Mô t? c?a cumulative update rollup Visual Basic 6.0 Service Pack 6 th?i gian m? r?ng t?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 957924 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t tích l?y rollup cho các t?p tin m? r?ng th?i gian ch?y c?a Microsoft Visual Basic 6.0 Service Pack 6 (SP6). Tích l?y update rollup này bao g?m các C?p Nh?t b?o m?t và c?p nh?t phiên b?n c?a nhi?u các đi?u khi?n khác mà làm cho lưu các t?p m? r?ng th?i gian ch?y c?a Visual Basic 6.0.

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n C?p Nh?t tích l?y cho các Visual Basic 6.0 Service Pack 6 th?i gian m? r?ng t?p

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? tích l?y C?p Nh?t rollup gói Visual Basic 6.0 Service Pack 6 th?i gian m? r?ng t?p bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đ? cài đ?t chuyên bi?t tích l?y update rollup này, b?n ph?i có t?i thi?u Windows Installer 3.1 ho?c phiên b?n m?i hơn đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính. Đ? có đư?c phiên b?n m?i nh?t c?a Windows cài đ?t chuyên bi?t cho máy tính, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=5A58B56F-60B6-4412-95B9-54D056D6F9F4

T?p m? r?ng th?i gian ch?y c?a Visual Basic 6.0 là g??

T?p m? r?ng th?i gian ch?y c?a Visual Basic 6.0 bao g?m ch?n tác ph?m OCX ki?m soát ActiveX, thư vi?n, và các công c? đư?c cung c?p cùng v?i các phương ti?n truy?n thông c?a Visual Basic 6.0 IDE và như là m?t b?n phát hành tr?c tuy?n. Thông thư?ng, Visual Basic 6.0 IDE ho?c web site Microsoft.com cài đ?t chuyên bi?t các t?p tin trên h? th?ng phát tri?n. Sau đó, các nhà phát tri?n redistributes các t?p tin cùng v?i các nhà phát tri?n ?ng d?ng.

Như c?a 8 tháng 4 năm 2008, h? tr? Visual Basic 6.0 IDE đ? k?t thúc. Tuy nhiên, Microsoft v?n cung c?p h? tr? cho th?i gian ch?y ch?n m? r?ng t?p tin đư?c phân ph?i cùng v?i các ?ng d?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? h? tr? cho t?p m? r?ng th?i gian ch?y c?a Visual Basic 6.0, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
H? tr? tuyên b? cho Visual Basic 6.0 trên Windows Vista và Windows Server 2008
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/vbrun/ms788708.aspx

Sau khi tôi cài đ?t chuyên bi?t tích l?y update rollup này, tôi có ph?i cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t m?i nh?t?

Tích l?y update rollup này bao g?m và thay th? t?t c? các C?p Nh?t b?o m?t. V? v?y, sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t tích l?y update rollup này, b?n không ph?i cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t m?i nh?t.

Tôi có th?c s? c?n tích l?y update rollup này?

Có. Tích l?y update rollup này ch?a các b?n s?a l?i b?o m?t đ? đ? c?p và m?t s? khác s?a ch?a s? ?n đ?nh và hi?u su?t b?n s?a l?i cho các đi?u khi?n ActiveX đư?c bao g?m trong t?p m? r?ng th?i gian ch?y c?a Visual Basic 6.0. Ngoài ra, các đi?u khi?n ActiveX đư?c bao g?m trong cumulative update rollup này s? là cơ s? cho b?t k? thông tin C?p Nh?t trong tương lai cho các đi?u khi?n ActiveX. Đi?u này bao g?m các C?p Nh?t b?o m?t và hotfix cho các đi?u khi?n ActiveX. V? v?y, chúng tôi khuyên b?n nên cài đ?t chuyên bi?t tích l?y update rollup này có cơ s? h? tr? đ?t cho các đi?u khi?n ActiveX.

