Chính sách h? tr? cho các s?n ph?m Microsoft SQL máy ch? đang ch?y trong m?t môi trư?ng ?o hóa ph?n c?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 956893 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? chính sách h? tr? cho các s?n ph?m Microsoft SQL máy ch? đang ch?y trong m?t môi trư?ng ?o hóa ph?n c?ng.

Thông tin thêm

Microsoft cung c?p h? tr? k? thu?t cho SQL Server 2005, các phiên b?n sau này cho môi trư?ng ?o hóa ph?n c?ng đư?c h? tr? sau:
 • Windows Server 2008 và các phiên b?n m?i hơn v?i Hyper-V
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 và phiên b?n m?i hơn
 • C?u h?nh đư?c xác nh?n thông qua máy ch? ?o hóa xác nh?n chương tr?nh (SVVP).

  Đ? bi?t thêm thông tin v? nhà cung c?p ch?ng nh?n và v? c?u h?nh cho SVVP, ghé thăm website sau c?a SVVP:
  http://windowsservercatalog.com/svvp.aspx?svvppage=svvp.htm
  Lưu ?:Gi?i pháp SVVP ph?i ch?y trên ph?n c?ng đư?c ch?ng nh?n cho Windows Server 2008 R2 ho?c phiên b?n m?i hơn đư?c coi là m?t c?u h?nh SVVP h?p l?.
Microsoft cung c?p h? tr? k? thu?t cho SQL Server 2008, các phiên b?n sau này cho môi trư?ng ?o hóa ph?n c?ng đư?c h? tr? sau:
 • Windows Azure cơ s? h? t?ng b?n ghi d?ch v? bao g?m Windows Azure máy ?o và Windows Azure m?ng ?o (xem ph?n câu h?i thư?ng g?p đ? bi?t thêm chi ti?t)

Microsoft có th? cung c?p h?n ch? ho?c không có k? thu?t h? tr? cho các môi trư?ng sau đây:
 • B?t k? phiên b?n c?a SQL Server s?m hơn so v?i SQL Server 2005 (ch?ng h?n như SQL Server 2000) đang ch?y trên b?t k? ngư?i bán hàng ?o hóa ho?c c?u h?nh.
 • B?t k? ph?n m?m ?o hóa Microsoft không ph?i là m?t c?u h?nh đư?c soát h?p th?c thông qua chương tr?nh SVVP

Chính sách này c?a gi?i h?n h? tr? d?a trên bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
897615 Chính sách h? tr? cho ph?n m?m c?a Microsoft ch?y trong ph?n m?m ?o hóa ph?n c?ng không ph?i c?a Microsoft

H?n ch? và h?n ch?

H?n ch? và h?n ch? sau đây có th? ?nh hư?ng đ?n chính sách h? tr? các c?u h?nh đư?c h? tr? trên:
 • Đánh chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering đư?c h? tr? cho SQL Server 2005 và các phiên b?n sau này trong máy ?o cho các môi trư?ng ?o hóa ph?n c?ng đư?c h? tr? đư?c li?t kê trong bài vi?t này cung c?p t?t c? các yêu c?u đư?c đáp ?ng:
  • hệ điều hành đang ch?y trong máy ?o ("đánh h? đi?u hành") là Windows Server 2008 ho?c phiên b?n m?i hơn.
  • Môi trư?ng ?o hóa đáp ?ng yêu c?u c?a Windows 2008 hay Windows 2012 chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering, như di?n t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   943984 Chính sách h? tr? c?a Microsoft cho Windows Server 2008 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng
   2775067 Chính sách h? tr? Microsoft Windows Server 2012 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng
 • S?n ph?m SQL Server ph?i là m?t phiên b?n đư?c h? tr? theo chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft hi?n t?i c?a m?nh. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft Support:
  http://support.Microsoft.com/?PR=Lifecycle
 • SQL Server h? tr? nh?n th?c ?o hóa gi?i pháp sao lưu s? d?ng VSS (kh?i lư?ng ?nh ch?p nhanh). Ví d?, SQL Server h? tr? Hyper-V sao lưu.

