Ja m??in?t instal?t atjaunin?jumus, izmantojot Windows atjaunin??anas vai Microsoft atjaunin??anas vietni, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums: 0x80004002

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 956708 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Ja m??in?t instal?t atjaunin?jumus, izmantojot Windows atjaunin??anas vai Microsoft atjaunin??anas vietni, var tikt par?d?ts t?l?k redzamais k??das zi?ojums.
0x80004002
?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? viens vai vair?ki no ?iem nosac?jumiem:
 • instal?t? oper?t?jsist?ma Windows XP ar 2. servisa pakotni (SP2) tiek labota, izmantojot Windows XP SP2 kompaktdisku. P?c tam pirms Windows Update programmat?ras atjaunin??anas uz jaun?ko versiju tiek instal?ta oper?t?jsist?mas Windows XP 3. servisa pakotne (SP3);
 • tiek veikta t?ra oper?t?jsist?mas Windows XP ar 2. servisa pakotni (SP2) instal??ana. P?c tam pirms Windows Update programmat?ras atjaunin??anas uz jaun?ko versiju tiek instal?ta oper?t?jsist?mas Windows XP 3. servisa pakotne (SP3);
 • nav pareizi instal?ta un re?istr?ta jaun?k? Windows Update programmat?ras versija.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja nav pareizi re?istr?ts Windows Update a?enta fails Wups2.dll. Ja nav failam Wups2.dll atbilst?go re?istra failu, nevar instal?t atjaunin?jumus.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet t?l?k aprakst?t?s metodes nor?d?taj? sec?b?.

Ja v?laties, lai m?s veiktu 1. metod? ietvert?s darb?bas, p?rejiet uz sada?u Autom?tisk? labo?ana. Ja v?laties pats nov?rst ?o probl?mu, p?rejiet uz sada?u Patst?v?g? labo?ana.

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet vedn? Fix it sniegtos nor?d?jumus.


Nov?rst ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50687


Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Ta?u autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neatrodaties pie t? datora, kur? ir radusies probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir radusies probl?ma.

P?c tam p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?.Patst?v?g? labo?ana

1. metode. Windows Update programmat?ras failu re?istr?cija

Ja lietojat oper?t?jsist?mu Windows XP, Windows Server 2003 vai Windows 2000, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, lodzi?? ierakstiet notepad un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Nokop?jiet t?l?k nor?d?t?s komandas un p?c tam iel?m?jiet t?s programmas Piez?mjbloks log?.
  REGSVR32 WUPS2.DLL /S REGSVR32 WUPS.DLL /S REGSVR32 WUAUENG.DLL /S REGSVR32 WUAPI.DLL /S REGSVR32 MUCLTUI.DLL /S REGSVR32 WUCLTUI.DLL /S REGSVR32 WUWEB.DLL /S REGSVR32 MUWEB.DLL /S REGSVR32 QMGR.DLL /S REGSVR32 QMGRPRXY.DLL /S
 3. Programmas Piez?mjbloks izv?ln? Fails noklik??iniet uz Saglab?t k?.
 4. Lodzi?? Faila nosaukums ierakstiet register.bat un p?c tam lodzi?? Saglab?t k? tipu noklik??iniet uz Visi faili.
 5. Saglab?jiet failu register.bat darbvirsm?.
 6. Veiciet dubultklik??i uz faila register.bat, lai re?istr?tu Windows Update programmat?ras failus.
 7. M??iniet v?lreiz instal?t atjaunin?jumus.
Ja lietojat oper?t?jsist?mu Windows Vista vai Windows Server 2008, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet notepad un p?c tam sarakst? Programmas noklik??iniet uz notepad.
 2. Nokop?jiet t?l?k nor?d?t?s komandas un p?c tam iel?m?jiet t?s programmas Piez?mjbloks log?.
  REGSVR32 WUPS2.DLL /S REGSVR32 WUPS.DLL /S REGSVR32 WUAUENG.DLL /S REGSVR32 WUAPI.DLL /S REGSVR32 WUCLTUX.DLL /S REGSVR32 WUWEBV.DLL /S REGSVR32 JSCRIPT.DLL /S REGSVR32 MSXML3.DLL /S
 3. Programmas Piez?mjbloks izv?ln? Fails noklik??iniet uz Saglab?t k?.
 4. Lodzi?? Faila nosaukums ierakstiet register.bat un p?c tam lodzi?? Saglab?t k? tipu noklik??iniet uz Visi faili (*.*).
 5. Saglab?jiet failu register.bat darbvirsm?.
 6. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila register.bat un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu ievad?t administratora paroli vai apstiprin?t darb?bu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 7. M??iniet v?lreiz instal?t atjaunin?jumus.

2. metode. Windows Update a?enta lejupiel?de un instal??ana

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? lejupiel?d?t jaun?ko Windows Update a?enta versiju, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
949104 Jaun?k?s Windows Update a?enta versijas ieg??ana atjaunin?jumu p?rvald?bai dator?

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, varat nelas?t ??s sada?as turpin?jumu. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta dienestu.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai s?tiet mums e-pasta zi?ojumu.

PAPILDINDORM?CIJA

Ja nav failam Wups2.dll atbilst?go re?istra atsl?gu, tiek aktiviz?ts k??das kods 0x80004002. ?is k??das kods var tikt aktiviz?ts ar? tad, ja nav papildu atsl?gu. Re?istr?jot Windows Update programmat?ras failu un citus 1. metodes ietveros nor?d?tos .dll form?ta failus, tiek nodro?in?ta ar? visi papildu atsl?gu re?istr?cija.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 956708 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 20. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows jaunin?jumi
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme KB956708

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com