MS09-012: תיאור של עדכון האבטחה עבור Windows Service Isolation: אפריל 2009

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 956572 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS09-012. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • מאפייני הבעיה
  אחרי שהחלת עדכון זה בשרת המשתמש ביותר מארבע ליבות CPU ושפועל עם Microsoft ISA Server Standard Edition, השירות Microsoft ISA Server Control לא מופעל. נוסף לכך נרשם מזהה אירוע 14109 ביומן היישומים.

  סיבה
  בעיה זו עשויה להתרחש אם תיקון חם שהופץ אחרי 7 בפברואר 2007 הותקן לפני התקנת עדכון האבטחה. בעיה זו מתרחשת בשל שינוי באופן שבו Windows מדווח על מספר המעבדים הזמינים. שינוי זה הונהג לראשונה בתיקון חם 932730. השינוי גורם ל- Windows Server 2003 לדווח על מידע זה בדיוק כפי ש- Windows Vista ו- Windows Server 2008 מדווחים על המידע. כאשר Windows מדווח על יותר מארבע ליבות CPU, השירות ISA Server Control מפרש זאת כיותר מארבעה מעבדים. הדבר מפעיל התראה ולאחר מכן מכבה את שירות Microsoft ISA Server Control ואת כל השירותים התלויים בו.

  הערה תיקון חם 932730 לא נכלל בשום ערכת service pack של Windows Server 2003. לקבלת מידע נוסף על תיקון חם 932730, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
  932370 מספר המעבדים הפיזיים התומכים ב- hyperthreading או מספר המעבדים הפיזיים מרובי-הליבות מדווח ב- Windows Server 2003 באופן שגוי (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  לקבלת פרטים נוספים על אופן הפתרון של בעיה זו, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://blogs.technet.com/isablog/archive/2009/04/18/ms09-012-and-isa-server-standard-edition-14109-failures.aspx
  לפתרון בעיה זו עבור ISA Server 2004, התקן את התיקון החם המצטבר 970454. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  970454 תיאור חבילת התיקון החם עבור? ISA Server 2004:? 2 ביוני, 2009 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  לפתרון בעיה זו עבור ISA Server 2006, התקן את התיקון החם המצטבר 970441. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  970441 תיקון: שירות ISA Server Control אינו יכול להתחיל לאחר שהתקנת את עדכון MS09-012 במחשב המריץ את Windows Server 2003 ואשר יש בו למעלה מ- 4 ליבות CPU (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

  הערה לא הוצא כל תיקון עבור ISA Server 2000 מכיוון ש-ISA Server 2000 אינו נתמך עוד בתמיכה רגילה, ובעיה זו אינה מהווה פגיעות אבטחה.
 • אחרי שתחיל את העדכון, ואחרי שיבוצע שדרוג במקום ממערכת הפעלה מוקדמת יותר למערכת הפעלה חדשה, ייתכן ששינויים שהחיל המשתמש לא יישמרו במפתחות המשנה של הרישום הבאים:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\DefaultSecuredHost


  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\CompatibleHostProviders


  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\SecuredHostProviders
  בעיה זו עלולה להתרחש בתרחישי השדרוג הבאים:
  • Windows XP אל Windows Vista
  • Windows Server 2003 אל Windows Server 2008
  • Windows 2000 Server אל Windows Server 2003
  בעיה זו אינה מתרחשת בתרחישי השדרוג הבאים:
  • Windows Vista אל Windows 7
  • Windows Server 2008 אל service packs חדשים יותר או אל מערכות הפעלה מבוססות שרת עתידיות.
  כדי למנוע את הבעיה, צור גיבוי של מפתחות משנה אלה לפני שתבצע את השדרוג במקום. החל מחדש את הגיבויים של מפתחות המשנה לאחר השלמת השדרוג ואחרי תיקון המערכת עם עדכוני האבטחה.

שאלות נפוצות עבור ספקי תוכנה עצמאיים (ISV) ?(COM)

שאלה 1: כיצד אוכל לקבוע אם המוצר שלי פגיע לבעיה זו?

תשובה 1: שאל את השאלות הבאות:
 1. האם המוצר שלך נדרש להפעיל תהליך שרת COM של שירות שאינו של NT?
 2. כברירת מחדל, האם שרת ה- COM שעבורו המוצר שלך יוצר מופעים מופעל בהקשר של חשבון שירות רשת או חשבון שירות מקומי?
אם התשובה לכל אחת מהשאלות הללו היא כן, ייתכן שלשרת ה- COM שלך יהיה פוטנציאל לפגיעות. כדי להמשיך בחקירה ולגלות אם שרת ה- COM שלך פגיע, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הורד והתקן את Process Explorer מאתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://technet.microsoft.com/he-il/sysinternals/bb896653.aspx
 2. הפעל את Process Explorer כמנהל מערכת מקומי.
 3. לחץ על תצוגה, הצבע על תצוגת חלונית תחתונה ולאחר מכן לחץ על מזהים ייחודיים.
 4. לחץ על תהליך השרת הרצוי ולאחר מכן חפש בחלונית התחתונה את Type = Token.
 5. הפעל את כל חבילות הבדיקה עבור המוצר שלך.
 6. חפש בחלונית התחתונה את כל האסימונים המוחזקים כדי לראות אם נלכד אסימון מערכת.
אם תבחין בכך שתהליך השרת מחזיק באסימון המערכת, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הורד והתקן את כלי איתור הבאגים של Windows מאתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx
 2. הפעל את WinDBG.exe כמנהל מערכת מקומי.
 3. לחץ על קובץ ולאחר מכן לחץ על איתור באגים בליבה כדי להפעיל את מאתר הבאגים בליבה המקומי.
 4. לחץ על קובץ ולאחר מכן לחץ על צרף לתהליך.
 5. לחץ על תהליך השרת הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לצרף את תהליך השרת.
 6. הגדר את נתיב הסמל של מאתר הבאגים כמתואר להלן. החלף את נתיב האחסון במורד עבור DownstreamStore. לדוגמה, C:\Symbols.

  SRV*DownstreamStore*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
 7. הסר את פרטי האסימון של התהליך.
  השג את כתובת האסימון מהפלט של ?!process ולאחר מכן השתמש בפקודה dt nt!_TOKEN כדי להציג רשימה של השדות הבודדים של המבנה TOKEN.
 8. התבונן בשדה ImpersonationLevel של האסימון.
אם תבחין בכך שתהליך השרת מחזיק באסימון המערכת, וכי "ImpersonationLevel" של תהליך השרת שלך הוא "SecurityImpersonation" או "SecurityDelegation," לקוח שיתקין יישום זה של שרת COM במחשב שלו יהיה פגיע לניצול לרעה של MS09-012. עליך לסייע באבטחת שרת ה- COM בעזרת מזהה אבטחה מיוחד. שאלה 2: כיצד אוכל לקבוע אם היישום שלי הוא שרת COM במצב "Run As"?

תשובה 2: עבור שרתי COM במצב "Run As", מפתח המשנה של הרישום AppID יכיל את ערך ה- RunAs הבא:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AppID\{APPIDGUID}\"RunAs"="NT Authority\NetworkService"
ספציפית, אם הערך של "RunAs" הוא "NT Authority\NetworkService" או "NT Authority\LocalService," שרת ה- COM עשוי להיות פגיע לפגיעות המתוארת ב- MS09-012. בצע את הפעולות תחת "תשובה 1" כדי לקבוע אם המוצר פגיע.

שאלה 3: כיצד אוכל לאבטח את שרת ה- COM שהותקן על-ידי טווח המוצרים שלי?

תשובה 3: עבור שלב הבדיקה במעבדות: אם אתה מעוניין לסייע באבטחת היישומים של שרת ה- COM שלך הפועל במצב הפעלה "Run As", נדרשים לך פקדים הן בלקוח ה- COM והן בכל שרתי ה- COM שאותם יש לאבטח. להלן השלבים שבאפשרותך לבצע כדי לסייע באבטחת יישומי ה- COM שלך הפועלים כ- "Run As" כשאתה בודק אותם בתוך הארגון:
 • התקן את חבילת MSRC.
 • בצע את שינוי התצורה הבא בשרת ה- COM שלך:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AppID\{APPIDGUID} REG_DWORD AppIDFlags 0x2 /* דוגמה לשימוש של ערך הרישום AppIDFlags HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AppID\{60EE1F45-C0DD-4A1F-AA44-D97424600A16} REG_DWORD AppIDFlags 0x2 */
  הערה כדי לבצע את השינוי נדרשים אישורי מנהל מערכת מקומיים.

