ID c?a bi: 956693 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Khi ban c m tp co phn m rng tn tp .eml, tp khng m c trong Microsoft Office Outlook 2007. Tuy nhin, tp nay m c trong Outlook Express, trong Windows Mail va trong Internet Explorer.

Gi?i php

Cach tai hotfix

S c nay c khc phuc trong goi hotfix Outlook 2007 Goi hu Dich vu 1 c phat hanh vao ngay 24 thang 9 nm 2008. bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
957909 M ta goi hotfix cua Outlook 2007 Goi hu Dich vu 1: Ngay 24 thang 9 nm 2008

Cach bt hotfix

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn cho ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows


c chung ti kich hoat hotfix nay cho ban, hay vao phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t kich hoat hotfix nay, hay vao phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? cho tikhc phuc s c nay t ng, hay bm vao nut hoc lin kt Khc phuc s c . Sau o bm Chay trong hp thoai Tp Tai xung va lam theo cac bc trong thut sy Khc phuc s c.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit1
Kch ho?t gi hotfix Outlook 2007 Gi h?u D?ch v? 1
Microsoft Fix it 50708
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit2

Chu y
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, kh?c ph?c t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • N?u b?n khng s dung may tinh gp s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD sau o chay giai phap o trn may tinh gp s c.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".ti t khc phuc s c

kich hoat hotfix nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. ong Outlook 2007.
 2. Khi ng Registry Editor
  • Trong Windows Vista, bm Bt u
   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
   , go regedit vao hp Bt u Tim kim ri nhn ENTER.

   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   Quyn Kim soat Tai khoan Ngi dung
   Nu ban c nhc nhp mt khu quan tri vin hoc xac nhn, hay nhp mt khu hoc bm Tip tuc.
  • Trong Windows XP, bm Bt u, bm Chay, go regedit trong M ri bm OK.
 3. inh vi ri bm chon khoa con ng ky sau y:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft Internet Mail Message\shell\open\command
 4. Bm chut phai vao (Mc inh) ri bm Sa i.
 5. Go "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE" /eml "%1" ri bm OK.
 6. Trn menu Tp, bm Thoat thoat khoi Registry Editor.
Sau khi ap dung goi hotfix nay, ban cung co th m tp .eml bng cach lam theo cac bc sau.

Chu y Ban khng phai trin khai d liu ng ky trc o nu ban s dung dong lnh sau m tp .eml.
 1. M ca s Du nhc Lnh.
  • Trong Windows Vista, bm Bt u
   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
   , go command prompt vao hp Bt u Tim kim ri nhn ENTER.

   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   Quyn Kim soat Tai khoan Ngi dung
   Nu ban c nhc nhp mt khu quan tri vin hoc xac nhn, hay nhp mt khu hoc bm Tip tuc.
  • Trong Windows XP, bm Bt u, bm Chay, go cmd vao hp M ri bm OK.
 2. Go "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE" /eml "<PathToEmlFile>" ri nhn ENTER.

Windows Vista

 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , tro ti Tt ca Chng trinh, bm Phu kin ri bm Chay.
 2. Trong M, go cmd, sau o bm OK.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Quyn Kim soat Tai khoan Ngi dung
  Nu ban c nhc nhp mt khu quan tri vin hoc xac nhn, hay nhp mt khu hoc bm Tip tuc.
 3. Go "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE" /eml "<PathToEmlFile>" ri nhn ENTER.

Phng phap nay co khc phuc c s c khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. Nu s c c khc phuc, ban a hoan tt phn nay. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 • Chng ti anh gia cao phan hi cua ban. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky s c nao v giai phap nay, vui long lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c cho ti" hoc gi th email cho chung ti.

T?nh tr?ng

Microsoft a xac nhn y la s c trong san phm cua Microsoft c lit k trong phn "Ap dung cho".

Thu?c tnh

ID c?a bi: 956693 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Mi Hai 2013 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
T? kha:
kboffice2007presp2fix kbqfe kbbug kbfix kbfield kbfixme kbmsifixme KB956693

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com