K? jaunin?t datorus, kuros darbojas sist?ma Windows Server 2008 ar lomu Hyper-V, kas instal?ta sist?m? Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 957256
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir aprakst?tas opcijas, kas pieejamas jaunin??anai vai migr??anai no sist?mas Windows Server 2008 instal?cijas ar iesp?jotu lomu Hyper-V uz sist?mu Windows Server 2008 R2. Lai ieg?tu inform?ciju par sist?mas Windows Server 2008 k??mjp?rl?ces klasteriem, kas darbina virtu?l?s ma??nas, skatiet ?? raksta sada?u "Jaunin??anas nor?des k??mjp?rl?ces klasteru virtu?laj?m ma??n?m".

PAPILDINDORM?CIJA

1. metode

Jauniniet vec?knodal?jumu no sist?mas Windows Server 2008 uz sist?mu Windows Server 2008 R2.

Piez?me. Jaunin??anas laik? sader?bas atskaite sniegs inform?ciju par to, ka j?no?em loma Hyper-V, izmantojot servera p?rvaldnieku, pirms turpin?t jaunin??anu. Tas nav nepiecie?ams. Tom?r, pirms turpin?t jaunin??anu, ieteicams dubl?t virtu?l?s ma??nas vai eksport?t t?s, izmantojot Hyper-V p?rvaldnieku. Papildus pirms jaunin??anas apsveriet t?l?k nor?d?tos apst?k?us:
 • Hyper-V j?b?t RTM (KB 950050) laidiena period? vai v?l?k?. Ja ?? pras?ba netiek iev?rota, tiksit blo??ts un nevar?sit turpin?t jaunin??anu.
 • Vis?m virtu?laj?m ma??n?m pirms jaunin??anas j?b?t izsl?gt?m. Saglab?tie st?vok?i nav sader?gi starp sist?mu Windows Server 2008 un sist?mu Windows Server 2008 R2. Ja vec?knodal?jums tiek jaunin?ts, kad k?da virtu?l? ma??na ir saglab?t? st?vokl?, ar peles labo pogu j?noklik??ina uz virtu?l?s ma??nas un p?c tam j?atlasa Atmest saglab?to st?vokli, lai iesl?gtu virtu?lo ma??nu.
 • T? k? funkcija Tie?saistes momentuz??mums izmanto saglab?tos st?vok?us, tie?saistes momentuz??mumi nav piln?b? sader?gi starp sist?mu Windows Server 2008 un sist?mu Windows Server 2008 R2. Tie?saistes momentuz??mumi ir momentuz??mumi, kas uz?emti, kad virtu?l? ma??na bija iesl?gta. Bezsaistes momentuz??mumi ir momentuz??mumi, kas uz?emti, kad virtu?l? ma??na bija izsl?gta. Bezsaistes momentuz??mumi ir piln?b? sader?gi ar sist?mu Windows Server 2008 R2. Virtu?l?s ma??nas tiks veiksm?gi start?tas no tie?saistes momentuz??muma, kas tika lietots, kad virtu?l? ma??na bija izsl?gta pirms jaunin??anas. Hyper-V p?rvaldniek? to par?da za?? bulti?a zem momentuz??muma, kas nor?da uz T?l?t.

  Lai iesl?gtu virtu?lo ma??nu ar jebkuru citu momentuz??mumu, izpildiet ??s darb?bas.