  אם שרת COM מסוג NS/LS אשר מכיל אסימונים מורשים אינו שירות NT או שאינו שרת COM במצב RunAs, יש להמירו לאחת מהתצורות הללו כדי למנוע את הפגיעות.
תשובה 3: עבור התקנות קיימות: עבור לקוחות שלהם התקנות קיימות של שרתי ה- COM הפגיעים, ספק התוכנה העצמאי נדרש לפרסם עדכון שיסייע לאפשר את השינויים הללו במחשב הלקוח.

תשובה 3: עבור ההתקנות החדשות: על ספק התוכנה העצמאי לספק מתקין חכם שבאפשרותו לזהות אם עדכון האבטחה 956572 מותקן במערכת, וכי באפשרותו להפוך את מפתח הרישום AppIDFlags לזמין. אם העדכון אינו מותקן, המתקין עשוי להציג הודעת שגיאה על אי תאימויות במערכת ולאחר מכן ייתכן שתתבצע יציאה.

ללקוח יתאפשר לגלות אם עדכון האבטחה 956572 מותקן ב- Windows Server 2003 וב- Windows XP בשיטה הבאה:
 • על המתקין לקבוע אם מפתח הרישום הבא קיים:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB956572
  אם מפתח רישום זה קיים, עדכון האבטחה 956572 נמצא במערכת.
שיטה אחרת שבה באפשרותך להשתמש כדי להגיע למצב זה בכל הגירסאות של פלטפורמת Windows היא שימוש בשאילתות WMI. ניתן להשתמש בשאילתה הבאה כדי לגלות אם עדכון האבטחה 956572 מותקן במחשב:
SELECT * FROM WIN32_QUICKFIXENGINEERING WHERE HotfixID like ?KB956572?
הערה כברירת מחדל ב- Windows Vista SP2 וב- Windows Server 2008 SP2, התיקון לפגיעות זו נמצא.

שאלות נפוצות עבור מנהלי מערכת (COM)

שאלה 1: כיצד אוכל לקבוע אם שירות כלשהו בארגון שלי פגיע או לא?

תשובה 1: שאל את השאלות הבאות:
 1. האם המוצר שלך נדרש להפעיל תהליך שרת COM של שירות שאינו של NT?
 2. כברירת מחדל, האם שרת ה- COM שהמוצר שלך מפעיל פועל בהקשר של חשבון שירות רשת או חשבון שירות מקומי?
אם התשובה לכל אחת מהשאלות הללו היא כן, ייתכן שלשרתי COM אלה יהיה פוטנציאל לפגיעות. כדי לסייע באבטחת יישומים אלה של שרת ה- COM, נא פנה אל ספק התוכנה העצמאי שהמוצר בבעלותו. אם יישום זה פותח בתוך הארגון, בצע את הפעולות שבתשובה 1 בסעיף "שאלות נפוצות עבור ספקי תוכנה עצמאיים (ISV) ?(COM)".

שאלות נפוצות עבור ספקי תוכנה עצמאיים (Services.exe)

שאלה 1: כיצד ניתן לקבוע אם טווח המוצרים שלכם מושפע מהניצול המתואר ב- MS09-012?

תשובה 1: שאל את השאלות הבאות:
 1. האם המוצר שלך מתקין שירותים המופעלים על-ידי מסגרת העבודה SCM?
 2. כברירת מחדל, האם השירותים שהמוצג שלך מתקין מופעלים בהקשר של חשבון שירות רשת או חשבון שירות מקומי?
 3. אם השירות שלך מופעל ב- Windows Vista או ב- Windows Server 2008, הרץ את הפקודה הבאה משורת פקודה בעלת הרשאות מלאות:
  SC.EXE QSIDTYPE <ServiceName>
  האם הערך של SERVICE_SID_TYPE הוא NONE?

  פלט:
  ?[SC] QueryServiceConfig2 SUCCESS SERVICE_NAME: <Service Name> SERVICE_SID_TYPE: NONE 
  אם התשובה לכל אחת משלוש השאלות הללו היא כן, ייתכן שלשירות שלך יהיה פוטנציאל לפגיעות. כדי להמשיך בחקירה ולגלות אם השירות שלך פגיע, בצע את הפעולות הקשורות לסייר התהליכים בתשובה 1 בסעיף "שאלות נפוצות עבור ספקי תוכנה עצמאיים (ISV) ?(COM)".
שאלה 2: כיצד אוכל לאבטח את השירותים שהותקנו על-ידי טווח המוצרים שלי?

תשובה 2:

שלב הבדיקה במעבדות
להלן הפעולות שבאפשרותך לבצע כדי לסייע באבטחת השירות שלך כשאתה בודק את השירותים בארגון לפני הפצתם לכל הלקוחות.
 • התקן את חבילת MSRC.
 • הרץ את הפקודה הבאה משורת פקודה בעלת הרשאות מלאות:
  SC.exe SIDTYPE <ServiceName> UNRESTRICTED
 • הפעל מחדש את השירות מתוך services control manager.
 • ודא שהשירות שלך השיג SID של שירות על-ידי הרצת הפקודה הבאה:
  SC.exe QSIDTYPE <Service Name>
  פלט:
  ?[SC] QueryServiceConfig2 SUCCESS SERVICE_NAME: <Service Name> SERVICE_SID_TYPE: UNRESTRICTED 
 • אם אתה רואה SERVICE_SID_TYPE = UNRESTRICTED, השירות שלך השיג SID.
 • הפעל את כל מקרי המבחן כדי לוודא שאף פונקציונליות שמספק השירות שלך לא נפגעה.
 • רצף הפקודות הבא יסייע להסיר את ה- SID של השירות בשירות:
  SC.exe SIDTYPE <ServiceName> NONE
  SC.exe STOP <ServiceName>
  SC.exe START <ServiceName>
התקנות קיימות
עבור לקוחות שלהם התקנות קיימות של השירותים הפגיעים, ספק התוכנה העצמאי נדרש לפרסם עדכון שיסייע להפוך SID של שירות לזמין במחשב הלקוח. מומלץ לבצע את העדכון בהתאם לשלבים הבאים:
 1. שנה את מפתח הרישום הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<ServiceName>\ServiceSidType = 1
 2. אחרי העדכון, על המתקין להפעיל מחדש את המערכת.
פעולה זו תגדיר את סוג ה- ServiceSID של השירות <ServiceName> ל- UNRESTRICTED.

התקנות חדשות
על ספק התוכנה העצמאי למצוא מתקין חכם שיזהה אם עדכון האבטחה 956572 מותקן במערכת, וכי והופך את מפתח הרישום ServiceSidType לזמין. אם העדכון אינו מותקן, המתקין עשוי להציג הודעת שגיאה על אי תאימויות במערכת ולאחר מכן תתבצע יציאה.

ללקוח יתאפשר לגלות אם עדכון האבטחה 956572 מותקן ב- Windows Server 2003 וב- Windows XP בשיטה הבאה:
 • על המתקין לקבוע אם מפתח הרישום הבא קיים:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB956572
  אם מפתח רישום זה קיים, עדכון האבטחה 956572 נמצא במערכת.
שיטה אחרת שבה באפשרותך להשתמש כדי להגיע למצב זה בכל הגירסאות של פלטפורמת Windows היא שימוש בשאילתות WMI. ניתן להשתמש בשאילתה הבאה כדי לגלות אם עדכון האבטחה 956572 מותקן במחשב.

SELECT * FROM WIN32_QUICKFIXENGINEERING WHERE HotfixID like 'KB956572'
הערה הגירסאות שהופצו של Windows Vista ו- Windows Server 2008 כבר מכילות את התיקון עבור Services.exe. אין צורך באיתור.

הערה אם רשימות ה- DACL של המוצר שלך כוללות משאבים כלשהם עם ה- SID של חשבון השירות, ודא שבכל המשאבים הללו (קבצים, מפתחות רישום וכו') רשימות ה- DACL הוחלו עם ה- SID של השירות. אם פעולה זו לא תבוצע, פונקציונליות המוצר שלך עשויה להיפגע בעת ניסיון לגשת אל משאבים אלה.

כדי לראות את ה- SID שהוקצה לשירות שלך, השתמש בפקודה הבאה:
SC.EXE SHOWSID <service name>
ה- SID של השירות מופק על-ידי קוד hash של שם השירות, ולא ישתנה כל עוד שם השירות נותר ללא שינוי.

שאלות נפוצות עבור מנהלי מערכת (Services COM)

שאלה 1: כיצד אוכל לקבוע אם שירות כלשהו שבו נעשה שימוש בארגון שלי פגיע או לא?

