K??da 0x800B0100, m??inot instal?t Windows jaunin?jumus vai Microsoft jaunin?jumus

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 956702 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Ja j?s esat neliels uz??mums klientu, atrast papildu trauc?jummekl??anas un m?c??an?s resursi, kas ir Atbalsts mazajiem uz??mumiem vietn?.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

M??inot instal?t jaun?kos atjaunin?jumus no Windows atjaunin??anas vai Microsoft Updates, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
Atrastas k??das:

Kods 800B0100 Windows Update, rad?s nezin?ma k??da.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2686157


?? probl?ma var rasties, ja Windows dro??bu. dll failus, kas ir re?istr?ta nepareizi.

Risin?jums

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izpildiet darb?bas, kas aprakst?tas n?kamaj?s sada??s, kas attiecas uz j?su sist?mas Windows versiju.
Windows 8 or Windows RT

Windows 7, Windows Vista or Windows Server 2008.

Windows 2000, Windows XP, or Windows Server 2003.

Rekviz?ti

Raksta ID: 956702 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 7. j?nijs - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Windows jaunin?jumi
  • Microsoft Update
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme consumertargetwinfy13 kbmt KB956702 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 956702

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com