Stop k??das zi?ojums Windows Server 2008 datoram, kas ir instal?ta Hyper-V loma: "Stop 0x0000001A (MEMORY_MANAGEMENT). k??das kods"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 957967 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Palai?ot Windows Server 2008 datoram, kas ir instal?ta Hyper-V loma, negaid?ti var restart?t datoru. P?c tam, var tikt par?d?ts ??ds aptur??anas k??das zi?ojums:
STOP 0X0000001A (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
MEMORY_MANAGEMENT
?? probl?ma reiz?m rodas. Tom?r varb?t?ba, ka tu sastapsies ar ?o probl?mu ir atkar?ga no paties? konfigur?cijas. T?, piem?ram, ?? probl?ma ir vair?k var rasties da?u Hyper-V k??mjp?rleces klasteru scen?rijus. Tom?r ?? probl?ma neaprobe?ojas ar klastera scen?rijus.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja komponents Hyper-V (Vid.sys) nepareizi unmaps da?as lapas adresi kosmosa sist?mas procesu pat tad, ja ??s lappuses nav tika sadal?tas. ??da uzved?ba saboj? sist?mas procesu adre?u telpu. Kad citas programmas vai pakalpojumi m??in?t piek??t boj?ts adre?u telpu, tiek par?d?ts Stop k??da.

RISIN?JUMS

Servisa pakotnes inform?cija

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko servisa pakotni, Windows Server 2008. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
968849 K? ieg?t jaun?ko servisa pakotni, Windows Server 2008

Inform?cija par labojumfailu

A atbalst?ts labojumfails ir pieejams no Microsoft. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lietot ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. ?is labojumfails iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja j?s nerada nopietnus ?? probl?ma, iesak?m nogaid?t par n?kamo programmat?ras atjaunin?jumu, ko ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" sada?? aug?pus? ?o zin??anu b?zes pants. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalstu, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai jebkuru probl?mu nov?r?anu ir nepiecie?ama, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un Atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir t?p?c, ka labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Svar?gi Windows Vista un Windows Server 2008 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r tikai viens no ?iem produktiem var uzskait?t "Hotfix piepras?juma" lap?. Pieprasiet labojumfailu pakotni, kas attiecas uz Windows Vista un Windows Server 2008, vienk?r?i atlasiet produktu, kas ir nor?d?ta ?aj? lappus?.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai Hyper-V loma uzst?d?tas.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir fails sniegtie (vai jaun?ki) faila atrib?ti, kas ir uzskait?ti tabul? turpm?k. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laiks Zona cilni Datuma un laika kr?jumu vad?bas Panelis.

Windows Server 2008 faila inform?ciju piez?mes

 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, pagrieziena punkts (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot failu versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsPagrieziena punktsServisa fili?le
  6.0.6001.22XXXWindows Vista SP1 un Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • MANIFESTS (.manifest) un mamma failus (.mum) kas instal?ti katrai videi ir atsevi??i. MAMMA un MANIFESTA failos, un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir iz??iro?a noz?me, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus (atrib?tu nevar sarakst?) ir parakst?tas, izmantojot ciparparakstu Microsoft.
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFailu lielumsDatumsLaiksPlatforma
Vid.sys6.0.6001.22271221,69620-Sep-200801: 53x64

STATUSS

Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numuru skat?t Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?ciju par Windows Server 2008

Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 versij?m, kuru pamat? ir x64

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Failu v?rdsAmd64_wvid.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22271_none_e11494e2b51cfb4c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums5,288
Datums (UTC)20-Sep-2008
Laika (UTC)04: 46
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_1_for_kb957967 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,916
Datums (UTC)20-Sep-2008
Laika (UTC)11: 44
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_2_for_kb957967 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,916
Datums (UTC)20-Sep-2008
Laika (UTC)11: 44
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_for_kb957967_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,528
Datums (UTC)20-Sep-2008
Laika (UTC)11: 44
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_for_kb957967_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,430
Datums (UTC)20-Sep-2008
Laika (UTC)11: 44
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_for_kb957967_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,532
Datums (UTC)20-Sep-2008
Laika (UTC)11: 44
PlatformaNav piem?rojams
Failu v?rdsPackage_for_kb957967_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,438
Datums (UTC)20-Sep-2008
Laika (UTC)11: 44
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 957967 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 19. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
Atsl?gv?rdi: 
kbhyperv kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbqfe kbmt KB957967 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 957967

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com