תשובה 1: שאל את השאלות הבאות:
 1. האם המוצר שלך מתקין שירותים המופעלים על-ידי מסגרת העבודה SCM?
 2. כברירת מחדל, האם השירותים שהמוצג שלך מתקין מופעלים בהקשר של חשבון שירות רשת או חשבון שירות מקומי?

  הערה אם השירות שלך מופעל ב- Windows Vista או ב- Windows Server 2008, הפעל את הפקודה הבאה משורת פקודה בעלת הרשאות מלאות כדי לקבוע את ההקשר:
  SC.exe QSIDTYPE <Service Name>
  פלט:
  ?[SC] QueryServiceConfig2 SUCCESS SERVICE_NAME: <Service Name> SERVICE_SID_TYPE: UNRESTRICTED 
  אם התשובה לכל אחת משלוש השאלות הללו היא כן, ייתכן שלשירותים אלה יהיה פוטנציאל לפגיעות. כדי לסייע באבטחת השירותים הללו, פנה אל ספק התוכנה העצמאי שהשירות בבעלותו. אם השירות פותח בתוך הארגון, בצע את הפעולות שבתשובה 1 בסעיף "שאלות נפוצות עבור ספקי תוכנה עצמאיים (ISV) ?(COM)".

שאלות נפוצות עבור ספקי תוכנה עצמאיים (ISV) ?(WMI)

שאלה 1: כיצד אוכל לגלות אם ספק ה- WMI שבו משתמש במוצר שלנו מופעל במצב בטוח או לא?

תשובה 1:
 1. פתח את קובצי ה- "?.mof" עבור ספקי ה- WMI וודא אם ספק כלשהו כולל את אחד מדגמי האירוח הבאים:
  • NetworkServiceHost
  • NetworkServiceHostToSelfHost
  • LocalServiceHost
  • NULL (רק עבור Windows Vista או Windows Server 2008)
 2. כחלק מחבילת חטיפת האסימון, רק ספקי WMI שנשלחו בתיבה מאובטחים כברירת מחדל. אם הספק שלך הוא ספק בתיבה, מומלץ לאבטחו אחרי שחבילת חטיפת האסימון הותקנה. כדי לאמת זאת, נא בדוק את ערכי הרישום תחת מפתח הרישום HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\SecuredHostProviders. אם ספק הוא מאובטח, אתה אמור לראות ערך דומה לערך הבא:
  <NameSpace>:_Win32Provider.Name ="<Provider Name>" 	REG_SZ 	0.
 3. אם הספק שלך רשום כאן, ספק מסוים זה יופעל במצב בטוח.
 4. אם שם הספק אינו מופיע תחת מפתח הרישום SecureHostProviders, ודגם האירוח הוא אחד מהדגמים הרשומים בשלב 1, ספק זה יופעל ב- Wmiprvse.exe לא מאובטח ויהפוך את המחשב לפגיע למתקפת חטיפת אסימון.
שאלה 2: כיצד אוכל לוודא שספק ה- WMI שבו משתמש במוצר שלנו מופעל במצב בטוח או לא?

תשובה 2:
 1. היכנס למחשב שבו מותקן המוצר שלך כמנהל מערכת.
 2. הורד והתקן את Process Explorer מאתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://technet.microsoft.com/he-il/sysinternals/bb896653.aspx
 3. הפעל את Process Explorer כמנהל מערכת מקומי.
 4. לחץ על תצוגה, הצבע על תצוגת חלונית תחתונה ולאחר מכן לחץ על מזהים ייחודיים.
 5. השתמש במנהל המשימות כדי לאתר ולסגור את כל תהליכי ה- Wmiprvse.exe אשר פועלים במסגרת ההקשר של שירות רשת או שירות מקומי.
 6. בצע מקרה מבחן עבור היישום שלך שמפעיל שאילתת WMI באמצעות ספק WMI מסוים. פעולה זו תגרום ליצירת תהליך WMIPrvSE.exe חדש כדי לשרת את שאילתת ה- WMI החדשה שכרגע ביצעת.
 7. בסרגל הכלים 'סייר התהליכים', ודא שבחרת באפשרות הצג קבצי DLL.
 8. התבונן בחלונית התחתונה כדי לראות אם ה- DLL שלך נטען ב- WMIPrvSE.exe החדש שנוצר.
 9. לחץ פעמיים על WMIPrvSE.exe כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח מאפיינים.
 10. לחץ על הכרטיסיה אבטחה וודא שהפרטים הבאים נכונים:
  • ה- SID של הכניסה הוא בצורה (S-1-5-5-****).
  • ה- SID של הכניסה גם סומן כבעלים.
  • WMI SID עבור ServiceAcccount ?{Local Service|Network Service} יסומן כבעלים.
   • WMI SID עבור שירות מקומי:
    S-1-5-86-1544737700-199408000-2549878335-3519669259-381336952
   • WMI SID עבור שירות רשת:
    S-1-5-86-615999462-62705297-2911207457-59056572-3668589837
 11. לחץ על הרשאה, וודא שהרשימה אינה כוללת לא שירות רשת ולא שירות מקומי. פעולה זו תאשר שהספק שלך מופעל כעת במצב בטוח.
שאלה 3: כיצד יכול ספק תוכנה עצמאי לאבטח את ספק ה- WMI שבו משתמש המוצר שלו?

תשובה 3: כחלק מחבילת חטיפת האסימון, סיפקנו שלושה מפתחות רשום שיסייעו לספקי תוכנה עצמאיים להגדיר את התצורה של ספקי ה- WMI שלהם.
 • HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\SecuredHostProviders

  כל הספקים הרשומים תחת מפתח זה תמיד יפעלו במצב מאובטח.
 • HKLM \SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\CompatibleHostProviders

  אם ספק כלשהו רשום תחת מפתח זה, הוא יפעל במצב לא מאובטח. מפתח זה מסופק כך שלספק תוכנה עצמאי תהיה אפשרות להוסיף מצב חריג עבור ספק מסוים שנתקל בבעיות תאימות בעת הפעלה במצב בטוח. כברירת מחדל הוא יכלול 0 (אפס) ערכים.
 • HKLM \SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\DefaultSecuredHost

  אם מפתח רישום גלובלי זה מוגדר כ- 1, הוא יפעיל את כל ספקי ה- WMI במחשב במצב בטוח, ללא הבחנה אם הם רשומים או שאינם רשומים באחד ממפתחות הרישום שלעיל. Microsoft לא הגדירה את הרישום כ- 1 כברירת מחדל מאחר שלא נבדק אופן הפעולה של כל היישומים האפשריים של ספקים חיצוניים כאשר מפתח רישום זה מוגדר כ- 1.
כדי לסייע באבטחה של ספק WMI כלשהו, הוסף את ערך הרישום הבא אל "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\SecuredHostProviders":
<NameSpace>:_Win32Provider.Name =?<Provider Name>? 	REG_SZ 	0.
נא ודא שכל תרחישי הבדיקה שלך פועלים באופן הצפוי לאחר ביצוע השינוי.

שאלות נפוצות עבור מנהל מערכת (WMI)

שאלה 1: כיצד באפשרותי לזהות אם ספק WMI שנמצא בשימוש בארגון שלי מופעל במצב לא מאובטח?

תשובה 1:
 1. היכנס למחשב שבו מותקן המוצר שלך כמנהל מערכת.
 2. הורד והתקן את Process Explorer מאתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://technet.microsoft.com/he-il/sysinternals/bb896653.aspx
 3. הפעל את Process Explorer כמנהל מערכת מקומי.
 4. לחץ על תצוגה, הצבע על תצוגת חלונית תחתונה ולאחר מכן לחץ על מזהים ייחודיים.
 5. בעזרת מנהל המשימות, אתר וסגור את כל תהליכי ה- Wmiprvse.exe אשר פועלים במסגרת ההקשר של שירות רשת או שירות מקומי.
 6. בצע מקרה מבחן עבור היישום שלך שמפעיל שאילתת WMI באמצעות ספק WMI מסוים. פעולה זו תגרום ליצירת תהליך WMIPrvSE.exe חדש כדי לשרת את שאילתת ה- WMI החדשה שכרגע ביצעת.
 7. בסרגל הכלים 'סייר התהליכים', ודא שבחרת באפשרות הצג קבצי DLL.
 8. התבונן בחלונית התחתונה כדי לראות אם ה- DLL שלך נטען ב- WMIPrvSE.exe החדש שנוצר.
 9. לחץ פעמיים על WMIPrvSE.exe כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח מאפיינים.
 10. לחץ על הכרטיסיה אבטחה ולאחר מכן ודא שהפרטים הבאים נכונים:
  1. ל"שירות רשת" או "שירות מקומי" יש הרשאות מלאות בתהליך Wmiprvse.exe.
  2. ודא שה- SID של הכניסה (בצורה S-1-5-5-**** ) אינו מסומן כבעלים.
  3. ודא שה- WMI SID עבור ServiceAcccount ?{Local Service|Network Service} לא הופק. במילים אחרות, ודא שהוא אינו נראה תחת "קבוצה".
   • WMI SID עבור שירות מקומי: S-1-5-86-1544737700-199408000-2549878335-3519669259-381336952
   • WMI SID עבור שירות רשת: S-1-5-86-615999462-62705297-2911207457-59056572-3668589837
שאלה 2: כיצד אוכל לאבטח ספק WMI פגיע?