Tôi là m?t nhà phát tri?n ph?n m?m c?a bên th? ba, và tôi s? d?ng các đi?u khi?n ActiveX trong ?ng d?ng c?a tôi. Tôi ph?i làm g??

N?u b?n phân ph?i l?i các đi?u khi?n ActiveX, h?y ch?c ch?n r?ng b?n c?p nh?t các phiên b?n c?a các đi?u khi?n ActiveX đư?c cài đ?t chuyên bi?t cùng v?i các ?ng d?ng c?a b?n b?ng cách t?i v? tích l?y update rollup này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các th?c ti?n t?t nh?t cho vi?c s? d?ng phân ph?i l?i thành ph?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
835322?ng d?ng b? qua H?i đ?ng c?nh nhau trên toàn c?u b?n ghi d?ch v? có th? đư?c d? b? t?n thương đ?n các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i m?t c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Tôi đang phát tri?n ph?n m?m có ch?a m?t đi?u khi?n ActiveX redistributable. Tôi làm g??

cài đ?t chuyên bi?t này cumulative update rollup cho phát tri?n ph?n m?m c?a b?n. N?u b?n phân ph?i l?i các đi?u khi?n ActiveX cùng v?i m?t ?ng d?ng, phát hành m?t phiên b?n C?p Nh?t c?a các ?ng d?ng đ? khách hàng c?a b?n. Trong phiên b?n C?p Nh?t c?a các ?ng d?ng, bao g?m các phiên b?n C?p Nh?t c?a các t?p tin trong cumulative update rollup này cho ph?n m?m c?a b?n phát tri?n.

Thông tin thêm

Lưu ? Trong tháng tám 2012, Microsoft phát hành b?n C?p Nh?t tích l?y cho các t?p tin m? r?ng th?i gian ch?y c?a Microsoft Visual Basic 6.0 Service Pack 6 (SP6). Đi?u này s? thay th? các b?n C?p Nh?t tích l?y đư?c phát hành trư?c đó. Này rerelease C?p Nh?t tích l?y đ?a ch? b?t k? v?n đ? nào đư?c phát hi?n trong phiên b?n trư?c.

Danh sách các b?n phát hành b?o m?t, B?t đ?u v?i g?n đây nh?t

 • 2708437 MS12-060: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Visual Basic 6.0 Service Pack 6: ngày 14 tháng 9 năm 2011
 • 2641426 MS12-027: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Visual Basic 6: ngày 10 tháng 8 năm 2011
 • 926857 L? h?ng MS08-070: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Visual Basic 6.0 Service Pack 6 th?i gian m? r?ng t?p: 9 tháng 12 năm 2008

Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh đ? tích l?y update rollup này

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh khác nhau tích l?y update rollup này h? tr?, h?y truy c?p web site MSDN sau đây:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa367449.aspx

Cumulative update C?p Nh?t rollup lo?i b? thông tin

Tích l?y update rollup này không th? đư?c g? b? sau khi nó đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Hành vi này tương t? như các b?n C?p Nh?t trư?c đây phát hành cho các thành ph?n Visual Basic 6.0.

