Raksta ID: 956570 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

J?s izmantojat programmat?ru Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 k? t?kla adre?u transl??anas (Network Address Translation ? NAT) v?rteju un iek??jais klientdators nos?ta Dom?nu nosaukumu sist?mas (Domain Name System ? DNS) vaic?jumus programmat?r? ISA Server 2006. Tom?r p?c dro??bas atjaunin?juma 953230 (MS08-037) instal??anas klientdator? DNS vaic?jumi, kas tiek izlaisti caur ISA Server 2006 NAT, neizmanto da??dus avota portus.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo NAT ugunsm?ri var main?t avota portu, kuru izmanto iek??jais klientdators. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
956190 DNS vaic?jumi, kas tiek nos?t?ti ugunsm?r?, neizmanto da??dus avota portus p?c dro??bas atjaunin?juma 953230 (MS08-037) instal??anas

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izpildiet ??s darb?bas:
 1. Instal?jiet ISA Server 2006 atjaunin?jumu, kas pieejams Microsoft lejupiel?des centr?:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E96A6E20-0C04-4C7D-9F3E-207B02AE29CC
  Piez?me. P?c ?? atjaunin?juma instal??anas programmat?ra ISA Server iedala da??du UDP portu kopu un p?c tam atlasa portu no ??s kopas izmanto?anai jaunaj?s izejo?aj?s UDP sesij?s.
 2. Restart?jiet datoru, kur? darbojas programmat?ra ISA Server.

PROFILAKSE

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet ?aj? zin??anu b?zes rakst? min?t?s metodes:
956190 DNS vaic?jumi, kas tiek nos?t?ti ugunsm?r?, neizmanto da??dus avota portus p?c dro??bas atjaunin?juma 953230 (MS08-037) instal??anas

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

K? modific?t ligzdas p?la lielumu

P?c atjaunin?juma instal??anas varat modific?t re?istru, lai konfigur?tu t? ligzdas p?la lielumu, ko programmat?ra ISA Server izveido start??anas laik?.

Labot autom?tiski

Lai autom?tiski palielin?tu ligzdas p?la lielumu, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? File Download (Failu lejupiel?de) noklik??iniet uz Run (Izpild?t) un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50480

Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m sist?mas Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja neatrodaties pie datora, kur? rad?s probl?ma, autom?tisk?s labo?anas risin?jumu varat saglab?t zibatmi?as disk? vai kompaktdisk?, lai to v?l?k darbin?tu dator?, kur? rad?s probl?ma.


Labot patst?v?gi

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows
Lai patst?v?gi palielin?tu ligzdas p?la lielumu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), uz Run (Izpild?t), ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Atrodiet un p?c tam ar labo peles pogu noklik??iniet uz ??das re?istra atsl?gas:
  HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Fweng\Parameters
 3. Nor?diet uz New (Jauna) un p?c tam noklik??iniet uz DWORD Value (DWORD v?rt?ba).
 4. Ierakstiet ReservedPortThreshold.
 5. Veiciet dubultklik??i uz ReservedPortThreshold un p?c tam lodzi?? Value data (V?rt?bas dati) ierakstiet skaitli, lai iestat?tu ligzdas p?la lielumu.
 6. Restart?jiet datoru, kur? darbojas programmat?ra ISA Server.
Piez?me. Ieraksta ReservedPortThreshold v?rt?ba ir diapazon? no 1 l?dz 1250. ?? v?rt?ba defin? 1/2 no portu skaita, kas tiks iedal?ti start??anas laik?, un k? nepiecie?ams darb?bas laik?. Ja ?is ieraksts nepast?v, programmat?ra ISA Server pie?em, ka v?rt?ba ir 50. Mainot ?o v?rt?bu uz maz?ku par 1250, tiek palielin?ta avota portu lietojuma paredzam?ba p?l?, un tas nav ieteicams.

Lai ?o re?istra ierakstu iestat?tu uz ieteicamo v?rt?bu, komandu uzvedn? izpildiet ??du komandu:
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fweng\Parameters /v ReservedPortThreshold /t REG_DWORD /d 1250 /f

K? atsp?jot ?o atjaunin?jumu

Ja p?c ?? atjaunin?juma instal??anas rodas probl?mas, varat atsp?jot ?o atjaunin?jumu.

Labot autom?tiski

Lai autom?tiski atsp?jotu ?o atjaunin?jumu, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? File Download (Failu lejupiel?de) noklik??iniet uz Run (Izpild?t) un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50481

Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m sist?mas Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja neatrodaties pie datora, kur? rad?s probl?ma, autom?tisk?s labo?anas risin?jumu varat saglab?t zibatmi?as disk? vai kompaktdisk?, lai to v?l?k darbin?tu dator?, kur? rad?s probl?ma.


Labot patst?v?gi

Lai ?o atjaunin?jumu atsp?jotu patst?v?gi, veiciet ??s darb?bas:
 1. Saglab?jiet t?l?k nor?d?to skriptu k? KB956570.vbs.
  '-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
  '
  '  This code is Copyright (c) 2008 Microsoft Corporation. 
  '
  '  All rights reserved.
  '
  '  THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF
  '  ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
  '  THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A
  '  PARTICULAR PURPOSE.
  '
  '  IN NO EVENT SHALL MICROSOFT AND/OR ITS RESPECTIVE SUPPLIERS BE
  '  LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY
  '  DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
  '  WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
  '  ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE
  '  OF THIS CODE OR INFORMATION.
  '
  '-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
  Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"
  Const SE_VPS_NAME = "BindRandomizationCount"
  Const SE_VPS_VALUE = 0
  
  Sub SetValue()
  
    ' Create the root object.
    Dim root ' The FPCLib.FPC root object
    Set root = CreateObject("FPC.Root")
  
    'Declare the other objects needed.
    Dim array    ' An FPCArray object
    Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection
    Dim VendorSet  ' An FPCVendorParametersSet object
  
    ' Get references to the array object
    ' and the network rules collection.
    Set array = root.GetContainingArray
    Set VendorSets = array.VendorParametersSets
  
    On Error Resume Next
    Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID )
  
    If Err.Number <> 0 Then
      Err.Clear
  
      ' Add the item
      Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID )
      CheckError
      WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name
  
    Else
      WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME)
    End If
  
    if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) <> SE_VPS_VALUE Then
  
      Err.Clear
      VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE
  
      If Err.Number <> 0 Then
        CheckError
      Else
        VendorSets.Save false, true
        CheckError
  
        If Err.Number = 0 Then
          WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", saved!"
        End If
      End If
    Else
      WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", no change!"
    End If
  
  End Sub
  
  Sub CheckError()
  
    If Err.Number <> 0 Then
      WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description
      Err.Clear
    End If
  
  End Sub
  
  SetValue
  
 2. Noklik??iniet uz Start (S?kt), Run (Izpild?t), ierakstiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Komandu uzvedn? ievadiet ??du komandu un p?c tam nospiediet ENTER:
  cscript KB956570.vbs
 4. Restart?jiet datoru, kur? darbojas programmat?ra ISA Server.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
Forefront TMG (ISA Server) produkta grupas emu?rs : ISA & TMG NAT darb?ba un MS08-037
Lai ieg?tu papildinform?ciju par MS08-037 atjaunin?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
953230 MS08-037: DNS ievainojam?ba var at?aut izlik?anos
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 956570 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 11. oktobris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Enterprise Edition
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter atdownload kbqfe kbfixme kbmsifixme KB956570

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com