תשובה 2:
 1. פתח את עורך הרישום.
 2. עבור אל מפתח המשנה של הרישום הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\SecuredHostProviders
 3. הוסף ערך רישום כדי שספק ה- WMI יהיה מאובטח. השתמש בתבנית הבאה:
  <NameSpace>:_Win32Provider.Name =?<Provider Name>? 	REG_SZ 	0
 4. הפעל מחדש את שירות ה- WMI על-ידי הרצת הפקודות הבאות.
  • Sc stop winmgmt
  • Sc start winmgmt

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

הערות בנוגע למידע על קבצים של Windows XP ו- Windows Server 2003
 • הקבצים החלים על אבן דרך ספציפית (RTM,? SPn) מפורטים בעמודה "דרישת SP".
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spupdsvc.exe6.3.13.026,48809-Jul-200807:38x86NoneNot Applicable
Advapi32.dll5.1.2600.3520616,96009-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Colbact.dll2001.12.4414.30860,41626-Jul-200504:39x86SP2SP2GDR
Fastprox.dll5.1.2600.3520473,08809-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.1.2600.3520723,45609-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.1.2600.3520714,75209-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.35202,136,06406-Feb-200917:22x86SP2SP2GDR
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.35202,057,72806-Feb-200916:49x86SP2SP2GDR
Ntkrpamp.exe5.1.2600.35202,015,74406-Feb-200916:49x86SP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.1.2600.35202,180,48006-Feb-200917:24x86SP2SP2GDR
Pdh.dll5.1.2600.3536283,64806-Mar-200914:44x86SP2SP2GDR
Rpcss.dll5.1.2600.3520399,36009-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Sc.exe5.1.2600.352035,32806-Feb-200916:54x86SP2SP2GDR
Services.exe5.1.2600.3520110,59206-Feb-200917:14x86SP2SP2GDR
Wmiprvsd.dll5.1.2600.3520453,12009-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Wmiprvse.exe5.1.2600.3520227,84006-Feb-200916:39x86SP2SP2GDR
Advapi32.dll5.1.2600.3520617,98409-Feb-200910:01x86SP2SP2QFE
Colbact.dll2001.12.4414.30860,41626-Jul-200504:20x86SP2SP2QFE
Fastprox.dll5.1.2600.3520473,08809-Feb-200910:01x86SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.1.2600.3520728,57609-Feb-200910:01x86SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.1.2600.3520715,26409-Feb-200910:01x86SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.35202,142,72006-Feb-200910:29x86SP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.35202,062,97606-Feb-200909:49x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.35202,020,86406-Feb-200909:49x86SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.35202,186,11206-Feb-200910:32x86SP2SP2QFE
Pdh.dll5.1.2600.3536284,16006-Mar-200914:00x86SP2SP2QFE
Rpcss.dll5.1.2600.3520401,40809-Feb-200910:01x86SP2SP2QFE
Sc.exe5.1.2600.352035,32806-Feb-200909:54x86SP2SP2QFE
Services.exe5.1.2600.3520110,59206-Feb-200910:22x86SP2SP2QFE
Wmiprvsd.dll5.1.2600.3520453,12011-Feb-200901:31x86SP2SP2QFE
Wmiprvse.exe5.1.2600.3520227,84006-Feb-200909:41x86SP2SP2QFE
Advapi32.dll5.1.2600.5755617,47209-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Fastprox.dll5.1.2600.5755473,60009-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Lsasrv.dll5.1.2600.5755729,08809-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Ntdll.dll5.1.2600.5755714,75209-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.57552,145,28006-Feb-200911:06x86SP3SP3GDR
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.57552,066,04808-Feb-200902:02x86SP3SP3GDR
Ntkrpamp.exe5.1.2600.57552,023,93606-Feb-200910:32x86SP3SP3GDR
Ntoskrnl.exe5.1.2600.57552,189,05606-Feb-200911:08x86SP3SP3GDR
Pdh.dll5.1.2600.5773284,16006-Mar-200914:22x86SP3SP3GDR
Rpcss.dll5.1.2600.5755401,40809-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Sc.exe5.1.2600.575535,32806-Feb-200910:39x86SP3SP3GDR
Services.exe5.1.2600.5755110,59206-Feb-200911:11x86SP3SP3GDR
Wmiprvsd.dll5.1.2600.5755453,12009-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Wmiprvse.exe5.1.2600.5755227,84006-Feb-200910:10x86SP3SP3GDR
Advapi32.dll5.1.2600.5755617,47211-Feb-200902:26x86SP3SP3QFE
Fastprox.dll5.1.2600.5755473,60009-Feb-200910:56x86SP3SP3QFE
Lsasrv.dll5.1.2600.5755729,08809-Feb-200910:56x86SP3SP3QFE
Ntdll.dll5.1.2600.5755715,26409-Feb-200910:56x86SP3SP3QFE
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.57552,145,28006-Feb-200911:03x86SP3SP3QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.57552,066,17606-Feb-200910:30x86SP3SP3QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.57552,023,93606-Feb-200910:30x86SP3SP3QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.57552,189,18408-Feb-200902:35x86SP3SP3QFE
Pdh.dll5.1.2600.5773284,16006-Mar-200913:49x86SP3SP3QFE
Rpcss.dll5.1.2600.5755401,40809-Feb-200910:56x86SP3SP3QFE
Sc.exe5.1.2600.575535,32806-Feb-200910:36x86SP3SP3QFE
Services.exe5.1.2600.5755110,59206-Feb-200911:06x86SP3SP3QFE
Wmiprvsd.dll5.1.2600.5755453,12009-Feb-200910:56x86SP3SP3QFE
Wmiprvse.exe5.1.2600.5755227,84006-Feb-200910:15x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spupdsvc.exe6.3.4.123,85601-Mar-200705:47x86NoneNot Applicable
Advapi32.dll5.2.3790.3290620,03209-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Colbact.dll2001.12.4720.249258,88021-Jul-200503:24x86SP1SP1GDR
Fastprox.dll5.2.3790.3290483,84009-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.3290824,32009-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Ntdll.dll5.2.3790.3290775,16809-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33092,452,48019-Mar-200910:25Not ApplicableSP1SP1GDR
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.33092,266,62419-Mar-200909:34x86SP1SP1GDR
Ntkrpamp.exe5.2.3790.33092,306,56019-Mar-200909:33Not ApplicableSP1SP1GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.33092,414,59219-Mar-200910:25x86SP1SP1GDR
Pdh.dll5.2.3790.3305305,15206-Mar-200907:06x86SP1SP1GDR
Rpcss.dll5.2.3790.3290421,37609-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Sc.exe5.2.3790.329049,15203-Feb-200909:48x86SP1SP1GDR
Services.exe5.2.3790.3290112,12803-Feb-200910:23x86SP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.330940,96019-Mar-200910:01x86SP1SP1GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.3290428,54409-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60003-Feb-200909:47x86SP1SP1GDR
Advapi32.dll5.2.3790.3290620,54409-Feb-200911:58x86SP1SP1QFE
Colbact.dll2001.12.4720.249258,88021-Jul-200503:37x86SP1SP1QFE
Fastprox.dll5.2.3790.3290483,84009-Feb-200911:58x86SP1SP1QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.3290824,32009-Feb-200911:58x86SP1SP1QFE
Ntdll.dll5.2.3790.3290778,24009-Feb-200911:58x86SP1SP1QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33092,468,86419-Mar-200911:11Not ApplicableSP1SP1QFE
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.33092,281,47219-Mar-200910:15x86SP1SP1QFE
Ntkrpamp.exe5.2.3790.33092,321,40819-Mar-200910:16Not ApplicableSP1SP1QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.33092,427,90419-Mar-200911:11x86SP1SP1QFE
Pdh.dll5.2.3790.3305305,15206-Mar-200907:08x86SP1SP1QFE
Rpcss.dll5.2.3790.3290425,47209-Feb-200911:58x86SP1SP1QFE
Sc.exe5.2.3790.329049,15203-Feb-200910:47x86SP1SP1QFE
Services.exe5.2.3790.3290112,12803-Feb-200911:24x86SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.330940,96019-Mar-200910:01x86SP1SP1QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.3290429,56820-Mar-200902:26x86SP1SP1QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60003-Feb-200910:27x86SP1SP1QFE
Advapi32.dll5.2.3790.4455619,00809-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Fastprox.dll5.2.3790.4455483,84009-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.4455816,64009-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.4455774,14409-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44782,488,83219-Mar-200911:42Not ApplicableSP2SP2GDR
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.44782,300,92819-Mar-200910:29x86SP2SP2GDR
Ntkrpamp.exe5.2.3790.44782,340,35219-Mar-200910:28Not ApplicableSP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.44782,449,40819-Mar-200911:42x86SP2SP2GDR
Pdh.dll5.2.3790.4471299,52006-Mar-200906:55x86SP2SP2GDR
Rpcss.dll5.2.3790.4455486,91209-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Sc.exe5.2.3790.445549,15203-Feb-200910:01x86SP2SP2GDR
Services.exe5.2.3790.4455113,15203-Feb-200911:07x86SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.447826,11219-Mar-200911:09x86SP2SP2GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.4455428,54409-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60003-Feb-200910:05x86SP2SP2GDR
Advapi32.dll5.2.3790.4455619,00809-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Fastprox.dll5.2.3790.4455483,84009-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.4455817,15209-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.4455774,14409-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44782,498,56020-Mar-200902:26Not ApplicableSP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.44782,309,63219-Mar-200911:26x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.2.3790.44782,350,59220-Mar-200902:26Not ApplicableSP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.44782,457,08819-Mar-200912:26x86SP2SP2QFE
Pdh.dll5.2.3790.4471299,52006-Mar-200906:57x86SP2SP2QFE
Rpcss.dll5.2.3790.4455486,91209-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Sc.exe5.2.3790.445549,15203-Feb-200910:39x86SP2SP2QFE
Services.exe5.2.3790.4455112,64003-Feb-200911:39x86SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.447826,11219-Mar-200911:09x86SP2SP2QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.4455429,56809-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60003-Feb-200910:39x86SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spupdsvc.exe6.3.4.125,90420-Mar-200903:00x64NoneNot Applicable
