Ni ? t?m thng tin v? SQL Server ?t xy d?ng

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 957826 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Bi ny li?t k cc bi vi?t c s? ki?n th?c cung c?p thm thng tin v? nh?ng i?u sau y:
 • Microsoft SQL Server 2014 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2014.
 • Microsoft SQL Server 2012 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2012 Service Pack 1.
 • Microsoft SQL Server 2012 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2012.
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 R2.
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1.
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 2.
 • Microsoft SQL Server 2008 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008.
 • Microsoft SQL Server 2008 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 Service Pack 1.
 • Microsoft SQL Server 2008 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2.
 • Microsoft SQL Server 2008 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 Service Pack 3.
 • Microsoft SQL Server 2005 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2005 Service Pack 2.
 • Microsoft SQL Server 2005 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2005 Service Pack 3.
 • Microsoft SQL Server 2005 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2005 Service Pack 4.

Thng tin thm

Cc bi vi?t C s? tri th?c Microsoft sau cung c?p thng tin v? cch t?m cc b?n xy d?ng m?i nh?t cho cc phin b?n pht hnh ban ?u v cho cc gi b?n ghi d?ch v? cho SQL Server 2005, SQL Server 2008, cho SQL Server 2008 R2, cho SQL Server 2012, cho SQL Server 2014:
2936603 SQL Server 2014 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2014 ? ?c pht hnh
2772858 SQL Server 2012 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2012 Service Pack 1 ? ?c pht hnh
2692828 B?n xy d?ng SQL Server 2012 ? ?c pht hnh sau khi pht hnh SQL Server 2012
981356 SQL Server 2008 R2 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 R2 ?c pht hnh
2567616 SQL Server 2008 R2 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 ? ?c pht hnh
2730301 SQL Server 2008 R2 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 ?c pht hnh
956909SQL Server 2008 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 ?c pht hnh
970365 SQL Server 2008 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 Service Pack 1 ? ?c pht hnh
2402659 SQL Server 2008 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2 ?c pht hnh
2629969 SQL Server 2008 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 SP3 CTP ?c pht hnh
937137SQL Server 2005 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2005 Service Pack 2 ?c pht hnh
960598 SQL Server 2005 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2005 Service Pack 3 ?c pht hnh
2485757 SQL Server 2005 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2005 Service Pack 4 ?c pht hnh

Thu?c tnh

ID c?a bi: 957826 - L?n xem xt sau cng: 22 Thang T 2014 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2014 Developer
 • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core
 • Microsoft SQL Server 2014 Express
 • Microsoft SQL Server 2014 Standard
 • Microsoft SQL Server 2014 Web
T? kha:
kbhowto kbtshoot kbexpertiseadvanced kbinfo kbmt KB957826 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 957826

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com