  ?nh ch?p nhanh c?a máy ?o không s? d?ng ?nh ch?p nhanh kh?i lư?ng VSS không đư?c h? tr? b?i máy ch? SQL. B?t k? công ngh? ?nh ch?p hi?n m?t lưu sau h?u trư?ng c?a nhà nư?c b? nh?, ổ đĩa, và thi?t b? đi?m trong th?i gian m?t máy ?o mà không c?n tương tác v?i các ?ng d?ng trên đánh b?ng cách s? d?ng VSS có th? đ? SQL Server trong m?t trạm đậu không phù h?p.
 • SQL Server trên Hyper-V sao đư?c h? tr? cung c?p các EnableWriteOrderPreservationAcrossDisks lá c? đư?c thi?t l?p.

  Lưu ?:Đ? đ?t c? EnableWriteOrderPreservationAcrossDisks, ch?y l?nh sau đây:

  Thi?t l?p-VMReplication - VMNameVM-tên> - EnableWriteOrderPreservationAcrossDisks 1

  Trư?ng h?p ngo?i l?

  N?u nhi?u SQL máy ?o đư?c k?t h?p ch?t ch? v?i nhau, cá nhân máy ?o có th? chuy?n đ?i d? ph?ng đ? nơi thiên tai ph?c h?i (ti?n s?) nhưng tính năng s?n sàng cao (HA) SQL bên trong đư?c lo?i b? và tái c?u h?nh sau khi chuy?n đ?i d? ph?ng máy ?o VM ph?i. V? l? do này sau SQL Server tính năng không được hỗ trợ trên máy ?o Hyper b?n sao:
  • T?nh tr?ng s?n có nhóm
  • b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh
  • C?m chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p
  • V?n chuy?n kí nh?p
  • Sao chép

H?i đáp thư?ng g?p

Q1: Nh?ng g? c?p h? tr? k? thu?t tôi có nh?n đư?c n?u c?u h?nh c?a tôi không ph?i c?a Microsoft nhà cung c?p đư?c ch?ng nh?n thông qua SVVP?

A1:b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? (CSS) s? làm vi?c cùng nhau v?i khách hàng và SVVP ch?ng nh?n nhà cung c?p đ? đi?u tra v?n đ? v?i SQL Server đang ch?y trong máy ?o. Microsoft CSS ho?c các nhà cung c?p SVVP s? theo do?i tieán tr?nh là tài li?u trên web site sau đây c?a SVVP đ? s? d?ng chương tr?nh TSANet cùng v?i s? cho phép c?a khách hàng trong m?t n? l?c đ? gi?i quy?t v?n đ?:
http://windowsservercatalog.com/svvp.aspx?svvppage=svvpsupport.htm

Q2: đi?u g? s? x?y ra n?u c?u h?nh ?o hóa nhà cung c?p không ph?i c?a Microsoft không đư?c ch?ng nh?n thông qua SVVP?

A2: Microsoft CSS s? th?c hi?n theo các chính sách h? tr? đư?c di?n t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c 897615. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
897615 Chính sách h? tr? cho ph?n m?m c?a Microsoft ch?y trong ph?n m?m ?o hóa ph?n c?ng không ph?i c?a Microsoft
N?u Microsoft CSS xác đ?nh r?ng v?n đ? có th? đư?c liên quan đ?n các nhà cung c?p ph?n m?m ?o hóa, Microsoft CSS có th? yêu c?u khách hàng đ? tái t?o v?n đ? bên ngoài môi trư?ng ?o hóa. Nó là quan tr?ng đ? m?t cách c?n th?n đ?c v? c?u h?nh đư?c h? tr? cho SVVP t?i web site SVVP sau đây:
http://www.windowsservercatalog.com/svvp/
Không ph?i t?t c? nhà cung c?p c?u h?nh đư?c coi là xác nh?n c?a SVVP, m?c dù các nhà cung c?p tham gia chương tr?nh. Danh sách các c?u h?nh xác nh?n có th? đư?c C?p Nh?t như là nhà cung c?p g?i thay đ?i thông qua chương tr?nh này.