Advapi32.dll5.2.3790.32901,051,13620-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Colbact.dll2001.12.4720.249297,79220-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Fastprox.dll5.2.3790.3290889,34420-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.32901,570,30420-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Ntdll.dll5.2.3790.32901,265,15220-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33094,614,14420-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.33094,478,97620-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Pdh.dll5.2.3790.3305576,51220-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Rpcss.dll5.2.3790.3290695,80820-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Sc.exe5.2.3790.329068,09620-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Services.exe5.2.3790.3290225,79220-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.330941,47220-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.3290777,21620-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290402,94420-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Wadvapi32.dll5.2.3790.3290620,03220-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wcolbact.dll2001.12.4720.249258,88020-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.3290483,84020-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.3290771,58420-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.3305305,15220-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wsc.exe5.2.3790.329049,15220-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.330940,96020-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60020-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.32901,064,96020-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Colbact.dll2001.12.4720.249297,28020-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Fastprox.dll5.2.3790.3290889,34420-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Hal.dll5.2.3790.3191280,06420-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.32901,568,25620-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Ntdll.dll5.2.3790.32901,260,03220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33094,655,10420-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.33094,509,18420-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Pdh.dll5.2.3790.3305576,51220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Rpcss.dll5.2.3790.3290704,51220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Sc.exe5.2.3790.329068,09620-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Services.exe5.2.3790.3290225,79220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.330941,47220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.3290778,75220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290402,94420-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.3290620,54420-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wcolbact.dll2001.12.4720.249258,88020-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.3290483,84020-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.3290774,65620-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.3305305,15220-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wsc.exe5.2.3790.329049,15220-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.330940,96020-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60020-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.44551,052,16020-Mar-200902:50x64SP2SP2GDR
Fastprox.dll5.2.3790.4455889,85620-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.44551,567,74420-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.44551,260,54420-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44784,587,52020-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.44784,519,42420-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Pdh.dll5.2.3790.4471576,51220-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Rpcss.dll5.2.3790.4455845,31220-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Sc.exe5.2.3790.445568,09620-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Services.exe5.2.3790.4455227,84020-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.447826,62420-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.4455777,21620-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455402,94420-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Wadvapi32.dll5.2.3790.4455619,00820-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.4455483,84020-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.4455775,16820-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.4471299,52020-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Wsc.exe5.2.3790.445549,15220-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.447826,11220-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60020-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.44551,065,47220-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Fastprox.dll5.2.3790.4455889,85620-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Hal.dll5.2.3790.4354280,06420-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.44551,569,28020-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.44551,260,54420-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44784,612,60820-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.44784,539,90420-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Pdh.dll5.2.3790.4471576,51220-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Rpcss.dll5.2.3790.4455845,82420-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Sc.exe5.2.3790.445568,09620-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Services.exe5.2.3790.4455227,84020-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.447826,62420-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.4455778,75220-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455402,94420-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.4455619,00820-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.4455483,84020-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.4455775,16820-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.4471299,52020-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wsc.exe5.2.3790.445549,15220-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.447826,11220-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60020-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spupdsvc.exe6.3.4.139,72820-Mar-200902:59IA-64NoneNot Applicable
Advapi32.dll5.2.3790.32901,481,72820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Colbact.dll2001.12.4720.2492181,24820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Fastprox.dll5.2.3790.32901,712,64020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.32902,167,80820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Ntdll.dll5.2.3790.32901,646,08020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33096,476,80020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Pdh.dll5.2.3790.3305825,34420-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Rpcss.dll5.2.3790.3290856,06420-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Sc.exe5.2.3790.329097,28020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Services.exe5.2.3790.3290311,80820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.330939,93620-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.32901,486,33620-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290741,88820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Wadvapi32.dll5.2.3790.3290620,03220-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wcolbact.dll2001.12.4720.249258,88020-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.3290483,84020-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.3290771,58420-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.3305305,15220-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wsc.exe5.2.3790.329049,15220-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.330940,96020-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60020-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.32901,482,75220-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Colbact.dll2001.12.4720.2492181,76020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Fastprox.dll5.2.3790.32901,712,64020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.32902,167,29620-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Ntdll.dll5.2.3790.32901,646,08020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33096,543,87220-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Pdh.dll5.2.3790.3305825,34420-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Rpcss.dll5.2.3790.3290867,84020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Sc.exe5.2.3790.329097,28020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Services.exe5.2.3790.3290311,80820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.330939,93620-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.32901,490,43220-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290741,88820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.3290620,54420-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wcolbact.dll2001.12.4720.249258,88020-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.3290483,84020-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.3290774,65620-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.3305305,15220-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wsc.exe5.2.3790.329049,15220-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.330940,96020-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60020-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.44551,482,24020-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Fastprox.dll5.2.3790.44551,713,15220-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.44552,167,80820-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.44551,646,59220-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44786,554,11220-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Pdh.dll5.2.3790.4471825,34420-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Rpcss.dll5.2.3790.44551,061,37620-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Sc.exe5.2.3790.445597,28020-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Services.exe5.2.3790.4455313,34420-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.447825,08820-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.44551,486,33620-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455741,88820-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Wadvapi32.dll5.2.3790.4455619,00820-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.4455483,84020-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.4455775,16820-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.4471299,52020-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Wsc.exe5.2.3790.445549,15220-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.447826,11220-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60020-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.44551,483,77620-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Fastprox.dll5.2.3790.44551,713,15220-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.44552,169,34420-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.44551,646,59220-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44786,578,17620-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Pdh.dll5.2.3790.4471825,34420-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Rpcss.dll5.2.3790.44551,061,88820-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Sc.exe5.2.3790.445597,28020-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Services.exe5.2.3790.4455313,34420-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.447825,08820-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.44551,490,43220-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455741,88820-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.4455619,00820-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.4455483,84020-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.4455775,16820-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.4471299,52020-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Wsc.exe5.2.3790.445549,15220-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.447826,11220-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60020-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW

