Straipsnio ID: 956570 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

?Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006? naudojate kaip tinklo adres? perkodavimo (NAT) ?liuz?, o vidinis klientas siun?ia domen? vard? sistemos (DNS) u?klausas per ?ISA Server 2006?. Ta?iau, ?diegus kliento saugos naujinim? 953230 (MS08-037), DNS u?klausos, perduodamos per ?ISA Server 2006? NAT, nenaudoja atsitiktinio ?altinio prievad?.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla d?l to, kad NAT naudojan?ios u?kardos gali pakeisti vidinio kliento naudojam? ?altinio prievad?. Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
956190 ?diegus saugos naujinim? 953230 (MS08-037) per u?kard? siun?iamos DNS u?klausos nenaudoja atsitiktinio ?altinio prievad?

SPRENDIMAS

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Pritaikykite ?ISA Server 2006? naujinim?, kur? galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E96A6E20-0C04-4C7D-9F3E-207B02AE29CC
  Pastaba ?diegus ?? naujinim? ?ISA Server? priskiria atsitiktini? UDP prievad? rinkin?, tada ?ISA Server? pasirenka prievad? i? ?io rinkinio ir j? naudoja naujiems siun?iamiems UDP seansams.
 2. Kompiuter? su ?ISA Server? paleiskite i? naujo.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, pasinaudokite ?iame ?B straipsnyje pateikiamais b?dais:
956190 ?diegus saugos naujinim? 953230 (MS08-037) per u?kard? siun?iamos DNS u?klausos nenaudoja atsitiktinio ?altinio prievad?

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla skyriuje ?Taikoma? nurodytuose ?Microsoft? produktuose.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Kaip pakeisti jung?i? telkinio dyd?

?dieg? ?? naujinim? galite pakeisti registr? ir sukonfig?ruoti ?ISA Server? paleisties metu sukuriamo jung?i? telkinio dyd?.

Pataisyti u? mane

Nor?dami automati?kai padidinti jung?i? telkinio dyd?, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio veiksmus.

Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50480

Pastaba ?iuo vedliu galima naudotis tik angl? kalba; ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei nesate prie kompiuterio, kuriame kilo problema, galite ?ra?yti automatin? taisym? ?flash? atmintin?je arba CD diske, kad j? gal?tum?te paleisti kompiuteryje, kuriame kilo problema.


Leiskite taisyti pa?iam

Svarbu ?iame skyriuje, metode ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tokiu atveju gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip kurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?
Nor?dami padidinti jung?i? telkinio dyd? savaranki?kai, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 2. Raskite ir de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?? registro rakt?:
  HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Fweng\Parameters
 3. Pasirinkite Naujas, tada spustel?kite DWORD vert?.
 4. ?veskite ReservedPortThreshold.
 5. Dukart spustel?kite ReservedPortThreshold, tada ?veskite skai?i? ? lauk? Reik?m?s duomenys ir nustatykite jung?i? telkinio dyd?.
 6. Kompiuter? su ?ISA Server? paleiskite i? naujo.
Pastaba ?ra?o ?ReservedPortThreshold? reik?m? gali kisti nuo 1 iki 1250. ?i reik?m? nustato 1/2 prievad? skai?iaus, kuris bus priskirtas paleisties ir prireikus veikimo metu. Jei ?io ?ra?o n?ra, ?ISA Server? mano, kad reik?m? yra 50. Pakeitus ?i? reik?m? ? ma?esn? nei 1250 padidinamos ?altinio prievado naudojimo numatymo galimyb?s telkinyje, tod?l to daryti nerekomenduojama.

Nor?dami nustatyti rekomenduojam? ?io registro ?ra?o reik?m?, komandin?je eilut?je paleiskite ?i? komand?:
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fweng\Parameters /v ReservedPortThreshold /t REG_DWORD /d 1250 /f

Kaip i?jungti ?? naujinim?

Jei diegiant ?? naujinim? kyl? problem?, ?? naujinim? galite i?jungti.

Pataisyti u? mane

Nor?dami i?jungti ?? naujinim? automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio veiksmus.

Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50481

Pastaba ?iuo vedliu galima naudotis tik angl? kalba; ta?iau automatinis taisymas veiks ir kit? kalb? ?Windows? versijose.

