K? izmantot p?rst?vja piek?uves l?dzekli programm? Outlook

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 956980 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir sniegta inform?cija par to, k? izmantot p?rst?vja piek?uves l?dzekli programm? Microsoft Outlook dele??t citam lietot?jam lietot?ja pastkasti. Programmu Outlook, lietot?jam var ?aut citai personai, kas paz?stams k? p?rst?vi, lai var?tu sa?emt un atbild?t uz sapulces piepras?jumiem vai atbildes un e-pasta zi?ojums s?t??anai uz lietot?ja v?rd?. Ja p?rst?vim ir s?t?t k?da v?rd? at?aujas, deleg?ts var sast?d?t e-pasta zi?u un adreses lodzi?? no ievadiet lietot?ja v?rdu. E-pasta zi?ojuma adres?ti redz?s ??du tekstu blakus lodzi?am no :
<DelegateName>v?rd? UserName</DelegateName>
Piem?ram, Office 365 pirmsjaunin??anas admin Office 365 atbalsts kontaktu pal?dz?bu par to, k? veikt pamata deleg?cija (bez s?t?t k?). Admin v?las dele??t lietot?ja A pastkasti programm? Outlook izveidoj?t lietot?ja B t?, ka lietot?js B ir s?t?t v?rd? at?aujas lietot?ja A pastkasti. Admin var izmantot resursus, kas uzskait?ti ?aj? rakst?, lai ieg?tu papildinform?ciju, k? to izdar?t.

PAPILDINFORM?CIJA

Lai uzzin?tu, k? izmantot p?rst?vja piek?uves l?dzekli programm? Outlook, skatiet:

Programma Outlook 2010

Lai izmantot priek?roc?bu Outlook 2010 p?rst?vja piek?uves l?dzekli, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz Fails, un p?c tam atlasiet Info.
  2. Noklik??iniet uz Konta iestat?jumus nolai?amaj? sarakst? un p?c tam noklik??iniet uz P?rst?vja piek?uves pilnvara.
  3. Noklik??iniet uz Pievienot, un p?c tam atlasiet lietot?ju, kuram v?laties dele??t at?aujas.
  4. Programm? P?rst?vja at?aujas dialoglodzi?? atlasiet atbilsto?o at?auju, lai da??das Outlook mapes un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? izmantot p?rst?vja piek?uves l?dzekli Outlook 2010, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
http://Office.Microsoft.com/redir/HA010355554.aspx

Outlook 2007

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? izmantot p?rst?vja piek?uves l?dzekli programm? Outlook 2007, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
http://Office.Microsoft.com/redir/HA100750811033.aspx

Programmu Outlook 2003

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? izmantot p?rst?vja piek?uves l?dzekli programm? Outlook 2003, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
http://Office.Microsoft.com/en-us/Outlook/CH063566511033.aspx

Mac 2011 perspekt?vu

Papildinform?ciju, k? pievienot un p?rvald?t deleg?ti programm? Outlook Mac 2011, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
http://mac2.Microsoft.com/help/Office/14/EN-US/Outlook/Item/58df163a-fbd1-40ed-801f-e044d61fed58?Category=9208e6ea-8345-4b0c-977a-b5aa087de1b3

NOR?DES

Migr?cijas r?kus Microsoft tie?saistes pakalpojumi var izmantot ar?, lai nos?t?tu t?l?k v?rd? par at?auju pie??ir?anu.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 956980 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2013. gada 18. j?nijs - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
  • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365e o365p o365a o365062011 pre-upgrade kbmt KB956980 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 956980

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com