  Piez?me. T?l?k nor?d?t?s darb?bas ir balst?tas uz pie??mumu, ka jums j?turpina izmantot visus momentuz??mumus, kas konfigur?ti virtu?lajai ma??nai. Ja momentuz??mumi jums vair?k nav vajadz?gi, varat dz?st savus momentuz??mumus, izmantojot Hyper-V p?rvaldnieku, un p?c tam izsl?gt virtu?lo ma??nu datiem, kurus sapludin?t ar vec?ku virtu?lo cieto disku. Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet t?l?k nor?d?to Microsoft vietni:
  Hyper-V virtu?l?s ma??nas momentuz??mumi: bie?i uzdotie jaut?jumi
  http://technet.microsoft.com/lv-lv/library/dd560637(WS.10).aspx
  1. Izmantojot Hyper-V p?rvaldnieku, ar peles labo pogu noklik??iniet uz momentuz??muma, kuru v?laties lietot, un p?c tam noklik??iniet uz Uz?emt momentuz??mumu un lietot. ?? darb?ba uz?ems jaunu momentuz??mumu no pa?reiz lietot? momentuz??muma. Jaunais momentuz??mums tagad b?s sader?gs ar sist?mu Windows Server 2008 R2. Ieteicams p?rsaukt momentuz??mumu, lai to atspogu?otu. Ja atlas?t ?o opciju, tiks saglab?tas visas izmai?as, kuras, iesp?jams, esat veicis virtu?l?s ma??nas st?voklim kop? p?d?j?s start??anas.
  2. P?c tam, kad ir uz?emts jauns R2 momentuz??mums, tiks lietots 1. darb?b? atlas?tais momentuz??mums, un virtu?l? ma??na p?ries saglab?t? st?vokl?. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz virtu?l?s ma??nas un p?c tam noklik??iniet uz Dz?st saglab?to st?vokli.
  3. Iesl?dziet virtu?lo ma??nu.
  4. Uz?emiet jaunu momentuz??mumu, lai notvertu virtu?l?s ma??nas pa?reiz?jo st?vokli un ieg?tu ar sist?mu Windows Server 2008 R2 sader?gu momentuz??mumu.
  5. Atk?rtojiet ??s darb?bas katram momentuz??mumam no sist?mas Windows Server 2008. Kad esat pabeidzis ??s darb?bas visiem nepiecie?amajiem momentuz??mumiem, dz?siet momentuz??mumus, kas tika izveidoti sist?m? Windows Server 2008, un p?c tam izsl?dziet virtu?lo ma??nu, lai at?autu s?kt sapludin??anas procesu.
 • P?c jaunin??anas atjauniniet integr?cijas pakalpojumus. Lai to paveiktu, atveriet logu Virtu?l?s ma??nas savienojums un p?c tam izv?ln? Darb?ba noklik??iniet uz Ievietot integr?cijas pakalpojumu iestat??anas disku.

  Piez?me. Dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 R2, sist?mas Windows Vista un Windows Server 2008 integr?cijas pakalpojumi tiks uzskait?ti sada?? Programmas un l?dzek?i k? "KB955484".

2. metode

Eksport?jiet virtu?lo ma??nu no datora, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 ar iesp?jotu Hyper-V, un p?c tam import?jiet to server?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 R2 ar iesp?jotu Hyper-V.

Piez?me. Pirms eksport??anas virtu?l? ma??na ir j?izsl?dz. Ja eksport?j?t virtu?lo ma??nu ar saglab?tu st?vokli, nevarat atjaunot virtu?lo ma??nu sist?m? Windows Server 2008 R2. Lai start?tu virtu?lo ma??nu p?c t?s import??anas sist?m? Windows Server 2008 R2, pirms virtu?l?s ma??nas iesl?g?anas ir j?atmet saglab?tais st?voklis. Ja virtu?lajai ma??nai ir momentuz??mumi, pirms eksport??anas ?ie momentuz??mumi ir j?sapludina, vai ar? j?izmanto 1. metod? nor?d?t?s darb?bas, lai atkoptu un atk?rtoti izveidotu momentuz??mumus.

P?c virtu?l?s ma??nas import??anas atjauniniet integr?cijas pakalpojumus. Lai to paveiktu, atveriet logu Virtu?l?s ma??nas savienojums un p?c tam izv?ln? Darb?ba noklik??iniet uz Ievietot integr?cijas pakalpojumu iestat??anas disku.

Piez?me. Dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 R2, sist?mu Windows Vista un Windows Server 2008 integr?cijas pakalpojumi tiks uzskait?ti sada?? Programmas un l?dzek?i k? "KB955484".