Chi tieát taäp tin

Bi?u hi?n này ch?a thông tin t?p tin cho cumulative update rollup đ?t cho Visual Basic 6.0 Service Pack 6 th?i gian m? r?ng t?p. Phiên b?n ti?ng Anh c?a tích l?y update rollup này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tin Phiên b?n t?p Kích thư?c t?p tin Ngày Th?i gian
Comct232.cab không áp d?ng 86310 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Comct232.DEP không áp d?ng 2495 24 tháng 3 năm 2009 12: 33
Comct232.ocx 6.0.98.16170080 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Comct332.cabkhông áp d?ng142147 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Comct332.DEPkhông áp d?ng3024 24 tháng 3 năm 2009 15: 54
Comct332.ocx6.7.98.16415552 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Comctl32.cab không áp d?ng 2395272 tháng 5 năm 2012 12: 20
Comctl32.DEP không áp d?ng 2495 2 tháng 5 năm 2012 10: 53
Comctl32.ocx 6.0.98.346178162 tháng 5 năm 2012 12: 17
Comdlg32.cab không áp d?ng 70382 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Comdlg32.DEP không áp d?ng 2494 24 tháng 3 năm 2009 12: 33
Comdlg32.ocx 6.1.98.16155984 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Dbadapt.cab không áp d?ng 26707 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Dbadapt.DEP không áp d?ng 2501 24 tháng 3 năm 2009 12: 46
Dbadapt.dll 6.1.98.1657168 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Dbgrid32.cab không áp d?ng 257489 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Dbgrid32.DEP không áp d?ng 2387 24 tháng 3 năm 2009 16: 35
Dbgrid32.ocx 5.1.98.13567104 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Dblist32.cab không áp d?ng 104477 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Dblist32.DEP không áp d?ng 2494 24 tháng 3 năm 2009 12: 49
Dblist32.ocx 6.1.98.16222528 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Mci32.cab không áp d?ng 92360 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Mci32.DEP không áp d?ng 2394 24 tháng 3 năm 2009 12: 37
Mci32.ocx 6.1.98.16215880 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msaddndr.cab không áp d?ng 49425 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msaddndr.DEP không áp d?ng 2486 24 tháng 3 năm 2009 12: 52
Msaddndr.dll 6.1.98.1699136 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msadodc.cab không áp d?ng 64038 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msadodc.DEP không áp d?ng 2502 24 tháng 3 năm 2009 12: 43
Msadodc.ocx 6.1.98.16134976 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msbind.cab không áp d?ng 41564 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msbind.DEP không áp d?ng 492 24 tháng 3 năm 2009 12: 43
Msbind.dll 6.1.98.1684808 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Mscdrun.cab không áp d?ng 28465 24 tháng 3 năm 2009 15: 57
Mscdrun.DEP không áp d?ng 2543 24 tháng 3 năm 2009 12: 35
Mscdrun.dll 6.1.98.1657152 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Mschrt20.cab không áp d?ng 452634 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Mschrt20.DEP không áp d?ng 2494 24 tháng 3 năm 2009 12: 45
Mschrt20.ocx 6.1.98.161029968 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Mscomct2.cab không áp d?ng 335325 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Mscomct2.DEP không áp d?ng 2494 24 tháng 3 năm 2009 12: 37
Mscomct2.ocx 6.1.98.16659264 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Mscomctl.cab không áp d?ng 480910 2 tháng 5 năm 2012 12: 20
Mscomctl.DEP không áp d?ng 24942 tháng 5 năm 2012 10: 55
Mscomctl.ocx 6.1.98.3410701522 tháng 5 năm 201212: 17
Mscomm32.cab không áp d?ng 59264 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Mscomm32.DEP không áp d?ng 2494 24 tháng 3 năm 2009 12: 42
Mscomm32.ocx 6.1.98.16119616 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Mscsfdbg.dll 6.1.98.1669440 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msdatgrd.cab không áp d?ng 133168 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msdatgrd.DEP không áp d?ng 2514 24 tháng 3 năm 2009 12: 45
Msdatgrd.ocx 6.1.98.16278352 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msdatlst.cab không áp d?ng 117465 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msdatlst.DEP không áp d?ng 2494 24 tháng 3 năm 2009 12: 50
Msdatlst.ocx 6.1.98.16252240 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msdatrep.cab không áp d?ng 100023 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msdatrep.DEP không áp d?ng 2507 24 tháng 3 năm 2009 12: 46