הערות בנוגע למידע על קבצים של Windows Vista ו- Windows Server 2008
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר או אבן דרך (RTM,? SPn) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000. 20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001. 22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Rpcss.dll6.0.6000.16830549,88803-Mar-200904:19x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6000.16830_NONE_67C4315E40D1BB6C
Rpcss.dll6.0.6000.21023550,40003-Mar-200904:17x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6000.21023_NONE_685B771559E4BE8C
Rpcss.dll6.0.6001.18226551,42403-Mar-200904:39x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.18226_NONE_69BB41AC3DEAC876
Rpcss.dll6.0.6001.22389551,42403-Mar-200904:32x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.22389_NONE_6A06FFCD57365BEB
Dnary.xsdNot Applicable4,96814-Dec-200721:30Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.1683053,24803-Mar-200904:16x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.1683037,88803-Mar-200904:16x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.1683097,28003-Mar-200904:16x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.16830158,72003-Mar-200904:19x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable4,96813-Dec-200719:50Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.2102353,24803-Mar-200904:14x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.2102337,88803-Mar-200904:14x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.2102397,28003-Mar-200904:14x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.21023158,72003-Mar-200904:17x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.1822654,78403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.1822644,03203-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.1822617,40803-Mar-200902:38x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.1822698,30403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.18226183,29603-Mar-200904:39x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.2238957,34403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.2238947,10403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.2238917,40803-Mar-200902:24x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.22389119,29603-Mar-200904:28x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.22389324,60803-Mar-200904:32x86Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6000.168303,503,58403-Mar-200904:24Not ApplicableNot Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6000.168303,469,28003-Mar-200904:24Not ApplicableNot Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6000.210233,505,12003-Mar-200904:22Not ApplicableNot Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6000.210233,471,32803-Mar-200904:22Not ApplicableNot Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6001.182263,599,32803-Mar-200904:46Not ApplicableNot Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.182263,547,63203-Mar-200904:46Not ApplicableNot Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6001.223893,600,88003-Mar-200904:37Not ApplicableNot Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.223893,548,65603-Mar-200904:37Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6000.1683024,57603-Mar-200904:19x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6000.16830654,33603-Mar-200902:40x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60114-Dec-200722:13Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6000.2102326,11203-Mar-200904:17x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6000.21023659,45603-Mar-200902:37x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60113-Dec-200720:32Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.1822626,11203-Mar-200904:39x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.18226666,62403-Mar-200903:04x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:45Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.2238926,11203-Mar-200904:32x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.22389666,62403-Mar-200902:49x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:44Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.16830614,91203-Mar-200904:16x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable306,42203-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.21023614,91203-Mar-200904:14x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable306,42203-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.18226615,42403-Mar-200904:36x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.22389615,42403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.16830130,56003-Mar-200904:20x86Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6000.16830501,76003-Mar-200904:20x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable166,63203-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.16830247,29603-Mar-200901:59x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable69,03903-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.21023130,56003-Mar-200904:18x86Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6000.21023501,76003-Mar-200904:18x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable166,63203-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.21023247,29603-Mar-200901:57x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable69,03903-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.18226129,02403-Mar-200904:40x86Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.18226499,20003-Mar-200904:40x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,86103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.18226247,29603-Mar-200902:16x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,44703-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.22389129,02403-Mar-200904:33x86Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.22389499,20003-Mar-200904:33x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,84103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.22389247,29603-Mar-200902:03x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,43403-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable

עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Rpcss.dll6.0.6000.16830724,99203-Mar-200904:40x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6000.16830_NONE_C3E2CCE1F92F2CA2
Rpcss.dll6.0.6000.21023724,99203-Mar-200904:35x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6000.21023_NONE_C47A129912422FC2
Rpcss.dll6.0.6001.18226718,33603-Mar-200904:57x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.18226_NONE_C5D9DD2FF64839AC
Rpcss.dll6.0.6001.22389717,82403-Mar-200904:59x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.22389_NONE_C6259B510F93CD21
Dnary.xsdNot Applicable4,96814-Dec-200721:30Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.1683073,72803-Mar-200904:36x64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.1683051,71203-Mar-200904:36x64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.16830162,81603-Mar-200904:36x64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.16830202,24003-Mar-200904:40x64Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable4,96814-Dec-200721:30Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.2102373,72803-Mar-200904:32x64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.2102351,71203-Mar-200904:32x64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.21023162,81603-Mar-200904:32x64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.21023202,24003-Mar-200904:35x64Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.1822675,77603-Mar-200904:53x64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.1822661,44003-Mar-200904:53x64Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.1822624,57603-Mar-200902:57x64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.18226163,84003-Mar-200904:54x64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.18226231,42403-Mar-200904:57x64Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.2238978,33603-Mar-200904:55x64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.2238965,53603-Mar-200904:55x64Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.2238924,57603-Mar-200902:57x64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.22389192,00003-Mar-200904:55x64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.22389499,20003-Mar-200904:59x64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6000.168304,427,23203-Mar-200904:44x64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6000.210234,413,93603-Mar-200904:38x64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.182264,692,44803-Mar-200905:02x64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.223894,691,42403-Mar-200905:04x64Not Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6000.1683034,30403-Mar-200904:40x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6000.168301,008,12803-Mar-200903:15x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60114-Dec-200722:13Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6000.2102335,84003-Mar-200904:35x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6000.210231,018,88003-Mar-200903:06x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60114-Dec-200722:13Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.1822636,35203-Mar-200904:56x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.182261,030,65603-Mar-200903:31x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:44Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.2238936,35203-Mar-200904:59x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.223891,030,14403-Mar-200903:32x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:44Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.16830889,85603-Mar-200904:36x64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable530,56403-Mar-200902:24Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.21023889,85603-Mar-200904:31x64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable530,56403-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.18226891,39203-Mar-200904:53x64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable646,55603-Mar-200902:34Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.22389891,39203-Mar-200904:54x64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable646,55603-Mar-200902:33Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.16830196,09603-Mar-200904:41x64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6000.16830703,48803-Mar-200904:41x64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,49203-Mar-200902:24Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.16830349,18403-Mar-200902:24x64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable79,77703-Mar-200902:24Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.21023196,09603-Mar-200904:36x64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6000.21023703,48803-Mar-200904:36x64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,49203-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.21023349,18403-Mar-200902:15x64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable79,79403-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.18226196,60803-Mar-200904:57x64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.18226703,48803-Mar-200904:57x64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable223,94503-Mar-200902:34Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.18226351,74403-Mar-200902:34x64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable93,64103-Mar-200902:34Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.22389196,60803-Mar-200905:00x64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.22389703,48803-Mar-200905:00x64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable223,94503-Mar-200902:33Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.22389351,74403-Mar-200902:33x64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable93,64103-Mar-200902:33Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.16830614,91203-Mar-200904:16x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable306,42203-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.21023614,91203-Mar-200904:14x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable306,42203-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.18226615,42403-Mar-200904:36x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.22389615,42403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.16830130,56003-Mar-200904:20x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable166,63203-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.16830247,29603-Mar-200901:59x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable69,03903-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.21023130,56003-Mar-200904:18x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable166,63203-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.21023247,29603-Mar-200901:57x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable69,03903-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.18226129,02403-Mar-200904:40x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,86103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.18226247,29603-Mar-200902:16x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,44703-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.22389129,02403-Mar-200904:33x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,84103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.22389247,29603-Mar-200902:03x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,43403-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Dnary.xsdNot Applicable4,96814-Dec-200721:30Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.1683053,24803-Mar-200904:16x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.1683037,88803-Mar-200904:16x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.1683097,28003-Mar-200904:16x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.16830158,72003-Mar-200904:19x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable4,96813-Dec-200719:50Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.2102353,24803-Mar-200904:14x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.2102337,88803-Mar-200904:14x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.2102397,28003-Mar-200904:14x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.21023158,72003-Mar-200904:17x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.1822654,78403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.1822644,03203-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.1822617,40803-Mar-200902:38x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.1822698,30403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.18226183,29603-Mar-200904:39x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.2238957,34403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.2238947,10403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.2238917,40803-Mar-200902:24x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.22389119,29603-Mar-200904:28x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.22389324,60803-Mar-200904:32x86Not Applicable

