng hotfix này, b?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? các s? ki?m nh?p.
Chi tieát taäp tin
Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m th?y s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Th?i gian Khu v?c th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c ki?m soát Panel điều khiển.

Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Các t?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t. MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh (thu?c tính không đư?c li?t kê) đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Windows Server 2008, x 86 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Agp440.sys6.0.6001.2236654,75202-Feb-200906:00x 86
Amdagp.sys6.0.6001.2236655,79202-Feb-200906:00x 86
Isapnp.sys6.0.6001.2236648,09602-Feb-200905:58x 86
Machine.infkhông áp d?ng288,44402-Feb-200901:00không áp d?ng
Msisadrv.sys6.0.6001.2236614,83202-Feb-200905:59x 86
Mssmbios.sys6.0.6001.2236629,68002-Feb-200905:59x 86
Nv_agp.sys6.0.6001.22366107,48802-Feb-200906:00x 86
PCI.sys6.0.6001.22366149,47202-Feb-200906:00x 86
Rdpdr.sys6.0.6001.22366248,83202-Feb-200903:56x 86
Sisagp.sys6.0.6001.2236654,24002-Feb-200905:59x 86
Streamci.dll6.0.6001.2236623,52002-Feb-200905:59x 86
Swenum.sys6.0.6001.2236613,68002-Feb-200905:59không áp d?ng
Termdd.sys6.0.6001.2236653,21602-Feb-200905:59x 86
Uliagpkx.sys6.0.6001.2236659,37602-Feb-200906:00x 86
Viaagp.sys6.0.6001.2236655,28002-Feb-200906:00x 86
Volmgr.sys6.0.6001.2236651,16802-Feb-200905:59x 86

Windows Server 2008, phiên b?n d?a vào Itanium
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Agp460.sys6.0.6001.22366136,70402-Feb-200902:28IA-64
Isapnp.sys6.0.6001.2236635,80802-Feb-200905:48IA-64
Machine.infkhông áp d?ng270,75801 Tháng hai năm 200923:56không áp d?ng
Msisadrv.sys6.0.6001.2236623,52002-Feb-200905:36IA-64
Mssmbios.sys6.0.6001.2236655,77602-Feb-200905:36IA-64
PCI.sys6.0.6001.22366438,24002-Feb-200905:37IA-64
Rdpdr.sys6.0.6001.22366709,63202-Feb-200903:22IA-64
Streamci.dll6.0.6001.2236644,51202-Feb-200905:39IA-64
Swenum.sys6.0.6001.2236617,63202-Feb-200905:50không áp d?ng
Termdd.sys6.0.6001.22366158,19202-Feb-200905:39IA-64
Volmgr.sys6.0.6001.22366146,92802-Feb-200905:39IA-64

Windows Server 2008, phiên b?n d?a vào x 64
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Agp440.sys6.0.6001.2236662,96002-Feb-200906:47x 64
Isapnp.sys6.0.6001.2236622.00002-Feb-200906:46x 64
Machine.infkhông áp d?ng276,56402-Feb-200901:00không áp d?ng
Msisadrv.sys6.0.6001.2236616,36802-Feb-200906:46x 64
Mssmbios.sys6.0.6001.2236633,26402-Feb-200906:47x 64
Nv_agp.sys6.0.6001.22366124,91202-Feb-200906:47x 64
PCI.sys6.0.6001.22366178,16002-Feb-200906:47x 64
Rdpdr.sys6.0.6001.22366314,36802-Feb-200904:29x 64
Streamci.dll6.0.6001.2236625,07202-Feb-200906:48x 64
Swenum.sys6.0.6001.2236613,92002-Feb-200906:47x 64
Termdd.sys6.0.6001.2236662,44802-Feb-200906:47x 64
Uliagpkx.sys6.0.6001.2236666,54402-Feb-200906:48x 64
Volmgr.sys6.0.6001.2236667,05602-Feb-200906:48x 64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Package_for_kb956438_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1.367 ngư?i02-Feb-200914:06không áp d?ng
Package_for_kb956438_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1,43102-Feb-200914:06không áp d?ng
Package_for_kb956438_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1.421 ngư?i02-Feb-200914:06không áp d?ng
Package_for_kb956438_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1.42302-Feb-200914:06không áp d?ng
Package_for_kb956438_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1,42502-Feb-200914:06không áp d?ng
Package_for_kb956438_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1,43102-Feb-200914:06không áp d?ng
Package_for_kb956438_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1,42202-Feb-200914:06không áp d?ng
Package_for_kb956438_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1.429 ngư?i02-Feb-200914:06không áp d?ng
X86_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22366_none_ba61b006d7f9b342.manifestkhông áp d?ng9,97402-Feb-200914:08không áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Ia64_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22366_none_ba6353fcd7f7bc3e.manifestkhông áp d?ng7,08102-Feb-200914:06không áp d?ng
Package_for_kb956438_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1,42502-Feb-200914:06không áp d?ng
Package_for_kb956438_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1.42602-Feb-200914:06không áp d?ng
Package_for_kb956438_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1.429 ngư?i02-Feb-200914:06không áp d?ng
Package_for_kb956438_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1.434 ngư?i02-Feb-200914:06không áp d?ng
Package_for_kb956438_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1.42602-Feb-200914:06không áp d?ng
Package_for_kb956438_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1,43302-Feb-200914:06không áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Amd64_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22366_none_16804b8a90572478.manifestkhông áp d?ng8,24202-Feb-200914:10không áp d?ng
Package_for_kb956438_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1.37502-Feb-200914:06không áp d?ng
Package_for_kb956438_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1,43902-Feb-200914:06không áp d?ng
Package_for_kb956438_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1.429 ngư?i02-Feb-200914:06không áp d?ng
Package_for_kb956438_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1,43102-Feb-200914:06không áp d?ng
Package_for_kb956438_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1,43302-Feb-200914:06không áp d?ng
Package_for_kb956438_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1,43902-Feb-200914:06không áp d?ng
Package_for_kb956438_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1.430 ngư?i02-Feb-200914:06không áp d?ng
Package_for_kb956438_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumkhông áp d?ng1.437 ngư?i02-Feb-200914:06không áp d?ng
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 956438 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB956438 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 956438

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com