3. metode

Izmantojot dubl??anas programmat?ru, kas iesl?dz Hyper-V VSS rakst?t?ju, dubl?jiet virtu?lo ma??nu, kas darbojas sist?m? Windows Server 2008, un atjaunojiet to sist?m? Windows Server 2008 R2.

P?c virtu?l?s ma??nas atjauno?anas atjauniniet integr?cijas pakalpojumus. Lai to paveiktu, atveriet logu Virtu?l?s ma??nas savienojums un p?c tam izv?ln? Darb?ba noklik??iniet uz Ievietot integr?cijas pakalpojumu iestat??anas disku.

Piez?me. Dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 R2, sist?mu Windows Vista un Windows Server 2008 integr?cijas pakalpojumi tiks uzskait?ti sada?? Programmas un l?dzek?i k? "KB955484".

Jaunin??anas nor?des k??mjp?rl?ces klasteru virtu?laj?m ma??n?m

Kad jums ir viegli pieejamas virtu?l?s ma??nas, kas ir konfigur?tas k? sagrup?ti resursi sist?mas Windows Server 2008 klaster?, j?izpilda ??s darb?bas, lai jaunin?tu virtu?l?s ma??nas un klasterus uz sist?mu Windows Server 2008 R2.

Piez?me. Ja vec?knodal?jum? darbojas citi sagrup?ti pakalpojumi vai lietojumprogrammas, apmekl?jiet t?l?k nor?d?to Microsoft vietni, lai ieg?tu inform?ciju par ?o resursu p?rvieto?anu sist?m? Windows Server 2008 R2:
http://technet.microsoft.com/lv-lv/library/cc730990.aspx
Nav ieteicams palaist papildu pakalpojumus vai lietojumprogrammas Hyper-V serveru vec?knodal?jum?.
 1. Izmantojot k??mjp?rl?ces klastera p?rvaldnieka papildprogrammu (CluAdmin.msc), veiciet ?tro migr?ciju, lai p?rvietotu visas virtu?l?s ma??nas mezglu apak?kop?. Izlieciet citu mezglu apak?kopu, kas nevieso nevienu virtu?lo ma??nu. Lai to paveiktu, ar peles labo pogu noklik??iniet uz k??mjp?rl?ces klastera p?rvaldnieka mezgliem, noklik??iniet uz P?rvieto?anas darb?bas un p?c tam noklik??iniet uz Izlikt. Apak?kopas lielumam j?b?t pietiekami lielam, lai apak?kopas viesot?s virtu?l?s ma??nas var?tu saglab?t atliku?ajos mezglos, kuros joproj?m darbojas sist?ma Windows Server 2008. Piem?ram, ?etru mezglu klaster? izlieciet divus mezglus, lai atliku?ie mezgli var tur?t pirm?s mezglu grupas viesot?s virtu?l?s ma??nas. P?rliecinieties, vai izliktie mezgli ir atsegti no ori?in?l? klastera koplietojam?s kr?tuves.
 2. Izliktaj? mezglu apak?kop? veiciet t?ru sist?mas Windows Server 2008 R2 instal??anu un p?c tam iesp?jojiet lomu Hyper-V un k??mjp?rl?ces klastera l?dzekli.