Pastaba Jei nesate prie kompiuterio, kuriame kilo problema, galite ?ra?yti automatin? taisym? ?flash? atmintin?je arba CD diske, kad j? gal?tum?te paleisti kompiuteryje, kuriame kilo problema.


Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami i?jungti ?? naujinim? savaranki?kai, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?ra?ykite toliau pateikiam? scenarij? kaip ?KB956570.vbs?.
  '-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
  '
  '  ?is kodas yra saugomas autori? teisi?. (c) ?Microsoft Corporation?, 2008. 
  '
  '  Visos teis?s ginamos.
  '
  '  ?IS KODAS IR INFORMACIJA PATEIKIAMI TOKIE, KOKIE YRA, NESUTEIKIANT JOKI?
  '  TIESIOGINI? AR NETIESIOGINI? GARANTIJ?, ?SKAITANT
  '  NUMANOMAS GARANTIJAS D?L PERKAMUMO IR (ARBA) TINKAMUMO
  '  KONKRE?IAM TIKSLUI, TA?IAU TUO NEAPSIRIBOJANT.
  '
  '  ?MICROSOFT? IR (ARBA) JOS ATITINKAMI TIEK?JAI
  '  JOKIOMIS APLINKYB?MIS NEATSAKO U? JOKI? TY?IN?, NETIESIOGIN?, PASEKMIN? AR
  '  BET KOKI? KITOKI? ?AL?, PATIRT? D?L PRARASTOS TEIS?S NAUDOTIS, PRARAST? DUOMEN? ARBA NEGAUTO PELNO,
  '   TIEK D?L SUTARTINI? VEIKSM?, TIEK D?L NEATSARGUMO ARBA KIT? PA?EID?IAM?J?
  '  VEIKSM?, KYLAN?I? D?L INFORMACIJOS ARBA SUSIJUSI? SU INFORMACIJOS
  '  ARBA ?IO KODO NAUDOJIMO ARBA VEIKIMO.
  '
  '-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
  Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"
  Const SE_VPS_NAME = "BindRandomizationCount"
  Const SE_VPS_VALUE = 0
  
  Sub SetValue()
  
    ' Create the root object.
    Dim root ' The FPCLib.FPC root object
    Set root = CreateObject("FPC.Root")
  
    'Declare the other objects needed.
    Dim array    ' An FPCArray object
    Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection
    Dim VendorSet  ' An FPCVendorParametersSet object
  
    ' Get references to the array object
    ' and the network rules collection.
    Set array = root.GetContainingArray
    Set VendorSets = array.VendorParametersSets
  
    On Error Resume Next
    Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID )
  
    If Err.Number <> 0 Then
      Err.Clear
  
      ' Add the item
      Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID )
      CheckError
      WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name
  
    Else
      WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME)
    End If
  
    if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) <> SE_VPS_VALUE Then
  
      Err.Clear
      VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE
  
      If Err.Number <> 0 Then
        CheckError
      Else
        VendorSets.Save false, true
        CheckError
  
        If Err.Number = 0 Then
          WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", saved!"
        End If
      End If
    Else
      WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", no change!"
    End If
  
  End Sub
  
  Sub CheckError()
  
    If Err.Number <> 0 Then
      WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description
      Err.Clear
    End If
  
  End Sub
  
  SetValue
  
 2. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 3. ? komandin? eilut? ?ra?ykite toliau nurodyt? komand? ir paspauskite ENTER:
  cscript KB956570.vbs
 4. Kompiuter? su ?ISA Server? paleiskite i? naujo.

NUORODOS

Daugiau informacijos apie ?i? problem? rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
?Forefront TMG? (?ISA Server?) produkto komandos interneto dienora?tis: ISA & TMG NAT veikimas ir MS08-037
Daugiau informacijos apie MS08-037 naujinim? rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
953230 MS08-037: DNS pa?eid?iamumas gali leisti apsimesti kitu asmeniu
Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminologij? rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Savyb?s

Straipsnio ID: 956570 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. spalio 11 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Enterprise Edition
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseinter atdownload kbqfe kbfixme kbmsifixme KB956570

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com