Raksta ID: 956586 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir aprakst?ts, k? r?koties, ja Internet Explorer 8 nevar instal?t dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. Windows Vista Service Pack 1 (SP1) un jaun?kas versijas, nepiecie?ams jebk?diem priek?noteikumiem.

Veicam?s darb?bas

Instal?t Internet Explorer dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, p?rliecinieties, vai j?su dators atbilst visjaun?kajai versijai. Lai mekl?tu atjaunin?jumus, r?kojieties ??di:
 1. Atveriet t?mek?a vietne Windows Update. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz S?kt<b00> </b00>
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , noklik??iniet uz Visas programmasun p?c tam noklik??iniet uz Windows Update.
 2. Navig?cijas r?t? noklik??iniet uz p?rbaud?t, vai nav atjaunin?jumuun pagaidiet, kam?r Windows mekl? jaun?kos atjaunin?jumus j?su datoram.
 3. Ja atjaunin?jumi ir atrasti, noklik??iniet uz instal?t atjaunin?jumus. Ja tiek par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu ievad?t paro?u administrators vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai apstipriniet.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Piez?me. P?rliecinieties, vai instal?jiet visus pieejamos atjaunin?jumus, t?p?c, ka programma Internet Explorer var sekm?gi instal?t.
 4. Restart?jiet datoru.
Tagad varat instal?t Internet Explorer 8. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Apmekl?jiet ??du Web lapu: Internet Explorer 8: Vispasaules vietn?m
 2. Izpildiet nor?d?jumus, lai lejupiel?d?tu un instal?tu programmu Internet Explorer 8.
 3. Restart?jiet datoru.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? izmantot Windows Vista, Windows Update

Papildu trauc?jummekl??ana


Par vair?k pieredz?ju?iem lietot?jiem, vai ja nev?laties, lai instal?tu pieejamos atjaunin?jumus, ??das divas programmat?ras atjaunin?jumi ir nepiecie?ami pirms instal?jat Internet Explorer 8 Windows Vista dator?:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me.Instal?jiet ?os atjaunin?jumus t?d? sec?b?, k?d? tie par?d?s.
 1. 949939 Windows Vista atjaunin?jums 937287 nepiecie?amo programmat?ras atjaunin?juma apraksts: April 8, 2008
  ??dus failus Windows Vista ir pieejami no Microsoft Download Center:
 2. 937287 Oper?t?jsist?mas Windows Vista instal??anas programmat?ras l?dzeklim ir pieejams programmat?ras atjaunin?jums
  ??dus failus Windows Vista ir pieejami no Microsoft Download Center:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me.Ja jums ir citi atjaunin?jumi, kas nav beidzis mont??a, restart?t datoru, lai ?autu ??m iek?rt?m, pabeigt un p?c tam m??iniet v?lreiz instal?t atjaunin?jumus. Pret?j? gad?jum? varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
Update neattiecas uz j?su sist?mas.
M??inot instal?t Windows Vista RTM dator?, kur? nav instal?ti atjaunin?jumi ??s divas Internet Explorer 8, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Uzst?d??anu nevar turpin?t, jo nav kl?t vienu vai vair?kus atjaunin?jumus, kas j?instal? Windows Internet Explorer 8,0. Veiciet dubultklik??i uz "Internet Explorer probl?mu nov?r?ana" sa?sni darbvirsm?, lai tos instal?t atsevi??i un p?c tam p?rinstal?jiet Windows Internet Explorer 8,0.

Papildindorm?cija

 • Pievienot Internet Explorer ikonas uz j?su pieredze darb? ar datoru, lai atv?rtu j?su m?jas lap?, j?s varat izmantot ?o Microsoft Fix it automatiz?tu risin?jumu.
 • Lai ieg?tu papildinform?ciju par Internet Explorer 8, apmekl?jiet Internet Explorer s?kumlapu.
 • Lai sa?emtu pal?dz?bu un atbalstu inform?ciju par Internet Explorer 8, apmekl?jiet Internet Explorer risin?jumu centrs.

Rekviz?ti

Raksta ID: 956586 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2013. gada 18. novembris - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
 • Windows Internet Explorer 8
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbinfo kbhowto kbmsifixme kbfixme kbmt KB956586 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 956586

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com