  Svar?gi! K??mjp?rl?ces klasteris neatbalsta jaunin??anu, t?d?? ir nepiecie?ama t?ra instal?cija.
 3. Izveidojiet jaunu klasteri ar izliktajiem mezgliem un p?c tam palaidiet visas konfigur?cijas valid??anas ved?a p?rbaudes. Ja iesp?jams, iesp?jojiet klastera koplietotos s?jumus (Cluster Shared Volumes ? CSV) sist?mas Windows Server 2008 R2 klaster? un izveidojiet da?us CSV diskus.
 4. Sagatavojiet jaunin??anai ori?in?l? klastera virtu?l?s ma??nas. Izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas, atkar?b? no virtu?l?s ma??nas st?vok?a:
  • Ja virtu?l? ma??na ir st?vokl? Darbojas, izmantojiet Hyper-V p?rvaldnieku, lai izsl?gtu virtu?lo ma??nu.
  • Ja virtu?l? ma??na ir st?vokl? Saglab?ta, izmantojiet Hyper-V p?rvaldnieku, lai start?tu no saglab?t? st?vok?a un p?c tam izsl?gtu virtu?lo ma??nu. Saglab?tie st?vok?i netiek atbalst?ti, kad jaunin?t savu resursdatoru uz sist?mu Windows Server 2008 R2.
  • Ja virtu?lajai ma??nai ir nepiecie?amais tie?saistes momentuz??mums, lietojiet atbilsto?o momentuz??mumu un p?c tam izsl?dziet virtu?l?s ma??nas.
 5. Izpildiet vienu no ??m darb?b?m, lai sagatavotu virtu?lo ma??nu jaunin??anai:

  Svar?gi! Ja p?rvietojat virtu?l?s ma??nas uz CSV disku, izpildiet t?l?k ?? raksta sada?? "Migr?jiet virtu?lo ma??nu no diska, kas nav CSV disks, CSV disk?" nor?d?t?s darb?bas.
  1. Eksport?jiet virtu?l?s ma??nas. Ja gatavojaties izmantot to pa?u SAN kr?tuvi sist?mas Windows Server 2008 R2 klasterim, varat izmantot tikai konfigur?cijas eksportu. Eksport?jiet virtu?lo ma??nu no sist?mas Windows Server 2008 Hyper-V p?rvaldnieka, izv?ln? Darb?ba atlasot Eksport?t. P?rliecinieties, vai atz?m?jat izv?les r?ti?u Eksport?t tikai virtu?l?s ma??nas konfigur?ciju.
  2. Dubl?jiet virtu?l?s ma??nas, izmantojot pa?a izv?l?tu dubl??anas lietojumprogrammu.
 6. Atveriet k??mjp?rl?ces klastera p?rvaldnieku ori?in?laj? klaster? un p?c tam p?rsl?dziet virtu?l?s ma??nas konfigur?cijas resursus Bezsaist?.
 7. Ja gatavojaties atk?rtoti izmantot to pa?u kr?tuvi jaunajam klasterim, mask?jiet to no ori?in?l? klastera un p?c tam padariet to pieejamu jaunaj? (Windows Server 2008 R2 ) klaster?.
 8. Atkar?b? no 5. darb?b? veiktaj?m darb?b?m izpildiet vienu no ??m darb?b?m, lai p?rvietotu virtu?l?s ma??nas jaunaj? sist?mas Windows Server 2008 R2 klaster?.

  Svar?gi! Ja p?rvietojat virtu?l?s ma??nas CSV disk?, izpildiet sada?? "Migr?jiet virtu?lo ma??nu no diska, kas nav CSV disks, CSV disk?" nor?d?t?s darb?bas.
  1. Ja izpild?j?t darb?bu 5a, lai eksport?tu iepriek? min?t?s virtu?l?s ma??nas, import?jiet virtu?l?s ma??nas atpaka? klastera mezglos. Lai import?tu virtu?l?s ma??nas, izpildiet sada?? "Virtu?lo ma??nu eksport??ana un import??ana sagrup?t?s vid?s" nor?d?t?s darb?bas.
  2. Ja izpild?t darb?bu 5a, lai dubl?tu virtu?l?s ma??nas, izmantojiet dubl??anas lietojumprogrammu, lai atjaunotu virtu?lo ma??nu sagrup?taj? disk?.
 9. Katrai virtu?lajai ma??nai, kas tagad atrodas ?aj? sist?mas Windows Server 2008 R2 klaster?, atjauniniet integr?cijas pakalpojumus. Lai to paveiktu, iesl?dziet virtu?lo ma??nu, atveriet logu Virtu?l?s ma??nas savienojums un p?c tam izv?ln? Darb?ba noklik??iniet uz Ievietot integr?cijas pakalpojumu iestat??anas disku.