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Rpcss.dll6.0.6001.182261,214,46403-Mar-200904:54IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.18226_NONE_69BCE5A23DE8D172
Rpcss.dll6.0.6001.223891,214,46403-Mar-200904:37IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.22389_NONE_6A08A3C3573464E7
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:04Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.18226163,32803-Mar-200904:51IA-64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.18226114,17603-Mar-200904:51IA-64Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.1822645,05603-Mar-200902:56IA-64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.18226296,44803-Mar-200904:51IA-64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.18226421,37603-Mar-200904:54IA-64Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.22389165,37603-Mar-200904:34IA-64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.22389119,80803-Mar-200904:34IA-64Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.2238945,05603-Mar-200902:49IA-64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.22389361,47203-Mar-200904:34IA-64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.22389880,64003-Mar-200904:38IA-64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.182269,493,98403-Mar-200905:01IA-64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.223899,491,95203-Mar-200904:44IA-64Not Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.1822677,82403-Mar-200904:54IA-64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.182262,065,40803-Mar-200903:30IA-64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:45Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.2238977,82403-Mar-200904:37IA-64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.223892,064,38403-Mar-200903:22IA-64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:44Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.182262,096,64003-Mar-200904:50IA-64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable389,22503-Mar-200902:29Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.223892,096,64003-Mar-200904:33IA-64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable389,13703-Mar-200902:22Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.18226413,18403-Mar-200904:55IA-64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.182261,564,67203-Mar-200904:56IA-64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable193,84203-Mar-200902:29Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.18226757,76003-Mar-200902:29IA-64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable82,34103-Mar-200902:29Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.22389413,18403-Mar-200904:39IA-64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.223891,564,67203-Mar-200904:39IA-64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable193,76403-Mar-200902:22Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.22389757,76003-Mar-200902:22IA-64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable82,34103-Mar-200902:22Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.18226615,42403-Mar-200904:36x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.22389615,42403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.18226129,02403-Mar-200904:40x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,86103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.18226247,29603-Mar-200902:16x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,44703-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.22389129,02403-Mar-200904:33x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,84103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.22389247,29603-Mar-200902:03x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,43403-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.1822654,78403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.1822644,03203-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.1822617,40803-Mar-200902:38x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.1822698,30403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.18226183,29603-Mar-200904:39x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.2238957,34403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.2238947,10403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.2238917,40803-Mar-200902:24x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.22389119,29603-Mar-200904:28x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.22389324,60803-Mar-200904:32x86Not Applicable

