C?p nh?t ph?n m?m đư?c yêu c?u trư?c khi tr?nh duy?t Internet Explorer 8 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính Windows Vista

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 956586 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? nh?ng vi?c c?n làm khi b?n không th? cài đ?t chuyên bi?t tr?nh duy?t Internet Explorer 8 trên máy tính đang ch?y Windows Vista.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ? Windows Vista Service Pack 1 (SP1) và phiên b?n m?i hơn không c?n b?t k? đi?u ki?n tiên quy?t.

Các vi?c c?n làm

Đ? cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer trên máy tính đang ch?y Windows Vista, h?y ch?c ch?n r?ng máy tính c?a b?n là đ?n nay. Đ? ki?m tra b?n C?p Nh?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. C?p Nh?t c?a s? đang m?. Đ? làm đi?u này, b?ng cách b?m vào B?t đ?u<b00> </b00>
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , b?m T?t c? chương tr?nh, và sau đó b?m Windows Update.
 2. Trong Ngăn dẫn hướng, nh?p vào ki?m tra C?p Nh?t, và sau đó ch? đ?i trong khi Windows t?m các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho máy tính c?a b?n.
 3. N?u phát hi?n b?t k? thông tin C?p Nh?t, b?m vào cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t. N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, h?y nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xác nh?n.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2683283
  Lưu ? H?y ch?c ch?n r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t có s?n t?t c? đ? Internet Explorer có th? cài đ?t chuyên bi?t thành công.
 4. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
Bây gi?, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t tr?nh duy?t Internet Explorer 8. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đi đ?n web site sau đây: Internet Explorer 8: web site trên toàn c?u
 2. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n đ? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t tr?nh duy?t Internet Explorer 8.
 3. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng Windows Update trong Windows Vista

Nâng cao gi?i đáp th?c m?c


Cho thêm nâng cao ngư?i s? d?ng, ho?c n?u b?n không mu?n cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các b?n C?p Nh?t có s?n, các b?n c?p nh?t ph?n m?m sau hai đư?c yêu c?u trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t tr?nh duy?t Internet Explorer 8 trên m?t máy tính Windows Vista:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ?cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t theo th? t? mà chúng xu?t hi?n.
 1. 949939 Mô t? c?a m?t đi?u ki?n tiên quy?t ph?n m?m C?p Nh?t cho Windows Vista C?p Nh?t 937287: 8 tháng tư 2008
  Các t?p tin sau đây cho Windows Vista có s?n t? Microsoft Download Center:
 2. 937287 M?t c?p nh?t ph?n m?m có s?n cho các tính năng ph?n m?m cài đ?t chuyên bi?t Windows Vista
  Các t?p tin sau đây cho Windows Vista có s?n t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ?N?u b?n có b?n C?p Nh?t khác mà không ph?i là k?t thúc intalling, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n đ? cho các cài đ?t chuyên bi?t k?t thúc và sau đó c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t m?t l?n n?a. N?u không, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
B?n C?p Nh?t áp d?ng cho h? th?ng c?a b?n.
Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t tr?nh duy?t Internet Explorer 8 trên m?t máy tính Windows Vista RTM không có các b?n C?p Nh?t hai cài đ?t chuyên bi?t, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Thi?t l?p không th? ti?p t?c b?i v? m?t ho?c nhi?u c?a các b?n C?p Nh?t c?n thi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows Internet Explorer 8,0 không ph?i hi?n nay. Nh?p đúp vào "Internet Explorer g? r?i" phím l?i tắt trên desktop c?a b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t chúng m?t cách riêng bi?t và sau đó cài xác lập lại Windows Internet Explorer 8,0.

Thông tin thêm

 • Đ? thêm m?t bi?u tư?ng Internet Explorer vào máy tính c?a b?n đ? m? trang chủ c?a b?n, b?n có th? s? d?ng này Microsoft s?a ch?a nó gi?i pháp t? đ?ng.
 • Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tr?nh duy?t Internet Explorer 8, ghé thăm các trang chủ Internet Explorer.
 • Đ? đư?c giúp đ? và h? tr? thông tin cho tr?nh duy?t Internet Explorer 8, ghé thăm các Trung tâm gi?i pháp Internet Explorer.

Thu?c tính

ID c?a bài: 956586 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 10.0
Áp d?ng
 • Windows Internet Explorer 8
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kbinfo kbhowto kbmsifixme kbfixme kbmt KB956586 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 956586

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com