Raksta ID: 956693 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

M??inot atv?rt failu, kur? ir EML faila nosaukuma papla?in?jums, failu nevar atv?rt programm? Microsoft Office Outlook 2007. Tom?r ?is fails tiek atv?rts programm? Outlook Express, Windows Mail un Internet Explorer.

Risin?jums

Labojumfaila ieg??ana

?? probl?ma ir nov?rsta labojumu pakotn?, kas izlaista p?c programmas Outlook 2007 1. servisa pakotnes 2008. gada 24. septembr?. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
957909 Outlook 2007 p?c servisa pakotne 1 labojumfailu pakotne apraksts: 24 septembris 2008

K? iesp?jot labojumfailu

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? un uzdevum? ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 Re?istra dubl??ana un atjauno?ana oper?t?jsist?m? Windows


Lai mums jums ir j?aktiviz? ?is labojumfails, iet uz "Labot autom?tiski"sada??. Ja v?laties, lai aktiviz?tu ?o labojumfailu sevi, iet uz "Labot patst?v?gi"sada??.

Labot autom?tiskiLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz salabot pogu vai saiti. P?c tam noklik??iniet uz palaist , dialoglodzi?? Faila lejupiel?de un izpildiet ved?a nor?d?jumus, salabot .

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Aktiviz?tu labojumfailu pakotne Outlook 2007 p?c servisa pakotne 1
Microsoft salabot 50708
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2

Piez?mes.
 • ?is vednis, iesp?jams, ir pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r, autom?tisk? nov?r?ana darbojas ar? cit?s Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as diskdzinis vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam doties uz "Vai probl?ma ir nov?rsta?"sada??.Labot patst?v?gi

Lai aktiviz?tu ?o labojumfailu, r?kojieties ??di:
 1. Aizveriet programmu Outlook 2007.
 2. Start?jiet re?istra redaktoru
  • Sist?m? Windows Vista noklik??iniet uz S?kt
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   poga S?kt
   , ierakstiet regeditS?kt mekl??anu adreses lodzi?? un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Lietot?ja konta kontroles at?auja
   Ja tiek pras?ts ievad?t paro?u administrators vai apstiprin?jumu, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz turpin?t.
  • Sist?m? Windows XP noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz palaist, ierakstiet regeditAtv?rt lodzi?u un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Atrodiet nor?d?to re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet, lai to atlas?tu:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft Internet Mail Message\shell\open\command
 4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz (noklus?jums)un p?c tam noklik??iniet uz modific?t.
 5. Tips "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK./Eml. EXE""%1", un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 6. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz iziet , lai beidziet darbu ar re?istra redaktoru.
Turkl?t p?c ??s labojumfailu pakotnes lieto?anas varat atv?rt failu ar papla?in?jumu .eml, veicot ar? ??s darb?bas.

Piez?me. Jums nav, lai ?stenotu iepriek??j? re?istra datus, ja izmantojat komandrinda ??du eml failu atv?r?anai.
 1. Atveriet komandu uzvedne logu.
  • Sist?m? Windows Vista noklik??iniet uz S?kt
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   poga S?kt
   , ierakstiet komandu uzvedneS?kt mekl??anu adreses lodzi?? un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Lietot?ja konta kontroles at?auja
   Ja tiek pras?ts ievad?t paro?u administrators vai apstiprin?jumu, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz turpin?t.
  • Sist?m? Windows XP noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz palaist, ierakstiet cmdAtv?rt lodzi?u un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Tips "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK./Eml. EXE""<PathToEmlFile></PathToEmlFile>", un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

Windows Vista

 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , nor?diet uz Visas programmas, uz piederumiun p?c tam noklik??iniet uz palaist.
 2. adreses lodzi?? Atv?rt rakstiet cmd, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek pras?ts ievad?t paro?u administrators vai apstiprin?jumu, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz turpin?t.
 3. Tips "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK./Eml. EXE""<PathToEmlFile></PathToEmlFile>", un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma netiek atrisin?ta, varat sazinieties ar atbalsta darbiniekiem.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Sniegt atsauksmes vai zi?ot par jebkuru jaut?jumu, ar ?o risin?jumu, l?dzu, atst?jiet koment?ru par "Labot autom?tiski"blog vai nos?tiet mums e-pasts zi?ojumu.

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir uzskait?tas sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 956693 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2013. gada 18. novembris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Outlook 2007
Atsl?gv?rdi: 
kboffice2007presp2fix kbqfe kbbug kbfix kbfield kbfixme kbmsifixme kbmt KB956693 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 956693

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com