פרטי קובץ נוספים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vista

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,686
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,517
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size5,405
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size9,940
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size5,251
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size9,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,759
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,916
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,984
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size5,251
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size9,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,799
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,576
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,241
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,358
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,377
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,878
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,913
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,828
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,863
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,851
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_04ecd896f4057a43590ff622e419ca2a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_02a467c7b04e3e53.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_1cd712b8b33715a83b83f4960d71241c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_0ab2931054f28bac.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_1f0ac358d716cea330bd9116aa70eea3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_5522acfd35722a93.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_2702612d7dbfad7cf4ab31c5b378c14e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_497c5588e0b28f7c.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_28a3d14b6ef5339936e9d7de618869ba_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_3ca2eeb0615ae8c6.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_378a7563df01b3f5cb9ab8df71159e69_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_b9944825b65c998a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_407b5b0d08dabe590bfa74a93347a14f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_10ff254084335ff6.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_56e1e105fc1e3fcbe9b0d51cad29f156_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_49f4fda577a68993.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_63fe9791daff37462627df4df7d3ac4f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_b5d46cd94069ccca.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_64f16fc1550e81452b51f500c7d34e7d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_36438e70157ddd9b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_7fb9f58c06d08101c879b74f6a6fc9b8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_989f011bf7b9ed18.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_83743ce9e7faffa0431207b65c0eac61_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_c77ace81a49b245d.manifest
File versionNot Applicable
File size740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_8b842613f1a41d5801b480b2c95b9f59_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_6a24c98ba8238be6.manifest
File versionNot Applicable
File size740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_8f232bf5a6848d86f2fa9b0e47139b5d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_4e926c69d4b4a8d0.manifest
File versionNot Applicable
File size740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_9f36d3dc9bf5af650f8ca273dd2da949_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_b7c45b23e66c824e.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_abfbea71d54a795b1ac0b32851a4277e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_b0fa5efb1a895412.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_b2e8e3cfbe80a622eb829696f3a4c1f3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_b1c9e94ae4a29359.manifest
File versionNot Applicable
File size740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_bce3164701d13cc88d7d35d978a155bd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_fcf4a1681a92fdf2.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_c49ae957b947f2bc3eab85b3afe37503_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_aa0c01d0c22e64eb.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_c57e11fa721b5a68db038d88d4ce5963_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_4c670ca7dc62a5d2.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_cd5b8f1b0b7a11fcdd2ddb8de98290a3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_1aaf192a81db236f.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_da467a7ce028d524c38692db1ab88998_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_853991785c45c059.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_e007e1baa5d388de765d7332e07363c0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_ef784929cf338412.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_e72429301cea7536bf4e81a7e1615353_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_9db4218694b2ea5d.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_ed50f4aa7aaa59c859e26aa2cc640e61_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_7827106e444ddced.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_f041930a9586ff93893e1d8d16c703e7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_676dfdc64ed9a537.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_67c4315e40d1bb6c.manifest
File versionNot Applicable
File size14,714
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_685b771559e4be8c.manifest
File versionNot Applicable
File size14,714
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_69bb41ac3deac876.manifest
File versionNot Applicable
File size14,714
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6a06ffcd57365beb.manifest
File versionNot Applicable
File size14,714
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_cf27e60e38f17483.manifest
File versionNot Applicable
File size134,964
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_cfbf2bc5520477a3.manifest
File versionNot Applicable
File size134,964
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d11ef65c360a818d.manifest
File versionNot Applicable
File size136,565
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_d16ab47d4f561502.manifest
File versionNot Applicable
File size138,802
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_6a29b702b714cf98.manifest
File versionNot Applicable
File size17,806
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_6ac0fcb9d027d2b8.manifest
File versionNot Applicable
File size17,806
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_6c20c750b42ddca2.manifest
File versionNot Applicable
File size17,806
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6c6c8571cd797017.manifest
File versionNot Applicable
File size17,806
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_29a6eeebde589a97.manifest
File versionNot Applicable
File size25,885
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_2a3e34a2f76b9db7.manifest
File versionNot Applicable
File size25,885
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_2b9dff39db71a7a1.manifest
File versionNot Applicable
File size25,981
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_2be9bd5af4bd3b16.manifest
File versionNot Applicable
File size25,981
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_8c7d3a1b866efab7.manifest
File versionNot Applicable
File size53,686
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_8d147fd29f81fdd7.manifest
File versionNot Applicable
File size53,686
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_8e744a69838807c1.manifest
File versionNot Applicable
File size53,956
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_8ec0088a9cd39b36.manifest
File versionNot Applicable
File size53,956
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_f942a8bc7cae6118.manifest
File versionNot Applicable
File size37,225
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_f9d9ee7395c16438.manifest
File versionNot Applicable
File size37,225
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_fb39b90a79c76e22.manifest
File versionNot Applicable
File size37,218
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_fb85772b93130197.manifest
File versionNot Applicable
File size37,218
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_0e5c13ed8e56c6f7.manifest
File versionNot Applicable
File size25,704
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_0ef359a4a769ca17.manifest
File versionNot Applicable
File size25,704
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_1053243b8b6fd401.manifest
File versionNot Applicable
File size25,697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_109ee25ca4bb6776.manifest
File versionNot Applicable
File size25,697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_01f9331f8e6cf4456ec010b3840ffcb1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_144626304916cc95.manifest
File versionNot Applicable
File size1,128
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_033f13b1db89d9e1dc8619eeb35feaac_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_4156a735fa282adf.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_12e59d578171dcfb6eb0ae5dced3a21f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d36f9b98a7bd383a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,128
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_187ff34d8954cdf4cf85e0c2dad9f4cd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_bdb52ef9b62770bd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1cbd4ac384b340b32d92a78b61922f18_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_d67a714fb1fcd536.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_254eb06a4077eb5ff918dc6e5ad86ab0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_60344f74083db17d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_425ca0af28e25ab227a881b10b8cb693_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_43e2442512f5c527.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_45b20f77d8522478d474a08252987249_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_bc5d1b8f508e6cf7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5018a3c503a1d483f70d3c771f4e6f62_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_b04d3b594114d8ec.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_582ad8ce3bb69a4313b7f24145370385_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_c6428bac8e316596.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5b83108802156c678122c5e032dc4525_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_3889ad9ede82f909.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_73e4eb72903405545345d4f103f8b5b9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_63a37ab474baade5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7728164ee9a61faa20a820780521887e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_d25f349c0c7171a9.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_788cf52d69480100701555d85c305694_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d7dd63b8992047f2.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7b308cb5df55a41080e9d1461b85c917_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_a4b7a555688b4af0.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8485dea312f2a826ab83b3148ae3afba_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_44966db765cc39f5.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a695e0331505eeecc7f91dc555f14241_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_85a889365d31b280.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_abce32a51bc15d53da456da823fdad4f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_212f9dc129e44f1c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bb04a1fb6fb3927b66fbf499e14b8885_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_f49dbf4119435bf9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,068
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c3c67594445a4a41446962618bb4c734_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_0d74450f4c341f84.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cbf1a591063237c0671d9e796e4c7b84_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_933596f650699a2c.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d0f58b0e3bf84193cff5ea952f3cfec6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_b9bb5985e09bdd77.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d6394495629f3cbcb886bf0323cacbe1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_21002b13c62cd7d3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,128
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dac1177617d6ad1e2872ea521d6b9ac4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_608246e105b8329c.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_deb1c7fd3342cb12db3553a9646389ac_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_abe221892ee211d3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e3260d27761bb21030418c60cdf2e035_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_55878691f08bac01.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_eb362982e4f7d40ffa8ea5b6ccfe2132_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_b60e3d4ceeb9b416.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_efc43ed1d9ab15fd8bc0018a5f1800af_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_13fb0731786f3c7c.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f16194f18d52c03df6d23ca998a421f7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_39af4759c7b94f6e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,068
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f6e67c4faab70839255727d19d31ca6f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_a7e2be910eaba059.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fdb77d2b78a218da4982da32a120d3f1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_e3360abefd9f5b85.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ff70e904e279ec2fe804e37f3b60f8b3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_03649092acef668b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,128
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_c3e2cce1f92f2ca2.manifest
File versionNot Applicable
File size15,010
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_c47a129912422fc2.manifest
File versionNot Applicable
File size15,010
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_c5d9dd2ff64839ac.manifest
File versionNot Applicable
File size15,010
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_c6259b510f93cd21.manifest
File versionNot Applicable
File size15,010
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_2b468191f14ee5b9.manifest
File versionNot Applicable
File size134,998
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_2bddc7490a61e8d9.manifest
File versionNot Applicable
File size134,998
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_2d3d91dfee67f2c3.manifest
File versionNot Applicable
File size136,599
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_2d89500107b38638.manifest
File versionNot Applicable
File size138,836
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_c64852866f7240ce.manifest
File versionNot Applicable
File size16,512
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_c6df983d888543ee.manifest
File versionNot Applicable
File size16,512
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_c83f62d46c8b4dd8.manifest
File versionNot Applicable
File size16,512
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_c88b20f585d6e14d.manifest
File versionNot Applicable
File size16,512
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_85c58a6f96b60bcd.manifest
File versionNot Applicable
File size25,915
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_865cd026afc90eed.manifest
File versionNot Applicable
File size25,915
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_87bc9abd93cf18d7.manifest
File versionNot Applicable
File size26,011
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_880858dead1aac4c.manifest
File versionNot Applicable
File size26,011
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_e89bd59f3ecc6bed.manifest
File versionNot Applicable
File size53,688
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_e9331b5657df6f0d.manifest
File versionNot Applicable
File size53,688
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:45
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_ea92e5ed3be578f7.manifest
File versionNot Applicable
File size53,958
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_eadea40e55310c6c.manifest
File versionNot Applicable
File size53,958
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_55614440350bd24e.manifest
File versionNot Applicable
File size37,245
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_55f889f74e1ed56e.manifest
File versionNot Applicable
File size37,245
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_5758548e3224df58.manifest
File versionNot Applicable
File size37,238
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_57a412af4b7072cd.manifest
File versionNot Applicable
File size37,238
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_6a7aaf7146b4382d.manifest
File versionNot Applicable
File size25,730
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_6b11f5285fc73b4d.manifest
File versionNot Applicable
File size25,730
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_6c71bfbf43cd4537.manifest
File versionNot Applicable
File size25,723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6cbd7de05d18d8ac.manifest
File versionNot Applicable
File size25,723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,708
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,555
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,367
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size11,904
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,211
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size11,740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,769
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,499
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,616
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size8,414
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,211
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size11,740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,403
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,821
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,592
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,267
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,366
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,385
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,890
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,925
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,840
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,875
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,881
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_f2f07ff1732d2de8.manifest
File versionNot Applicable
File size19,687
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_f387c5a88c403108.manifest
File versionNot Applicable
File size19,687
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:28
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_f4e7903f70463af2.manifest
File versionNot Applicable
File size19,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_f5334e608991ce67.manifest
File versionNot Applicable
File size19,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_5fb5ee92696c9449.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:30
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_604d3449827f9769.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_61acfee06685a153.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_61f8bd017fd134c8.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:45
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_74cf59c37b14fa28.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_75669f7a9427fd48.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:28
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_76c66a11782e0732.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_7712283291799aa7.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_cf27e60e38f17483.manifest
File versionNot Applicable
File size134,964
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_cfbf2bc5520477a3.manifest
File versionNot Applicable
File size134,964
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d11ef65c360a818d.manifest
File versionNot Applicable
File size136,565
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_d16ab47d4f561502.manifest
File versionNot Applicable
File size138,802
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_0196f43ff5f6d0461e4827cc7763d609_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_c1ca2d4ac7b479db.manifest
File versionNot Applicable
File size1,080
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1a905638cf5a9b4394951efab2bbaa84_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_3a4d4d6ae2ce167a.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1e0d6629064593c5237ff88db836352f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_1d0984fde343b1c5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,126
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1e54edd19b414555d6eb73ab257f5310_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_223ec3bea659101b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,775
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_329f5b4418cd606ce66a585ccb460dd6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_af85f5c173802f38.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_451b7f6c71d53694da73fb993839a54d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_59126475e75796da.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4b18f5cf6179f7efe1b346e7b05c7ad8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_e53d9b67657bdecc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,126
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5087a7c7f4c29e890c225875c41aa53a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_b84a3f100e248e8d.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6a4758c44dbc758dc6e2fa31fe2904dc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_eefbfea117f57616.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7d96b261a23a9c427d0efc58777e0ac7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_be2979d17c3f5a90.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a7c9b18d0a58ec551408d2734b43214c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_c71c795681ad77f2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,775
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_bfe14f644d58f562dfb8418c03a0f3d1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_67e4ecd60b407a2e.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c1051d4a13412e25b7150728e4dc44b7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_aed60f81fb917ff8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,080
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d9fff80d91be85d2e9083151a719cdf6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_f87f9522780909bb.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f35cf84fa223989828a26c28192d0c86_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_daafe7ddd1efe0be.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fc35e21c4665fa0f95b402a585dc8343_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_2f96218d573e477f.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_69bce5a23de8d172.manifest
File versionNot Applicable
File size14,991
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:27
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6a08a3c3573464e7.manifest
File versionNot Applicable
File size14,991
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d1209a5236088a89.manifest
File versionNot Applicable
File size136,582
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:16
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_d16c58734f541dfe.manifest
File versionNot Applicable
File size138,819
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_6c226b46b42be59e.manifest
File versionNot Applicable
File size16,819
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6c6e2967cd777913.manifest
File versionNot Applicable
File size16,819
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_2b9fa32fdb6fb09d.manifest
File versionNot Applicable
File size25,996
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_2beb6150f4bb4412.manifest
File versionNot Applicable
File size25,996
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_8e75ee5f838610bd.manifest
File versionNot Applicable
File size53,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_8ec1ac809cd1a432.manifest
File versionNot Applicable
File size53,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:53
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_fb3b5d0079c5771e.manifest
File versionNot Applicable
File size37,228
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:16
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_fb871b2193110a93.manifest
File versionNot Applicable
File size37,228
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_1054c8318b6ddcfd.manifest
File versionNot Applicable
File size25,710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_10a08652a4b97072.manifest
File versionNot Applicable
File size25,710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956572~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,536
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,191
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size11,711
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,604
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size8,393
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_f4e7903f70463af2.manifest
File versionNot Applicable
File size19,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_f5334e608991ce67.manifest
File versionNot Applicable
File size19,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_61acfee06685a153.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_61f8bd017fd134c8.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:45
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_76c66a11782e0732.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_7712283291799aa7.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d11ef65c360a818d.manifest
File versionNot Applicable
File size136,565
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_d16ab47d4f561502.manifest
File versionNot Applicable
File size138,802
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable

מאפיינים

Article ID: 956572 - Last Review: יום שלישי 13 אפריל 2010 - Revision: 5.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 SP1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
מילות מפתח 
kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter KB956572

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com