Msdatrep.ocx 6.1.98.16206160 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msdbrpt.cab không áp d?ng 146944 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msdbrpt.dll 6.1.98.16340800 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msdbrptr.cab không áp d?ng 148222 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msdbrptr.DEP không áp d?ng 2545 24 tháng 3 năm 2009 12: 47
Msdbrptr.dll 6.1.98.16328512 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msflxgrd.cab không áp d?ng 112053 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msflxgrd.DEP không áp d?ng 2494 24 tháng 3 năm 2009 13: 18
Msflxgrd.ocx 6.1.98.14258880 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Mshflxgd.cab không áp d?ng 207713 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Mshflxgd.DEP không áp d?ng 2524 24 tháng 3 năm 2009 12: 53
Mshflxgd.ocx 6.1.98.16443488 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Mshtmpgd.cab không áp d?ng 105828 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Mshtmpgd.dll 6.1.98.16245584 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Mshtmpgr.cab không áp d?ng 44119 24 tháng 3 năm 2009 15: 57
Mshtmpgr.DEP không áp d?ng 2486 24 tháng 3 năm 2009 12: 32
Mshtmpgr.dll 6.1.98.16117584 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msinet.cab không áp d?ng 66922 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msinet.DEP không áp d?ng 2405 24 tháng 3 năm 2009 12: 42
Msinet.ocx 6.1.98.16136008 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msmapi32.cab không áp d?ng 70315 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msmapi32.DEP không áp d?ng 2494 24 tháng 3 năm 2009 12: 38
Msmapi32.ocx 6.1.98.16151376 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msmask32.cab không áp d?ng 89928 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msmask32.DEP không áp d?ng 2494 24 tháng 3 năm 2009 12: 38
Msmask32.ocx 6.1.98.16178512 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msrdc20.cab không áp d?ng 89581 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msrdc20.DEP không áp d?ng 2493 24 tháng 3 năm 2009 12: 39
Msrdc20.ocx 6.1.98.16190800 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msrdo20.cab không áp d?ng 190950 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msrdo20.DEP không áp d?ng 2670 24 tháng 3 năm 2009 12: 34
Msrdo20.dll 6.1.98.16449872 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msstdfmt.cab không áp d?ng 66366 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Msstdfmt.dll 6.1.98.16129872 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Msstkprp.cab không áp d?ng 50024 24 tháng 3 năm 2009 15: 57
Msstkprp.dll 6.1.98.16107840 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Mswcrun.cab không áp d?ng 112782 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Mswcrun.DEP không áp d?ng2474 24 tháng 3 năm 2009 12: 50
Mswcrun.dll 6.1.98.16310592 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Mswinsck.cab không áp d?ng 64013 24 tháng 3 năm 2009 15: 57
Mswinsck.DEP không áp d?ng 2463 24 tháng 3 năm 2009 12: 41
Mswinsck.ocx 6.1.98.1712680016 tháng 2 năm 2010 15: 22
Picclp32.cab không áp d?ng 50631 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Picclp32.DEP không áp d?ng 2494 24 tháng 3 năm 2009 12: 39
Picclp32.ocx 6.1.98.16100160 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Richtx32.cab không áp d?ng 100421 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Richtx32.DEP không áp d?ng 3008 24 tháng 3 năm 2009 12: 40
Richtx32.ocx 6.1.98.16218432 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Sysinfo.cab không áp d?ng 41911 24 tháng 3 năm 2009 15: 57
Sysinfo.DEP không áp d?ng 2481 24 tháng 3 năm 2009 12: 40
Sysinfo.ocx 6.1.98.1680208 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Tabctl32.cab không áp d?ng 109944 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Tabctl32.DEP không áp d?ng 2494 24 tháng 3 năm 2009 12: 40
Tabctl32.ocx 6.1.98.16221504 24 tháng 3 năm 2009 15: 52
Wbclsdsr.cab không áp d?ng 159126 24 tháng 3 năm 2009 15: 58
Wbclsdsr.ocx 6.1.98.16221504 24 tháng 3 năm 2009 15: 52

Thu?c tính

ID c?a bài: 957924 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB957924 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 957924

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com