Q3: Chương tr?nh SVVP đ?c bi?t danh sách c?u h?nh h?p l? cho Windows Server 2008. Có các phiên b?n khác c?a Windows đư?c h? tr? đư?c s? d?ng như là hệ điều hành đánh không?

A3:Có. Như tài li?u t?i web site sau đây c?a SVVP, các s?n ph?m thông qua SVVP yêu c?u forWindows Server 2012 đư?c coi là đư?c h? tr? trên Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 và Windows Server 2003 SP2 và sau đó các gói b?n ghi d?ch v?, c? hai x 86 và x 64
http://windowsservercatalog.com/results.aspx?&bCatID=1521&cpID=0&AVC=0&Ava=0&AVQ=0&or=1&PGS=25
Khi ch?y SQL Server trên m?t hệ điều hành đánh, các phiên b?n c?a SQL máy ch? ph?i đư?c h? tr? trên phiên b?n c?a hệ điều hành đánh, theo các yêu c?u đư?c li?t kê trong tài li?u tương ?ng s?n ph?m SQL Server.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các yêu c?u ph?n c?ng và ph?n m?m cho SQL Server, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft TechNet:

http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/ms143506.aspx

Q4: Tính năng SQL Server là ch?ng h?n như b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh h? tr? đ? ch?y trong m?t môi trư?ng ?o hóa?

A4:H?n ch? duy nh?t đ? cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng SQL máy ch? trong m?t môi trư?ng ?o hóa đ? đư?c di?n t? trong bài vi?t này ho?c trong tài li?u s?n ph?m SQL Server. B?t k? tính năng ho?c s? d?ng không đư?c nêu trong bài vi?t này ho?c trong tài li?u s?n ph?m SQL Server gi? đ?nh đư?c h? tr? trong m?t môi trư?ng ?o hóa b?ng cách s? d?ng cùng m?t h?n ch? và h? tr? như là m?t ph?n c?ng "tr?ng kim lo?i" môi trư?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng đư?c h? tr? b?i các phiên b?n khác nhau c?a SQL Server, h?y truy c?p sau web site TechNet:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/cc645993 (v=sql.105).aspx
Nh?ng yêu c?u tương t? áp d?ng cho SQL Server 2005 và sau đó các phiên b?n đang ch?y trong m?t môi trư?ng ?o hóa.

Q5: Là nhanh chóng và s?ng di chuy?n v?i Windows Server 2012 ho?c Windows Server 2008 R2 Hyper-V đư?c h? tr? v?i SQL Server?

A5:Vâng, s?ng di chuy?n đư?c h? tr? cho SQL Server 2005 và phiên b?n m?i hơn khi đư?c s? d?ng v?i Windows Server 2008 R2 ho?c phiên b?n m?i hơn v?i Hyper-V và v?i Hyper-V server 2008 R2 ho?c phiên b?n m?i hơn. Di chuy?n nhanh chóng, mà đ? đư?c gi?i thi?u v?i Windows Server 2008 Hyper-V và Hyper-V Server 2008, c?ng đư?c h? tr? cho SQL Server (m?i phiên b?n t? SQL Server 2005 và sau đó) trong Windows Server 2008 (ho?c phiên b?n m?i hơn) v?i Hyper-V và Hyper-V Server 2008 (ho?c phiên b?n sau này).

Q6: Nh?ng g? là chính sách h? tr? cho SQL Server khi s? d?ng m?t tính năng ?o hóa SVVP nhà cung c?p ch?ng h?n như ?nh ch?p nhanh ho?c di chuy?n?