  Piez?me. Dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 R2, sist?mu Windows Vista un Windows Server 2008 integr?cijas pakalpojumi tiks uzskait?ti sada?? Programmas un l?dzek?i k? "KB955484".
 10. Kad visas virtu?l?s ma??nas darbojas sist?mas Windows Server 2008 R2 klaster? un viss ir p?rbaud?ts un verific?ts k? piln?b? funkcion?jo?s, izmantojiet k??mjp?rl?ces klastera p?rvaldnieku, lai no?emtu veco klasteri. Lai to paveiktu, ar peles labo pogu noklik??iniet uz k??mjp?rl?ces klastera p?rvaldnieka klasteri, noklik??iniet uz Papildu darb?bas un p?c tam noklik??iniet uz Likvid?t klasteri.
 11. Atliku?ajiem mezgliem, kas atrad?s vecaj? klaster?, veiciet t?ru sist?mas Windows Server 2008 R2 instal??anu un p?c tam p?c nepiecie?am?bas iesp?jojiet lomu Hyper-V un k??mjp?rl?ces klastera p?rvaldnieku. Pievienojiet ?os mezglus jaunajam klasterim.

Migr?jiet virtu?lo ma??nu no diska, kas nav CSV disks, CSV disk?

 1. Eksport?jiet virtu?l?s ma??nas. Izmantojiet k?du no t?l?k nor?d?taj?m opcij?m, atkar?b? no t?, cik lielu kontroli v?laties p?r savu virtu?lo cieto disku glab??anas vietu:
  1. Ja v?laties, lai Hyper-V p?rvaldnieks p?rvieto virtu?los cietos diskus kop? ar virtu?l?s ma??nas konfigur?ciju, Hyper-V p?rvaldnieka izv?ln? Darb?ba atlasiet Eksport?t un p?c tam nor?diet mapi, kur? v?laties eksport?t virtu?lo ma??nu. Ja dator? darbojas Windows Server 2008 Hyper-V, p?rliecinieties, vai nav atz?m?ta izv?les r?ti?a Eksport?t tikai virtu?l?s ma??nas konfigur?ciju.
  2. Ja v?laties piln?gu kontroli p?r virtu?lo cieto disku atra?an?s vietu migr?cijas laik?, eksport?jiet virtu?lo ma??nu CSV map?, Hyper-V p?rvaldnieka izv?ln? Darb?ba atlasot Eksport?t. Atz?m?jiet Eksport?t tikai virtu?l?s ma??nas konfigur?ciju.
 2. Virtu?l?s ma??nas p?rvaldniek? dz?siet virtu?lo ma??nu.
 3. Lai pievienotu kr?tuvi klastera grupai Pieejama kr?tuve, kreisaj? navig?cijas r?t? atlasiet mezglu Kr?tuve un p?c tam noklik??iniet uz Pievienot kr?tuvi. Lai izveidotu klastera koplietot? s?juma disku, iesp?jojiet l?dzekli Klastera koplietotie s?jumi lap? K??mjp?rneses klastera p?rskats, kreisaj? navig?cijas r?t? atlasiet mezglu Klastera koplietotie s?jumi, atlasiet Pievienot kr?tuvi un p?c tam nor?diet disku. ?is disks tiks pievienots klastera koplietoto s?jumu grupai, un ?ai grupai tiks izveidots direktorijs, piem?ram, C:\ClusterStorage\Volume4.
 4. Ja izpild?j?t darb?bu 1b, lai eksport?tu virtu?lo ma??nu, izpildiet sada?? "Virtu?lo ma??nu eksport??ana un import??ana sagrup?t?s vid?s" nor?d?t?s darb?bas. Pret?j? gad?jum? import?jiet virtu?lo ma??nu, izmantojot Hyper-V p?rvaldnieka lietot?ja interfeisu Import?t.
 5. K??mjp?rneses klastera p?rvaldniek? padariet virtu?lo ma??nu viegli pieejamu

