Ma li 0x800B0100 khi s dung Windows Update hoc Microsoft Update cai t cac ban cp nht

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 956702 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi ban c gng cai t cac ban cp nht t Web site Windows Update hoc Web site Microsoft Update, ban co th nhn c thng bao li sau:
0x800B0100

NGUYN NHN

S c nay xay ra nu cac tp .dll bao mt cua Windows c ng ky khng ung.

GI?I PHP

khc phuc s c nay, hay s dung mt trong nhng phng phap sau, tuy theo h iu hanh Microsoft Windows cu th ma
b?n s? d?ng.

Phng phap cho Windows 7, Windows Vista hoc Windows Server 2008

khc phuc s c nay, hay chay Cng cu Sn sang Cp nht H thng (Checksur.exe). thc hin vic nay, lam theo cac bc sau:
 1. Tai xung va chay Cng cu Sn sang Cp nht H thng. Cng cu nay chay qua trinh quet mt ln phat hin s khng nht quan co th ngn can hoat ng phuc vu trong tng lai.
  bit thm thng tin v cach tai xung va chay cng cu Checksur.exe, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/947821/vi-vn Description of the System Update Readiness Tool for Windows Vista
 2. Th cai t lai cac ban cp nht.
Chu y Sau khi ban chay cng cu, tp Checksur.log c t vi tri sau: %systemroot%\Logs\CBS\

Trong qua trinh cai t mc inh cua Windows 7 va Windows Vista, tp nay nm trong th muc sau:

C:\Windows\Logs\CBS

Phng phap cho Windows 2000, Windows XP hoc Windows Server 2003

? ?c chng ti kh?c ph?c s? c? ny giup ban, b?n hay vo ph?n "Kh?c ph?c s? c? giup ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? cho ti? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Trong hp thoai Tai Tp xung, bm Chay ri lam theo cac bc trong Thut sy Khc phuc S c.


Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50652


Chu y
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".? ti t? kh?c ph?c s? c?

khc phuc s c nay, hay ng ky cac tp Softpub.dll, Wintrust.dll, Initpki.dll va Mssip32.dll. ng ky cac tp nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, nhp cmd, ri bm OK.
 2. Tai du nhc lnh, go regsvr32 Softpub.dll /s ri nhn ENTER.
 3. Tai du nhc lnh, go regsvr32 Wintrust.dll /s ri nhn ENTER.
 4. Tai du nhc lnh, go regsvr32 Initpki.dll /s ri nhn ENTER.
 5. Tai du nhc lnh, go regsvr32 Mssip32.dll /s ri nhn ENTER.

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky s c nao v giai phap nay, vui long lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c cho ti" hoc gi th email cho chung ti.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 956702 - L?n xem xt sau cng: 20 Thang Mi Hai 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
T? kha:
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme KB956702

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com