A6:?nh ch?p nhanh cho b?t k? ngư?i bán hàng ?o hóa mà không s? d?ng VSS không đư?c h? tr? v?i SQL Server. B?t k? khác ?o hóa ch?c năng b? sung c?a m?t đ?i l? c?a SVVP ch?ng h?n như di chuy?n ph?i đư?c h? tr? b?i các nhà bán SVVP. Đi?u này bao g?m b?t k? v?n đ? nào có th? x?y ra v?i SQL Server khi s? d?ng các tính năng này. Xin vui l?ng đ?c tài nguyên này cho bi?t thêm thông tin v? chính sách h? tr? cho các ch?c năng b? sung c?a m?t s?n ph?m ?o hóa:
http://www.windowsservercatalog.com/svvp.aspx?svvppage=svvpsupport.htm

Q7: Hyper-V b? nh? năng đ?ng h? tr? cho SQL Server?

A7:Hyper-V b? nh? năng đ?ng đư?c h? tr? đ?y đ? v?i SQL Server. Ch? các phiên b?n SQL Server và các phiên b?n h? tr? nóng thêm b? nh? (doanh nghi?p và Trung tâm d? li?u) có th? nh?n th?y b? nh? đư?c thêm vào b?ng cách s? d?ng Hyper-V b? nh? năng đ?ng. SQL Server 2012 Standard edition c?ng nh?n ra nóng thêm b? nh? khi ch?y trong m?t môi trư?ng ?o. Phiên b?n SQL Server không h? tr? b? nh? thêm nóng v?n c?n đư?c h? tr?. Nhưng nh?ng phiên b?n này s? phát hi?n ch? có b? nh? đó là hi?n di?n trong h? đi?u hành khi SQL Server b?t đ?u. Trư?c khi b?n tri?n khai Hyper-V b? nh? năng đ?ng, xin vui l?ng đ?c các tài nguyên sau khi b?n s? d?ng Hyper-V b? nh? năng đ?ng v?i SQL Server:
Hư?ng d?n đánh giá Hyper-V b? nh? năng đ?ng
SQLOS Blog c?a nhóm - đ?ng l?c Hyper-V b? nh?
?o hóa Blog c?a nhóm Windows - b? nh? năng đ?ng

Q8:do b?n h? tr? SQL Server ch?y trong máy ?o Windows Azure?


A8:
có. Microsoft h? tr? SQL Server 2008 và phiên b?n m?i hơn trong Windows Azure cơ s? h? t?ng d?ch v? bao g?m Windows Azure máy ?o và Windows Azure ?o Network.Consider sau khi b?n tri?n khai phiên b?n sau này trong máy ?o Windows Azure và SQL Server 2008:
 • Windows Azure lí Geo-sao chép không h? tr? n?u các t?p tin d? li?u và Nh?t k? c?a m?t cơ s? d? li?u đư?c lưu tr? trong nhi?u hơn m?t đ?a.
 • Đ?ng s?n có nhóm (v?i thính gi?)h? tr? đ?y đ?.
 • Trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng đ?ng không đư?c h? tr?.
 • Chúng tôi khuyên b?n nên m?t trung b?nh ho?c l?n hơn kích thư?c VM.
 • Đ? bi?t thêm thông tin v? máy ?o Windows Azure và SQL Server, h?y xemB?t đ?u v?i SQL Server trên m?t máy ?o Windows Azure.
Q9:Có th? khách ch?y SQL Server trong vai tr? Windows Azure VM?

A9:Windows Azure VM vai tr? là m?t vai tr? ph?ng không liên t?c và không gi?ng như máy ?o Windows Azure. Nó không đư?c h? tr? cho SQL Server s?n xu?t s? d?ng. Khách hàng mu?n tri?n khai kh? năng n?n t?ng d? li?u vào ngày hôm nay trong n?n t?ng Windows Azure nên s? d?ng máy ?o Windows Azure ho?c cơ s? d? li?u SQL Windows Azure.


Thu?c tính

ID c?a bài: 956893 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 13.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 PowerPivot for Microsoft Excel 2010
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
T? khóa: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmt KB956893 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 956893

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com