Potrebno je a?uriranje softvera pre instaliranja programa Internet Explorer 8 na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows Vista

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 956586 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak obja?njava ?ta da radite kada ne mo?ete da instalirate Internet Explorer 8 na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows Vista.  
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Za Windows Vista servisni paket 1 (SP1) i novije verzije nema preduslova.

?ta poku?ati

 Da biste instalirali Internet Explorer na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows Vista, proverite da li su instalirane najnovije ispravke. Da biste proverili da li postoje ispravke, sledite ove korake:  
 1. Otvorite Windows Update. Da biste to uradili, kliknite na Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme Start
  , pa na Svi programi, a zatim kliknite na Windows Update.
 2. U oknu za navigaciju kliknite na dugme Da li postoje ispravke?, a zatim sa?ekajte da Windows potra?i najnovije ispravke za ra?unar.
 3. Ako sistem prona?e ispravke, kliknite na dugme Instaliraj ispravke. Ako vam bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme za potvrdu.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2683283
  Napomene Obavezno instalirajte sve dostupne ispravke kako bi bilo mogu?e uspe?no instalirati Internet Explorer.
 4. Ponovo pokrenite ra?unar.
Sada mo?ete da instalirate Internet Explorer 8. Da biste to uradili, pratite ove korake:
 1. Idite na slede?u Veb lokaciju: Internet Explorer 8: lokacije ?irom sveta/a
 2. Pratite uputstva da biste preuzeli i instalirali Internet Explorer 8.
 3. Ponovo pokrenite ra?unar.

Vi?e informacija o tome kako da koristite Windows Update u operativnom sistemu Windows Vista:

Napredno re?avanje problema


Za naprednije korisnike ili ako ne ?elite da instalirate sve dostupne ispravke, slede?e dve softverske ispravke su neophodne za instalaciju programa Internet Explorer 8 na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows Vista:  
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Instalirajte te ispravke redosledom kojim su prikazane.
 1. 949939 Opis neophodne softverske ispravke za Windows Vista - ispravka 937287: 08.04.08.
  Slede?e datoteke za operativni sistem Windows Vista su dostupne na lokaciji Microsoft Download Center:
 2. 937287 Dostupna je softverska ispravka za Windows Vista funkciju za instalaciju softvera
  Slede?e datoteke za operativni sistem Windows Vista su dostupne na lokaciji Microsoft Download Center:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Ako postoje druge ispravke ?ije instaliranje nije zavr?eno, ponovo pokrenite ra?unar da biste omogu?ili zavr?etak tih instalacija, a zatim poku?ajte ponovo da instalirate ispravke. U suprotnom, mo?ete da dobijete slede?u poruku o gre?ci:
Ispravka se ne odnosi na sistem koji koristite.
Kada poku?ate da instalirate Internet Explorer 8 na ra?unar sa operativnim sistemom Windows Vista RTM na koji nisu instalirane ove dve ispravke, dobi?ete slede?u poruku o gre?ci:
Instalacija se ne mo?e nastaviti jer nedostaje jedna ili vi?e ispravki neophodnih za instalaciju programa Windows Internet Explorer 8.0. Dvaput kliknite na pre?icu ?Re?avanje problema sa programom Internet Explorer? na radnoj povr?ini da biste zasebno instalirali ispravke, a zatim ponovo instalirajte Windows Internet Explorer 8.0.

Dodatne informacije

 • Da biste dodali na radnu povr?inu ikonu programa Internet Explorer za otvaranje mati?ne stranice, mo?ete upotrebiti automatizovano re?enje Microsoft Fix it.
 • Vi?e informacija o programu Internet Explorer 8 potra?ite na Internet Explorer mati?noj stranici.
 • Za informacije o pomo?i i podr?ci za Internet Explorer 8 posetite lokaciju Centar za re?enja za Internet Explorer.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 956586 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 6.0
Odnosi se na:
 • Windows Internet Explorer 8
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbinfo kbhowto kbmsifixme kbfixme KB956586

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com