Virtu?lo ma??nu eksport??ana un import??ana sagrup?t?s vid?s

Lai eksport?tu virtu?l?s ma??nas, izpildiet ??s darb?bas:
 1. Ja veicat tikai virtu?lo ma??nu konfigur?cijas eksport??anu, palaidiet skriptu GetAssociatedVHDLocations, lai ieg?tu ar virtu?lo ma??nu saist?to momentuz??muma .avhd failu un .vhd failu sarakstu. Lai ieg?tu ?o skriptu, apmekl?jiet t?l?k nor?d?to Microsoft vietni:
  http://gallery.technet.microsoft.com/ScriptCenter/en-us/ece86b35-3730-4c7e-8177-b52213d09fb7
  Izmantojiet t?l?k nor?d?to komandu, lai palaistu skriptu:
  cscript GetAssociatedVHDLocations.vbs /VMName:NameOfVM
  Piem?ram, palaidiet t?l?k nor?d?to:
  cscript GetAssociatedVHDLocations.vbs /VMName:VM3
  Izvade b?s ??da:
  ########## ParentPath ########## K:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd
  
  ########## ChildPaths ########## C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Snapshots\<Snapshot_GUID>\fixed_<snapshot_GUID>.avhd C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Snapshots\<Snaoshot_GUID>\fixed_<Snapshot_GUID>.avhd
  
  Iepriek??jais resursu ce?? = "K:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
 2. Kop?jiet skripta izvades sada?? "ChildPaths" uzskait?tos .avhd failus taj? pa?? map?, kur? atrodas .vhd mape, kas ir nor?d?ta izvades sada?? "ParentPath".
Lai import?tu virtu?l?s ma??nas, izpildiet ??s darb?bas:
 1. Ieg?stiet skriptu importVM no t?l?k nor?d?t?s Microsoft vietnes:
  http://gallery.technet.microsoft.com/ScriptCenter/en-us/cca0fd27-8142-45f4-b4d7-21a92e278743
 2. Import?jiet virtu?lo ma??nu, sekojot eksport??anas ce?am, kas tiek nor?d?ts p?c tam, kad izv?ln? Darb?ba atlas?t Eksport?t. Nor?diet iepriek??j? resursu ce?a izvadi, kas par?d?ta eksporta proced?ras 1. darb?b? k? ievades parametri skriptam importVM. Piem?ram, pie?emiet, ka iepriek??j? resursu ce?a izvade ir:
  "K:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
  
  
  Ja veicat migr??anu no vides, kas nav CSV vide, uz vidi, kas nav CSV vide, aizvietojiet "K" ar jauno diskdzi?a burtu, kas pie??irts jaunaj? klaster? mont?tajai kr?tuvei. Ja s?jums tika mont?ts k? "K:" un tagad tas ir mont?ts k? "Z:", resursu ce?? k??st ??ds:
  "Z:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";"Z:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";"Z:\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";"Z:\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
  Ja veicat migr??anu no vides, kas nav CSV vide, uz CSV vidi, aizvietojiet "K:\" ar "C:\ClusterStorage\Volume4", lai resursu ce?i k??tu ??di:
  
  "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
  
  
  ?aj? piem?r? p?c skripta palai?anas jums b?tu j?redz ??da izvade:
  >ImportVM.vbs /ImportDirectory:C:\ClusterStorage\Volume4\vm3Export\MyVM /ResourcePaths: "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
  
  
  Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.8 Autorties?bas (C) Microsoft Corporation. Visas ties?bas patur?tas.
  
  Resursu ce?i C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd C:\ClusterStorage\Volume4:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd
  
  Notiek... Pabeigti 10%. Paveikts
  
  
  Piez?me. Iepriek??jiem resursu ce?iem j?b?t ietvertiem p?di??s. Piem?ram, izmantojiet:
  "C:\ClusterStorage\Volume4\MyVM\MyVM.vhd"

Rekviz?ti

Raksta ID: 957256 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2010. gada 22. novembris - P?rskat??ana: 2.4
Atsl?gv?rdi: 
kbhyperv kbhowto kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo KB957256

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com